Версия за печат

00325-2016-0006

BG-Пловдив: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 115576405

УМБАЛ Свети Георги ЕАД, бул. Пещерско шосе 66, За: Христо Петков - специалист обществени поръчки, Република България 4002, Пловдив, Тел.: 032 602930, E-mail: op@unihosp.com, Факс: 032 644058

Място/места за контакт: отдел Правно обслужване и обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://unihosp.prozop.com.

Адрес на профила на купувача: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160212FMHw3680874.

Електронен достъп до информация: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160212FMHw3680874.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на лекарствени продукти, необходими за дейността на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив, предназначени за диагностика и лечение на онкологични заболявания

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Болнична аптека на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД
Код NUTS: BG421
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на лекарствени продукти, необходими за дейността на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив, предназначени за диагностика и лечение на онкологични заболявания, съгласно Техническа спецификация на възложителя.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно Техническата спецификация на възложителя

Стойност, без да се включва ДДС
15160520 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие: ОП №1-782,47 лв.; ОП №2-330 лв.; ОП №3-66 лв.; ОП №4-499,17 лв.; ОП №5-852,34 лв.; ОП №6-55,34 лв.; ОП №7-6,79 лв.; ОП №8-6326,17 лв.; ОП №9-16,53 лв.; ОП №10-99,42 лв.; ОП №11-413,73 лв.; ОП №12-24824 лв.; ОП №13-6891,48 лв.; ОП №14-8692,70 лв.; ОП №15-11589,95 лв.; ОП №16-10561,27 лв.; ОП №17-29589,78 лв.; ОП №18-518,69 лв.; ОП №19-5835,30 лв.; ОП №20-27106,40 лв.; ОП №21-469,61 лв.; ОП №22-53,46 лв.; ОП №23-491,40 лв.; ОП №24-1148,91 лв.; ОП №25-6,87 лв.; ОП №26-3,62 лв.; ОП №27-0,89 лв.; ОП №28-110,66 лв.; ОП №29-14262,25 лв. Гаранцията за изпълнение е в размер на 2 % от стойността на договора без включен ДДС. Гаранциите се представят в една от следните форми:- депозит на парична сума по сметка на Възложителя; - банкова гаранция в полза на Възложителя. В случай, че участникът представи Банкова гаранция, същата следва да бъде безусловна, неотменима, да подлежи на усвояване при условията на чл. 61 от ЗОП. При избор на гаранция за участие/изпълнение - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път и по сметка: УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД; Банка: ЦКБ АД – клон Пловдив; IBAN: BG 72 CECB 9790 1051 2974 00; BIC: CECBBGSF

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащането на доставките се извършва след заявката им, отложено, в срок не по- малък от 60 дни, въз основа на надлежно изготвени и подписани фактура и приемо- предавателен протокол за извършената доставка.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

А. В „Плик №1” с надпис „Документи за подбор”, се поставят документите, изискани от възложителя, съгласно чл.56 от ЗОП отнасящи се до критериите за подбор на участниците: 1. Представяне на участника, което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; 2. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 3. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 4. Доказателствата за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51; 5. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП; 6. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители (ако се предвиждат такива); 7. Декларация за приемане на условията в проекта на договор; 8.Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; 9. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. Б. В Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката" със задължително минимално съдържание, както следва: 1. Техническото предложение, включващо: 1.1. Списък на съдържащите се в плика документи; 1.2. Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по образец от документацията за участие; 1.3. Техничeска спецификация на предлаганите лекарствени продукти, изготвена по образец от документацията з аучастие, в зависимост от обособената позиция, за която се отнася предложението – на хартиен и оптичен носител (CD); 2. Декларация или друг оторизационен документ, надлежно издаден от лицето по чл. 26, ал. 1 от ЗЛПХМ, от който да е видно, че на участникът са му предоставени права за продажба на предложения лекарствен продукт за срока на изпълнение на настоящата обществена поръчка или оторизационно писмо от производителя, удостоверяващо права за представителство и търговия на територията на цялата страна. 3. Кратка характеристика на предлагания лекарствен продукт – на оптичен носител (CD); 4. Декларацията по чл. 33, ал. 4, ако е приложимо. В. Плик № 3 с надпис “Предлагана цена”, който съдържа ценово предложение (на хартиен и оптичен носител (CD)) съгласно образците на възложителя.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

няма

Изисквано минимално/ни ниво/а:

няма

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък на основните договори за доставки на лекарствени продукти, изпълнени през последните 3 години (считано от датата, определна като краен срок за подаване на офертите) от участника, включително стойностите, датите и получателите. 2. Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, издадено от ИАЛ или от регулаторен орган на друга държава членка, съгласно Глава девета Търговия на едро с лекарствени продукти от ЗЛПХМ - заверено от участника копие; Когато участникът притежава разрешение за търговия на едро, издадено от регулаторен орган на друга държава – членка, той трябва да представи: а) Разрешение от изпълнителния директор на ИАЛ в случаите по чл. 195, ал. 2 от ЗЛПХМ - заверено от участника копие или б) Декларация, че не ползва складови помещения на територията на Република България – свободен текст; Когато участникът е вносител от трета държава по смисъла на § 1, т. 76 от Допълнителната разпоредба на ЗЛПХМ – документ, че е регистриран като търговец по законодателството на държава членка на ЕС и разрешение за внос, издадено от изпълнителният директор на ИАЛ, съгласно чл. 161 / 164 от ЗЛПХМ /заверени от участника копия/; 3. Лицензия по чл. 32 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, в случаите когато в офертата на участника присъстват наркотични вещества и прекурсори - заверено от участника копие; 4. Сертификат за съответствие с ISO9001:2008 или еквивалентен при участника във формата на копие, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците трябва за последните три години, считано от крайния срок за подаване на офертите, да са изпълнили успешно най-малко 2 (два) договора за доставка на лекарствени продукт. Тези 2 (два) договора следва да са с вече приключило изпълнение или да се изпълняват в момента (може срокът им на действие все още да не е изтекъл), но по тях да са реализирани доставкип; Участниците следва да разполагат с валидно разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, издадено от ИАЛ или от регулаторен орган на друга държава членка, съгласно Глава девета Търговия на едро с лекарствени продукти от ЗЛПХМ; Участниците, които предлагат лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества и прекурсори, следва да разполагат с лицензия по чл. 32 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите - когато се подава оферта за лекарствени продукти; Организацията на дейността на участника да е в съответствие със стандартите на ISO 9001:2008 или еквивалентен при участника.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
25.03.2016 г.  Час: 15:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
04.04.2016 г.  Час: 15:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 05.04.2016 г.  Час: 08:00
Място

административната сграда на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Лицата по чл. 68, ал. 3 от ЗОП

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Документация за участие в процедурата e безплатна и достъпна за преглед и изтегляне свободно от профила на купувача на Възложителя на електронния адрес, посочен в Обявлението. По искане на заинтересовано лице документацията може да му бъде изпратена по пощата за негова сметка, като в такъв случай следва да бъде заплатена цена на документацията за участие в процедурата в размер на 6 лв. с ДДС, които се заплащат в касата на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД на адрес гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе 66 или по банков път на следната банкова сметка на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД: Банка: ЦКБ АД – клон Пловдив IBAN: BG 72 CECB 9790 1051 2974 00 BIC: CECBBGSF

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

24.02.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция B02BD06-von Willebrand factor and coagulation factor VIII in combination-парентерална форма-1000 IU
1) Кратко описание

B02BD06-von Willebrand factor and coagulation factor VIII in combination-парентерална форма-1000 IU

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
78247 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция H02AB02-Dexamethasone-парентерална форма-40 mg
1) Кратко описание

H02AB02-Dexamethasone-парентерална форма-40 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
33000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция H02AB02-Dexamethasone-парентерална форма-8 mg
1) Кратко описание

H02AB02-Dexamethasone-парентерална форма-8 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
6600 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция J06BA02-Immunoglobulin Human Normal-парентерална форма-2000 mg
1) Кратко описание

J06BA02-Immunoglobulin Human Normal-парентерална форма-2000 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
49917 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция L01BB06-Clofarabine-парентерална форма-20 mg
1) Кратко описание

L01BB06-Clofarabine-парентерална форма-20 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
85234 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция L01BC01-Cytarabine-парентерална форма-500 mg
1) Кратко описание

L01BC01-Cytarabine-парентерална форма-500 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
5534 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция L01BC05-Gemcitabine-парентерална форма-200 mg
1) Кратко описание

L01BC05-Gemcitabine-парентерална форма-200 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
679 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция L01BC07-Azacitidine-парентерална форма-100 mg
1) Кратко описание

L01BC07-Azacitidine-парентерална форма-100 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
632617 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция L01CD01-Paclitaxel -парентерална форма-30 mg
1) Кратко описание

L01CD01-Paclitaxel -парентерална форма-30 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1653 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция L01XA01-Cisplatin-парентерална форма-100 mg
1) Кратко описание

L01XA01-Cisplatin-парентерална форма-100 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
9942 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция L01XC02-Rituximab-парентерална форма-100 mg
1) Кратко описание

L01XC02-Rituximab-парентерална форма-100 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
41373 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция L01XC02-Rituximab-парентерална форма-500 mg
1) Кратко описание

L01XC02-Rituximab-парентерална форма-500 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2482400 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция L01XC03-Trastuzumab-парентерална форма-150 mg
1) Кратко описание

L01XC03-Trastuzumab-парентерална форма-150 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
689148 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция L01XC03-Trastuzumab-парентерална форма-600 mg
1) Кратко описание

L01XC03-Trastuzumab-парентерална форма-600 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
869270 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция L01XC07-Bevacizumab-парентерална форма-400 mg
1) Кратко описание

L01XC07-Bevacizumab-парентерална форма-400 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1158995 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция L01XC13-Pertuzumab-парентерална форма-420 mg
1) Кратко описание

L01XC13-Pertuzumab-парентерална форма-420 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1056127 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 17 / Заглавие на обособената позиция L01XE01-Imatinib LH203-перорална форма-100 mg
1) Кратко описание

L01XE01-Imatinib LH203-перорална форма-100 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2958978 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 18 / Заглавие на обособената позиция L01XE03-Erlotinib-перорална форма-100 mg
1) Кратко описание

L01XE03-Erlotinib-перорална форма-100 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
51869 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 19 / Заглавие на обособената позиция L01XE03-Erlotinib-перорална форма-150 mg
1) Кратко описание

L01XE03-Erlotinib-перорална форма-150 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
583530 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 20 / Заглавие на обособената позиция L01XE08-Nilotinib-перорална форма-200 mg
1) Кратко описание

L01XE08-Nilotinib-перорална форма-200 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2710640 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 21 / Заглавие на обособената позиция L01XE10-Everolimus-перорална форма-5 mg
1) Кратко описание

L01XE10-Everolimus-перорална форма-5 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
46961 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 22 / Заглавие на обособената позиция L01XX23-Mitotane-перорална форма-500 mg
1) Кратко описание

L01XX23-Mitotane-перорална форма-500 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
5346 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 23 / Заглавие на обособената позиция L03AB04-Interferon Alfa-парентерална форма-3000000- 1000 IU
1) Кратко описание

L03AB04-Interferon Alfa-парентерална форма-3000000- 1000 IU

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
49140 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 24 / Заглавие на обособената позиция L03AX16-Plerixafor-парентерална форма-24 mg
1) Кратко описание

L03AX16-Plerixafor-парентерална форма-24 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
114891 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 25 / Заглавие на обособената позиция M05BA06-Ibandronic acid-перорална форма-50 mg
1) Кратко описание

M05BA06-Ibandronic acid-перорална форма-50 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
687 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 26 / Заглавие на обособената позиция N02AA01-Morphine -парентерална форма-10 mg
1) Кратко описание

N02AA01-Morphine -парентерална форма-10 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
362 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 27 / Заглавие на обособената позиция N02AB03-Fentanyl 25 mcg/h-трансдермална форма-4,125 mg
1) Кратко описание

N02AB03-Fentanyl 25 mcg/h-трансдермална форма-4,125 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
89 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 28 / Заглавие на обособената позиция V03AC02-Deferiprone-перорална форма-100mg/ml mg
1) Кратко описание

V03AC02-Deferiprone-перорална форма-100mg/ml mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
11066 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 29 / Заглавие на обособената позиция V09IX04-Fludeoxyglucose (18F)-solution for injection - activity 14 GBq
1) Кратко описание

V09IX04-Fludeoxyglucose (18F)-solution for injection - activity 14 GBq

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно Техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1426225 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12