00425-2016-0001

BG-ВИДИН:

РЕШЕНИЕ

Номер: 170 от 23.02.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ПЕТКА АД, УЛ.ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ 119, За: САШКА РАФАИЛОВА, РБЪЛГАРИЯ 3700, ВИДИН, Тел.: 094 606025, E-mail: mbal_vidin@abv.bg

Място/места за контакт: САШКА РАФАИЛОВА

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: mbal-vidin.com.

Адрес на профила на купувача: mbal-vidin.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

предмет на обществената поръчка е периодична доставка на медицински изделия,необходими за лечението на пациенти на МБАЛ " Света Петка " АД град Видин”, по три самостоятелно обособени спецификации- спецификация № 1 за доставка на ортопедични имплантируеми медицински изделия и консумативи, спецификация № 2 за доставка на офталмогични имплантируеми медицински изделия и консумативи, спецификация № 3 за доставка на хирургични медицински изделия –платна за нуждите на операционен блок на МБАЛ Света Петка АД гр.Видин, подробно описани в техническа спецификация към документацията, като възложителят предоставя пълен достъп до документацията на интернет страницата си в раздел профил на купувача.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

От изготвените от МБАЛ „Света Петка” АД гр.Видин разчети и справки, направени на базата на действителната обща стойност на извършените разходи за доставка на системи за тазобедрено протезиране, на офталмогични имплантируеми медицински изделия и консумативи и хирургични медицински изделия –платна, необходими за нуждите на МБАЛ "Света Петка" АД гр. Видин през предходната финансова година, както и направените корекции в прогнозния бюджет на Възложителя за тези доставки за срок от една година, се установи че общата прогнозна стойност на обществената поръчка за една година е 440 000 лв. /четиристотин и четиридесет хиляди лева/ без включен ДДС.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша 18, рбългария 1000, софия

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

23.02.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Д-р Виолета Илиева Дочкова
Длъжност: Изпълнителен директор