Версия за печат

01123-2016-0001

BG-гр.София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 1 от 23.02.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

Проучване и добив на нефт и газ АД, ул. Стефан Караджа № 2, За: Румен Церянов и Сашка Грънчарова, Република България 1080, гр.София, Тел.: 02 9817389, E-mail: office@pdng-bg.com, Факс: 02 9817389

Място/места за контакт: гр. София, ул. Стефан Караджа № 2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.ogep-bg.com/bg/home.html.

Адрес на профила на купувача: http://www.ogep-bg.com/bg/procedura.html.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Проучване и добив на природен газ или нефт


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл.103, ал.2, т.2 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Абонаментна поддръжка на разработена, интегрирана и експлоатираща се в дружеството „Проучване и добив на нефт и газ” АД информационна система - “Интегрирана система за планиране на ресурсите” (ERP система). Срок на договора - 30 месеца.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

С "Датамакс" АД, гр. София, след проведена процедура на договаряне с обявление по ЗОП (идент. номер в РОП 01123-2006-0004) е сключен договор от 05.12.2006 г. за Доставка и внедряване на "Интегрирана система за планиране на ресурсите" (ERP система). „Датамакс” АД, който е разработил и внедрил, експлоатиращата се в дружеството „Проучване и добив на нефт и газ” АД интегрираната информационна система и е носител на авторските права, е предоставил на „Проучване и добив на нефт и газ” АД неизключително и непрехвърляемо право на ползване на програмния продукт по Закона за авторското право и сродните му права, без право на възложителя да разрешава достъп, предоставя, разкрива, издава или разрешава ползването на програмния продукт от трети лица.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

"Датамакс" АД, ЕИК 831257470, гр. София, ул. Иван Вазов № 16

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, гр. София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

23.02.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Пламен Костадинов Николов Мария Илиева Владимирова
Длъжност: изпълнителен директор Прокурист