Версия за печат

00425-2016-0001

BG-ВИДИН: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 105515902

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ПЕТКА АД, УЛ.ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ 119, За: САШКА РАФАИЛОВА, РБЪЛГАРИЯ 3700, ВИДИН, Тел.: 094 606025, E-mail: mbal_vidin@abv.bg, Факс: 094 606025

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: mbal-vidin.com.

Адрес на профила на купувача: mbal-vidin.com.

Електронен достъп до информация: mbal-vidin.com.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ,НЕОБХОДИМИ ЗА ЛЕЧЕНИЕТО НА ПАЦИЕНТИ НА МБАЛ " СВЕТА ПЕТКА " АД ГРАД ВИДИН”, ПО ТРИ САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕНИ СПЕЦИФИКАЦИИ- СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1 ЗА ДОСТАВКА НА ОРТОПЕДИЧНИ ИМПЛАНТИРУЕМИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ, СПЕЦИФИКАЦИЯ № 2 ЗА ДОСТАВКА НА ОФТАЛМОГИЧНИ ИМПЛАНТИРУЕМИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ, СПЕЦИФИКАЦИЯ № 3 ЗА ДОСТАВКА НА ХИРУРГИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ –ПЛАТНА ЗА НУЖДИТЕ НА ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК НА МБАЛ СВЕТА ПЕТКА АД ГР.ВИДИН.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
болнична аптека на МБАЛ Света Петка АД гр.Видин 3700, ул.ЦАр Симеон Велики 119
Код NUTS: BG311
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

предмет на обществена поръчка е „доставките на стоки, осъществявани чрез покупка” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП „ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ,НЕОБХОДИМИ ЗА ЛЕЧЕНИЕТО НА ПАЦИЕНТИ НА МБАЛ " СВЕТА ПЕТКА " АД ГРАД ВИДИН”, ПО ТРИ САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕНИ СПЕЦИФИКАЦИИ- СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1 ЗА ДОСТАВКА НА ОРТОПЕДИЧНИ ИМПЛАНТИРУЕМИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ, СПЕЦИФИКАЦИЯ № 2 ЗА ДОСТАВКА НА ОФТАЛМОГИЧНИ ИМПЛАНТИРУЕМИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ, СПЕЦИФИКАЦИЯ № 3 ЗА ДОСТАВКА НА ХИРУРГИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ –ПЛАТНА ЗА НУЖДИТЕ НА ОПЕАЦИОНЕН БЛОК НА МБАЛ СВЕТА ПЕТКА АД ГР.ВИДИН, подробно описани в ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000, 33141700, 33730000

Описание:

Медицински консумативи
Ортопедични принадлежности
Продукти за грижа за очите и коригиращи лещи

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

съгласно техническа спецификация, приложена към документацията, до която възложителя предоставя достъп на интернет страницата си mbal-vidin.com

Стойност, без да се включва ДДС
439969 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е до 1 % /един процент/ от прогнозната стойност на поръчката и за отделните обособени позиции е както следва:Спецификация 1- 3413,42 лв.Обособена позиция № 1 – 120 лв.; Обособена позиция №2 – 720 лв.; Обособена позиция №3 – 120 лв.; Обособена позиция № 4 – 2091 лв.; Обособена позиция № 5 – 362,42 лв.; Спецификация 2 – 786,59 лв. Обособена позиция № 1 – 586,59 лв.; Обособена позиция № 2 – 100 лв .Спецификация 3 – 199,68лв. Обособена позиция № 1 – 199,68лв. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на поръчката

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Гаранцията да бъде представена като: банкова гаранция или парична сума внесена по банков път или в касата на МБАЛ "Света Петка"АД - Видин "ЦКБ"АД - гр.Видин, IBAN: BG33 CECB 9790 10F1 1035 03; BIC: CECBBGSF сметка в лева .В нея изрично следва да е посочено, че се издава във връзка с участието на кандидата за изпълнител в обществената поръчка Гаранциите се представят в една от следните форми - депозит на парична сума по сметка на Възложителя; - банкова гаранция в полза на Възложителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие.

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Всяка оферта трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, поставени в един общ запечатан, непрозрачен и надписан плик, както следва:Плик №1 докементи за подбор, Плик № 2 Предложение за изпълнение на поръчката Плик № 3 - Предлагана цена.В плик № 1 се поставят следните документи:1. Списък на документите, и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. .2. Представяне на участника- образец № 2 .3. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.4. Оферта – предложение на участника - образец № 1; 5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация). 6. Документ – договор или споразумение за създаване на обединение, подписан от лицата, включени в обединението, когато участник в процедурата е обединени/консорциум, което не е юридическо лице, в който задължително се посочва представляващия. 7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки, попълнена по образец - образец № 4 (оригинал).8. Декларация, че участникът е съгласен с условията на Възложителя и че приема

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

не

Изисквано минимално/ни ниво/а:

не

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участника, съгласно чл. 51, ал. 1 от ЗОП: 1. Декларация – образец № 10, съдържаща Списък на изпълнените от участника договори за доставка на медицински изделия за последните три години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, с предмет сходен с предмета на обществената поръчка. Под „предмет сходен с предмета на обществената поръчка” да се разбира доставка медицински изделия. Списъкът трябва да бъде придружен с доказателства за извършените доставки във вид на удостоверения, издадени от получателя на доставките или от компетентен орган и/или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставките. 2. Декларация, че предлаганите медицински изделия, отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия – образец 9; 3. Декларация, че срока на годност на медицинските консумативи следва да бъде не по-малък от 75 на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка -свободен текст; 4. Документ, удостоверяващ правото на участника да извършва търговия на едро с медицински изделия, издаден съгласно ЗМИ /в оригинал или копие заверено с гриф „Вярно с оригинала”/ и документи, удостоверяващи правото на участника да извършва търговия на едро на оферираните продукти на територията на Република България, валидни за срока на договора за доставка – пълномощно от производител, оторизационно писмо, договор за дистрибуция или други документи включително от упълномощени представители на производителя на територията на страната, от които по безспорен начин да се установяват делегираните правомощия – оригинал или нотариално заверено копие. Участниците задължително попълват и представят към офертата си информация за представените оторизационни документи. Когато горепосочените документи са на чужд език, те трябва да бъдат придружени с легализиран превод на български език /в оригинал или копие заверено с гриф „Вярно с оригинала”/; 5. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП /образец № 7/ за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие. 6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Приложение № 8).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участника, съгласно чл. 51, ал. 1 от ЗОП: 1. Декларация – образец № 10, съдържаща Списък на изпълнените от участника договори за доставка на медицински изделия за последните три години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, с предмет сходен с предмета на обществената поръчка. Под „предмет сходен с предмета на обществената поръчка” да се разбира доставка медицински изделия. Списъкът трябва да бъде придружен с доказателства за извършените доставки във вид на удостоверения, издадени от получателя на доставките или от компетентен орган и/или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставките. 2. Декларация, че предлаганите медицински изделия, отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия – образец 9; 3. Декларация, че срока на годност на медицинските консумативи следва да бъде не по-малък от 75 на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка -свободен текст; 4. Документ, удостоверяващ правото на участника да извършва търговия на едро с медицински изделия, издаден съгласно ЗМИ /в оригинал или копие заверено с гриф „Вярно с оригинала”/ и документи, удостоверяващи правото на участника да извършва търговия на едро на оферираните продукти на територията на Република България, валидни за срока на договора за доставка – пълномощно от производител, оторизационно писмо, договор за дистрибуция или други документи включително от упълномощени представители на производителя на територията на страната, от които по безспорен начин да се установяват делегираните правомощия – оригинал или нотариално заверено копие. Участниците задължително попълват и представят към офертата си информация за представените оторизационни документи. Когато горепосочените документи са на чужд език, те трябва да бъдат придружени с легализиран превод на български език /в оригинал или копие заверено с гриф „Вярно с оригинала”/; 5. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП /образец № 7/ за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие. 6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Приложение № 8).

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: цена; тежест: 65
Показател: качество; тежест: 35
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
29.03.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят не поставя изискване за закупуване на документацията за участие. Същата се публикува и предоставя достъп на http://mbal_vidin.com/– Профил на купувача в деня на публикуването на обявлението в РОП. В случаите на чл.28, ал.7 от ЗОП – при поискване на документацията от страна на заинтересовано лице, Възложителят му предоставя документацията, на адреса на лечебното заведение или му я изпраща за негова сметка. В тези случаи документацията се заплаща, като цената на документацията е 12 лева с включен ДДС. Документацията за участие в процедурата може да бъде получена от : - на касата на лечебното заведение, след предварителна заявка за искане на документация, или платена такса по банкова сметка на МБАЛ „ Света Петка” АД гр. Видин: „Централна кооперативна банка” АД IBAN: BG17CECB979010F1103500 BIC: CECBBGSF

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
11.04.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

200

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 12.04.2016 г.  Час: 10:00
Място

мбал света петка ад гр.видин ул.цар симеон велики №119, кабинета на изпълнителния деректор ет.1

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

съгласно чл.68, ал.3 ЗОП

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

23.02.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Тотално тазобедрено протезиране с циментово закрепване
1) Кратко описание

Тотално тазобедрено протезиране с циментово закрепване

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141750

Описание:

Изкуствени стави

3) Количество или обем

10 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
12000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Тотално тазобедрено протезиране с циментно закрепване с Униполарна глава тип МУР
1) Кратко описание

„Тотално тазобедрено протезиране с циментно закрепване с Униполарна глава тип МУР

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141750

Описание:

Изкуствени стави

3) Количество или обем

60 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
72000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Тотално тазобедрено протезиране с циментно закрепване с Биполарна глава”
1) Кратко описание

Тотално тазобедрено протезиране с циментно закрепване с Биполарна глава”

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141750

Описание:

Изкуствени стави

3) Количество или обем

10бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
12000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Медицински консумативи остеосинтеза за долен крайник:
1) Кратко описание

Медицински консумативи остеосинтеза за долен крайник:

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

4.4.1 – DSH плака 135 градуса, с ограничен контакт, дебелина 5,8 мм, широчина 19 мм, барел 38 мм, разстояние между отворите 16мм, динамичен винт Ф 12,6 мм, дължишна от 46 мм до 270 мм. – 120бр. 4.4.2 – DCS плака – 95 градуса, дебелина 5,4мм, широчина 16мм, барел 25 мм, разстояние между отворите 165мм, динамичен винт Ф 12,6мм, от 6 до 16 отвора дължина от 100мм до 260 мм.-15бр. 4.4.3 - 1/3 тубуларна плака за 3,5/4,00 мм винтове-делебина 1,00мм, широчина 9 мм, разстояние между отворите 12 мм.-50бр. 4.4.4 –3,5 мм малеоларен винт с диаметър на ствола 2,5 мм, диаметър на главата 6,0 мм.-5бр. 4.4.5 – 4,5 мм малеоларен винт с диаметър на ствола 3,0 мм, диаметър на главата 8,0 мм.-5бр. 4.4.6 – 7,00 мм канюлиран спонгиозен самонавиващ се винт-диаметър на ствола 4,5мм., диаметър на главата 8,0 мм, отвор 2,1 мм.-30бр. 4.4.7 - 4,5 мм канюлирани спонгиозен самонавиващ се винт-диаметър на ствола 3,0мм., диаметър на главата 6,0 мм, отвор 1,4 мм.-10бр. 4.4.8 -4,5 заключваща права плака с ограничен контакт за кортикални заключващи винтове 5,0 мм и отвори за незазаключващи компресивни винтове – широка, дължина от 116 до296 мм, отвори от 6 до 16.-20бр. 4.4.9.- 4,5 заключваща права плака с ограничен контакт за кортикални заключващи винтове 5,0 мм и отвори за незазаключващи компресивни винтове – тясна, дължина от 116 до296 мм, отвори от 6 до 16.-20бр. 4.4.10.- закючваща плака медиална дистална тибия, анатомично контурирана, лява и дяна, с ограничен контакт, с обло ухо, за кортикални заключващи винтове 3,5 мм и спонгиозни заключващи винтове 3,5мм и отвори за незазаключващи компресивни винтове от 5 до 16 отвора.-2бр. 4.4.11. 4,5 заключваща плака – проксимална тибия, анатамично контурирана, лява и дясна,с ограничен контакт, за кортикални заключващи винтове 5,00 и спонгиозни заключващи винтове 5,0мм и отвори за незаключващи компресивни винтове.-2бр. 4.4.12. 4,5 заключваща кодиларна плака – фемур /лява и дясна/ с 6 отвора в главата за кортикални заключващи винтове 5,0 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове.-2бр. 4.4.13. 4,5заключваща Т-бътрес плака, анатамично контурирана, за кортикални заключващи винтове 5,0 мм и спонгиозни заключващи винтове 5,0 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове.-5бр. 4.4.14. 4,5заключваща L-бътрес плака, анатамично контурирана, лява и дясна, за кортикални заключващи винтове 5,0 мм и спонгиозни заключващи винтове 5,0 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове.-5бр. 4.4.15. Тибиален заключващ пирон деаметър 8мм, 9 мм, 10 мм, глава -12мм, с проксимални заключващи винтове 4,5 мм и дистални заключващи винтове 4,5 мм /ISO 13485+АС:2009/-5бр

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
209100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Медицински консумативи остеосинтеза за горен крайник
1) Кратко описание

Медицински консумативи остеосинтеза за горен крайник

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

5.5.1.3,5 динамично компресивна плака за 3,5/4,0мм винтове, дебелина 3,5 мм, широчина 10мм, разстояние между отворите 12 мм, дължина от 25 мм до 145 мм.-20бр. 5.5.2. 3,5 заключваща права плака с ограничен контакт, за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове.-20бр. 5.5.3. 3,5 заключваща плака –проксимален хумерус /ФИЛОС/, анатомично контурирана, 9 отвора на главата, за кортикални заключващи винтове 3,5 мм. и спонгиозни заключващи винтове 3,5 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове с 5,6,7,8,9,10,11,12 отвора, дължина от 142 мм до 268 мм.-2бр. 5.5.4.Остеосинтеза Вебер /Weber/-60бр. 5.5.5. Киршнерови спици за остеосинтеза от 0,8мм до 3.0 мм.-300бр. 5.5.6. Серклажна тел-5бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
36242 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция офталмологични имплатнируеми изделия
1) Кратко описание

Обособена позиция 1 Лещи меки и твърди

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33730000

Описание:

Продукти за грижа за очите и коригиращи лещи

3) Количество или обем

6.1.1 Вътреочна леща мека моноблок с ръб, хаптики -2, диаметър 6,0 мм, външен диаметър-12,5мм, ангулация – 0 градуса, асферична, оптичен диапазон – от 0.0 до 34.0 D, ултравиолетов филтър. Материал –хидрофобен акрилат, 4 % водно съдържание в прехидрирана опаковка. Рефракционен индекс на материала – 1,54. А-константа 118.7 аплантационна, 119.1 биометрична. Размер на инцизията -2,2-2,6. Инжектор – еднократна употреба. Място на имплантиране-в сака. – 30бр. 6.1.2. Вътреочна леща мека моноблок с ръб, хаптики -4, диаметър на оптиката- 6,0 мм, външен диаметър-10.5 до 11.0 мм, ангулация – 0 градуса, асферична, оптичен диапазон – от -0.0 до 30.0 D, ултравиолетов филтър. Материал –хидрофобен акрилат 26 %. Рефракционен индекс на материала – 1,46. А-константа 118.0 аплантационна, 118.3 биометрична. Размер на инцизията -2.6мм. Инжектор – еднократна употреба. Място на имплантиране-в сака. – 30бр. 6.1.3. Вътреочна леща мека моноблок с ръб, хаптики -2, диаметър на оптиката- 6,0 мм, външен диаметър-13.0 мм, ангулация – 0 градуса, асферична, оптичен диапазон – от 0.0 до 40.0 D, ултравиолетов филтър. Материал –хидрофобен акрилат <1% водно съдържание. Рефракционен индекс на материала – 1,51. А-константа 118.4. Размер на инцизията -2,2-2,6. Инжектор – еднократна употреба. Място на имплантиране-в сака. -30бр. 6.1.4 Вътреочна леща мека моноблок с ръб, хаптики -2бр. фенестрирани модифицирано С, диаметърна оптиката - 6 мм, външен диаметър-13.00 мм, ангулация – 9 градуса, асферична, оптичен диапазон – от -10.00 до 40.0 D, ултравиолетов филтър. Материал –хидрофилен акрилат 26 % . Рефракционен индекс на материала – 1,465. А-константа 119.0. Размер на инцизията -2.2-2.6мм. Място на имплантиране-в сака.-20бр. 6.1.5 Вътреочна леща мека моноблок с ръб, хаптики 2бр. матирани, модифицирано С. Оптика с матиран ръб, диаметър на оптиката - 6 мм, външен диаметър-13.00мм, ангулация – 0 градуса, асферична, оптичен диапазон – от -10.00 до 40.0 D, ултравиолетов филтър и филтър за синята светлина. Материал –хидрофобен акрилат. Рефракционен индекс на материала – 1,524. А-константа 118.7. Размер на инцизията - <2.4 мм. Място на имплантиране-в сака.-15бр. 6.1.6. Заднокамерна мека сгъваема леща, UV филтър, акрилна, хидрофобна /0,3 % водно съдържание/,моноблок /single piece/, монофокална, биконвексна, с правоъгълен ръб на оптиката и хаптиката, дължина 13 мм, размер на оптиката 6мм, диоптри от 6 до 30,0.-10бр. 6.1.7. Заднокамерна мека сгъваема леща, UV филтър, акрилна, хидрофобна, трикомпонентна /multipiece, монофокална, дължина 13 мм, размер на оптиката 6мм, диоптри от 6 до 30,0.-10бр. 6.1.8. Заднокамерна мека сгъваема леща, UV филтър, с жълт филтър за синя светлина, акрилна, хидрофобна /0,3 % водно съдържание/,моноблок /single piece/, монофокална, асферична, биконвексна, дължина 13 мм, с правоъгълен ръб на оптиката и хаптиката, размер на оптиката 6мм, диоптри от 6 до 34,0.-10бр. 6.1.9. Заднокамерна мека сгъваема леща, UV филтър, с жълт филтър за синя светлина,торична, акрилна, хидрофобна /0,3 % водно съдържание/,моноблок /single piece/, моно.-10бр. 6.1.10. Заднокамерна мека сгъваема леща, UV филтър, с жълт филтър за синя светлина, акрилна, хидрофобна /0,3 % водно съдържание/,моноблок /single piece/, бифокална, асферична, дължина 13 мм, размер на оптиката 6мм.-5бр. 6.1.11. . Заднокамерна мека сгъваема леща, UV филтър, с жълт филтър за синя светлина, акрилна, хидрофобна /0,3 % водно съдържание/,моноблок /single piece/, трифокална, асферична, дължина 13 мм, размер на оптиката 6мм.-5бр. 6.1.12. . Заднокамерна мека сгъваема леща, UV филтър, с жълт филтър за синя светлина, акрилна, хидрофобна /0,3 % водно съдържание/,моноблок /single piece/, монофокална, асферична, биконвексна, дължина 13 мм, с правоъгълен ръб на оптиката и хаптиката, размер на оптиката 6мм, диоптри от 6 до 34,0, предварително заредена в стерилен инжектор.-5бр. 6.1.13. Заднокамерна твърда, UV филтър, монофокална, дължина 12-12,5мм, размер на оптиката 5,25-6мм, диоптри от 10 до 30.-5бр. 6.1.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
68659 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция ОФТАЛМОГИЧНИ КОНСУМАТИВИ
1) Кратко описание

Обособена позиция 2 Консумативи

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

6.2.1. 1,7% натриев хондроитин сулфат +4% натриев хиалуронат, вискозитет от 40000 до 110000mPa.s, еднократна спринцовка.-80бр. 6.2.2. 1-1,5% натриев хиалуронат, вискозитет от 30000 до 70000mPa.s, еднократна спринцовка-80бр. 6.2.3. 2% хидроксипропил метилцелулоза, вискозетет от 20000 до 40000 mPa.s, еднократна спринцовка-80бр. 6.2.4. Филтриращ имплант при глаукома, метален, дължина 2,8 мм, дебелина до 0,4мм с отвор 50 микрона, с индивидуален инжектор.-50бр. 6.2.5. Трипаново синьо, високопречистен разтвор за ендовитреално приложение, флакон за еднократна употреба.-10бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
10000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция ХИРУРГИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ
1) Кратко описание

Обособена позиция № 1 : Монофиламентни полипропиленови платна

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

1. Монофиламентни полипропиленови платна. с размери 6х11 см./0,14мм – 145 бр. 2. Монофиламентни полипропиленови платна с размери 15х15см/0,14мм- 16 бр. 3. Монофиламентни полипропиленови платна с размери 30х30см/0,20мм-2бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
19968 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12