02709-2016-0038

BG-Оряхово: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Северозападно държавно предприятие ДП ТП Държавно горско стопанство Оряхово, ул.Коста Лулчев № 5, За: Снежана Петкова Гарданска, България 3300, Оряхово, Тел.: 09171 2419, E-mail: dgs_oriahovo@abv.bg, Факс: 09171 2487

Място/места за контакт: ДГС Оряхово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160222tyVK6445891.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: дейности по чл.165, ал.1 от Закона за горите

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП ДГС Оряхово по обособени позиции: обособена позиция 1: Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП ДГС Оряхово, съгласно приложение № 1; обособена позиция 2: Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП ДГС Оряхово, съгласно приложение № 2. Уникален номер на поръчката: 20160222tyVK6445891

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр. Оряхово ул. Коста Лулчев 5
Код NUTS: BG313
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Възлагането на обществената поръчка има за цел осигуряването на административната дейност чрез извършване на периодични доставки на фабрично нови канцеларски материали, съгласно приложение № 1 "Технически спецификации за отделните видове канцеларски материали за обособена позиция № 1", съответно приложение № 2 "Технически спецификации за отделните видове канцеларски материали за обособена позиция № 2". За обособена позиция № 2, Възложителя прилага чл.16г от ЗОП, тъй като част от предмета на поръчката е включен в списъка по чл.30 от Закона за интеграцията на хората с увреждания. Позицията е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, както и за обединения в които участват само такива лица.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30197640, 22800000, 22850000, 22852100, 30141000, 30192000, 30237300, 30237400, 30199200, 30197200, 30192900, 22852000

Описание:

Самокопирна хартия или други видове хартия за копиране
Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон
Класьори и аксесоари за тях
Папки за досиета
Калкулатори
Принадлежности за офиса
Компютърни принадлежности
Принадлежности за въвеждане на данни
Пликове, пощенски карти и неилюстровани пощенски картички
Папки с пръстени за захващане на страниците и кламери
Средства за коригиране
Папки за сортиране

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Видовете и прогнозните количества канцеларски материали са описани в Приложение № 1 "Технически спецификации за отделните видове канцеларски материали за обособена позиция № 1" и съответно в Приложение № 2 "Технически спецификации за отделните видове канцеларски материали за обособена позиция № 2". Възложителят може да заявява канцеларски материали за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2, като няма задължение за цялостно усвояване на посочените в приложение № 1 и приложение № 2 видове и количества канцеларски материали за срока на договора. За отделните видове канцеларски материали количествата могат да бъдат надхвърлени, но без да се надвишава общата стойност на поръчката за съответната обособена позиция. Прогнозната стойност на обществената поръчка е до 9000 /девет хиляди/ лева без ДДС за срок от 36 месеца, в това число: -за обособена позиция № 1 - до 7000 лева без ДДС; -за обособена позиция № 2 - до 2000 лева без ДДС. Прогнозните стойности са максимално допустими и не следва да бъдат надвишавани.

Прогнозна стойност без ДДС
9000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

36


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Условия и размер на гаранцията за участие в процедура за възлагане на обществената поръчка: Гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка – участникът внася гаранция за участие по обособени позиции в размер на: 1.1. За обособена позиция №1 – 70.00 лева (седемдесет лева); 1.2. За обособена позиция №2 – 20.00 лева (двадесет лева); Гаранцията за участие се внася по банковата сметка на Възложителя IBAN: BG37CECB979010Е7745000, BIC код: CECBBGSF, ЦКБ АД клон Козлодуй (в основанието на пл. нареждане се посочва вида на гаранцията). Гаранцията за участие може да бъде представена и под формата на неотменима безусловна банкова гаранция (в оригинал) за същата сума. Гаранцията за участие следва да покрива срока на валидност на офертата – 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. 2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора по обособена позиция №1, съответно по обособена позиция №2: Участникът, определен за изпълнител представя гаранция за изпълнение при сключването на договора в размер на 5% от стойността на договора, представена под формата на парична сума по сметката на ТП ДГС Оряхово: IBAN: BG37CECB979010Е7745000, BIC код: CECB BGSF, ЦКБ АД клон Козлодуй (в основанието на пл. нареждане се посочва вида на гаранцията) или под формата на неотменима безусловна банкова гаранция със срок на валидност не по-кратък от 10 (десет) дни след изтичане срока на договора или след прекратяването му. Банковата гаранция следва да дава възможност на Възложителя да реализира правата си по същата само въз основа на свое едностранно волеизявление, независимо от претенции на трети лица и без да са необходими други доказателства относно неизпълнение на договорно или друго задължение от страна на Изпълнителя. За участници по обособена позиция № 2, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица, гаранция за участие и за изпълнение не се изисква на основание чл. 59, ал. 6 от ЗОП. 3. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок до 30 дни след изтичане срока на договора или след прекратяването му. 4. Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора в предвидените от закона и в договора случаи.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Възложителят заплаща заявените и доставени артикули по обособените позиции по посочена от изпълнителя банкова сметка до 7 работни дни след представяне на фактурата и приемателно-предавателен протокол.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Наличието на обстоятелства по чл.47, ал.1 и ал.5 ЗОП, както и обстоятелствата по чл.47, ал.2, т.1 и т.5 ЗОП, води до отстраняване на участника от процедурата. Кандидатът или участникът, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, може да участва в обществената поръчка за Обособена позиция № 2 при условие, че може да изпълни 80 на сто от нейния предмет със собствено производство или ресурс. При невъзможност за самостоятелно изпълнение в този обем той може да ползва подизпълнители или да се позовава на ресурсите на трети лица при условие, че и те са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, за което се представя и информация по 16г, ал.7 ЗОП. В случай че в Ценовото предложение на участника се установи явна аритметична грешка или при несъответствие между изписаните цифром и словом стойност, ще се счита, че ценовата оферта на участника не отговаря на изискванията на Възложителя и участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – оригинал; 2.Представяне на участника - попълва се Образец № 1 (точка 5 се попълва от участник, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, който подава оферта по обособена позиция №2, точка 6 се попълва от участник - обединение, в което участват само специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, и подава оферта по обособена позиция № 2) – оригинал, към който се прилага: 2.1.Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и ал. 5 от ЗОП и посочените в обявлението изисквания по чл. 47, ал. 2, т. 1 и т. 5 от ЗОП) - Образец № 2 – оригинал; Наличието на обстоятелство по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП и посочените в обявлението за обществена поръчка обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП води до отстраняване на участника. 3.Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители Образец №3 - оригинал. В случай, че участникът ще ползва подизпълнители представя и Декларация от подизпълнителя, че е съгласен да участва в изпълнението на поръчката Образец №4 - оригинал. В случай, че участникът ще използва подизпълнители, към офертата си той представя и Декларация от подизпълнителя/лите за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП Образец № 5 – оригинал. В хипотезата на чл. 16г, ал. 10 от ЗОП, при използване на подизпълнител, участникът представя Декларация Образец №10, както и съответните декларации – Образец №4 и Образец №5. 4.Участници обединения представят договор за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия – заверено копие. 5.Декларация от членовете на обединението Образец №6 - оригинал. 5.1.документите по т. 2 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 5.2.документите по т. 12 до т. 13 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с документите за подбор; 5.3.останалите документи от настоящите условия за участие се представят от представляващия обединението. 6.Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документ за внесена гаранция под формата на парична сума в размер на: 6.1.За обособена позиция №1 – 70.00 лева (седемдесет лева); 6.2.За обособена позиция №2 – 20.00 лева (двадесет лева). Заплаща се по банков път-преведена по сметка на ТП ДГС Оряхово IBAN: BG37CECB979010E7745000, BIC код: CECBBGSF, ЦКБ АД, клон Козлодуй (в основанието на пл. нареждане се посочва вида на гаранцията). Гаранцията за участие може да бъде представена и под формата на неотменима безусловна банкова гаранция (в оригинал) за същата сума. Гаранцията за участие следва да покрива срока на валидност на офертата – минимум 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. За участници по обособена позиция №2, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица, гаранция за участие не се изисква на основание чл. 59, ал. 6 от ЗОП. 7.Декларация за срока на валидност на офертата – минимум 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите Образец № 7 – оригинал. Срокът на валидност на офертата на класираните кандидати може да бъде удължен по искане на Възложителя до момента на сключване на договора за обществена поръчка (чл.58, ал.3 от ЗОП). ПРОДЪЛЖАВА В РАЗДЕЛ VІ.3) "ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ" ОТ НАСТОЯЩЕТО ОБЯВЛЕНИЕ.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: не се изискват
Минимални изисквания: не се изискват
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Списък-декларация на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите Образец №11 – оригинал. Минимално изискване: минимум три изпълнени доставки, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, придружени с доказателства. 2.Доказателства за извършените доставки, описани в списъка по т. 1. Доказателствата за извършените доставки следва да са под формата на удостоверения, издадени от съответните получатели или от компетентен орган, или посочен публичен регистър, в който е публикувана информация за предоставените сходни доставки. Минимално изискване: минимум 3 (три) удостоверения (в оригинал или заверено “вярно с оригинала” копие) или посочвания на публичен регистър, в който е публикувана информация за предоставените сходни доставки.
Минимални изисквания: 1. Минимум три изпълнени доставки, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, придружени с доказателства. Под “еднакви доставки” да се разбира: доставки на канцеларски материали, включени в предмета на съответната обособена позиция по обществената поръчката. 2. Минимум три удостоверения /в оригинал или заверено копие/ или посочвания на публичен регистър, в който е публикувана информация за предоставените сходни доставки. Под “сходни доставки” да се разбира: доставки на канцеларски материали и/или принадлежности и други материали за офиса.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

Поръчката е ограничена до кандидати – специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
21.03.2016 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 3 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят не поставя изискване документацията за участие да се закупува от заинтеросаваните лица. На основание чл.28, ал.6 ЗОП, документацията за участие се публикува в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението в Регистъра на обществените поръчки. Пълен достъп до документацията за участие е осигурен на интернет страницата на Възложителя www.szdp.bg, "Профил на купувача". Документацията за участие ще бъде предоставена и на всяко лице, поискало това, като му бъде изпратена за негова сметка или предоставена на място в административната сграда на ТП ДГС Оряхово, находяща в гр. Оряхово, ул. “Коста Лулчев” № 5 в зависимост от искането. В тези случаи кандидатът или участникът трябва да заплати стойността на документацията, посочена в обявлението за обществена поръчка. Стойността на документацията е 3.00 лв. с ДДС (три лева с ДДС) може да бъде заплатена по сметка на ТП ДГС Оряхово IBAN: BG37CECB979010E7745000, BIC код: CECBBGSF, ЦКБ АД, клон Козлодуй

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
21.03.2016 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 23.03.2016 г.  Час: 10:00
Място

административната сграда на ТП ДГС Оряхово, Оряхово ул. Коста Лулчев № 5

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на ДГС.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

8.Декларация по чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор –оригинал (по Образец №8.1 за обособена позиция №1, съответно по образец №8.2 за обособена позиция №2). При непредставяне на декларацията към офертата или при изразено несъгласие с клаузи от проекта на договора и/или предложения за промени в проекта на договор, който е част от документацията за участие, участникът се предлага за отстраняване от процедурата. 9.Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. – Образец №9 – оригинал. 10.Нотариално заверено пълномощно, когато офертата се подава от упълномощено лице. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата (съответен документ, съдържащ се в нея) и/или да представлява участника в процедурата. 11.Декларация по чл. 16 г, ал. 10 от ЗОП - Образец №10 – оригинал - представя се в случай, че участникът е специализирано предприятие или кооперация за хора с увреждания. 12.Списък-декларация на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите Образец №11 – оригинал. Минимално изискване: минимум три изпълнени доставки, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, придружени с доказателства. 13.Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и срока на изпълнение на поръчката, съобразено с Технически спецификации и Пълно описание на предмета на поръчката (следва да бъде изготвено по Образец №12.1 за обособена позиция №1, съответно Образец №12.2 за обособена позиция №2) – оригинал. 14.Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП (ако е приложима) - Образец №13 – оригинал. 15.Ценово предложение – подготвя се от участника по Образец № 14.1 за обособена позиция №1, съответно Образец №14.2 за обособена позиция №2 – оригинал. Предложената от участника в процедурата за обособена позиция №1 обща стойност за изпълнение на обществената поръчка не трябва да надвишава – 7000,00 (седем хиляди) лева без ДДС. Предложената от участника в процедурата за обособена позиция №2 обща стойност за изпълнение на обществената поръчка не трябва да надвишава – 2000,00 (две хиляди) лева без ДДС. Участникът попълва образеца за обособената позиция, за която участва. Участниците следва да представят ценово предложение в съответствие с приложените към документацията образци. Посочва се общата стойност за изпълнение на предмета на поръчката за 36 месеца и единични цени на предлаганите артикули за Обособена позиция №1, съответно за обособена позиция №2. Същата следва да е в лева без включен ДДС. Стойността не подлежи на корекция в процеса на изпълнение на поръчката. Общата стойност на предложението трябва да съответства на сбора от произведенията на единичните цени по прогнозните количества на артикулите. Изписаната с цифри обща стойност на предложението трябва да съответства на изписаната с думи. При установена явна аритметична грешка или при несъответствие между изписаните цифром и словом стойност, ще се счита, че ценовата оферта на участника не отговаря на изискванията на Възложителя и участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата. Предлаганата цена не трябва да се посочва в друг от документите, приложени към офертата.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съобразно чл.120 ЗОП, на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедурата пред Комисията за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. Срокът за обжалване е 10 дневен и тече в зависимост от обжалвания акт,съгласно регламентацията на чл.120, ал.5 ЗОПV

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

22.02.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка на канцеларски материали за нуждите ТП ДГС Оряхово, съгласно Приложение № 1.
1) Кратко описание

Доставка на канцеларски материали за нуждите ТП ДГС Оряхово, съгласно Приложение № 1.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30192000, 30197640, 30197300, 30124400, 30192121, 30192125, 30192130

Описание:

Принадлежности за офиса
Самокопирна хартия или други видове хартия за копиране
Приспособления за отваряне на писма, телбод машинки и перфоратори
Кутии с телчета за телбод
Химикалки
Маркери
Моливи

3) Количество или обем

1 Копирна хартия 80 гр/м2, Белота : 145 или повече,А4,500л в пакет,5 пакета в кашон кашон 40 2 Копирна хартия 80 гр/м2,Белота : 145 или повече,А3,500л в пакет пакет 2 3 Копирна хартия цветна A4, 210x297 mm, 160 гр., / 50 бр. в пакет / пакет 10 4 Хартия каре,А4,250 листа в пакет пакет 10 5 Папка 2 в 1 - клипборд с 2 машинки и капак брой 3 6 Папка с прозрачно лице - PVC, формат А4, цветен гръб, перфорация за поставяне в класьор, с етикет за надписване / 50 бр. в пакет / пакет 20 7 Папки джоб А4 кристал - прозрачни с перфорация /100 бр. в пакет/ 40 микрона пакет 20 8 Папка прозрачна РР с копче, формат А4 брой 12 9 Касови терморолки 57мм ф 55 - 12 ролки в пакет пакет 20 10 Касови терморолки 57мм ф 40 - 12 ролки в пакет пакет 60 11 Паус А4 100 листа в пакет пакет 20 12 Телбод машинка – от 20 - 25 листа, среден, р-р 24/6 брой 6 13 Антителбод брой 6 14 Телчета за телбод (24/6)- минимум 1000 бр. в опаковка кутия 100 15 Перфоратор – метален, с ограничител от 20 - 30 листа брой 6 16 Ножица закалена стомана – от 15 -20 см. брой 6 17 Органайзер за бюро, пластмасов отделения 6 или повече брой 6 18 Тиксо – безцветно, размер 19/33 /4 бр. в опаковка/ опаковка 3 19 Лепило – течно с тампон ,50 мл брой 50 20 Лепило – сухо, 40 гр. брой 20 21 Коректор – лента, дължина минимум 4,2 mm х 8 брой 10 22 Тампонно мастило, зелено 25 мл. на глицеринова основа брой 90 23 Тампонн за печати № 2 цвят безцветен брой 24 24 Хоризонтални поставки (тави) за документи – пластмасови, за документи А4, възможност за надграждане брой 6 25 Пластмасова линия 30 см. брой 12 26 Гума – от естествен каучук, комбинирана за молив и химикал брой 6 27 Гума – от естествен каучук брой 6 28 Химикал, еднократен, син, с тънък писец, грип зона за захващане,дебелина на линията 0,7 мм брой 120 29 Химикал, еднократен, черен, с тънък писец , грип зона за захващане,дебелина на линията 0,7 мм брой 12 30 Химикал, еднократен, червен, с тънък писец , грип зона за захващане,дебелина на линията 0,7 мм брой 12 31 Химикал, еднократен, зелен, с тънък писец , грип зона за захващане,дебелина на линията 0,7 мм брой 12 32 Автоматичен молив, мека грип зона за захващане,0.7 мм брой 12 33 НВ молив брой 12 34 Миниграфит, размер 0,7 мм, НВ, минимум 12 бр. в опаковка опаковка 12 35 Текст маркер, скосен връх – цвят: зелен брой 12 36 Перманентен тънкописец, черен, размер S брой 12 37 Перманентен тънкописец, черен, размер F брой 12 38 Перманентен тънкописец, черен, размер M брой 12 39 Перманентен маркер, черен брой 12 40 Пастели маслени 36 цвята брой 1 41 Калкулатор брой 2 42 Почистващи кърпички за клавиатури и екрани брой 3 43 ТОНЕР за ксерокс машина Canon 2318 L брой 6 44 Тонер касета за лазерен принтер НР LJ P3015 оригинален консуматив брой 1 45 Тонер касета за лазерен принтер НР LJ 3015 оригинален консуматив брой 1 46 Тонер касета за лазерен принтер НР LJ 1010 оригинален консуматив брой 1 47 Тонер касета за лазерен принтер НР LJ 1320 оригинален консуматив брой 1 48 Тонер касета за лазерен принтер НР LJ 1300 оригинален консуматив брой 1 49 Тонер касета за лазерен принтер XEROX Phaser 3040 S/N оригинален консуматив брой 3 50 Зареждане на тонер касети брой 36

Прогнозна стойност, без ДДС
7000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 36

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП ДГС Оряхово, съгласно Приложение № 2
1) Кратко описание

Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП ДГС Оряхово, съгласно Приложение № 2

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22800000, 22851000, 30199200, 30237300, 30237400

Описание:

Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон
Класьори
Пликове, пощенски карти и неилюстровани пощенски картички
Компютърни принадлежности
Принадлежности за въвеждане на данни

3) Количество или обем

1 Касова книга, химизирана, прошнурована, твърда подвързия,100л брой 15 2 Пътен лист универсален кочан 50 3 Приходен касов ордер кочан 6 4 Пътна книжка брой 1 5 Книга за дневни финансови отчети,А5,номерирана брой 3 6 Искане за отпускане на материални ценности, химизирано кочан 3 7 Протоколна тетрадка 25/35 см/100 л брой 3 8 Дневник за ЕДСД вх./изх. /2000 записа / брой 4 9 Заповед за командировка със сметка А5 100 листа кочан 1 10 Класьор PVC - гръб 8 см., брой 36 11 Класьор PVC - гръб 5 см., брой 36 12 Картонена папка с машинка /100 бр. в пакет/ пакет 10 13 Папка "Дело" с връзки,гръб от хартия,10 бр. в пакет пакет 60 14 Пликове, формат С 5 бели /100 бр. в пакет/ пакет 5 15 Пликове, формат С 4 бели /50 бр. в пакет/ пакет 5 16 Пликове, формат С6 бели /100 бр. в пакет/ пакет 6 17 Кламери метални, размер 33 мм., минимум по 100 бр. в опаковка, 10 опаковки в кутия кутия 100 18 Кламери метални, размер 50 мм., минимум по 50 бр. в опаковка, 10 опаковки в кутия кутия 10 19 Самозалепващи се листчета, различни цветове, размер 75 мм х 75 мм, 400 листа в кубче брой 12 20 PVC самозалепващи се индекси, размер 45 мм х 12 мм /200 бр. минимум в опаковка/ опаковка 12 21 USB Flash памет, 8 GB брой 1 22 USB Flash памет, 16 GB брой 1 23 USB Flash памет, 32 GB брой 1 24 CD-R 700 MB /25 бр. в опаковка/ опаковка 1 25 Дискети /10 бр. в опаковка/ опаковка 1 26 Външен хард диск 2.5" USB 3.0/съвместим с USB 2.0/ 1 TB, 750-1000 GB брой 1 27 Безжична оптична мишка брой 5 28 Клавиатура брой 5 29 Ламинатор А4 брой 1 30 Скенер HP G3110 А4 брой 1

Прогнозна стойност, без ДДС
2000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 36
5) Допълнителна информация

За обособена позиция №2, Възложителят прилага чл. 16г от ЗОП, тъй като част от предмета на поръчката е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Обособената позиция №2 е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица. Оферти за обособена позиция № 2 могат да подават и други заинтересовани лица, извън тези, за които е запазена обособена позиция №2, като техните оферти ще се разглеждат само ако няма кандидат или участник, за когото обособената позиция е запазена и който отговаря на критериите за подбор или няма участник, за когото обособената позиция е запазена и чиято оферта отговаря на изискванията на Възложителя.