Версия за печат

00267-2016-0019

BG-Пловдив:

РЕШЕНИЕ

Номер: 16 РОП 17 от 23.02.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Пловдив, пл. Ст. Стамболов № 1, За: инж. Калев, гл.юрк. Милкова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656447, E-mail: smsti.op@dir.bg, Факс: 032 656447

Място/места за контакт: дирекция СМСТИ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160217bGpU2733681.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предмет на настоящата поръчка е „Упражняване на авторски надзор по време на строителството при изпълнение на проект: "Подмяна на вътрешните отоплителни инсталации и изграждане на слънчеви инсталации в 4 детски заведения в гр.Пловдив", в рамките на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, процедура BG04-02-03, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014“ по обособени позиции: За ОП № 4 – СМР в ЦДГ "Таня Савичева".

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят - Община Пловдив възлага обществената поръчка чрез процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП, тъй като „ФОРМА СТУДИО“ ЕООД е дружеството, което е изготвило работните проекти за основен ремонт на ЦДГ „Таня Савичева“, а съгласно чл.162, ал.2 от ЗУТ авторският надзор по време на строителството се определя чрез договор между възложителя и проектанта. Авторският надзор по всички части е задължителен за всички строежи от първа до пета категория включително. Предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното спазване на изработения от него инвестиционен проект се вписват в заповедната книга и са задължителни за останалите участници в строителството, съгласно разпоредбата на чл.162, ал.3 от ЗУТ. А съгласно нормата на чл. 3, ал. 1, т. 8 от ЗАПСП, обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката. Възлагането на тази обществена поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторските права на дружеството, автор на проектите, което налага възлагането на обществената поръчка по реда на чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП чрез процедура на договаряне без обявление. Съгласно сключен договор за проектиране № 11ДГ697/ 21.06.2011 год. между Община Пловдив и „ФОРМА СТУДИО“ ЕООД, на дружеството е възложено да изпълни: „Изготвяне на работни проекти за основен ремонт на ЦДГ „Дъга“ – район Северен и ЦДГ „Таня Савичева“ – район Тракия, със средства от СОФ при община Пловдив“, в това число: извършване на архитектурно и геодезическо заснемане; изготвяне на работни проекти съгласно ЗУТ и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти по части Архитектура, Конструкции, Вертикална планировка+ Трасировъчен план, Паркоустройство, ВиК, Електро, ОВК, Енергийна ефективност, Пожарна безопасност и ПБЗ; изготвяне на подробна количествено-стойностна сметка по видове СМР. Дружеството е изпълнило задълженията си в срок и е изготвило проектите, които са одобрени и за които има издадени разрешения за строеж. Въз основа на така изготвения проект за ЦДГ „Таня Савичева“, Община Пловдив е кандидатствала и е одобрена по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, процедура BG04-02-03, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Одобрението и изпълнението на строителството касае именно част ОВК (отоплителни инсталации) от изготвения работен проект. При стартиране изпълнение на строителството е необходимо упражняването на авторски надзор по време на строителството от проектанта по част ОВК, поради което се налага провеждане на настоящата обществена поръчка, за да се сключи договор за упражняване на авторски надзор, с което ще се спазят законовите разпоредби на Закона за устройство на територията, Закона за авторското право и сродните му права и Закона за обществените поръчки.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

ДО „ФОРМА СТУДИО“ ЕООД ЕИК 115791991 район „Тракия“ бул. „Санкт Петербург” № 48 ТЦ „Аркадия“ гр. Пловдив 4017

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

23.02.2016 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Иван Борисов Тотев
Длъжност: Кмет на Община Пловдив