Версия за печат

00267-2016-0013

BG-Пловдив: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, За: гл.експерт инж. Мариана Миладинова и гл. юрк. Живка Джарова-Ал Хамуд, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656444, E-mail: smsti.op@gmail.com, Факс: 032 656447

Място/места за контакт: дирекция СМСТИ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

Електронен достъп до информация: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160212yxCY2717129.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Община Пловдив, пл. Централен № 1, За: О. Карагяурова, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656403, E-mail: smsti.op@gmail.com, Факс: 032 656447

Място/места за контакт: Дирекция СМСТИ

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.plovdiv.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ДИЛАТАЦИОННИ ФУГИ НА НАДЛЕЗ НА Ж.П. ЛИНИЯ ПЛОВДИВ – ГАРА ФИЛИПОВО – БУРГАС – „КАРЛОВСКИ НАДЛЕЗ”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
град Пловдив
Код NUTS: BG421
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Изработване на Работен проект и изпълнение на СМР за строителство на дилатационни фуги „закрит тип” и настилка в зоната на фугите на съоръжение - Пътен надлез „Карловски надлез” част от път ІІ-64 от РПМ.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45233142, 45233252, 44212000

Описание:

Работи по ремонт на пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици
Конструктивни продукти и елементи, без сглобяеми постройки от готови елементи

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозната стойност за реализиране предмета на поръчката се определя, както следва: 500 000.00 лв. с ДДС.

Стойност, без да се включва ДДС
416666.67 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в дни

150

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранциите се представят в една от следните форми: а/ Парична сума, внесена по банковата сметка на Община Пловдив в ТБ ИНВЕСТБАНК АД - КЛОН ПЛОВДИВ, IBAN: BG 57 IORT 73753302000003, BIC: IORTBGSF, или б/ Банкова гаранция, която задължава банката неотменяемо и безусловно, независимо от валидността и действието на договора, да извършва плащанията до размера на гаранцията, при получаване на подписано и подпечатано искане за плащане от страна на възложителя, деклариращо неизпълнение от страна на изпълнителя на задължения съгласно договора. В случай, че участникът представи банкова гаранция за участие, срокът на валидност не може да бъде по-малък от срока на валидност на офертата, срокът на валидност на банковата гаранция за изпълнение не може да бъде по-малък от срока за изпълнение на договора. 2. Изискуеми гаранции: а/ Гаранция за участие – участниците представят гаранция за участие в обществената поръчка. Размерът на гаранцията за участие е 4000.00 лв. /четири хиляда лева/. б/ Гаранция за добро изпълнение на договора - 3 % /три процента/ от предложената цена за изпълнение на договора без ДДС, като същата се дължи от определения за изпълнител участник преди подписване на договора. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по гаранцията, съответно вносител на сумата по гаранцията. Гаранцията за изпълнение се освобождава без задължения за лихви или други обезщетения за периода, през който законно са престояли при Възложителя след изтичане на 12-дванадесет месечен срок след изпълнение предмета на договора, считано от подписване на протокол от комисия, съставена от упълномощени представители на Възложителя, Изпълнителя, а при необходимост и от проектанта и строителния надзор - акт обр.15.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането се осигурява от бюджета на община Пловдив за 2016 г.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

1. Когато участник в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът представяне на участника по чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП се представят в официален превод, а документите, с които се удостоверяват икономическото и финансово състояние по чл.50 от ЗОП, техническите възможности и квалификация по чл.51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението и документацията, както и декларацията по чл.56, ал.1,т.11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. 2. Възложителят ще отстрани от участие участник в процедурата, за който са налице основанията за отстраняване посочени в чл. 47, ал.1 и ал. 5 от ЗОП. 3. Срок на валидност на офертите – е 120 календарни дни от крайния срок за приемане на оферти. 4.Всеки участник отчита обстоятелството, че при подписване на договора, задължително следва да представи документ за внесена гаранция за добро изпълнение и документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал.5 от ЗОП. 5. Срокът за изпълнение на поръчката е прогнозен – до 150 календарни дни, съгласно условията на договора. Забележка: Участник, който не отговаря на което и да е от описаните по – горе изисквания се отстранява от участие в процедурата.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Всяка оферта задължително следва да съдържа следните документи: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2. Представяне на участника – по образец, което включва: А) Посочване на единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, вкл. електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата; Б) Декларация по чл.47, ал.9 за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП - по образец; В) Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл.49 ал.1 и 2 от ЗОП; 3. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 4. Документ за гаранция за участие- оригинал на банковата гаранция или копие на платежния документ за внесена гаранция за участие; 5.Доказателства за икономически и финансови възможности по чл.50 от ЗОП -документи, подробно описани по вид и харaктeристика в раздел икономически и финансови възможности – раздел ІІІ.2.2. от обявлението; 6.Доказателства за техническите възможности по чл. 51 от ЗОП -документи, подробно описани по вид и харaктeристика в раздел технически възможности – раздел ІІІ.2.3. от обявлението; 7.Декларация за ползване на подизпълнители, видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат да извършват и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители, вкл. декларация за съгласие за участие на подизпълнителите, ако е приложимо – по образец; 8. Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП; 9. Декларация за оглед на място и запознаване със спецификата на обекта; 10.Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд; 11.Декларация за приемане условията в проекта на договора. 12. Техническо предложение – по образец и ако е приложимо декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП; * Ако участникът не представи техническо предложение или представеното е непълно, или в представеното от него техническо предложение посочената производителност в календарния график не съответства на производителността, посочена в анализните цени в ценовото предложение, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка. 13.Ценова оферта - по образец, на хартиен и електронен носител. * Ценовото предложение на участника трябва да бъде обвързано с техническото предложение, като двете бъдат в пълно съответствие на видове СМР, производителности, машиносмени, работна сила и времетраене на видовете СМР, тяхната последователност и общия срок за изпълнение на предмета на поръчката. При констатирано несъответствие, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка. Документите по точки от 1 до 11 вкл.. се поставят в ПЛИК №1; Документът по т. 12 , ведно с приложенията към него се поставят в ПЛИК №2; Документът по т. 13, ведно с приложенията към него се поставят в ПЛИК №3;

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Участниците могат да доказват наличието на изисквания от Възложителя финансов ресурс с един или няколко от следните документи: 1.Удостоверение от банка ; 2.Годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. Участникът може да не представя копие на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в РБ и участникът е посочил информация в своята оферта за органа, който поддържа регистъра.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът да разполага с финансов ресурс за изпълнение на поръчката в размер на 50 на сто от прогнозната стойност на същата, равняващ се на 208 333.33 лв. Когато участник в процедурата е обединение на физически или юридически лица, намира приложение разпоредбата на чл. 56, ал. 3 т.2 от ЗОП. Забележка: В случай, че участникът не отговаря на тези условия, това ще доведе до неговото отстраняване от процедурата.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък на изпълненото през последните пет години строителство/инженеринг на големи съоръжения (в съответствие с изискванията на техническа спецификация 2014г. на А“ПИ“) с идентични характеристики, сходни с обекта на поръчката, придружен от удостоверения за добро изпълнение за минимум три обекта от списъка. Удостоверенията следва да съдържат информация за предмета на договора, с който се доказва опит в проектиране и строителство на големи съоръжения, сходни с обекта на поръчката; за стойността, вида и обема на СМР; възложител ; дата на сключване, период на изпълнение и дата на акта за предаване на обекта, респ. дата на която е приключило изпълнението на строителството, както и дали е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Удостоверенията издадени от възложител следва да съдържат дата и подпис на издателя, както и данни за контакт. 2.а) Списък на проектантския екип - Специфичният опит на лицата от проектанският екип се доказва, като се представи в свободен текст списък на изпълнени проекти по съответната част с посочване на образователна квалификация и професионален опит на лицата; Копие от Удостоверения за пълна проектантска правоспособност (за участниците – чуждестранни лица, еквивалентен документ съгласно законодателството на държавата, в която са установени); 2.б) Списък на ръководния персонал - Специфичният опит на лицата от ръководния персонал се доказва, като се представи в свободен текст списък на изпълнените обекти по съответната част с посочване на образователната квалификация и професионален опит на лицата. Когато посочените документи се представят в копия същите следва да бъдат заверени. 3. Списък на техническия персонал, предложен за изпълнение на поръчката, както и Декларация от участника, че разполага с достатъчен брой работници за качествено изпълнение предмета на поръчката; 4. Списък – декларация от участника, че има на разположение необходимото техническо оборудване, позволяващо му да изпълни съответните СМР, съгласно техническите спецификации. 5. Документ, доказващ, че участникът има възможност да осигури работеща, въведена в експлоатация асфалтова база. 6. Заверено копие от валиден сертификат за производствен контрол за износващ пласт асфалтобетон плътна смес тип „А“ с полимермодифициран битум; 7. Заверено копие от Сертификат за внедрена система за управление на качеството с обхват на действие строителни дейности ISO 9001:2008 или еквивалент; 8. Заверено копие от Сертификат за внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа с обхват на действие строителни дейности BS OHSAS 18001: 2007 или еквивалент; 9. Заверено копие от Сертификат за внедрена система за управление на околната среда с обхват на действие строителни дейности ISO 14001 : 2004 или еквивалент; 10. Заверено копие на валидно Удостоверение от ЦПРС (с талон към него), Втора група, Втора категория, съгл. чл.5 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС на строителя или еквивалент.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът в процедурата да е изпълнил през последните 5 години (считано от датата, на подаване на офертите) проектиране и строителство на големи съоръжения (в съответствие с изискванията на техническа спецификация 2014г. на А“ПИ“) с идентични характеристики, сходни с обекта на поръчката не по- малко от 3 (три). 2. За реализация предмета на обществената поръчка, участникът в процедурата следва да разполага с проектантски екип и с екип от технически правоспособни лица, осъществяващи техническото ръководство при изпълнение на СМР, предмет на обществената поръчка, с образователна квалификация, съответстваща на предвидените за изпълнение дейности, съобразно предмета на обществената поръчка, както следва: 2.а) За Проектантския екип РЪКОВОДИТЕЛ НА ЕКИПА •ръководи цялостното проектиране на обекта, съгласно предмета на поръчката •квалификация и професионален опит: да има образователна степен “магистър”, специалност “Транспортно строителство”, или еквивалентна; с общ професионален опит в пътния сектор - не по-малко от 5 год.; със специфичен професионален опит в проектирането на дилатационни фуги „скрит тип“ на пътни съоръжения - не по-малко от 5 год.; •да е бил ръководител на екип за изработване на най-малко 3 (три) проекта, като поне един от тях е сходен с настоящия. ВОДЕЩ ПРОЕКТАНТ ПО ЧАСТ “Конструктивна” •ръководи проектирането на пътните съоръжения, съобразно обекта на обществената поръчка; •квалификация и професионален опит: да има образователна степен “магистър”, специалност “Транспортно строителство”, „ПГС”, „ССС“ или еквивалентна; с общ професионален опит в пътния сектор - не по-малко от 5 год.; със специфичен професионален опит в проектирането на големи съоръжения - не по-малко от 3 год.; да е участвал в екип за проектиране на големи съоръжения на подобна длъжност; СПЕЦИАЛИСТИ - минимум 1 човек за съответната специалност С пълна проектантска правоспособност и професионален опит поне 3 (три) години в извършването на дейности, идентични с дейностите по изпълнение на обекта на настоящата обществена поръчка. 2.б) За Екипа от технически правоспособни лица, осъществяващи техническото ръководство при изпълнение на СМР РЪКОВОДИТЕЛ НА ЕКИПА •ръководи цялостното строителство на обекта, съгласно предмета на поръчката •квалификация и професионален опит: да има професионален опит в пътния сектор - не по-малко от 5 год.; със специфичен професионален опит в строителството на пътни съоръжения - не по-малко от 3 год.; •да е бил ръководител на екип при изпълнение на обекти, сходни с предмета на настоящата поръчка на най-малко 3 (три) обекта. 3. Наличие на технически персонал за изпълнение предмета на поръчката; Участникът трябва да разполага с достатъчен брой работници за качествено изпълнение предмета на поръчката. 4. Участникът следва да разполага с оборудване за изпълнение на обществената поръчка, описано по вид и характеристика, под форма на собствено или наето за срока на изпълнение на поръчката съобразно изискванията за извършване на СМР от документацията. 5. Участникът следва да има възможност да осигури доставка на асфалтобетон с характеристики, съгласно изискванията за извършване на СМР от документацията. 6. Наличие на сертификат за производствен контрол за износващ пласт асфалтобетон плътна смес тип „А“ с полимермодифициран битум. 7. Наличие на внедрена система за управление на качеството с обхват на действие строителни дейности ISO 9001:2008 или еквивалент; 8. Наличие на внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа с обхват на действие строителни дейности BS OHSAS 18001: 2007 или еквивалент; 9. Наличие на внедрена система за управление на околната среда с обхват на действие строителни дейности ISO 14001 : 2004 или еквивалент. 10. Участникът да е вписан в ЦПРС за строежи Втора група, Втора категория, съгл. чл.5 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС на строителя

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: СИ –срок за изпълнение на строителството; тежест: 10
Показател: ГС – гаранционен срок; тежест: 10
Показател: ТП – техническо предложение; тежест: 30
Показател: Ц – предложена цена за изпълнение на поръчката; тежест: 50
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
28.03.2016 г.  Час: 17:15
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
28.03.2016 г.  Час: 17:15
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 29.03.2016 г.  Час: 13:30
Място

град Пловдив, пл. Централен № 1, ет. 12, заседателна зала

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Пълен достъп до документация е осигурен на профила на купувача на следния адрес: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160212yxCY2717129 Получаването на документацията не е обвързано с плащане. На посочения интернет адрес ще бъдат публикувани всички отговори на запитвания по обществената поръчка, както и съобщения до участниците. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти Възложителят чрез съобщение в профила на купувача обявява датата, часа и мястото на отварянето им.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал.5, т.1 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

17.02.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ