00159-2016-0004

BG-ДОБРИЧ: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, УЛ. НЕЗАВИСИМОСТ №20, За: НЕДЯЛКА АНГЕЛОВА КОСТАДИНОВА - СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ В ДИРЕКЦИЯ УТСОСПООС, Р БЪЛГАРИЯ 9300, ДОБРИЧ, Тел.: 058 600180, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dobrichka.bg..

Адрес на профила на купувача: http://dobrichka.bg/profile/..

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

РЕМОНТ ОБЩИНСКИ СГРАДИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА
Код NUTS: BG332
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

ПОРЪЧКАТА ПРЕДСТАВЛЯВА РЕМОНТНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ В ДВАДЕСЕТ И ЕДНО КМЕТСТВО, ЕДИНАДЕСЕТ ЧИТАЛИЩА, ДЕВЕТ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЕДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА. ПОРЪЧКАТА Е С ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Настоящата обществена поръчка включва четиридесет и две обособени позиции.Дейностите включени в предмета на поръчката са: Препокриване покрив върху дървена скара и мушама 4743 м2., частично подменяне на дъсчена ламперия - 2972м2. Подмяна на водосточни тръби - 611 мл, олуци - 915 мл., ламарина около комини, бордове и улами - 495м2. Полагане на хидроизолация два пласта с посипка 4,5 и газапламъчно залепване - 499 м2. и битумни керемиди - 570 м2. Циментова замазка- 362 м2.Д-ка и монтаж на алуминиеви и PVC врати 16 бр. Подмяна дървени прозорци с PVC - 46 бр.Обръщане около врати и прозорци 517 мл.Топлоизолация по стени от EPS и XPS - 60 м2. Силикатна мазилка - 40 м2. Вароциментова мазилка - 150 м2.Фасаген по външни фасади - 220м2, латекс по стени и тавани двукратно цветен - 2876 м2, гипсокартон на мет. конструкция 36 м2.Окачен таван от минералноватни пана модул 600/600 - 138м2, ламиниран паркет - 119 м2, балатум - 157 м2. Осветителни тела ЛОТ 4х18W - 77 бр. Блажна боя по мет. повърхности и подове - 218 м2. Гранитогрес по стъпала и площадки - 75 м2, армирана бетонова настилка - 579 м2.

Прогнозна стойност без ДДС
306816.67 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

90


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в обществената поръчка за всички обособени позиции не се изисква , съгласно чл. 59, ал.5, т. 2 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми: • парична сума: за Обособена позиция от 1 до 42 - в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС за всяка обособена позиция; преведена по сметка на Община Добричка в “Общинска банка” АД, клон Добрич, IBAN: BG 87 SOMB 913033100200 01; BIC: SOMBBGSF или • оригинал на банкова гаранция на същата стойност. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Когато Изпълнителят избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и да бъде със срок не по-кратък от 60 (шестдесет) дни след изтичане срока за изпълнение на договора. Гаранцията следва да се представи към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. Условията и сроковете за освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение са описани в проекто - договора за възлагане на обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Дейностите, предмет на обществената поръчка се финансират със средства от бюджета на Община Добричка за 2016 год. Разплащането се извършва в български лева, по банков път по сметката на изпълнителя и съгласно клаузите на проекто - договора приложен към документацията за участие.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, се представя копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, които: 1. определят точно и ясно разпределението на изпълнението на отделните видове дейности между отделните участници в обединението. Изискването е с цел осигуряване на възможност за преценка за спазване на изискванията на ЗОП и настоящата документация от отделните членове на обединението; /съгласно чл.25, ал.8 от ЗОП/; 2. гарантират, че съставът на обединението няма да се променя след сключването на договора за възлагане на обществената поръчка; 3. гарантират, че всички членове на обединението са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора; 4. гарантират, че всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора, до края на гаранционния срок съгласно подписания договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка. Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП поставя изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Комисията предлага на възложителя да отстрани от процедурата всеки участник: 1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 ЗОП; 2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП; 3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, включително и при непредставяне на всички приложения към образците на документите при установени несъответствия между заявените в попълнените образци срокове. 4.който е предложил цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, по съответната обособена позиция. 5. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 ЗОП; 6. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.7.който при изготвяне на линейния график не е спазил технологичната последователност на предложените СМР или има несъответствие мужду срока в него и техническото предложение. Когато не е приложено споразумение/договор за създаването на обединение или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – Участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата открита процедура. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: a) Документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, б. „а“ и „б“ от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; б) Документите по чл. 56, ал. 1, т.1, б. „в“ и т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП в) Декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП се представят само за участниците, в обединението, които ще изпълняват дейности свързани със строителство или услуги; Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения: а) Офертата се подава на български език; б) Документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод; в) Документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. Съгласно т. 16а от §1 от Допълнителните разпоредби на ЗОП - "Официален превод" е превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: І. ПЛИК № 1. "Документи за подбор", в който се поставят документите и информацията по чл. 56, ал.1, т. 1, 2,5, 6, 8, 11 – 14 от ЗОП: 1. Оферта за участие - Образец 1. 2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 3. Представяне на участника – Образец 2, което включва: Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен; адрес, включително електронен, за кореспонденция; Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец 3); Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 от ЗОП - Заверено копие на удостоверение за вписване в ЦПРС или Декларация, че участникът е вписан в регистъра. В случай, че участникът е чуждестранно физ. или юр. лице, той следва да представи документ, доказващ правото му да извършва строителство на територията на република България в съответствие чл.3 ал.1 от ЗКС във връзка с чл.231 от ЗУТ. Участникът следва да е вписан в ЦПРС, при Камарата на строителите в България, като изпълнител на строежи от група, по чл.5 ал.1 от ПРВВЦПРС и категория, съгласно чл.137, ал. 1 от ЗУТ отговаряща на строежа - обособената позиция за която кандидатства или като изпълнител на отделни видове строителни и монтажни работи от пета група, съгласно чл.5, ал.6 от ПРВВЦПРС, съответстващи на видовете ремонти работи, предмет на поръчката. Удостоверението трябва да е придружено с валиден талон. 4. Когато участникът в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица се представя: Копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият (съгласно чл.56 ал.1 т. 2 от ЗОП). 5. Пълномощно на лицето, подписало офертата и/или други заверени от него документи към офертата, с нотариална заверка на подписа на упълномощилото го лице, когато офертата не е подписана от законния представител на участника, в оригинал или нотариално заверено копие. 6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП - Образец 4; 7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП – Образец 5; 8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец 6; 9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП – Образец 7; За изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд, участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд от Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, Декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство. 10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП – Образец 8; 11. Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка – Образец 9; 12. Декларация за запознаване с обекта – Образец 10; 13. Декларация за застраховка "Професионална отговорност - Образец 11; 14. Доказателства за техническите възможности на участника - съгласно Раздел ІІІ.2.3 от Обявлението. ІІ. ПЛИК № 2 "ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА" - за всяка ОП, който съдържа: 1. Попълнено и подписано Техническо предложение за изпълнение на поръчката с приложен линеен график - Образец 15, и декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (Образец 17), когато е приложимо. ІІІ. ПЛИК № 3 "ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА" - за всяка ОП който съдържа: 1. Ценово предложение – Образец 16 с приложено КСС. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция , пликове №2 и №3 се представят за всяка от позициите.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: не се изискват
Минимални изисквания: не се изискват
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Списък на изпълненото строителство, през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата – попълва се Образец 12. Доказването на изпълненото строителство което е еднакво или сходно с предмета на поръчката се извършва с някой от следните документи: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. 2. Списък - Декларация на техническите лица, ангажирани от участника за изпълнение на предмета на поръчката – Образец 13. Списъкът следва да бъде придружен от Декларация за ангажираност на експерт – Образец 14.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да е изпълнил през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката. * Под строителство, еднакво или сходно с предмета на поръчката се разбира:изграждане, възстановяване, възобновяване и ремонт на обществени сгради. 2. Участникът следва да разполага минимум със следните технически лица ангажирани за изпълнение предмета на поръчката: а) Технически ръководител - строителен инженер с висше образование в областта на строителството или строителен техник със средно специално образование, съгласно чл. 163а от ЗУТ. Трудов стаж по специалността – минимум 5 години. -Участник, кандидатстващ за повече от половината обособени позиции осигурява двама технически ръководители б) Отговорник по контрола на качеството съгласно чл. 51, ал.1, т.4 от ЗОП * Съгласно чл. 51а от ЗОП, Участниците може да докажат съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. * В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
22.03.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 15 BGN
Условия и начин на плащане

Закупуването на документацията НЕ е задължително. Документация може да се изтегли от Профила на купувача http://dobrichka.bg/profile/. В случай, че участниците желаят да получат екземпляр от документацията на хартиен носител: Възложителят НЕ поставя изискване документацията за участие да се получава на място и ще я предостави на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. В случай на искане за изпращане на документация, възложителят изисква от лицата направили искането да заплатят документацията, като цената е посочена в обявлението и не е по-висока от действителните разходи за нейното отпечатване и размножаване. Банковата сметка, по която следва да се преведе таксата за закупуване e посочена в документацията.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
22.03.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 23.03.2016 г.  Час: 13:30
Място

Зала №108 в сградата на община Добричка, град Добрич ул. Независимост №20

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи: • За участници в процедурата – представляващ/и участника представят документ за самоличност • За упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и пълномощно • За представителите на средствата за масово осведомяване - служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствиеРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

На основание чл.64 ЗОП, срокът от 40 дни е намален със 7 дни, тъй като обявлението е изпратено по електронен път и с още 5 дни, защото от датата на публикуване на обявлението, Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на интернет-страницата на Община Добричка на адрес: http://www.dobrichka.bg/ , раздел "Обществени поръчки – Профил на купувача" - http://www.dobrichka.bg/profile/. Изтеглянето на документацията от посочения адрес е свободно и безплатно. Всяко заинтересовано лице може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Разясненията по документацията ще се публикуват в 4-дневен срок от получаване на искането на страницата на Община Добричка - http://www.dobrichka.bg/, раздел – Профил на купувача" - http://www.dobrichka.bg/profile/. Ако лицата са посочели електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в Профила на купувача. Комисията чрез съобщение ще обяви не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти, на интернет страница на Община Добричка - www.dobrichka.bg, раздел „Профил на купувача” -http://www.dobrichka.bg/bg/profile/, датата, часа и мястото на отварянето.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

СРОКОВЕТЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ СА СЪГЛАСНО ЧЛ.120 ОТ ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, УЛ. НЕЗАВИСИМОСТ №20, Р БЪЛГАРИЯ 9300, ДОБРИЧ, Тел.: 058 600889, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Интернет адрес/и:

URL: www.dobrichka.bg..

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

22.02.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция СГРАДА КМЕТСТВО С. ВОДНЯНЦИ
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат селедните дейности: • Препокриване с нови керемиди върху дървена скара • Подмяна ламперия нова • Подмяна улуци • Подмяна водосточни тръби • Д-ка и м-ж челна дъска • Мазилка по комини • Боядисване с латекс двукратно цветен • Подмяна дървени прозорци с РVС

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Препокриване с нови керемиди върху дървена скара • Подмяна ламперия нова • Подмяна улуци • Подмяна водосточни тръби • Д-ка и м-ж челна дъска • Мазилка по комини • Боядисване с латекс двукратно цветен • Подмяна дървени прозорци с РVС

Прогнозна стойност, без ДДС
8333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция СГРАДА КМЕТСТВО С. ДОЛИНА
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Препокриване с нови керемиди върху дървена скара • Подмяна ламперия нова • Подмяна улуци • Подмяна водосточни тръби • Д-ка и м-ж челна дъска • Мазилка по комини • Боядисване с латекс на варова основа • Д-ка и м-ж входна алуминиева врата • Д-ка и м-ж преградна РVС витрина

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Препокриване с нови керемиди върху дървена скара • Подмяна ламперия нова • Подмяна улуци • Подмяна водосточни тръби • Д-ка и м-ж челна дъска • Мазилка по комини • Боядисване с латекс на варова основа • Д-ка и м-ж входна алуминиева врата • Д-ка и м-ж преградна РVС витрина

Прогнозна стойност, без ДДС
10925 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция СГРАДА КМЕТСТВО С. КАМЕН
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Изкоп за основи – ръчен • Кофраж и декофраж • Зидария от бетонови тухли • Арматура за колони и пояси • Д-ка и полагане на бетон В15 • Д-ка и м-ж на дървена покривна конструкция • Д-ка и м-ж на керемиди - нови • Д-ка и м-ж PVC врати • Външна гладка мазилка • Д- ка и м-ж на противовлажен гипсокартон на конструкция • Изграждане на шахта от бетонови пръстени

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Изкоп за основи – ръчен • Кофраж и декофраж • Зидария от бетонови тухли • Арматура за колони и пояси • Д-ка и полагане на бетон В15 • Д-ка и м-ж на дървена покривна конструкция • Д-ка и м-ж на керемиди - нови • Д-ка и м-ж PVC врати • Външна гладка мазилка • Д-ка и м-ж на противовлажен гипсокартон на конструкция • Изграждане на шахта от бетонови пръстени

Прогнозна стойност, без ДДС
7500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция СГРАДА КМЕТСТВО С. ЛОВЧАНЦИ
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Препокриване с нови керемиди върху дървена скара • Подмяна ламперия нова • Подмяна улуци • Подмяна водосточни тръби • Д-ка и м-ж челна дъска • Мазилка по комини

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Препокриване с нови керемиди върху дървена скара • Подмяна ламперия нова • Подмяна улуци • Подмяна водосточни тръби • Д-ка и м-ж челна дъска • Мазилка по комини

Прогнозна стойност, без ДДС
15833.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция СГРАДА КМЕТСТВО- РАМПА ЗА ИНВАЛИДИ С. ОДРИНЦИ
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Кофраж и декофраж • Д- ка и полагане бетон В15 • Арматура стомана АIII • Д-ка и полагагане на метален тръбен парапет

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Кофраж и декофраж • Д-ка и полагане бетон В15 • Арматура стомана АIII • Д-ка и полагагане на метален тръбен парапет

Прогнозна стойност, без ДДС
2833.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция СГРАДА КМЕТСТВО С.ПОБЕДА
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Препокриване с нови керемиди върху дървена скара • Подмяна ламперия нова • Подмяна улуци • Подмяна водосточни тръби • Д-ка и м-ж челна дъска • Мазилка по комини

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Препокриване с нови керемиди върху дървена скара • Подмяна ламперия нова • Подмяна улуци • Подмяна водосточни тръби • Д-ка и м-ж челна дъска • Мазилка по комини

Прогнозна стойност, без ДДС
11750 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция СГРАДА КМЕТСТВО И ЗАЛА С. ПОДСЛОН
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Демонтаж ондулин • Овшивка по покрив с OSB плоскости с деб. 11мм • Полагане на хидроизолация – воалит без посипка 2мм • Полагане на битумни керемиди • Мазилки по комини • Д-ж и м-ж съществуващи улуци • Подмяна на единични минераловатни пана 600/600 • Боядисване с латекс двукратно цветен

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Демонтаж ондулин • Овшивка по покрив с OSB плоскости с деб. 11мм • Полагане на хидроизолация – воалит без посипка 2мм • Полагане на битумни керемиди • Мазилки по комини • Д-ж и м-ж съществуващи улуци • Подмяна на единични минераловатни пана 600/600 • Боядисване с латекс двукратно цветен

Прогнозна стойност, без ДДС
13833.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция СГРАДА КМЕТСТВО СЛИВЕНЦИ
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Препокриване с нови керемиди върху дървена скара • Подмяна ламперия нова • Подмяна улуци • Подмяна водосточни тръби • Д-ка и м-ж профилирана челна дъска • Мазилка по комини • Боядисване с латекс двукратно цветен • Д-ка и м-ж окачен таван от минералноватни пана 600/600

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Препокриване с нови керемиди върху дървена скара • Подмяна ламперия нова • Подмяна улуци • Подмяна водосточни тръби • Д-ка и м-ж профилирана челна дъска • Мазилка по комини • Боядисване с латекс двукратно цветен • Д-ка и м-ж окачен таван от минералноватни пана 600/600

Прогнозна стойност, без ДДС
6500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция СГРАДА КМЕТСТВО С. СМОЛНИЦА
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Препокриване с нови керемиди върху дървена скара • Подмяна ламперия нова • Подмяна улуци • Подмяна водосточни тръби • Д-ка и м-ж профилирана челна дъска • Мазилка по комини • Боядисване с латекс двукратно цветен • Подмяна на дървени прозорци с PVC • Машинно продухване на канализация

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Препокриване с нови керемиди върху дървена скара • Подмяна ламперия нова • Подмяна улуци • Подмяна водосточни тръби • Д-ка и м-ж профилирана челна дъска • Мазилка по комини • Боядисване с латекс двукратно цветен • Подмяна на дървени прозорци с PVC • Машинно продухване на канализация

Прогнозна стойност, без ДДС
16666.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция СГРАДА КМЕТСТВО С. Ф. ДЯНКОВО
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Демонтаж стара хидроизолация • Циментова з-ка за наклони • Д-ка и м-ж хидроизолация воалит с посипка 4,5мм • Подмяна на водосточни тръби • Боядисване с латекс двукратно цветен

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Демонтаж стара хидроизолация • Циментова з-ка за наклони • Д-ка и м-ж хидроизолация воалит с посипка 4,5мм • Подмяна на водосточни тръби • Боядисване с латекс двукратно цветен

Прогнозна стойност, без ДДС
8608.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция АВТОРАБОТИЛНИЦА И ГАРАЖИ ОБЩИНА ДОБРИЧКА
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Укрепване и метална конструкция покрив • Блажна боя по метален покрив • Изкоп за отводнителен канал • Д-ка и м-ж бетон В15 в стени и дъно • Д-ка и м-ж метални решетки

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Укрепване и метална конструкция покрив • Блажна боя по метален покрив • Изкоп за отводнителен канал • Д-ка и м-ж бетон В15 в стени и дъно • Д-ка и м-ж метални решетки

Прогнозна стойност, без ДДС
11666.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция СГРАДА КМЕТСТВО С. ЛОМНИЦА
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Подмяна на дървени прозорци с РVС • Боядисване с латекс двукратно цветен • Д-ка и м-ж хидроизолация воалит с посипка 4,5мм • Д-ка и м-ж ламарина по борд

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Подмяна на дървени прозорци с РVС • Боядисване с латекс двукратно цветен • Д-ка и м-ж хидроизолация воалит с посипка 4,5мм • Д-ка и м-ж ламарина по борд

Прогнозна стойност, без ДДС
3750 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция СГРАДА ЦДГ С. ВРАЧАНЦИ
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Д-ж на дървена покривна конструкция • Направа на нова покривна конструкция • Препокриване с нови керемиди върху дървена скара • Подмяна ламперия нова • Направа на капандура • Изграждане комин • Подмяна улуци • Подмяна водосточни тръби • Кофраж и декофраж • Бетон В 15 за пояс • Вагонна шарка по стреха

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Д-ж на дървена покривна конструкция • Направа на нова покривна конструкция • Препокриване с нови керемиди върху дървена скара • Подмяна ламперия нова • Направа на капандура • Изграждане комин • Подмяна улуци • Подмяна водосточни тръби • Кофраж и декофраж • Бетон В 15 за пояс • Вагонна шарка по стреха

Прогнозна стойност, без ДДС
17916.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция СГРАДА ЦДГ С. ЛОВЧАНЦИ
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Д-ка и м-ж ограда от телена мрежа на ЖБ колове • Д-ка и полагане на бетон В15 • Зидария от оградни и орнаментни блокчета • Д-ка и м-ж цветни капаци за колонки и ограда • Мита бучарда по стъпала и цокъл • Д-ка и м-ж хидроизолация воалит с посипка 4,5мм

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Д-ка и м-ж ограда от телена мрежа на ЖБ колове • Д-ка и полагане на бетон В15 • Зидария от оградни и орнаментни блокчета • Д-ка и м-ж цветни капаци за колонки и ограда • Мита бучарда по стъпала и цокъл • Д-ка и м-ж хидроизолация воалит с посипка 4,5мм

Прогнозна стойност, без ДДС
7250 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция СГРАДА НУ С. Ф. ДЯНКОВО
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Препокриване с нови керемиди върху дървена скара • Подмяна ламперия нова • Подмяна улуци • Подмяна водосточни тръби • Д-ка и м-ж челна дъска

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Препокриване с нови керемиди върху дървена скара • Подмяна ламперия нова • Подмяна улуци • Подмяна водосточни тръби • Д-ка и м-ж челна дъска

Прогнозна стойност, без ДДС
16666.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция СГРАДА ЦДГ С. ВЛАДИМИРОВО
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Боядисване с латекс двукратно • Д-ка и м-ж теракот • Д-ка и и м-ж алуминиеви хоризонтални щори • Д-ка и м-ж противовлажни осветитилни тела • Д-ка и м-ж кухненски аспиратор

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Боядисване с латекс двукратно • Д-ка и м-ж теракот • Д-ка и и м-ж алуминиеви хоризонтални щори • Д-ка и м-ж противовлажни осветитилни тела • Д-ка и м-ж кухненски аспиратор

Прогнозна стойност, без ДДС
4166.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 17 / Заглавие на обособената позиция СГРАДА ЦДГ КАРАПЕЛИТ
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Боядисване с латекс двукратно • Д-ка и м-ж кухненски термоплот • Д-ка и м-ж гранитогрес • Д-ка и м-ж смесителни батерии • Д-ка и м-ж топлоизолация ХPS 2см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Боядисване с латекс двукратно • Д-ка и м-ж кухненски термоплот • Д-ка и м-ж гранитогрес • Д-ка и м-ж смесителни батерии • Д-ка и м-ж топлоизолация ХPS 2см

Прогнозна стойност, без ДДС
4166.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 18 / Заглавие на обособената позиция СГРАДА ЧИТАЛИЩЕ С. БДИНЦИ
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Препокриване с нови керемиди върху дървена скара • Подмяна ламперия частично • Подмяна улуци • Подмяна водосточни тръби • Д-ка и м-ж челна дъска • Мазилка по комини

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Препокриване с нови керемиди върху дървена скара • Подмяна ламперия частично • Подмяна улуци • Подмяна водосточни тръби • Д-ка и м-ж челна дъска • Мазилка по комини

Прогнозна стойност, без ДДС
3333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 19 / Заглавие на обособената позиция СГРАДА ЧИТАЛИЩЕ С. БОЖУРОВО
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Препокриване с керемиди на изпълнителя върху дървена скара • Препокриване керемиди на възложителя върху дървена скара • Подмяна ламперия нова • Мазилка по комин • Почистване улуци

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Препокриване с керемиди на изпълнителя върху дървена скара • Препокриване керемиди на възложителя върху дървена скара • Подмяна ламперия нова • Мазилка по комин • Почистване улуци

Прогнозна стойност, без ДДС
11666.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 20 / Заглавие на обособената позиция СГРАДА ЧИТАЛИЩЕ С.ВЕДРИНА
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Препокриване с нови керемиди върху дървена скара • Подмяна ламперия нова • Подмяна улуци • Подмяна водосточни тръби • Д-ка и м-ж челна дъска • Мазилка по комини • Армирана бетонова настилкас деб. 10см. • Д-ка и м-ж ламиниран паркет с деб. 8мм • Изкоп ръчен • Полагане на бетон В15

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Препокриване с нови керемиди върху дървена скара • Подмяна ламперия нова • Подмяна улуци • Подмяна водосточни тръби • Д-ка и м-ж челна дъска • Мазилка по комини • Армирана бетонова настилкас деб. 10см. • Д-ка и м-ж ламиниран паркет с деб. 8мм • Изкоп ръчен • Полагане на бетон В15

Прогнозна стойност, без ДДС
22500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 21 / Заглавие на обособената позиция СГРАДА ЧИТАЛИЩЕ С. ЖИТНИЦА
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Демонтаж ондулин • Овшивка по покрив с OSB плоскости с деб. 11мм • Полагане на хидроизолация – воалит без посипка 2мм • Полагане на битумни керемиди • Мазилки по комини • Обшивка на комин с поц. ламарина

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Демонтаж ондулин • Овшивка по покрив с OSB плоскости с деб. 11мм • Полагане на хидроизолация – воалит без посипка 2мм • Полагане на битумни керемиди • Мазилки по комини • Обшивка на комин с поц. ламарина

Прогнозна стойност, без ДДС
12916.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 22 / Заглавие на обособената позиция СГРАДА ЧИТАЛИЩЕ С. ЛОМНИЦА
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Пренареждане и частичен ремонт на паркет • Демонтаж на столове • Д-ка и полагане на балатум с деб. 4мм • Циклене и лакиране на паркет

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Пренареждане и частичен ремонт на паркет • Демонтаж на столове • Д-ка и полагане на балатум с деб. 4мм • Циклене и лакиране на паркет

Прогнозна стойност, без ДДС
4166.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 23 / Заглавие на обособената позиция СГРАДА ЧИТАЛИЩЕ С. ОДЪРЦИ
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Препокриване с нови керемиди върху дървена скара • Подмяна ламперия нова • Подмазване на капаци • Мазилка по комини • Подмяна улама от поц. ламарина

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Препокриване с нови керемиди върху дървена скара • Подмяна ламперия нова • Подмазване на капаци • Мазилка по комини • Подмяна улама от поц. ламарина

Прогнозна стойност, без ДДС
2916.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 24 / Заглавие на обособената позиция СГРАДА ЧИТАЛИЩЕ С. ЧЕРНА
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Препокриване с нови керемиди върху дървена скара • Подмяна ламперия нова • Подмяна улуци • Подмяна водосточни тръби • Д-ка и м-ж челна дъска • Мазилка по комини • Направа на капандура • Д-ка и м-ж шапки по комин

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Препокриване с нови керемиди върху дървена скара • Подмяна ламперия нова • Подмяна улуци • Подмяна водосточни тръби • Д-ка и м-ж челна дъска • Мазилка по комини • Направа на капандура • Д-ка и м-ж шапки по комин

Прогнозна стойност, без ДДС
26250 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 25 / Заглавие на обособената позиция СГРАДА ЧИТАЛИЩЕ С.СТ. КАРАДЖА
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Боядисване с латекс двукратно • Д-ка и м-ж окачен таван от минераловатни пана 600/600 • Д-ка и м-ж ламиниран паркет 8мм • Д-ка и м-ж долен шкаф с вградена мивка алпака • Подмяна на дървени врати с алуминиеви • Боядисване с латекс двукратно цветен • Д-ка и м-ж проточен бойлер тип Юнга

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Боядисване с латекс двукратно • Д-ка и м-ж окачен таван от минераловатни пана 600/600 • Д-ка и м-ж ламиниран паркет 8мм • Д-ка и м-ж долен шкаф с вградена мивка алпака • Подмяна на дървени врати с алуминиеви • Боядисване с латекс двукратно цветен • Д-ка и м-ж проточен бойлер тип Юнга

Прогнозна стойност, без ДДС
5000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 26 / Заглавие на обособената позиция СГРАДА КМЕТСТВО С. БОЖУРОВО
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Подмяна на дървени прозорци с РVС • Подмяна на дървена врата с алуминиева • Боядисване с латекс двукратно цветен • Д-ка и м-ж мивка среден формат • Вътрешна мазилка

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Подмяна на дървени прозорци с РVС • Подмяна на дървена врата с алуминиева • Боядисване с латекс двукратно цветен • Д-ка и м-ж мивка среден формат • Вътрешна мазилка

Прогнозна стойност, без ДДС
2000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 27 / Заглавие на обособената позиция СГРАДА КМЕТСТВО С. ЕНЕВО
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Боядисване с латекс двукратно • Подмяна на дървени прозорци с РVС • Подмяна на дървена врата с PVC • Д-ка и м-ж на балатум с деб.4мм

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Боядисване с латекс двукратно • Подмяна на дървени прозорци с РVС • Подмяна на дървена врата с PVC • Д-ка и м-ж на балатум с деб.4мм

Прогнозна стойност, без ДДС
1833.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 28 / Заглавие на обособената позиция СГРАДА КМЕТСТВО С. ЛЯСКОВО
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: •• Д-ка и м-ж окачен таван от минераловатни пана 600/600 • Боядисване с латекс двукратно • Д-ка и м-ж ламарина по улума • Д-ка и м-ж осветителна тела ЛОТ 4х18W • Д-ка и подмяна на единични цигли • Подмазване на съществуващи капаци

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Д-ка и м-ж окачен таван от минераловатни пана 600/600 • Боядисване с латекс двукратно • Д-ка и м-ж ламарина по улума • Д-ка и м-ж осветителна тела ЛОТ 4х18W • Д-ка и подмяна на единични цигли • Подмазване на съществуващи капаци

Прогнозна стойност, без ДДС
1750 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 29 / Заглавие на обособената позиция СГРАДА КМЕТСТВО С. ОВЧАРОВО
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Боядисване с латекс двукратно • Д-ка и м-ж ламиниран паркет 8мм • Циклене и лакиране паркет – двукратно • Подмяна на дървени врати с PVC • Д-ка и м-ж апартаментно табло

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Боядисване с латекс двукратно • Д-ка и м-ж ламиниран паркет 8мм • Циклене и лакиране паркет – двукратно • Подмяна на дървени врати с PVC • Д-ка и м-ж апартаментно табло

Прогнозна стойност, без ДДС
4583.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 30 / Заглавие на обособената позиция СГРАДА КМЕТСТВО ПЛАЧИ ДОЛ
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Подмяна на дървени прозорци с РVС • Циклене и лакиране паркет • Подмазване и боядисване около прозорци

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Подмяна на дървени прозорци с РVС • Циклене и лакиране паркет • Подмазване и боядисване около прозорци

Прогнозна стойност, без ДДС
1250 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 31 / Заглавие на обособената позиция СГРАДА КМЕТСТВО С. ПОПГРИГОРОВО
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Боядисване с латекс двукратно • Прозвъняване и ремонт ел. инсталация • Подмяна проводник ПВ 3х2,5+1,5 • Боядисване с фасаген по фасада цветен • Общивка комин с поц. ламарина • Препокриване с керемиди на възложителя

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Боядисване с латекс двукратно • Прозвъняване и ремонт ел. инсталация • Подмяна проводник ПВ 3х2,5+1,5 • Боядисване с фасаген по фасада цветен • Общивка комин с поц. ламарина • Препокриване с керемиди на възложителя

Прогнозна стойност, без ДДС
1883.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 32 / Заглавие на обособената позиция СГРАДА КМЕТСТВО С.СВОБОДА
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Боядисване с латекс двукратно • Армирана бетонова настилка • Д-ка и м-ж ламиниран паркет с деб. 8мм • Д-ка и м-ж метална отваряема решетка за каса

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Боядисване с латекс двукратно • Армирана бетонова настилка • Д-ка и м-ж ламиниран паркет с деб. 8мм • Д-ка и м-ж метална отваряема решетка за каса

Прогнозна стойност, без ДДС
916.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 33 / Заглавие на обособената позиция СГРАДА КМЕТСТВО С. СТОЖЕР
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Боядисване с латекс двукратно • Д-ка и м-ж ондолин • Д-ка и м-ж фаянс по стени • Д-ка и м-ж моноблок • Д-ка и м-ж мивка среден формат • Подмяна на дървени прозорци с РVС • Подмяна на дървена врата с PVC

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Боядисване с латекс двукратно • Д-ка и м-ж ондолин • Д-ка и м-ж фаянс по стени • Д-ка и м-ж моноблок • Д-ка и м-ж мивка среден формат • Подмяна на дървени прозорци с РVС • Подмяна на дървена врата с PVC

Прогнозна стойност, без ДДС
4366.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 34 / Заглавие на обособената позиция СГРАДА КМЕТСТВО С.ЧЕРНА
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Изкоп за основи – ръчен • Кофраж и декофраж • Зидария от бетонови блокчета • Арматура за колони и пояси • Д-ка и полагане на бетон В15 • Д-ка и м-ж на дървена покривна конструкция • Д-ка и м-ж на керемиди - нови • Вагонна шарка по стреха • Външна гладка мазилка • Д-ка и м-ж метална врата • Армирана бетонова настилка

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Изкоп за основи – ръчен • Кофраж и декофраж • Зидария от бетонови блокчета • Арматура за колони и пояси • Д-ка и полагане на бетон В15 • Д-ка и м-ж на дървена покривна конструкция • Д-ка и м-ж на керемиди - нови • Вагонна шарка по стреха • Външна гладка мазилка • Д-ка и м-ж метална врата • Армирана бетонова настилка

Прогнозна стойност, без ДДС
4450 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 35 / Заглавие на обособената позиция СГРАДА ЦДГ С. ВОДНЯНЦИ
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Изравнителна цим. з-ка по под • Д-ка и м-ж теракот • Боядисване с латекс двукратно • Д-ка и м-ж двойна люлка за деца от 3 до 12год. • Д-ка и м-ж двойна люлка за деца до 3 год. • Д-ка и м-ж клатушка везна двойна • Д-ка и м-ж пързалка

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Изравнителна цим. з-ка по под • Д-ка и м-ж теракот • Боядисване с латекс двукратно • Д-ка и м-ж двойна люлка за деца от 3 до 12год. • Д-ка и м-ж двойна люлка за деца до 3 год. • Д-ка и м-ж клатушка везна двойна • Д-ка и м-ж пързалка

Прогнозна стойност, без ДДС
5833.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 36 / Заглавие на обособената позиция СГРАДА ЦДГ ПАСКАЛЕВО
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Д-ка и м-ж PVC тръба ф160 за канализация • Подмазване ревизионна шахта с дълбочина 2,50м • Д-ка и м-ж армирана бетонова настилка с деб. 10см.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Д-ка и м-ж PVC тръба ф160 за канализация • Подмазване ревизионна шахта с дълбочина 2,50м • Д-ка и м-ж армирана бетонова настилка с деб. 10см.

Прогнозна стойност, без ДДС
833.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 37 / Заглавие на обособената позиция СГРАДА ЦДГ С.ПЛАЧИ ДОЛ
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Обшивка с ламарина по покрив • Запълване на видими фуги по ламаринен покрив с паста • Д-ка и м-ж битумна лента с фолио

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Обшивка с ламарина по покрив • Запълване на видими фуги по ламаринен покрив с паста • Д-ка и м-ж битумна лента с фолио

Прогнозна стойност, без ДДС
1000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 38 / Заглавие на обособената позиция СГРАДА ЦДГ С.СЛИВЕНЦИ
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Боядисване с латекс двукратно цветен • Д-ка и м-ж на детска двойна люлка от 3 до 12г. • Д-ка и м-ж клатушка везна • Изкоп за пясъчник • Д-ка и м-ж армиран бетон • Д-ка и полагане на пясък • Д-ка и м-ж масивна метална врата

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45450000

Описание:

Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Боядисване с латекс двукратно цветен • Д-ка и м-ж на детска двойна люлка от 3 до 12г. • Д-ка и м-ж клатушка везна • Изкоп за пясъчник • Д-ка и м-ж армиран бетон • Д-ка и полагане на пясък • Д-ка и м-ж масивна метална врата

Прогнозна стойност, без ДДС
6000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 39 / Заглавие на обособената позиция СГРАДА ЦДГ СМОЛНИЦА
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Боядисване с фасаген двукратно цветен • Разкъртване стълбище • Полагане бетон В20 в стълбище • Кофраж и декофраж • Д-ка и м-ж осветителни тела ЛОТ 4х18W

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Боядисване с фасаген двукратно цветен • Разкъртване стълбище • Полагане бетон В20 в стълбище • Кофраж и декофраж • Д-ка и м-ж осветителни тела ЛОТ 4х18W

Прогнозна стойност, без ДДС
2333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 40 / Заглавие на обособената позиция СГРАДА ЧИТАЛИЩЕ С. ЛОВЧАНЦИ
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Д- ка и м-ж на алуминиева врата • Боядисване с латекс двукратно цветен • Д-ка и м-ж на козирка от цветен поликарбан • Д-ка и м-ж на окачен таван от минерално ватни пана 600/600 • Блажна боя по дървени повърхности

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Д-ка и м-ж на алуминиева врата • Боядисване с латекс двукратно цветен • Д-ка и м-ж на козирка от цветен поликарбан • Д-ка и м-ж на окачен таван от минерално ватни пана 600/600 • Блажна боя по дървени повърхности

Прогнозна стойност, без ДДС
4250 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 41 / Заглавие на обособената позиция СГРАДА ЧИТАЛИЩЕ С. ОВЧАРОВО
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Д-ка и м-ж паркови пейки с чугунени крака • Д-ка и м-ж ограда от поц. мрежа на ЖБ колове

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Д-ка и м-ж паркови пейки с чугунени крака • Д-ка и м-ж ограда от поц. мрежа на ЖБ колове

Прогнозна стойност, без ДДС
2083.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90

Обособена позиция № 42 / Заглавие на обособената позиция СГРАДА ЧИТАЛИЩЕ С. ЦАРЕВЕЦ
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Препокриване с керемиди на изпълнителя върху дървена скара • Препокриване керемиди на възложителя върху дървена скара • Подмяна ламперия нова • Подмяна ламарина по улума • Почистване и ремонт комин • Д-ка и м-ж метален тръбен парапет

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Препокриване с керемиди на изпълнителя върху дървена скара • Препокриване керемиди на възложителя върху дървена скара • Подмяна ламперия нова • Подмяна ламарина по улума • Почистване и ремонт комин • Д-ка и м-ж метален тръбен парапет

Прогнозна стойност, без ДДС
4333.34 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90