00267-2016-0017

BG-Пловдив: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, За: Диляна Тодорова- технически сътрудник на проекта, гл. юрисконсулт Ирина Милкова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656447; 032 656439, E-mail: smsti.op@dir.bg, Факс: 032 656447

Място/места за контакт: Дирекция СМСТИ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160217iCqd2722456.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Пловдив, пл. Централен № 1, За: О. Карагяурова - деловодител, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656447

Място/места за контакт: Дирекция СМСТИ

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект: "Подмяна на вътрешните отоплителни инсталации и изграждане на слънчеви инсталации в 4 детски заведения в гр.Пловдив", в рамките на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, процедура BG04-02-03, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: гр. Пловдив
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка са четири детски заведения на територията на гр. Пловдив, за които ще се извършва консултантска дейност и строителен надзор по време на строителството при изпълнението на проекта, контрол на количествата и качеството на изпълнените СМР, изготвяне на технически паспорти съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006г., въвеждане на обектите в експлоатация, за следните обекти: СМР в ЦДГ "Чучулига“, СМР в ЦДГ "Мирослава“, СМР в ОДЗ "Буратино" и СМР в ЦДГ "Таня Савичева".

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

1. Консултантска дейност и строителен надзор по време на строителството при изпълнението на проекта в 4-те детски заведения, изготвяне на технически паспорти съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г., контрол на количествата и качеството на изпълненото строителството, съобразно издадените разрешения за строеж, от датата на започване на строителството до въвеждане на обектите в експлоатация, и с отговорност относно: 1.1. Законосъобразното започване на строежа; 1.2. Пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството съгласно Наредба № 3/ 2003 год. на МРРБ; 1.3. Изпълнението на строежа съобразно одобрените инвестиционни проекти и в съответствие с изискванията (по чл.169, ал.1 и ал.2 на ЗУТ) на нормативните актове и технически спецификации; 1.4. Контрол при влагането на строителните продукти и материали, оценени за съответствието им със съществените изисквания към строежите и съответствието им съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 год. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Република България; 1.5. Контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството; 1.6. Спазването на условията за безопасност на труда, съгласно Наредба №2 от 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР; 1.7. Недопускането на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; 1.8. Годността на строежа за въвеждане в експлоатация. 2. Проверяване и подписване актовете за изпълнение на СМР, с които се документира количеството и качеството на извършените СМР на строежа. 3. Проверка на исканията от страна на строителя във връзка с изпълнение на допълнително възникнали СМР в хода на строителството, вкл. и корекционните сметки. 4. Даване при необходимост писмени указания за точно и качествено изпълнение на СМР и вземане технически решения, които не водят до изменение на проекта и са в обхвата на отговорност на изпълнителя; 5. Ежемесечно информиране на възложителя с доклад за хода на строителството и изпълнението на възложените дейности, ресурсното обезпечаване, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответни разпореждания от страна на възложителя. 6. След приключване на строително-монтажните работи - представяне окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ на възложителя. 7. Съставяне на цялата документация, изискваща се по нормативната уредба, при спазване на действащите норми и стандарти в Република България за строежите. Изпълнението на поръчката трябва да е съобразена с техническите и законови разпоредби, с техническите правила и норми, действащи в Република България. Максималният бюджет за изпълнение на поръчката е в размер до 7 823,32 лв. без ДДС (седем хиляди осемстотин двадесет и три лева и тридесет и две стотинки без ДДС) / 9 387,98 лв. с ДДС (девет хиляди триста осемдесет и седем лева и деветдесет и осем стотинки с включен ДДС). Посочената стойност е лимитна. Стойността е обща за упражняване на консултантска дейност и строителен надзор по време на строителството в 4-те детски заведения: ЦДГ "Чучулига“, ЦДГ "Мирослава“, ОДЗ "Буратино" и ЦДГ "Таня Савичева".

Прогнозна стойност без ДДС
7823.32 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

90


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Общи положения Гаранциите се предоставят под формата на парична или банкова гаранция, като участникът сам избира формата на гаранцията: - парична сума, внесена по банков път по сметката на Община Пловдив; - безусловна и неотменяема банкова гаранция; В документа за гаранция следва изрично да е посочено наименованието на поръчката, съответно на договора. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Върху гаранциите не се дължат никакви лихви за времето, през което сумите са стояли на законово основание у Възложителя. Банкова сметка за внасяне на парични гаранции: Община Пловдив Инвестбанк АД – клон Пловдив BIC: IORTBGSF, IBAN: BG57 IORT 7375 3302 0000 03 2. Гаранция за участие На основание чл.59, ал.5, т.2 от ЗОП, Възложителят НЕ изисква гаранция за участие в настоящата процедура. 3. Гаранция за изпълнение Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС и се представя задължително от определения за изпълнител участник при сключването на договора. Гаранцията за изпълнение, представена под формата на банкова гаранция, следва да е със срок на валидност 5 работни дни след изтичане на последния гаранционен срок съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 год. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Гаранцията за изпълнение се задържа, усвоява и освобождава при условията и сроковете, посочени в проекта на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на настоящата поръчка се осигурява съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между община Пловдив и Министерство на енергетиката с регистрационен № BG04-02-03-021-002 от 18.08.2015 г., по проект: "Подмяна на вътрешните отоплителни инсталации и изграждане на слънчеви инсталации в 4 детски заведения в гр.Пловдив", изпълняващ се в рамките на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, процедура BG04-02-03 „Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014". Възнагражденията се заплащат на части в следните срокове: 1. 30 % от дължимото възнаграждение – в 30 (тридесет)-дневен срок от започване на строителството; 2. 50 % от дължимото възнаграждение – в 30 (тридесет)-дневен срок от съставянето на акт обр.15. 3. останалите 20 % от дължимото възнаграждение – в 30 (тридесет) дневен срок след издаването на документи, удостоверяващи въвеждането на 4-те обекта в експлоатация.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Възложителя отстранява от участие в настоящата процедура всеки участник: - за когото е налице някое от обстоятелствата, посочени в чл.47, ал. 1, ал.2, т.1 и т.2 и ал. 5 от ЗОП. - който не е представил някой от необходимите документи по чл.56 от ЗОП; - който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия и изисквания на възложителя; - за когото по реда на чл.68, ал.11 от ЗОП се установи, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените критерии за подбор; - който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл.57 от ЗОП.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Всяка оферта, трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика: Плик № 1 с надпис "Документи за подбор", който следва да съдържа следните документи и информация: 1. Представяне на участника, съгласно Образец № 1, което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата, подписано и подпечатано от участника. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е регистрирано, печатът е на водещия партньор; 2. Декларации в оригинал: 2.1. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (по образец) 2.2.Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (по образец); 2.3. Декларация съгласно чл. 56, ал.1, т.11 от ЗОП (по образец); 2.4. Декларация по чл.166, ал.3 и ал.4 от ЗУТ (в свободен текст); 2.4. Когато е приложимо - Информация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители, ако участникът предвижда използването на подизпълнител/и (в свободен текст); Декларация от подизпълнителя, че е съгласен да участва като такъв (в свободен текст); 2.5.Декларация по чл. 56, ал.1, т. 6 от ЗОП (по образец); 2.6. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС (по образец); 3. Доказателства за изпълнение на техническите изисквания от участника съгласно посочените в раздел III.2.3. от обявлението за обществената поръчка; 4. При участник обединение- копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Ако обединението не е регистрирано юридическо лице, следва да се спази чл. 56, ал.3 от ЗОП; 5. Списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП на документите и информацията, които се съдържат в офертата, подписан и подпечатан от участника. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката": 6. Техническо предложение за изпълнение предмета на поръчката (по образец), включващо и срок за изпълнение, към което ако е приложимо се прилага декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП. Плик № 3 с надпис “Предлагана цена”: 7. Ценово предложение - по образец, представя се в запечатан непрозрачен плик.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: не се изисква
Минимални изисквания: не се изисква
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Удостоверение/Лиценз за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, издаден на основание чл.166 ал.2 от ЗУТ; Удостоверението/Лиценза да бъде придружен от списъка на екипа от правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността. 2. Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват на действие „Строителен надзор“ или еквивалент; 3. Списък на услугите със сходен предмет (в свободен текст), изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, придружен от удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга; 4. Списък на екипа, предвиден за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка (в свободен текст) - посочване с конкретни и точни данни на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на всеки един от екипа от специалисти, като се декларира ангажираността за изпълнение на настоящата поръчка.
Минимални изисквания: 1. Участникът да притежава валидно удостоверение/лиценз за упражняване на строителен надзор, издаден на основание чл.166 ал.2 от ЗУТ. 2. Участникът да притежава валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват на действие „Строителен надзор“ или еквивалент; 3. Участникът трябва да притежава опит в извършването на услуги, свързани с предмета на поръчката, поради което следва през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата си, да е извършил услуги, свързани със строителен надзор по време на строителството на най-малко четири обекта, сходни с обектите на настоящата поръчка, придружен от удостоверения за добро изпълнение. Под „опит в сходни обекти“ следва да се разбира упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителство в детски заведения и/или обществени сгради. 4. Участникът да разполага с персонал, предвиден за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка, който да е съобразен със спецификата на СМР. Минималният състав от експерти, които участникът следва да предложи е следният: - експерт „ОВК“ с минимум 3 год. опит като такъв; - експерт „Електро“ с минимум 3 год. опит като такъв; - експерт „АС“ с минимум 3 год. опит като такъв. - ръководител на екипа – строителен инженер с минимум пет години стаж в упражняването на строителен надзор, като следва да има изпълнен поне един сходен с настоящата поръчка обект като такъв.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

Съгласно ЗУТ, във връзка с чл. 49, ал. 1 от ЗОП, участникът трябва да притежава удостоверение/лиценз за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, издаден на основание чл. 166, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, в която е установен. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването се поставя само за лицата от обединението, които ще изпълняват съответните дейности.

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
18.03.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
18.03.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 21.03.2016 г.  Час: 10:00
Място

гр. Пловдив, пл. Централен № 1, ет.12, заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно разпоредбите на чл.68, ал.3 от ЗОП при отваряне на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Възложител на настоящата обществена поръчка по смисъла на Закона за обществените поръчки е община Пловдив, в качеството й на бенефициент по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен с Министерство на енергетиката с регистрационен № BG04-02-03-021-002 от 18.08.2015 г., по проект: "Подмяна на вътрешните отоплителни инсталации и изграждане на слънчеви инсталации в 4 детски заведения в гр.Пловдив", изпълняващ се в рамките на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, процедура BG04-02-03 „Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

VI.3) Допълнителна информация

Пълен достъп до документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка е осигурен на официалния интернет адрес на Община Пловдив www.plovdiv.bg, в профила на купувача, в деня на публикуване на решението и обявлението в АОП. За участие в процедурата не се предвижда закупуване на документацията. На същия адрес ще бъдат публикувани всички отговори на запитвания по обществената поръчка, както и съобщения до участниците. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения чрез съобщение в профила на купувача се обявява датата, часа и мястото на отварянето им.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5, т.1 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

19.02.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ