00159-2016-0005

BG-ДОБРИЧ: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, УЛИЦА НЕЗАВИСИМОСТ № 20, За: ЕЛИ ГАНЧЕВА ДАСКАЛОВА - ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ В ДИРЕКЦИЯ УТСОСПООС, Р БЪЛГАРИЯ 9300, ДОБРИЧ, Тел.: 058 600889, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.dobrichka.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.dobrichka.bg/profile.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА
Код NUTS: BG332
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Поръчката представлява възстановяване и подобряване на транспортно експлоатационните качества на участъци от общински пътища / 9 обособени позиции/ и улици / 41 обособени позиции/ на територията на община Добричка и привеждането им в съответствие с изискванията за движението с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и комфорт на пътуващите. Направа на ограничители на скоростта в 8 населени места. Поръчката е с 58 обособени позиции.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233142, 45233252, 45233294, 45233141

Описание:

Работи по ремонт на пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици
Работи по поставяне на пътна сигнализация
Работи по поддръжане на пътища

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Поръчката представлява възстановяване и подобряване на транспортно експлоатационните качества на участъци от общински пътища /9 обособени позиции/ и улици /41 обособени позиции/ на територията на община Добричка и привеждането им в съответствие с изискванията за движението с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и комфорт на пътуващите. Направа на ограничители на скоростта в 8 населени места. Поръчката е с 58 обособени позиции.Предвижда се да се изпълнят: ремонт асфалтова настилка на общински пътища и улици на приблизително 30210 м2; пренастилане на шосировка на приблизително 4770м2; направа на нова шосировка на приблизително 7610 м2 и изграждане на 14 броя ограничители на скоростта в осем населени места.

Прогнозна стойност без ДДС
1099460 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

90


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в обществената поръчка за всички обособени позиции не се изисква съгласно чл.59, ал.5, т.2 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми: • парична сума: за Обособена позиция от 1 до 58 - в размер на 5 % от стойността на договора без включен ДДС за всяка обособена позиция; преведена по сметка на Община Добричка в “Общинска банка” АД, клон Добрич, IBAN: BG 87 SOMB 913033100200 01; BIC: SOMBBGSF или • оригинал на банкова гаранция на същата стойност. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Когато Изпълнителят избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и да бъде със срок не по-кратък от 60 (шестдесет) дни след изтичане срока за изпълнение на договора. Гаранцията следва да се представи към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. Условията и сроковете за освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение са описани в проекто - договора за възлагане на обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Дейностите, предмет на обществената поръчка се финансират със средства от бюджета на Община Добричка за 2016 год. Разплащането се извършва в български лева, по банков път по сметката на изпълнителя и съгласно клаузите на проекто - договора приложен към документацията за участие.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, се представя копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.Споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, които: 1. определят точно и ясно разпределението на изпълнението на отделните видове дейности между отделните участници в обединението. Изискването е с цел осигуряване на възможност за преценка за спазване на изискванията на ЗОП и настоящата документация от отделните членове на обединението; /съгласно чл.25, ал.8 от ЗОП/; 2. гарантират, че съставът на обединението няма да се променя след сключването на договора за възлагане на обществената поръчка; 3. гарантират, че всички членове на обединението са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора; 4. гарантират, че всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора, включително до края на гаранционния срок съгласно подписания договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка. Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП поставя изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Комисията предлага на възложителя да отстрани от процедурата всеки участник: 1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 ЗОП; 2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП; 3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, включително и при непредставяне на всички приложения към образците на документите, при установени несъответствия в попълнените образци срокове;4.Който при изготвяне на линейния график не е спазил технологичната последователност на предвидените СМР или има несъответствие между срока в него и техническото предложение;5.Който е предложил цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката по съответната обособена позиция; 6. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 ЗОП; 7. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор. Когато не е приложено споразумение/договор за създаването на обединение или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – Участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата открита процедура. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: a) Документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, б. „а“ и „б“ от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; б) Документите по чл. 56, ал. 1, т.1, б. „в“ и т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП в) Декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП се представят само за участниците, в обединението, които ще изпълняват дейности свързани със строителство или услуги; Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения: а) Офертата се подава на български език; б) Документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод; в) Документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.Съгласно т.16а от §1 от Допълнителните разпоредби на ЗОП - "Официален превод" е превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: І. ПЛИК № 1. "Документи за подбор", в който се поставят документите и информацията по чл. 56, ал.1, т.1,2,5, 6, 8, 11 – 14 от ЗОП: 1. Оферта за участие - Образец № 1. 2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 3. Представяне на участника – Образец № 2, което включва: Посочване на единен идентификационен код по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен; адрес, включително електронен, за кореспонденция; Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП (Образец № 3); Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл.49, ал.1 от ЗОП - заверено копие на удостоверение за вписване в ЦПРС или декларация, че участникът е вписан в регистъра.В случай, че участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, той следва да представи документ, доказващ правото му да извършва строителство на територията на Р България в съответствие с чл.3, ал.1 от ЗКС във връзка с чл.231 от ЗУТ. Участникът следва да е вписан в ЦПРС, при Камарата на строителите в България, като изпълнител на строежи от група, по чл.5, ал.1 от ПРВВЦПРС и категория по чл.137, ал.1 от ЗУТ отговаряща на строежа - обособената позиция за която кандидатства или като изпълнител на отделни видове строителни и монтажни работи от пета група,съгласно чл.5, ал.6 от ПРВВЦПРС, съответстващи на видовете ремонти работи, предмет на поръчката. Удостоверението трябва да е придружено с валиден талон. 4. Когато участникът в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица се представя: Копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият (чл.56,ал.1,т.2 от ЗОП). 5. Пълномощно на лицето, подписало офертата и/или други заверени от него документи към офертата, с нотариална заверка на подписа на упълномощилото го лице, когато офертата не е подписана от законния представител на участника, в оригинал или нотариално заверено копие. 6. Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП - Образец № 4; 7. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП – Образец №5; 8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец № 6; 9. Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП – Образец №7; За изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд, участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд от Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, Декларацията по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП, се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство. 10. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП – Образец № 8; 11. Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка – Образец №9; 12. Декларация за запознаване с обекта – Образец №10; 13. Декларация за застраховка "Професионална отговорност"- Образец №11; 14. Доказателства за техническите възможности на участника - съгласно Раздел ІІІ.2.3 от Обявлението. ІІ. ПЛИК № 2 "ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА", който съдържа: 1. Попълнено и подписано Техническо предложение за изпълнение на поръчката с приложен линеен график - образец №15 и декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП (Образец №17), когато е приложимо. ІІІ. ПЛИК №3 "ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА", който съдържа: 1. Ценово предложение – образец №16 с приложено КСС; *Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 2 и № 3 се представят за всяка от позициите.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се изискват
Минимални изисквания: Не се изискват
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на изпълненото строителство през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата – попълва се Образец №12. Доказването на изпълненото строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката се извършва с някой от следните документи: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. 2. Списък - Декларация на техническите лица, ангажирани от участника за изпълнение на предмета на поръчката – Образец №13. Списъкът следва да бъде придружен от Декларация за ангажираност на експерт – Образец №14.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да е изпълнил през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката. * Под строителство, еднакво или сходно с предмета на поръчката се разбира: изграждане и/или ремонт или реконструкция /рехабилитация/ на пътища и улици. 2. Участникът следва да разполага минимум със следните технически лица ангажирани за изпълнение предмета на поръчката: а) Технически ръководител - строителен инженер с висше образование в областта на строителството или строителен техник със средно специално образование, съгласно чл. 163а от ЗУТ. Трудов стаж по специалността – минимум 5 години. - Участник, кандидатстващ за повече от половината обособени позиции осигурява 2 /двама/ технически ръководители б) Отговорник по контрола на качеството съгласно чл.51, ал.1, т.4 от ЗОП * Съгласно чл. 51а от ЗОП, Участниците може да докажат съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. * В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
22.03.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 15 BGN
Условия и начин на плащане

Закупуването на документацията НЕ е задължително.Документацията може да се изтегли от Профила на купувача http://dobrichka.bg/profile/. В случай, че участниците желаят да получат екземпляр от документацията на хартиен носител: Възложителят НЕ поставя изискване документацията за участие да се получава на място и ще я предостави на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. В случай на искане за изпращане на документация, възложителят изисква от лицата направили искането да заплатят документацията, като цената е посочена в обявлението и не е по-висока от действителните разходи за нейното отпечатване и размножаване. Банковата сметка, по която следва да се преведе таксата за закупуване e посочена в документацията

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
22.03.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 23.03.2016 г.  Час: 10:30
Място

зала № 108 в сградата на Община Добричка, град Добрич, ул. Независимост № 20

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи: • За участници в процедурата – представляващ/и участника представят документ за самоличност • За упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и пълномощно • За представителите на средствата за масово осведомяване - служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствиеРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

На основание чл.64 ЗОП, срокът от 40 дни е намален със 7 дни, тъй като обявлението е изпратено по електронен път и с още 5 дни, защото от датата на публикуване на обявлението, Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на интернет-страницата на Община Добричка на адрес: http://www.dobrichka.bg/ , раздел " Профил на купувача" - http://www.dobrichka.bg/profile/ Изтеглянето на документацията от посочения адрес е свободно и безплатно. Всяко заинтересовано лице може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Разясненията по документацията ще се публикуват в 4-дневен срок от получаване на искането на страницата на Община Добричка - http://www.dobrichka.bg/, раздел " Профил на купувача" - http://www.dobrichka.bg/profile/. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в Профила на купувача. Комисията чрез съобщение ще обяви не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти, на интернет страница на Община Добричка - www.dobrichka.bg, раздел „Профил на купувача” - http://www.dobrichka.bg/profile/, датата, часа и мястото на отварянето.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Сроковете за подаване на жалби са съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

ОБЩИНА дОБРИЧКА, УЛИЦА НЕЗАВИСИМОСТ № 20, Р БЪЛГАРИЯ 9300, ДОБРИЧ, Тел.: 058 600889, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Интернет адрес/и:

URL: 'www.dobrichka.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

22.02.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Асфалтиране ул.1 с.Алцек
1) Кратко описание

Обособена позиция 1: Асфалтиране ул.1 с.Алцек Обхват на дейностите • Машинно почистване на основен калдаръм и полагане на трошенокаменна настилка с дебелина 10 см • Доставка и машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина 5см и уплътняване

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на улица № 1 в с.Алцек. Предвижда се ремонт на пътя в населеното място, включващ възстановяване на разрушена настилка, почистване и полагане на нова трошенокаменна настилка и плътна асфалтобетонова смес на приблизително 500м2

Прогнозна стойност, без ДДС
16666.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Възстановяване проводимостта на ул.3-та с.Батово и възстановяване асфалтовата настилка на улицата
1) Кратко описание

Обособена позиция 2. Възстановяване проводимостта на ул.3-та с.Батово и възстановяване асфалтовата настилка на улицата Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл • Изкърпване с плътна асфалтова смес с деб. 5 см • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на улица № 3 в с.Батово, където ще се направи пренастилка върху частично извлечена трошенокаменна настилка и полагане на плътна асфалтобетонова смес с деб.5см на приблизително 1500м2

Прогнозна стойност, без ДДС
50415 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Асфалтиране улици 21 и 28 с.Бенковски
1) Кратко описание

Обособена позиция 3. Асфалтиране улици 21 и 28 с.Бенковски Обхват на дейностите • Машинно почистване на основен калдаръм и полагане на трошенокаменна настилка с дебелина 10 см • Доставка и машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина 5см и уплътняване

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на улици № 21 и № 28 в с.Бенковски, където ще се направи пренастилка върху износена трошенокаменна настилка и полагане на плътна асфалтобетонова смес с деб.5см на приблизително 1400м2

Прогнозна стойност, без ДДС
47054.17 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Асфалтиране улици 5, 9 и 14 с.Божурово
1) Кратко описание

Обособена позиция 4. Асфалтиране улици 5, 9 и 14 с.Божурово Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на улици № 5, № 9 и № 14 в с.Божурово. Предвижда се ремонт на пътя в населеното място, включващ възстановяване на разрушена асфалтова настилка, технологично фрезоване, почистване и полагане на плътна асфалтобетонова смес на приблизително 1300м2

Прогнозна стойност, без ДДС
36995.83 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Асфалтиране улици 3 и 4 с.Бранище
1) Кратко описание

Обособена позиция 5. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Бранище Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на улици № 3 и 4 в с.Бранище. Предвижда се ремонт на пътя в населеното място, включващ възстановяване на разрушена асфалтова настилка, технологично фрезоване, почистване и полагане на плътна асфалтобетонова смес на приблизително 1000м2

Прогнозна стойност, без ДДС
26798.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Шосировка път за гробищен парк с.Г.Колево
1) Кратко описание

Обособена позиция 6. Шосировка път за гробищен парк с.Г.Колево Обхват на дейностите • Полагане на трошенокаменна настилка с оформяне на пътното легло с дебелина 35см: основен калдаръм – 20см , настилане на трошен камък – 15см, уплътняване • Машинно почистване на основен калдаръм и полагане на трошенокаменна настилка с дебелина 15 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособена позиция ще се извършват на път водещ към гробищен парк в с.Г.Колево, където ще се направи трошенокаменна настилка върху земно легло на приблизително 1000м2

Прогнозна стойност, без ДДС
20000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Шосировка улици 2 и 8 с.Дебрене
1) Кратко описание

Обособена позиция 7. Шосировка улици 2 и 8 с.Дебрене Обхват на дейностите • Полагане на трошенокаменна настилка с оформяне на пътното легло с дебелина 35см: основен калдаръм – 20см , настилане на трошен камък – 15см, уплътняване

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособена позиция ще се извършват на улици № 2 и 8 в с.Дебрене, където ще се направи трошенокаменна настилка върху земно легло на приблизително 1000м2

Прогнозна стойност, без ДДС
21836.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Асфалтиране улици 3 и 4 с.Добрево
1) Кратко описание

Обособена позиция 8. Асфалтиране улици 3 и 4 с.Добрево Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл • Изкърпване с плътна асфалтова смес с деб. 5 см • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233142

Описание:

Работи по ремонт на пътища

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на улици № 3 и 4 в с.Добрево. Предвижда се ремонт на пътя в населеното място, включващ възстановяване на разрушена асфалтова настилка, технологично фрезоване, почистване и полагане на плътна асфалтобетонова смес на приблизително 700м2

Прогнозна стойност, без ДДС
17248.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Шосировка улица 17 с.Долина
1) Кратко описание

Обособена позиция 9. Шосировка улица 17 с.Долина Обхват на дейностите • Полагане на трошенокаменна настилка с оформяне на пътното легло с дебелина 35см: основен калдаръм – 20см , настилане на трошен камък – 15см, уплътняване

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособена позиция ще се извършват на улица № 17 в с.Долина, където ще се направи трошенокаменна настилка върху земно легло на приблизително 350м2

Прогнозна стойност, без ДДС
8333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Асфалтиране улица 2 и 11 с.Дончево
1) Кратко описание

Обособена позиция 10. Асфалтиране улици 2 и 11 с.Дончево Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на улици № 2 и 11 в с.Дончево. Предвижда се ремонт на пътя в населеното място, включващ възстановяване на разрушена асфалтова настилка, технологично фрезоване, почистване и полагане на плътна асфалтобетонова смес на приблизително 1200м2

Прогнозна стойност, без ДДС
30833.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция Шосировка и асфалтиране ул.2 с.Драганово
1) Кратко описание

Обособена позиция 11. Шосировка и асфалтиране ул.2 с.Драганово Обхват на дейностите • Машинно почистване на основен калдаръм и полагане на трошенокаменна настилка с дебелина 10 см • Доставка и машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина 5см и уплътняване

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на улица № 2 в с.Драганово, където ще се направи пренастилка върху износена трошенокаменна настилка и полагане на плътна асфалтобетонова смес с деб.5см на приблизително 700м2

Прогнозна стойност, без ДДС
23333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция Асфалтиране улица 9 с.Енево
1) Кратко описание

Обособена позиция 12. Асфалтиране улица 9 с.Енево Обхват на дейностите • Машинно почистване на основен калдаръм и полагане на трошенокаменна настилка с дебелина 5 см • Доставка и машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина 5см и уплътняване

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на улица № 9 в с.Енево, където ще се направи пренастилка върху износена трошенокаменна настилка и полагане на плътна асфалтобетонова смес с деб.5см на приблизително 630м2

Прогнозна стойност, без ДДС
18333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция Асфалтиране улица 7 с.Златия
1) Кратко описание

Обособена позиция 13. Асфалтиране улица 7 с.Златия Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на улица № 7 в с.Златия. Предвижда се ремонт на пътя в населеното място, включващ възстановяване на разрушена асфалтова настилка, технологично фрезоване, почистване и полагане на плътна асфалтобетонова смес на приблизително 350м2

Прогнозна стойност, без ДДС
8750 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция Шосировка улици 12 и 9 с.Камен
1) Кратко описание

Обособена позиция 14. Шосировка улици 12 и 9 с.Камен Обхват на дейностите • Полагане на трошенокаменна настилка с оформяне на пътното легло с дебелина 35см: основен калдаръм – 20см , настилане на трошен камък – 15см, уплътняване • Машинно почистване на основен калдаръм и полагане на трошенокаменна настилка с дебелина 15 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособена позиция ще се извършват на улици 12 и 9 в с.Камен, където ще се направи трошенокаменна настилка върху земно легло на приблизително 200м2 и ще се направи пренастилка върху износена трошенокаменна настилка на приблизително 250м2

Прогнозна стойност, без ДДС
8333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция Асфалтиране ул.6 с.Ломница
1) Кратко описание

Обособена позиция 15. Асфалтиране ул.6 с.Ломница Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на улица № 6 в с.Ломница. Предвижда се ремонт на пътя в населеното място, включващ възстановяване на разрушена асфалтова настилка, технологично фрезоване, почистване и полагане на плътна асфалтобетонова смес на приблизително 450м2

Прогнозна стойност, без ДДС
11666.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция Асфалтиране ул.2 с.Орлова могила
1) Кратко описание

Обособена позиция 16. Асфалтиране ул.2 с.Орлова могила Обхват на дейностите • Машинно почистване на основен калдаръм и полагане на трошенокаменна настилка с дебелина 5 см • Доставка и машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина 5см и уплътняване

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на улица № 2 в с.Орлова могила, където ще се направи пренастилка върху износена трошенокаменна настилка и полагане на плътна асфалтобетонова смес с деб.5см на приблизително 600м2

Прогнозна стойност, без ДДС
20083.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 17 / Заглавие на обособената позиция Шосировка и почистване ул.35 с.Паскалево
1) Кратко описание

Обособена позиция 17. Шосировка и почистване ул.35 с.Паскалево Обхват на дейностите • Полагане на трошенокаменна настилка с оформяне на пътното легло с дебелина 35см: основен калдаръм – 20см , настилане на трошен камък – 15см, уплътняване • натоварване и извозване на земни маси на превозно средство

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособена позиция ще се извършват на улица № 35 в с.Паскалево, където ще се направи трошенокаменна настилка върху земно легло на приблизително 420м2 и ще се почисти терен от земни маси на приблизително 700м2

Прогнозна стойност, без ДДС
15912.5 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 18 / Заглавие на обособената позиция Шосировка улица 4 с.Плачи дол
1) Кратко описание

Обособена позиция 18. Шосировка улица 4 с.Плачи дол Обхват на дейностите • Полагане на трошенокаменна настилка с оформяне на пътното легло с дебелина 35см: основен калдаръм – 20см , настилане на трошен камък – 15см, уплътняване • Машинно почистване на основен калдаръм и полагане на трошенокаменна настилка с дебелина 15 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособена позиция ще се извършват на улица №4 в с.Плачи дол, където ще се направи пренастилка върху износена трошенокаменна настилка на приблизително 700м2

Прогнозна стойност, без ДДС
14166.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 19 / Заглавие на обособената позиция Асфалтиране ул.7 с.Подслон
1) Кратко описание

Обособена позиция 19. Асфалтиране ул.7 с.Подслон Обхват на дейностите • Машинно почистване на основен калдаръм и полагане на трошенокаменна настилка с дебелина 5 см • Доставка и машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина 5см и уплътняване

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на улица № 7 в с.Подслон, където ще се направи пренастилка върху износена трошенокаменна настилка и полагане на плътна асфалтобетонова смес с деб.5см на приблизително 500м2

Прогнозна стойност, без ДДС
14572.5 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 20 / Заглавие на обособената позиция Асфалтиране ул.5 с.П.Иваново
1) Кратко описание

Обособена позиция 20. Асфалтиране ул.5 с.П.Иваново Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на улица № 5 в с.П.Иваново. Ремонтът на покритието се състои в полагането на нов износващ пласт на приблизително 580м2

Прогнозна стойност, без ДДС
14583.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 21 / Заглавие на обособената позиция Шосировка ул 14 с.П.Минково
1) Кратко описание

Обособена позиция 21. Шосировка ул 14 с.П.Минково Обхват на дейностите • Полагане на трошенокаменна настилка с оформяне на пътното легло с дебелина 35см: основен калдаръм – 20см , настилане на трошен камък – 15см, уплътняване

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособена позиция ще се извършват на улица № 14 в с.П.Минково, където ще се направи трошенокаменна настилка върху земно легло на около 600м2

Прогнозна стойност, без ДДС
12500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 22 / Заглавие на обособената позиция Шосировка ул.5 с.П.Свещарово
1) Кратко описание

Обособена позиция 22. Шосировка ул.5 с.П.Свещарово Обхват на дейностите • Полагане на трошенокаменна настилка с оформяне на пътното легло с дебелина 35см: основен калдаръм – 20см , настилане на трошен камък – 15см, уплътняване

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособена позиция ще се извършват на улица № 5 в с.П.Свещарово, където ще се направи трошенокаменна настилка върху земно легло на около 560м2

Прогнозна стойност, без ДДС
11666.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 23 / Заглавие на обособената позиция Шосировка ул.11 и 14 с.Попгригорово
1) Кратко описание

Обособена позиция 23. Шосировка ул.11 и 14 с.Попгригорово Обхват на дейностите • Полагане на трошенокаменна настилка с оформяне на пътното легло с дебелина 35см: основен калдаръм – 20см , настилане на трошен камък – 15см, уплътняване

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособена позиция ще се извършват на улици № 11 и 14 в с.Попгригорово, където ще се направи трошенокаменна настилка върху земно легло на около 400м2

Прогнозна стойност, без ДДС
8333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 24 / Заглавие на обособената позиция Шосировка ул.5 и 8 с.Приморци
1) Кратко описание

Обособена позиция 24. Шосировка ул.5 и 8 с.Приморци Обхват на дейностите • Полагане на трошенокаменна настилка с оформяне на пътното легло с дебелина 35см: основен калдаръм – 20см , настилане на трошен камък – 15см, уплътняване • Машинно почистване на основен калдаръм и полагане на трошенокаменна настилка с дебелина 15 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособена позиция ще се извършват на улици № 5 и 8 в с.Приморци, където ще се направи трошенокаменна настилка върху земно легло на около 500м2

Прогнозна стойност, без ДДС
10416.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 25 / Заглавие на обособената позиция Шосировка ул.5 с.Пчелино
1) Кратко описание

Обособена позиция 25. Шосировка ул.5 с.Пчелино Обхват на дейностите • Полагане на трошенокаменна настилка с оформяне на пътното легло с дебелина 35см: основен калдаръм – 20см , настилане на трошен камък – 15см, уплътняване

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособена позиция ще се извършват на улица №5 в с.Пчелино, където ще се направи трошенокаменна настилка върху земно легло на около 900м2

Прогнозна стойност, без ДДС
18750 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 26 / Заглавие на обособената позиция Асфалтиране ул.10 с.Самуилово
1) Кратко описание

Обособена позиция 26. Асфалтиране ул.10 с.Самуилово Обхват на дейностите • Машинно почистване на основен калдаръм и полагане на трошенокаменна настилка с дебелина 5 см • Доставка и машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина 5см и уплътняване

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на улица № 10 в с.Самуилово, където ще се направи пренастилка върху износена трошенокаменна настилка и полагане на плътна асфалтобетонова смес с деб.5см на приблизително 700м2

Прогнозна стойност, без ДДС
22350 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 27 / Заглавие на обособената позиция Шосировка и асфалтиране ул.8 и 9 с.Свобода
1) Кратко описание

Обособена позиция 27. Шосировка и асфалтиране ул.8 и 9 с.Свобода Обхват на дейностите • Полагане на трошенокаменна настилка с оформяне на пътното легло с дебелина 35см: основен калдаръм – 20см , настилане на трошен камък – 15см, уплътняване • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособена позиция ще се извършват на улици № 8 и 9 в с.Свобода, където ще се направи трошенокаменна настилка върху земно легло на приблизително 350м2 и ще се изкърпи асфалтобетонова настилка на приблизително 330м2

Прогнозна стойност, без ДДС
17083.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 28 / Заглавие на обособената позиция Шосировка улици Иглика и Янтра с.Стожер
1) Кратко описание

Обособена позиция 28. Шосировка улици Иглика и Янтра с.Стожер Обхват на дейностите • Полагане на трошенокаменна настилка с оформяне на пътното легло с дебелина 35см: основен калдаръм – 20см , настилане на трошен камък – 15см, уплътняване • Машинно почистване на основен калдаръм и полагане на трошенокаменна настилка с дебелина 15 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособена позиция ще се извършват на улици Иглика и Янтра в с.Стожер, където ще се направи трошенокаменна настилка върху земно легло на приблизително 960м2 и ще се направи пренастилка върху износена трошенокаменна настилка на приблизително 700м2

Прогнозна стойност, без ДДС
31666.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 29 / Заглавие на обособената позиция Асфалтиране улици 3 и 11 с.Царевец
1) Кратко описание

Обособена позиция 29. Асфалтиране улици 3 и 11 с.Царевец Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл • Изкърпване с плътна асфалтова смес с деб. 5 см • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на улици № 3 и 11 в с.Царевец. Предвижда се ремонт на пътя в населеното място, включващ възстановяване на разрушена асфалтова настилка, технологично фрезоване, почистване и полагане на плътна асфалтобетонова смес на приблизително 830м2

Прогнозна стойност, без ДДС
20833.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 30 / Заглавие на обособената позиция Асфалтиране улици 2, 3 и 4 с.Паскалево
1) Кратко описание

Обособена позиция 30. Асфалтиране улици 2, 3 и 4 с.Паскалево Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл • Изкърпване с плътна асфалтова смес с деб. 5 см • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на улици № 2, 3 и 4 в с.Паскалево. Предвижда се ремонт на пътя в населеното място, включващ възстановяване на разрушена асфалтова настилка, технологично фрезоване, почистване и полагане на плътна асфалтобетонова смес на приблизително 660м2

Прогнозна стойност, без ДДС
16666.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 31 / Заглавие на обособената позиция Асфалтиране улици 1, 3, 6, 10, 11, 13, 19 с.Победа
1) Кратко описание

Обособена позиция 31. Асфалтиране улици 1, 3, 6, 10, 11, 13, 19 с.Победа Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл • Изкърпване с плътна асфалтова смес с деб. 5 см • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на улици № 1, 3, 6, 10, 11, 13 и 19 в с.Победа. Предвижда се ремонт на пътя в населеното място, включващ възстановяване на разрушена асфалтова настилка, технологично фрезоване, почистване и полагане на плътна асфалтобетонова смес на приблизително 660м2

Прогнозна стойност, без ДДС
16666.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 32 / Заглавие на обособената позиция Асфалтиране улица 12 с.Бдинци
1) Кратко описание

Обособена позиция 32. Асфалтиране улица 12 с.Бдинци Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на улица № 12 в с.Бдинци. Предвижда се ремонт на пътя в населеното място, включващ възстановяване на разрушена асфалтова настилка, технологично фрезоване, почистване и полагане на плътна асфалтобетонова смес на приблизително 700м2

Прогнозна стойност, без ДДС
17500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 33 / Заглавие на обособената позиция Шосировка ул.2 с.Богдан
1) Кратко описание

Обособена позиция 33. Шосировка ул.2 с.Богдан Обхват на дейностите • Машинно почистване на основен калдаръм и полагане на трошенокаменна настилка с дебелина 15 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособена позиция ще се извършват на улица № 2 в с.Богдан, където ще се направи пренастилка върху износена трошенокаменна настилка на приблизително 1000м2

Прогнозна стойност, без ДДС
16666.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 34 / Заглавие на обособената позиция Асфалтиране улици 10 и 11 с.Владимирово
1) Кратко описание

Обособена позиция 34. Асфалтиране улици 10 и 11 с.Владимирово Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на улици № 10 и 11 в с.Владимирово. Предвижда се ремонт на пътя в населеното място, включващ възстановяване на разрушена асфалтова настилка, технологично фрезоване, почистване и полагане на плътна асфалтобетонова смес на приблизително 370м2

Прогнозна стойност, без ДДС
9166.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 35 / Заглавие на обособената позиция Шосировка ул.2 и 6 с.Котленци
1) Кратко описание

Обособена позиция 35. Шосировка ул.2 и 6 с.Котленци Обхват на дейностите • Полагане на трошенокаменна настилка с оформяне на пътното легло с дебелина 35см: основен калдаръм – 20см , настилане на трошен камък – 15см, уплътняване • Машинно почистване на основен калдаръм и полагане на трошенокаменна настилка с дебелина 15 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособена позиция ще се извършват на улици 2 и 6 в с.Котленци, където ще се направи трошенокаменна настилка върху земно легло на приблизително 120м2 и ще се направи пренастилка върху износена трошенокаменна настилка на приблизително 820м2

Прогнозна стойност, без ДДС
16666.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 36 / Заглавие на обособената позиция Асфалтиране улици 4, 8, 10 и 13 с.Методиево
1) Кратко описание

Обособена позиция 36. Асфалтиране улици 4, 8, 10 и 13 с.Методиево Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на улици № 4, 8, 10 и 13 в с.Методиево. Предвижда се ремонт на пътя в населеното място, включващ възстановяване на разрушена асфалтова настилка, технологично фрезоване, почистване и полагане на плътна асфалтобетонова смес на приблизително 460м2

Прогнозна стойност, без ДДС
11666.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 37 / Заглавие на обособената позиция Шосировка по ул.2 с.Одърци
1) Кратко описание

Обособена позиция 37. Шосировка по ул.2 с.Одърци Обхват на дейностите • Машинно почистване на основен калдаръм и полагане на трошенокаменна настилка с дебелина 15 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособена позиция ще се извършват на улица №2 в с.Одърци, където ще се направи пренастилка върху износена трошенокаменна настилка на приблизително 550м2

Прогнозна стойност, без ДДС
9166.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 38 / Заглавие на обособената позиция Шосировка улици 5 и 6 с.Пчелник
1) Кратко описание

Обособена позиция 38. Шосировка улици 5 и 6 с.Пчелник Обхват на дейностите • Полагане на трошенокаменна настилка с оформяне на пътното легло с дебелина 35см: основен калдаръм – 20см , настилане на трошен камък – 15см, уплътняване • Машинно почистване на основен калдаръм и полагане на трошенокаменна настилка с дебелина 15 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособена позиция ще се извършват на улици 5 и 6 в с.Пчелник, където ще се направи трошенокаменна настилка върху земно легло на приблизително 250м2 и ще се направи пренастилка върху износена трошенокаменна настилка на приблизително 750м2

Прогнозна стойност, без ДДС
17500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 39 / Заглавие на обособената позиция Асфалтиране улици 13 и 18 с.Росеново
1) Кратко описание

Обособена позиция 39. Асфалтиране улици 13 и 18 с.Росеново Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на улици № 13 и 18 в с.Росеново. Предвижда се ремонт на пътя в населеното място, включващ възстановяване на разрушена асфалтова настилка, технологично фрезоване, почистване и полагане на плътна асфалтобетонова смес на приблизително 350м2

Прогнозна стойност, без ДДС
8750 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 40 / Заглавие на обособената позиция Асфалтиране улици Топола, Витоша, Божур и Здравец с.Ст.Караджа
1) Кратко описание

Обособена позиция 40. Асфалтиране улици Топола, Витоша, Божур и Здравец с.Ст.Караджа Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на улици Топола, Витоша, Божур и Здравец в с.Стефан Караджа. Предвижда се ремонт на пътя в населеното място, включващ възстановяване на разрушена асфалтова настилка, технологично фрезоване, почистване и полагане на плътна асфалтобетонова смес на приблизително 410м2

Прогнозна стойност, без ДДС
10258.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 41 / Заглавие на обособената позиция Асфалтиране улици 2, 3 и 6 с.Тянево
1) Кратко описание

Обособена позиция 41. Асфалтиране улици 2, 3 и 6 с.Тянево Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на улици № 2, 3 и 6 в с.Тянево. Предвижда се ремонт на пътя в населеното място, включващ възстановяване на разрушена асфалтова настилка, технологично фрезоване, почистване и полагане на плътна асфалтобетонова смес на приблизително 670м2

Прогнозна стойност, без ДДС
16935 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 42 / Заглавие на обособената позиция Път DOB2176 / ІІІ – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3
1) Кратко описание

Обособена позиция 42. Път DOB2176 / ІІІ – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл • Изкърпване с плътна асфалтова смес с деб. 5 см • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233142, 45233141

Описание:

Работи по ремонт на пътища
Работи по поддръжане на пътища

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на общински Път DOB2176 / ІІІ – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3, където ще се направи ремонт включващ стабилизиране на пътното платно, възстановяване на разрушена асфалтова настилка, технологично фрезоване, почистване и полагане на плътна асфалтова смес с дебелина 5см. Участъци от пътищата ще се преасфалтират, а други ще се изкърпят, като се извърши попълване на дълбоките дупки предварително с неплътна смес или с чакъл с цел получаване на равна повърхност на приблизително 830м2

Прогнозна стойност, без ДДС
20833.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 43 / Заглавие на обособената позиция Път DOB3103 /ІІ-71, Добрич-Батово / Славеево-Пчелино от км 0+0 до 2+5
1) Кратко описание

Обособена позиция 43. Път DOB3103 /ІІ-71, Добрич-Батово / Славеево-Пчелино от км 0+0 до 2+5 Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл • Изкърпване с плътна асфалтова смес с деб. 5 см • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233141, 45233142

Описание:

Работи по поддръжане на пътища
Работи по ремонт на пътища

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на общински Път DOB3103 /ІІ-71, Добрич-Батово / Славеево-Пчелино от км 0+0 до 2+5, където ще се направи ремонт включващ стабилизиране на пътното платно, възстановяване на разрушена асфалтова настилка, технологично фрезоване, почистване и полагане на плътна асфалтова смес с дебелина 5см. Участъци от пътищата ще се преасфалтират, а други ще се изкърпят, като се извърши попълване на дълбоките дупки предварително с неплътна смес или с чакъл с цел получаване на равна повърхност на приблизително 1600м2

Прогнозна стойност, без ДДС
41666.66 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 44 / Заглавие на обособената позиция Път DOB2100 / ІІІ – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3
1) Кратко описание

Обособена позиция 44. Път DOB2100 / ІІІ – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл • Изкърпване с плътна асфалтова смес с деб. 5 см • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233141, 45233142

Описание:

Работи по поддръжане на пътища
Работи по ремонт на пътища

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на общински Път DOB2100 / ІІІ – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3, където ще се направи ремонт включващ стабилизиране на пътното платно, възстановяване на разрушена асфалтова настилка, технологично фрезоване, почистване и полагане на плътна асфалтова смес с дебелина 5см. Участъци от пътищата ще се преасфалтират, а други ще се изкърпят, като се извърши попълване на дълбоките дупки предварително с неплътна смес или с чакъл с цел получаване на равна повърхност на приблизително 1300м2

Прогнозна стойност, без ДДС
33333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 45 / Заглавие на обособената позиция Път DOB2072 / ІІІ – 7106, Карапелит – Кочмар/ - Подслон от км 0+0 до 1+0
1) Кратко описание

Обособена позиция 45. Път DOB2072 / ІІІ – 7106, Карапелит – Кочмар/ - Подслон от км 0+0 до 1+0 Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл • Изкърпване с плътна асфалтова смес с деб. 5 см • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233141, 45233142

Описание:

Работи по поддръжане на пътища
Работи по ремонт на пътища

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на общински Път DOB2072 / ІІІ – 7106, Карапелит – Кочмар/ - Подслон от км 0+0 до 1+0, където ще се направи ремонт включващ стабилизиране на пътното платно, възстановяване на разрушена асфалтова настилка, технологично фрезоване, почистване и полагане на плътна асфалтова смес с дебелина 5см. Участъци от пътищата ще се преасфалтират, а други ще се изкърпят, като се извърши попълване на дълбоките дупки предварително с неплътна смес или с чакъл с цел получаване на равна повърхност на приблизително 830м2

Прогнозна стойност, без ДДС
20833.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 46 / Заглавие на обособената позиция Път DOB3090 / ІІІ – 7105, Житница – Козлодуйци / Лясково - Камен от км 0+0 до 2+4
1) Кратко описание

Обособена позиция 46. Път DOB3090 / ІІІ – 7105, Житница – Козлодуйци / Лясково - Камен от км 0+0 до 2+4 Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл • Изкърпване с плътна асфалтова смес с деб. 5 см • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233141, 45233142

Описание:

Работи по поддръжане на пътища
Работи по ремонт на пътища

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на общински Път DOB3090 / ІІІ – 7105, Житница – Козлодуйци / Лясково - Камен от км 0+0 до 2+4, където ще се направи ремонт включващ стабилизиране на пътното платно, възстановяване на разрушена асфалтова настилка, технологично фрезоване, почистване и полагане на плътна асфалтова смес с дебелина 5см. Участъци от пътищата ще се преасфалтират, а други ще се изкърпят, като се извърши попълване на дълбоките дупки предварително с неплътна смес или с чакъл с цел получаване на равна повърхност на приблизително 1600м2

Прогнозна стойност, без ДДС
41666.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 47 / Заглавие на обособената позиция Път DOB2073 / ІІІ – 7106, Карапелит - Кочмар /Гешаново - Енево / от км 0+0 до 4+400
1) Кратко описание

Обособена позиция 47. Път DOB2073 / ІІІ – 7106, Карапелит - Кочмар /Гешаново - Енево / от км 0+0 до 4+400 Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл • Изкърпване с плътна асфалтова смес с деб. 5 см • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233141, 45233142

Описание:

Работи по поддръжане на пътища
Работи по ремонт на пътища

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на общински Път DOB2073 / ІІІ – 7106, Карапелит - Кочмар /Гешаново - Енево / от км 0+0 до 4+400, където ще се направи ремонт включващ стабилизиране на пътното платно, възстановяване на разрушена асфалтова настилка, технологично фрезоване, почистване и полагане на плътна асфалтова смес с дебелина 5см. Участъци от пътищата ще се преасфалтират, а други ще се изкърпят, като се извърши попълване на дълбоките дупки предварително с неплътна смес или с чакъл с цел получаване на равна повърхност на приблизително 2300м2

Прогнозна стойност, без ДДС
58333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 48 / Заглавие на обособената позиция Път DOB 2116 / ІІ - 27, Добрич - Сенокос/ - Плачи дол - Бранище/ ІІ 71 от км 0+0 до 5+100
1) Кратко описание

Обособена позиция 48. Път DOB 2116 / ІІ - 27, Добрич - Сенокос/ - Плачи дол - Бранище/ ІІ 71 от км 0+0 до 5+100 Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл • Изкърпване с плътна асфалтова смес с деб. 5 см • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233141, 45233142

Описание:

Работи по поддръжане на пътища
Работи по ремонт на пътища

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на общински Път DOB 2116 / ІІ - 27, Добрич - Сенокос/ - Плачи дол - Бранище/ ІІ 71 от км 0+0 до 5+100, където ще се направи ремонт включващ стабилизиране на пътното платно, възстановяване на разрушена асфалтова настилка, технологично фрезоване, почистване и полагане на плътна асфалтова смес с дебелина 5см. Участъци от пътищата ще се преасфалтират, а други ще се изкърпят, като се извърши попълване на дълбоките дупки предварително с неплътна смес или с чакъл с цел получаване на равна повърхност на приблизително 1600м2

Прогнозна стойност, без ДДС
41666.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 49 / Заглавие на обособената позиция Път DOB 3106 / ІІ - 29, Аксаково - Добрич/ Стожер – Соколник от км 0+0 до км 5+400
1) Кратко описание

Обособена позиция 49. Път DOB 3106 / ІІ - 29, Аксаково - Добрич/ Стожер – Соколник от км 0+0 до км 5+4 Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл • Изкърпване с плътна асфалтова смес с деб. 5 см • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233141, 45233142

Описание:

Работи по поддръжане на пътища
Работи по ремонт на пътища

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на общински Път DOB 3106 / ІІ - 29, Аксаково - Добрич/ Стожер – Соколник от км 0+0 до км 5+4, където ще се направи ремонт включващ стабилизиране на пътното платно, възстановяване на разрушена асфалтова настилка, технологично фрезоване, почистване и полагане на плътна асфалтова смес с дебелина 5см. Участъци от пътищата ще се преасфалтират, а други ще се изкърпят, като се извърши попълване на дълбоките дупки предварително с неплътна смес или с чакъл с цел получаване на равна повърхност на приблизително 1670м2

Прогнозна стойност, без ДДС
25000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 50 / Заглавие на обособената позиция Път DOB 3111 /ІІІ - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1
1) Кратко описание

Обособена позиция 50. Път DOB 3111 /ІІІ - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233142

Описание:

Работи по ремонт на пътища

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на общински Път DOB 3111 /ІІІ - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 където ще се направи ремонт включващ стабилизиране на пътното платно, възстановяване на разрушена асфалтова настилка, технологично фрезоване, почистване и полагане на плътна асфалтова смес с дебелина 5см. Участъци от пътищата ще се преасфалтират, а други ще се изкърпят, като се извърши попълване на дълбоките дупки предварително с неплътна смес или с чакъл с цел получаване на равна повърхност на приблизително 1600м2

Прогнозна стойност, без ДДС
41666.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 51 / Заглавие на обособената позиция Ограничители на скоростта с.Житница - 2 броя
1) Кратко описание

Обособена позиция 51. Ограничители на скоростта с.Житница - 2 броя Обхват на дейностите • технологично зарязване за ограничаване размерите на ограничителя с размери дължина 730см, ширина 420см; • Почистване и напръскване с битум • полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина започваща от 0 см стигаща в средата 7,5 см и завършваща на 0 см • доставка и монтиране на пътни знаци

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233141, 45233294

Описание:

Работи по поддръжане на пътища
Работи по поставяне на пътна сигнализация

3) Количество или обем

Ще се изградят два броя изпъкнали изкуствени напречни неравности с размери 730/420см и пътни знаци към тях, съгласно изготвен проект и чл.6, т.1, буква „а” от Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях

Прогнозна стойност, без ДДС
3166.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 52 / Заглавие на обособената позиция Ограничител на скоростта - 1брой с.Славеево
1) Кратко описание

Обособена позиция 52. Ограничител на скоростта - 1брой с.Славеево Обхват на дейностите • технологично зарязване за ограничаване размерите на ограничителя с размери дължина 740см, ширина 420см; • Почистване и напръскване с битум • полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина започваща от 0 см стигаща в средата 7,5 см и завършваща на 0 см • доставка и монтиране на пътни знаци и направа на хоризонтална маркировка

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233141, 45233294

Описание:

Работи по поддръжане на пътища
Работи по поставяне на пътна сигнализация

3) Количество или обем

Ще се изгради един брой изпъкнали изкуствени напречни неравности с размери 740/420см и пътни знаци към тях, съгласно изготвен проект и чл.6, т.1, буква „а” от Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях

Прогнозна стойност, без ДДС
1541.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 53 / Заглавие на обособената позиция Ограничител на скоростта с пешеходна пътека с.Ст.Караджа
1) Кратко описание

Обособена позиция 53. Ограничител на скоростта с пешеходна пътека с.Ст.Караджа Обхват на дейностите • технологично зарязване за ограничаване размерите на ограничителя с размери дължина 990см, ширина 610см; • Почистване и напръскване с битум • полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина започваща от 0 см, на 1,80м стигаща до 7,5 см, равна повърхност с дебелина 7,5см - 2,50м и намаляваща дебелина през 30см на 1,80 завършваща на 0 см • доставка и монтиране на пътни знаци • хоризонтална маркировка от боя с перли на ограничител и пешеходна пътека

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233141, 45233294

Описание:

Работи по поддръжане на пътища
Работи по поставяне на пътна сигнализация

3) Количество или обем

Ще се изгради един брой изпъкнали изкуствени напречни неравности с повдигната пешеходна пътека с размери 990/610см и пътни знаци към тях, съгласно изготвен проект и чл.6, т.1, буква „а” от Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях

Прогнозна стойност, без ДДС
2375 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 54 / Заглавие на обособената позиция Ограничители на скоростта - 2броя с.Ф.Дянково
1) Кратко описание

Обособена позиция 54. Ограничители на скоростта - 2броя с.Ф.Дянково Обхват на дейностите • технологично зарязване за ограничаване размерите на ограничителя с размери дължина 640см, ширина 420см; • Почистване и напръскване с битум • полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина започваща от 0 см стигаща в средата 7,5 см и завършваща на 0 см • доставка и монтиране на пътни знаци

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233141, 45233294

Описание:

Работи по поддръжане на пътища
Работи по поставяне на пътна сигнализация

3) Количество или обем

Ще се изградят два броя изпъкнали изкуствени напречни неравности с размери 640/420см и пътни знаци към тях, съгласно чл.6, т.1, буква „а” от Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях

Прогнозна стойност, без ДДС
3333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 55 / Заглавие на обособената позиция Ограничители на скоростта с.Владимирово - 2бр
1) Кратко описание

Обособена позиция 55. Ограничители на скоростта с.Владимирово - 2бр Обхват на дейностите • технологично зарязване за ограничаване размерите на ограничителя с размери дължина 680см, ширина 420см; • Почистване и напръскване с битум • полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина започваща от 0 см стигаща в средата 7,5 см и завършваща на 0 см • доставка и монтиране на пътни знаци

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233141, 45233294

Описание:

Работи по поддръжане на пътища
Работи по поставяне на пътна сигнализация

3) Количество или обем

Ще се изградят два броя изпъкнали изкуствени напречни неравности с размери 680/420см и пътни знаци към тях, съгласно чл.6, т.1, буква „а” от Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях

Прогнозна стойност, без ДДС
3333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 56 / Заглавие на обособената позиция Ограничители на скоростта с.Ломница - 2 броя
1) Кратко описание

Обособена позиция 56. Ограничители на скоростта с.Ломница - 2 броя Обхват на дейностите • технологично зарязване за ограничаване размерите на ограничителя с размери дължина 570см, ширина 420см; • Почистване и напръскване с битум • полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина започваща от 0 см стигаща в средата 7,5 см и завършваща на 0 см • доставка и монтиране на пътни знаци

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233141, 45233294

Описание:

Работи по поддръжане на пътища
Работи по поставяне на пътна сигнализация

3) Количество или обем

Ще се изградят два броя изпъкнали изкуствени напречни неравности с размери 570/420см и пътни знаци към тях, съгласно изготвен проект и чл.6, т.1, буква „а” от Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях

Прогнозна стойност, без ДДС
3166.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 57 / Заглавие на обособената позиция Ограничители на скоростта с.Козлодуйци - 1 бр
1) Кратко описание

Обособена позиция 57. Ограничители на скоростта с.Козлодуйци - 1 бр Обхват на дейностите • фрезоване /премахване/ на съществуващи ограничители на скоростта • технологично зарязване за ограничаване размерите на ограничителя с размери дължина 590см, ширина 420см; • Почистване и напръскване с битум • полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина започваща от 0 см стигаща в средата 7,5 см и завършваща на 0 см • доставка и монтиране на пътни знаци

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233141, 45233294

Описание:

Работи по поддръжане на пътища
Работи по поставяне на пътна сигнализация

3) Количество или обем

Ще се изгради един брой изпъкнали изкуствени напречни неравности с размери 590/420см и пътни знаци към тях, съгласно изготвен проект и чл.6, т.1, буква „а” от Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях

Прогнозна стойност, без ДДС
1666.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 58 / Заглавие на обособената позиция Ограничители на скоростта - 3 броя и асфалтиране улица с.Овчарово
1) Кратко описание

Обособена позиция 58. Ограничители на скоростта - 3 броя и асфалтиране улица с.Овчарово Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см • фрезоване /премахване/ на съществуващи ограничители на скоростта • технологично зарязване за ограничаване размерите на ограничителя с размери дължина 640см, ширина 420см; • Почистване и напръскване с битум • полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина започваща от 0 см стигаща в средата 7,5 см и завършваща на 0 см • доставка и монтиране на пътни знаци

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252, 45233294

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици
Работи по поставяне на пътна сигнализация

3) Количество или обем

Ще се изградят три броя изпъкнали изкуствени напречни неравности с размери 640/420см и пътни знаци към тях, съгласно изготвен проект и чл.6, т.1, буква „а” от Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях.Ремонтът на покритието на настилката по улицата се състои в полагането на нов износващ пласт на приблизително 150м2

Прогнозна стойност, без ДДС
8750 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90