Версия за печат

00362-2016-0001

BG-Брезово: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Брезово, ул.Георги Димитров 25, За: инж. Борис Стоянов Гърков - Директор Дирекция СА, България 4160, Брезово, Тел.: 03191 2708, E-mail: oba@brezovo.bg, Факс: 03191 2031

Място/места за контакт: инж. Борис Стоянов Гърков

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.brezovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.brezovo.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изработване на Общ устройствен план на община Брезово, екологична оценка(ЕО) и/или оценка за съвместимост (ОС) на плана”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: Всички населени места на територията на Община Брезово
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на обществената поръчка е изработване на проект на Общ устройствен план на община Брезово в две фази - фаза Предварителен проект и фаза Окончателен проект и екологична оценка (ЕО) и/или оценка за съвместимост (ОС) на плана, както и съпътстващите съгласувателни процедури в съответствие с нормативните изисквания и Заданието за разработване на Общ устройствен план на община Брезово и Опорния план към него. Проектът за Общ устройствен план на Община Брезово ще се разработи в съответствие с чл. 105, т.1 от ЗУТ за територията общината, като обхваща всички населени места в общината и техните землища.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71410000

Описание:

Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Изработване и предаване на предварителен проект на ОУП - до 8 месеца, считано от датата на подписване на договора. Провеждане на обществено обсъждане и приложимите процедури по екологичната оценка и/или оценката за съвместимост по Закона за опазване на околната среда и/или Закона за биологичното разнообразие съгласно чл.127, ал.1 от ЗУТ – до 5 месеца. В случай на необходимост този срок ще бъде намален или удължен с оглед становището на РИОСВ- Пловдив и необходимостта за допълнение или доработване на ЕО и/или ОС.. В този срок се включва само времето необходимо за изпълнителя за изготвяне на доклад за ЕО и/или ОС и подготовка на материалите за провеждане на общественото обсъждане, в него не се включват необходимите законови срокове и време през които преписката по ЕО и ОС е в РИОСВ и се чака становище или произнасяне по нея. Изработване и предаване на окончателен проект на ОУП – до 5 месеца, считано от датата на получаване на писмено уведомление от страна на възложителя до изпълнителя, че процедурите по съгласуване предвидени в чл.127 на Закона за устройство на територията на проекта на ОУП са приключили и че може да пристъпи към разработването на окончателен проект ОУП .

Прогнозна стойност без ДДС
125000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

18


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в размер на 1250/хиляда двеста и петдесет/ лева и може да бъде представена по преценка на участника под формата на: 1/парична сума внесена по следната банкова сметка: IBAN: BG27STSA93003301155693, BIC код STSABGSF, Банка „ДСК”ЕАД , клон Раковски или като 2/банкова гаранция в полза на възложителя, която да е безусловна и неотменима и със срок на валидност покриващ срока на валидност на офертата.В платежното нареждане или банковата гаранция задължително се посочва процедурата. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3% от стойността на поръчката. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за участие са съгласно чл.61-62а, а на гаранцията за изпълнение са съгласно предвиденото в договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Необходимият финансов ресурс за изпълнение на договора за обществена поръчка ще се осигури със средства от държавния бюджет, чрез Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) на основание § 123 ал. 2 и ал. 3 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) към Закона за изменение и допълнение на ЗУТ, както и със средствата от общинския бюджет на Община Брезово или друго външно финансиране.При липса на финансиране от МРРБ или друг външен източник, то средствата ще се осигурят изцяло от общинския бюджет на Община Брезово. Заплащането на цената за изпълнението на обществената поръчка ще се извършва с авансово плащане от 20%, междинно плащане от 40% и окончателно плащане от 40% в срокове и по начин посочени в проекта на договор (Образец № 18) - Том V от документацията.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Няма такова изискване

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата трябва да съдържа: Документи в Плик 1:Списък на документите и информацията съдържащи се в офертата(Образец № 1); Офертата (Образец № 2); Информация по чл. 56, ал. 1, т.1, б. а) от Закона за обществените поръчки (Образец № 3) ; Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки (Образец № 4); Заверено копие на договора за създаване на обединение, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице; Нотариално заверено пълномощно на лицето при упълномощаване/оригинал или нот.заверено копие/; Декларация по чл. 8, ал. 8, т. 2 от Закона за обществените поръчки (Образец № 5); Декларация по чл. 55, ал. 7 от Закона за обществените поръчки (Образец № 6); Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция за участие под формата на парична сума; Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (Образец № 7) и доказателства за извършените услуги, включени в списъка; Списък на техническите лица - експерти, които ще участват при изпълнението на обществената поръчка (Образец № 8); Професионални автобиографии на експертите (Образец № 9); Декларации за ангажираност на експертите при изпълнението на поръчката (Образец № 10); Декларация за обстоятелствата по чл. 31, ал. 21 от Закона за биологичното разнообразие (Образец 11); Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки (Образец № 12);Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 13) ; Декларация по чл. 56, ал. 1, т.12 от Закона за обществените поръчки (Образец № 14); Декларация по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (Образец № 16) - когато е приложимо. Документи в Плик 2: Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Образец №15); Декларация по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (Образец № 16) - когато е приложимо. Документи в плик 3:Ценово предложение (Образец № 17); От участие в процедурата се отстранява участник: 1. за когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал.2,т.1 и т.5 и ал. 5 от ЗОП; 2. Участникът е дружество регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим или е свързано лице с такова дружество; Тези изисквания се прилагат и за подизпълнителите, ако участникът ще ползва такива при изпълнение на поръчката. 3. Който е свързано лице или свързано предприятие с друг участник в процедурата;
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Няма изискване
Минимални изисквания: Няма изискване
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП (Образец № 7), придружен от доказателство за извършената услуга. Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 2. Списък на техническите лица - експерти, които ще участват при изпълнението на обществената поръчка (Образец № 8) с приложени към него Професионални автобиографии на експертите (Образец № 9), Декларации за ангажираност на експертите при изпълнението на поръчката (Образец № 10).
Минимални изисквания: 1.Участниците трябва да имат опит в съответствие с предмета на обществената поръчка и да са изпълнявали през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, услуги, еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка. Под „услуги, еднакви или сходни с предмета на настоящата обществената поръчка" следва да се разбира изработване на устройствена схема и/или общ устройствен план и/или подробен устройствен план на част от урбанизирана територия в обхват минимум 1 квартал и/или за градовете с районно деление - в обхват до три квартала. Когато Участникът е обединение това минимално изискване трябва да бъде изпълнено общо от Обединението. 2.Участниците трябва да разполагат с екип включващ най-малко следните експерти, отговарящи на съответните минимални изисквания: Ръководител екип – висше обр. - магистър - Архитектура или Урбанизъм, или еквивалент; пълна проектантска правоспособност и валидно удостоверение за 2016 г.; проф. опит мин. 7 г. по специалността; участие в най-малко 3 разработки в областта на устройственото планиране, включително Ръководител (Главен проектант) на най-малко 1от тях; Експерт 1 «Селищна мрежа и устройство на територии» - висше образ.-"магистър - Архитектура или Урбанизъм, или еквивалент; пълна проек. правоспособност и валидно удостоверение за 2016 г.; проф. опит мин. 5 г. по специалността; участие в най-малко 3 разработки в областта на устройственот проектиране на селищни структури и/или системи или части от тях, или еквив. Експерт 2 „Геология и хидрогеология” - висше образ. -магистър „инженер” - „Геология” или „Инженерна геология”, „Хидрогеология”, „Хидрогеология и инженерна геология” или еквив.; пълна проек.правоспособност и валидно удостов.за 2016 г. с проф. опит мин. 5 г. по специалността; участие в най-малко 3 разработки в областта на планирането / проектирането на селищни структури и/или системи или части от тях, или еквивалентна;Експерт 3 „Техническа инфраструктура и комуникационно - транспортни системи” – висше образ.-"магистър- инженер" - Транспортно строителство или еквивалент; пълна проек. правоспособност и валидно удостов.за 2016 г.; мин.5 г. проф. опит; участие в най-малко 3 разработки в областта на планирането / проектирането на транспортни системи или еквивалентни, като част от устройствена схема или устройствен план; Експерт 4 „Водоснабдяване и канализация” - висше образ. "магистър"-инженер- ВиК или еквивалент; пълна проек.правоспособност и валидно удостов. за 2016 г.; мин. 5 г. проф. опит; участие в най-малко 3 разработки в областта на планирането / проектирането на водоснабдителни или канализационни мрежи / системи или еквивалентни, като част от устройствена схема или устройствен план; Експерт 5 „Електроснабдяване и съобщения”- висше образ.магистър, инженер- Електроенергетика и обзавеждане или Електротехника, или еквив.; пълна проек. правоспособност и валидно удостов.за 2016 г.; мин. 5 г. проф.опит; участие в най-малко 3 разработки в областта на планирането / проектирането на електрически мрежи / системи или еквивалентни, като част от устройствена схема или устройствен план; Експерт 6 «Недвижимо културно наследство» - висше образ. "магистър"- Архитектура или Урбанизъм, или еквивалент; пълна проек.правоспособност и валидно удостов. за 2016 г. ; мин. 5 г. проф.опит; вписан в публичния регистър по чл. 165 от ЗКН; участие в най-малко 1 разработка в областта на опазването на културното наследство или еквивалентна;Експерт 7 „Географски информационни системи”- висше образ. "магистър "- Геодезия или ГИС, или Картография, или еквивалент; с пълна проек.правоспособност и валидно удостоверение за 2016 г. ; мин. 3 г.проф. опит свързан с ГИС; участие в най-малко 1 разработка, свързана с изработването на устройствена схема или устройствен план; Минимални изисквания за технически възможности и квалификация продължават в раздел VI.3) Допълнителна информация.При обединение, което не е ЮЛ това изисквание трябва да бъде изпълнено общо за обединени
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

За изпълнение на услугата предмет на обществената поръчка се изисква експертите-проектанти включени в екипа да притежават пълна проектантска правоспособност /чл.230 от ЗУТ/ и да притежават валидно удостоверение за проектантска правоспособност за 2016 г.;Експертите ангажирани с изготвянето на доклада за ЕО трябва да отговарят на изискванията на чл. 16, ал. 1 и ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, както и изискванията на чл. 83, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС); експертите, които ще изготвят Оценката за съответствието трябва да отговарят на изискванията на чл. 31, ал. 21 от Закона за биологичното разнообразие и условията на чл. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

Поръчката е открита с Решение №.........на Кмета на Община Брезово.

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
28.03.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Пълен достъп до документацията за участие е осигурен на интернет страницата на Възложителя http://www.brezovo.bg - "Профил на купувача“ и няма изискване за закупуването и. Възложителят ще предостави документацията на хартиен носител на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. Документацията на хартиен носител може да се получи на място от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа , всеки работен ден в „Информационния център“ на Общинска администрация - гр.Брезово до изтичане на срока за получаване на офертите срещу посочената цена без ДДС. Цената не включва Заданието за изработване на ОУП и Опорен план на хартиен носител, а само на електронен носител. Сумата за получаване на документацията на хартиен носител се заплаща в брой в касата на Община Брезово или по банкова сметка:IBAN BG86STSA93008400520000 BIC: STSABGSF Банка ДСК, клон Раковски. При заплащане по банков пъ, участниците следва да изпратят на факс 03191 2031 точен адрес, на който да се изпрати документацията.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
07.04.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 08.04.2016 г.  Час: 13:00
Място

"Заседателната зала" в сградата на общинска администрация - гр.Брезово, ІV-ти етаж

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на на Общинска администрация - Брезово, в която ще се извърши отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Експерт 8 «Зелена система» - висше образ. "магистър"- Ландшафна архитектура или еквивалент; пълна проек.правоспособност и валидно удостов. за 2016 г. мин. 5 г.проф. опит; участие в най-малко 1 разработка в областта на планирането / проектирането на зелени системи или еквивалентни, като част от устройствена схема или устройствен план; Експерт 9 «Социално-демографски анализи и прогнози» - висше образование-"магистър"- География или Социология, или Демография, или еквивалент; участие в разработването на най-малко 2 социално-демографски анализ и/или прогнози изготвени за нуждите и предвижданията на устройствено планиране; Експерт 10 “ЕО и ОС” – висше образование- „магистър”- Екология, Опазване на околната среда или еквивалентна; най-малко 5 г. проф.опит в областта на опазване на околната среда; специфичен опит в ръководене и управление на екипи, свързани с екологията и опазването на околната среда; опит в изготвяне на екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС) на планове и програми – участие в минимум 2 оценки на концепция за пространствено развитие на община и/или общ устройствен план на община или населено място, с неговото землище и/или цялостен ПУП - ПРЗ на населено място, с неговото землище или на територия само на населено място или еквиваленти; да има опит като ръководител на екип при изготвяне на ЕО и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) – минимум 2 броя оценки; Експерт 11 „Климат и атмосферен въздух” - висше образование- „магистър" - „Метеорология”, „Климатология”, „Инженерна химия”, „Химия” или еквивалент; мин.3 г. проф.опит; опит в изготвянето на раздел „Климат и атмосферен въздух" от ЕО и/или ОВОС на планове и програми – участие в поне 2 оценки на концепция за пространствено развитие на община и/или общ устройствен план на община или населено място, с неговото землище и/или цялостен ПУП - ПРЗ (план за регулация и застрояване на населено място, с неговото землище или на територия само на населено място) или еквиваленти; Експерт 12 „Растителност” - висше образование-„магистър"- „Биологически науки” или еквивалент; мин.3 г. проф.опит; опит в изготвянето на раздели „Местообитания” и „Флора" от ЕО на планове и програми - поне 1 оценка на КПР на община и/или ОУП на община или населено място, с неговото землище и/или цялостен ПУП - ПРЗ (план за регулация и застрояване на населено място, с неговото землище или на територия само на населено място) или еквиваленти; Експерт 13 „Животински свят” - висше образование-"магистър”- „Биологически науки” или еквивалентна; мин. 3г. проф.опит; опит при изготвяне на раздел „Фауна" от ЕО - поне 1 оценка на КПР на община и/или ОУП на община или населено място, с неговото землище и/или цялостен ПУП - ПРЗ (план за регулация и застрояване на населено място, с неговото землище или на територия само на населено място) или еквиваленти; Експерт 14 „Вредни физични фактори” - висше образование-„магистър”- „Физика”, „Биофизика” или еквивалент;опит в изготвянето на раздел „Вредни физични фактори" от ЕО на планове и програми - поне 1 оценка на един/-а КПР на община и/ или ОУП на община или населено място, с неговото землище и/или цялостен ПУП - ПРЗ на населено място, с неговото землище или на територия само на населено място) или еквиваленти и/или опит при изготвяне на раздел „Вредни физични фактори" от ЕО и ОВОС - минимум 1(един) брой; опит при изготвяне на раздел „Човешко здраве" от ЕО и ОВОС - минимум 1 (един) брой; Експерт 15 „Здравно - хигиенни фактори” - висше образ.„магистър по медицина"- „лекар” в специалност: „Комунална хигиена” или еквив; опит в изготвянето на раздел „Човешко здраве" от ЕО на планове и програми - поне 1 оценка на един/-а КПР на община и/ или ОУП на община или населено място, с неговото землище и/или цялостен ПУП – ПРЗ на населено място, с неговото землище или на територия само на населено място или еквиваленти и/или опит при изготвяне на раздел „Човешко здраве" от ЕО и ОВОС - минимум 1 (един) брой.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в сроковете по чл.120, ал.5 и ал.7 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

23.02.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ