Версия за печат

00073-2008-0058

BG-Велико Търново:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Велико Търново, пл. Майка България № 2, За: Теодора Минкова, Даниела Дойнова, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619229; 062 619231, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062 619251

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: https://www.veliko-tarnovo.bg.

Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/388.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: РД 24-64 от 11.11.2008 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00073-2008-0058
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

"Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочна кредитна услуга на Община Велико Търново за получаване на кредит от банка или друга финансова институция за осигуряване на налични средства за покриване на разходи по проект: "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Община Велико Търново" преди възстановяването им от Оперативна праграма " Околна среда 2007- 2013 “ Приоритетна ос 1: "Подобряване на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води"


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 1 от 15.01.2010 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД, ЕИК: 831184677, район Средец,ул. Граф Игнатиев № 10, България 1000, София, Тел.: 02 9375601, E-mail: corpbank@corpbank.bg, Факс: 02 9808948

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

"Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочна кредитна услуга на Община Велико Търново за получаване на кредит от банка или друга финансова институция за осигуряване на налични средства за покриване на разходи по проект: "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Община Велико Търново" преди възстановяването им от Оперативна праграма " Околна среда 2007- 2013 “ Приоритетна ос 1: "Подобряване на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води"

ІІI.6) Срок на изпълнение
Крайна дата

09.02.2016 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
3.23 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

09.02.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 0% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Община Велико Търново не е усвоявала суми по кредита и съответно изпълнението на договора е 0 %.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
0 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията в раздел ІІІ.7) "Стойност, посочена в договора" да се чете, както следва: При ползването на кредита Възложителят заплаща на Изпълнителя годишна лихва върху фактически ползваните суми по кредита в размер, формиран от сбора на основния лихвен процент, определен от БНБ за съответния период от ползването на кредита и надбавка в размер на 3.23 пунктa. Съгласно чл. 32, ал. 1 от подписания договор, същият се прекратява с изтичане на срока на действието и изпълнението на проект "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Община Велико Търново" по ОПОС 2007-2013. В тази връзка датата 09.02.2016 г., посочена като крайна дата в раздел ІІІ.6) "Срок на изпълнение", следва да се чете като дата на прекратяване на договора.


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

19.02.2016 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Даниел Димитров Панов
Длъжност: Кмет на Община Велико Търново