00267-2016-0015

BG-Пловдив:

РЕШЕНИЕ

Номер: 16РОП12 от 17.02.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов 1, За: Бояна Бояджиева - ст. юрисконсулт в дирекция Обществени поръчки, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656800; 032 656760, E-mail: otdel_op@abv.bg, Факс: 032 660572

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160209wiJI2698357.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.14 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

"Доставка и монтаж на спортно оборудване, спортни съоръжения и пособия по обособени позиции за нуждите на ОП "Многофункционална спортна зала", както следва: Обособена позиция 1 - Спортни пособия за баскетбол, Обособена позиция 2 - Спортни пособия за волейбол, Обособена позиция 3 - Професионални информационни електронни табла, Обособена позиция 4 - Допълнително оборудване за различни видове спорт, Обособена позиция 5 - Професионална тенис настилка, Обособена позиция 6 - Спортни пособия за хандбал;

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят прилага процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка на основание чл. 90, ал. 1, т. 14 от ЗОП, тъй като предмет на поръчката е доставка в областта на физическото възпитание и спорта и същевременно стойността й попада в праговете по чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

1. "АЗИМУТ ГРУП" ЕООД- гр. София, кв. Лозенец, ул. "Момин кладенец" 7 e-mail: mbonev@azimutgroup.org за обособени позиции 1,2,3,4,5 и 6. 2. "СПОРТ АСИСТ" ООД - гр. София 1111, ул. "Манастирска" 41, Магазин 1А; e-mail: info@sportassist.bg - за обособени позиции 1,2,3,4,5 и 6 3. "АРЕТЕ СТРОЙ" ЕООД - гр. София 1379, ул. "Сини вир" 15, ет. 2, e-mail: office@sportninastilki.com; за обособени позиции 1,2,3,4 и 6. 4. "УНИВЕРСАЛ К" ООД - гр. Пловдив, ул. "Радецки" 41 e-mail: tony@universal-k.com - за обособена позиция 3. 5. "ОНТАРИО СПОРТ БГ" ЕООД- гр. София 1700, ул. Ак. "Стефан Младенов", email: ontariosport@yahoo.com за обособена позиция

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

17.02.2016 г. 


Възложител

Трите имена: ИНЖ. ИВАН БОРИСОВ ТОТЕВ
Длъжност: КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ