Версия за печат

01259-2015-0001

BG-София:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Район Красна поляна на Столична община, Район Красна поляна, ул. Освобождение №25, За: Любомир Борисов, Р.България 1330, София, Тел.: 02 9217218, E-mail: lhbor@abv.bg, Факс: 02 8284883

Място/места за контакт: Гр. София, район Красна поляна, ул. Освобождение №25

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.krasnapoliana.com.

Адрес на профила на купувача: www.krasnapoliana.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: РД 09-11-275 от 17.08.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01259-2015-0001
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Дейности по доставка и монтаж на кухненско оборудване, учебно и мебелно обзавеждане за 75 ОУ Тодор Каблешков по Обособена позиция № 2 Доставка на маси, столове, кухненска посуда и учебно обзавеждане.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: РД 56-97 от 24.11.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Гърков Консулт ЕООД, ЕИК 203394328, улица Родопски извор № 40, вх. В, ет. 3, ап. 32, Р. България 1680, София, Тел.: 02 4011000, E-mail: bsi.bg@abv.bg, Факс: 02 4011000

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на маси, столове, кухненска посуда и учебно обзавеждане.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

20

ІII.7) Стойност посочена в договора
46186.68 BGN с ДДС 20%
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства
Финансирането е 100% от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

11.12.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
46186.68 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

В т. IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри) от настоящя документ е посочена сумата в размер на 46186.68 лева, която към настоящия момент не е заплатена на изпълнителя.


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

22.02.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Иван Вълчев Чакъров
Длъжност: Кмет на район Красна поляна