Версия за печат

00267-2016-0011

BG-Пловдив: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, За: Диляна Тодорова- технически сътрудник на проекта, гл. юрисконсулт Ирина Милкова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656447; 032 656439, E-mail: smsti.op@dir.bg, Факс: 032 656447

Място/места за контакт: Дирекция СМСТИ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160209SJsK2671037.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Пловдив, пл. Централен № 1, За: О. Карагяурова - деловодител, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656447

Място/места за контакт: Дирекция СМСТИ

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Информация и публичност” в изпълнение на проект: "Подмяна на вътрешните отоплителни инсталации и изграждане на слънчеви инсталации в 4 детски заведения в гр.Пловдив", изпълняващ се в рамките на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, процедура BG04-02-03, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014“ по обособени позиции: ОП № 1 – Организиране и провеждане на пресконференции; ОП № 2 – Публикации в печатни издания, изработка и доставка на информационни табели, банери и брошури

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: гр. Пловдив
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на настоящата поръчка включва изпълнението на следните дейности: По обособена позиция № 1 – „Организиране и провеждане на пресконференции“ Организиране и провеждане на информационни събития – 2 пресконференции - (встъпителна и заключителна). На встъпителната пресконференция ще бъдат поканени представители на местните медии, директори на детски градини и училища и представители на органите на местната власт, на които ще бъдат представени екипа за управление, същността, целите, предвидените инвестиции, график за изпълнението на проекта, очакваните резултати и същността на програма BG04. На заключителната пресконференция ще бъдат поканени представители на местните медии, директори на детски градини и училища и представители на органите на местната власт, на които ще бъдат представени реално изпълнените дейности и постигнатите резултати. По обособена позиция № 2 – „Публикации в печатни издания, изработка и доставка на информационни табели, банери и брошури“ Публикации в печатни издания – 4 броя. Публикациите ще бъдат извършени в местни печатни издания – 2 във връзка със стартиране на проекта и 2 след заключителната пресконференция, за отразяване на извършените дейности и постигнатите резултати; Постоянни информационни табели – 4 броя за 4-те детски заведения; Банер с логото на програмата и финансиращите организации, както и информация за проекта – 2 броя, като единия следва да бъде изготвен и поставен за първата пресконференция, а другия- за последната пресконференция; През останалото време същите ще се поставят на видно място в сградата на община Пловдив. Информационни брошури – 500 броя – изготвени на два пъти по 250 бр., от които 200 бр. на български и 50 бр. на английски език; първите следва да са готови за първата пресконференция и да съдържат информация за проекта, а другите 250 бр. ще се подготвят на по-късен етап и ще съдържат различна информация – за реализацията на проекта и постигнатите резултати.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79952000, 79810000, 22120000, 22462000, 22150000

Описание:

Услуги, свързани с организирането на събития
Услуги по печатане на печатни изделия
Публикации
Рекламни печатни материали
Брошури

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

В бюджета на проекта е посочена прогнозната стойност за изпълнение на поръчката, която се явява лимитна, в размер до 7 050 лв. без ДДС (седем хиляди и петдесет лева)/ 8 460 лв. с включен ДДС (осем хиляди четиристотин и шестдесет лева). Така посочената стойност се разпределя както следва: За ОП № 1 - „Организиране и провеждане на пресконференции“ Организиране и провеждане на информационни събития – 2 пресконференции - (встъпителна и заключителна) 1 500 лв. без ДДС (хиляда и петстотин лева)/ 1 800 лв. с ДДС (хиляда и осемстотин лева). За ОП № 2 – „Публикации в печатни издания, изработка и доставка на информационни табели, банери и брошури“ Публикации в печатни издания – 4 броя; Постоянни информационни табели – 4 броя за 4-те детски заведения; Банер с логото на програмата и финансиращите организации, както и информация за проекта – 2 броя; Информационни брошури – 500 броя 5 550 лв. без ДДС (пет хиляди петстотин и петдесет лева)/ 6 660 лв. с ДДС (шест хиляди шестстотин и шестдесет лева). Участници, предложили по-висока от общата прогнозна стойност за съответната обособена позиция, ще бъдат отстранени от участие.

Прогнозна стойност без ДДС
7050 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

11


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Общи положения Гаранциите се предоставят под формата на парична или банкова гаранция, като участникът сам избира формата на гаранцията: - парична сума, внесена по банков път по сметката на Община Пловдив; - безусловна и неотменяема банкова гаранция; В документа за гаранция следва изрично да е посочено наименованието на поръчката, включително обособената позиция/ съответно на договора. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Върху гаранциите не се дължат никакви лихви за времето, през което сумите са стояли на законово основание у Възложителя. Банкова сметка за внасяне на парични гаранции: Община Пловдив Инвестбанк АД – клон Пловдив BIC: IORTBGSF, IBAN: BG57 IORT 7375 3302 0000 03 2. Гаранция за участие На основание чл.59, ал.5, т.2 от ЗОП, Възложителят НЕ изисква гаранция за участие в настоящата процедура. 3. Гаранция за изпълнение Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС и се представя задължително от определения за изпълнител участник при сключването на договора. На основание чл.59, ал.6 от ЗОП, възложителят не изисква гаранция за изпълнение от специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания. Гаранцията за изпълнение, представена под формата на банкова гаранция, следва да е със срок не по-малък от срока за изпълнение на договора. Гаранцията за изпълнение се задържа, усвоява и освобождава при условията и сроковете, посочени в проекта на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на настоящата поръчка се осигурява съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между община Пловдив и Министерство на енергетиката с регистрационен № BG04-02-03-021-002 от 18.08.2015 г., по проект: "Подмяна на вътрешните отоплителни инсталации и изграждане на слънчеви инсталации в 4 детски заведения в гр.Пловдив", изпълняващ се в рамките на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, процедура BG04-02-03 „Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014". Възнагражденията се заплащат по следния начин: За ОП № 1 междинно плащане - в 30-дневен срок, след проведена встъпителна конференция и представена фактура, придружена с доказателства за изпълнение на съответните дейности; окончателно плащане - в 30-дневен срок, след проведена заключителна конференция и подписването на окончателен приемо-предавателен протокол за извършването на останалите дейности по договора, и представена фактура, придружена с доказателства за изпълнение на останалите дейности по договора. За ОП № 2 междинно плащане - в 30-дневен срок, след изработени 250 бр. брошури и 1 бр. банер и представена фактура и приемо-предавателен протокол, придружени с доказателства за изпълнение на съответните дейности; окончателно плащане - в 30-дневен срок, след подписването на окончателен приемо-предавателен протокол за извършването на останалите дейности по договора, придружен с доказателства за изпълнение на съответните дейности и представена фактура. Авансово плащане не се предвижда.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Възложителя отстранява от участие в настоящата процедура всеки участник: - за когото е налице някое от обстоятелствата, посочени в чл.47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП. - който не е представил някой от необходимите документи по чл.56 от ЗОП; - който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия и изисквания на възложителя; - за когото по реда на чл.68, ал.11 от ЗОП се установи, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените критерии за подбор; - който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл.57 от ЗОП. Предметът на обособена позиция № 2 от настоящата поръчка е включен в списъка по чл.30 от Закона за интеграция на хората с увреждания, поради което същата е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Съгласно чл.16г, ал.7 от ЗОП, специализираните предприятия и кооперации на лица с увреждания следва да посочат в офертата си номера, под който са вписани в регистъра, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или информация относно регистрация в еквивалентен регистър на държава- членка на Европейския съюз. Въпреки, че предметът на тази обособена позиция е предназначен за изпълнение от специализирани предприятия и/или кооперации на хора с увреждания, оферти могат да подават и всички останали физически и юридически лица, които отговарят на изискванията, посочени в ЗОП и обявени от Възложителя в документацията за участие. Когато участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра по чл.16г, ал.7 от ЗОП и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на Възложителя, офертите на останалите участници за обособена позиция № 2 няма да се разглеждат и оценяват. Когато участник-специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания е посочил, че ще ползва подизпълнители, изискването за вписване в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, се прилага и за посочените подизпълнители. Участникът, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, може да участва за обособена позиция № 2, при условие че може да изпълни 80 на сто от нейния предмет със собствено производство или ресурс. При невъзможност за самостоятелно изпълнение в този обем той може да ползва подизпълнители или да се позовава на ресурсите на трети лица, при условие че и те са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, за което се представя информация по реда на чл.16г, ал. 7 от ЗОП.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Всяка оферта, трябва да съдържа три/шест отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика: Плик № 1 с надпис "Документи за подбор": 1. Оферта за участие, съгласно Образец № 1, съдържащ представяне на участника, което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от ЗТР, Булстат и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, информацията по чл.16г, ал.7 от ЗОП, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата, подписано и подпечатано от участника. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е регистрирано, печатът е на водещия партньор; 2. Декларации в оригинал: 2.1. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (по образец) 2.2.Декларация за приемане на условията в проекта на договор (по образец); 2.3. Декларация съгласно чл. 56, ал.1, т.11 от ЗОП (по образец); 2.4. Когато е приложимо - Информация за видовете работи от предмета на обособената позиция, за която се участва, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обособената позиция, и предвидените подизпълнители, ако участникът предвижда използването на подизпълнител/и (по образец); Ако участникът няма да използва подизпълнител/и, декларацията не се попълва и не се прилага; Декларация от подизпълнителя, че е съгласен да участва като такъв (по образец); Ако участникът ще ползва подизпълнител/и, декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно; За ОП № 2 - Когато участник-специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания е посочил, че ще ползва подизпълнители, изискването за вписване в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, се прилага и за посочените подизпълнители. 2.5.Декларация по чл. 56, ал.1, т. 6 от ЗОП (по образец); 2.6. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС (по образец). 3. Доказателства за изпълнение на техническите изисквания от участника съгласно посочените в раздел III.2.3. от обявлението и разписани в раздел IV от документацията; 3.1. Декларация-списък на експертите, които ще бъдат ангажирани за изпълнението на поръчката (по образец), с приложени декларации за ангажираност на експертите (по образец); 3.2. Декларация–списък на услугите, изпълнени през последните три години (по образец); 4. При участник обединение- копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Ако обединението не е регистрирано юридическо лице, следва да се спази чл. 56, ал.3 от ЗОП; 5. Декларация от участник - специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, в която декларира, че може да изпълни минимум 80 на сто от предмета на ОП № 2 със собствено производство или ресурс. При невъзможност за самостоятелно изпълнение в този обем, участникът следва да декларира, че ще ползва подизпълнители или да се позовава на ресурсите на трети лица, при условие че и те са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, за което се представя информация по реда на чл.16г, ал. 7 от ЗОП. Декларацията по настоящата точка се изисква само от участници- специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, изисква се само за обособена позиция № 2 и се представя в свободен текст. 6. Списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП на документите и информацията, които се съдържат в офертата, подписан и подпечатан от участника. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката": 7. Техническо предложение за изпълнение предмета на обособената позиция, за която участва (по образец), включващо и срок за изпълнение, към което, ако е приложимо, се прилага декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП. Плик № 3 с надпис “Предлагана цена” - поставя се Ценовото предложение на участника ( по образец), съдържащо общата стойност на обособената позиция.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: не се изискват
Минимални изисквания: не се изискват
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: За доказване на техническите възможности по чл. 51 от ЗОП, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, участникът трябва да представи: 1. Декларация - списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обособената позиция, за която участва, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, придружена с доказателства за изпълнената услуга. В декларацията – списък трябва да са описани предмета на услугата, стойност, количество, обем/брой, крайна дата на приключване на изпълнението им и получателите. Списъкът на услугите трябва да бъде придружен от минимум 2 бр. удостоверения, издадени от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. За ОП № 2 - Определените от Възложителя критерии за подбор не се прилагат за участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица. В случай, че участникът е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, в офертата си същият включва информация относно номера, под който е вписан в регистъра, с което декларира дали той, съответно всеки от участниците в обединението, е вписан в регистъра на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава- членка на Европейския съюз. Забележка: Под „сходни с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира: За ОП № 1 - дейности, свързани с организиране и провеждане на обществени мероприятия; За ОП № 2 - дейности, свързани с изработване на презентационни и/или рекламни/ информационни/ печатни материали. „Изпълнена услуга” е тази услуга, чието изпълнение е приключило в рамките на заложения от Възложителя срок, независимо от датата на възлагането й, а именно към датата на подаване на офертата. 2. Декларация, съдържаща списък на експертите, предложени за изпълнение на поръчката (по образец). Декларацията следва да бъде придружена от: - Декларация за ангажираност от експертите, предвидени за изпълнението на поръчката (по образец).
Минимални изисквания: Минималните изисквания за технически възможности, на които участникът трябва да отговаря, за да бъде допуснат до участие са както следва: 1. Участникът трябва да има опит в изпълнението на услуги, еднакви или сходни с предмета на обособената позиция, за която участва, и да е изпълнил най-малко 2 /две/ такива услуги през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата. Когато участникът е обединение или консорциум, изискването за опит, сходен на предмета на поръчката, се отнася общо за участниците в обединението/консорциума. Информацията следва да бъде представена съгласно изискванията на чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП. 2. Участникът трябва задължително да разполага с не по-малко от 2-ма ключови експерта, притежаващи необходимата образователна и професионална квалификация. Ключовите експерти трябва да отговарят на следните изисквания: За ОП № 1 - „Организиране и провеждане на пресконференции“ А/. Ключов експерт „Организиране на събития”- Ръководител екип, който трябва: - да притежава образователна степен – магистър или бакалавър; - да притежава професионален опит - минимум 2 години опит в областта на организиране на събития; Б/. Ключов експерт „Публични комуникации”, който трябва: - да притежава образователна степен – магистър или бакалавър; - да притежава професионален опит – минимум 2 години опит в областта на публичните комуникации. За ОП № 2 – „Публикации в печатни издания, изработка и доставка на информационни табели, банери и брошури“ А/. Ключов експерт „Дизайн и предпечатна подготовка”, който трябва: - да притежава образователна степен – магистър или бакалавър; - да притежава професионален опит - минимум 2 години опит в областта на дизайна и предпечатната подготовка. Б/. Ключов експерт „Публични комуникации”, който трябва: - да притежава образователна степен – магистър или бакалавър; - да притежава професионален опит – минимум 2 години опит в областта на публичните комуникации. Ако участникът подава оферта и за двете обособени позиции, ключов експерт „Публични комуникации“ може да бъде едно и също лице. Съчетанието от специфичните умения на експертите трябва да позволява качественото предоставяне на услугата в процеса на изпълнение на договора. Експертният състав ще изпълнява всички необходими организационни, технически, административни и други функции по организацията и изпълнението на мерките за публичност и информация. Участникът има право да предложи и други - допълнителни експерти извън ясно определените от него като ключови, за да представи цялостната си визия за изпълнение на проекта от гледна точка на необходимите човешки ресурси.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

Поръчката е ограничена до кандидати – специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
16.03.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
16.03.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 17.03.2016 г.  Час: 10:00
Място

гр. Пловдив, пл. Централен № 1, ет.12, заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно разпоредбите на чл.68, ал.3 от ЗОП при отваряне на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Възложител на настоящата обществена поръчка по смисъла на Закона за обществените поръчки е община Пловдив, в качеството й на бенефициент по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен с Министерство на енергетиката с регистрационен № BG04-02-03-021-002 от 18.08.2015 г., по проект: "Подмяна на вътрешните отоплителни инсталации и изграждане на слънчеви инсталации в 4 детски заведения в гр.Пловдив", изпълняващ се в рамките на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, процедура BG04-02-03 „Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

VI.3) Допълнителна информация

Продължение от III.2.1.): Съгласно чл.57, ал.3 от ЗОП, когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 2 и 3 се представят за всяка от позициите. Когато документи и информация, съдържащи се в плик № 1, са еднакви за двете обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика по Обособена позиция № 1, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в плик № 1 за Обособена позиция № 2. Пълен достъп до документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка е осигурен на официалния интернет адрес на Община Пловдив www.plovdiv.bg, в профила на купувача, в деня на публикуване на решението и обявлението в АОП. За участие в процедурата не се предвижда закупуване на документацията. На същия адрес ще бъдат публикувани всички отговори на запитвания по обществената поръчка, както и съобщения до участниците. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения чрез съобщение в профила на купувача се обявява датата, часа и мястото на отварянето им.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5, т.1 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

17.02.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция ОП № 1 - „Организиране и провеждане на пресконференции“
1) Кратко описание

Организиране и провеждане на информационни събития – 2 пресконференции - (встъпителна и заключителна). На встъпителната пресконференция ще бъдат поканени представители на местните медии, директори на детски градини и училища и представители на органите на местната власт, на които ще бъдат представени екипа за управление, същността, целите, предвидените инвестиции, график за изпълнението на проекта, очакваните резултати и същността на програма BG04. На заключителната пресконференция ще бъдат поканени представители на местните медии, директори на детски градини и училища и представители на органите на местната власт, на които ще бъдат представени реално изпълнените дейности и постигнатите резултати.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79952000

Описание:

Услуги, свързани с организирането на събития

3) Количество или обем

За организиране на 1 брой пресконференция на проекта, максималният срок, който участникът може да предложи е 7 /седем/ работни дни, а минималният е 3 /три/ работни дни, след подадена заявка от страна на Възложителя до Изпълнителя. Прогнозната стойност за изпълнение на ОП № 1, която се явява лимитна, е в размер до 1 500 лв. без ДДС (хиляда и петстотин лева)/ 1 800 лв. с вкл. ДДС (хиляда и осемстотин лева).

Прогнозна стойност, без ДДС
1500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 11
5) Допълнителна информация

Организаторите на информационни събития във връзка с изпълнението на ФМ на ЕИП 2009-2014, се ангажират да направят ясно изразена и видима подкрепата на ФМ на ЕИП 2009-2014. Всички мерки за информация и публичност трябва да са съобразени с Наръчника за комуникация и дизайн и Инструкцията за визуализация и публичност на Програмния оператор. Наръчникът представя подробни технически изисквания, отнасащи се до използването на лога, както и на билбордове, плочи, постери, публикации, уебсайтове и аудиовизуални материали. Наръчникът може да бъде изтеглен от страницата на EEA Grants на следния интернет адрес: http://eeagrants.org/Media/Files/Toolbox/Communication-manual. Всички дейности се извършват съгласно публикуваните насоки за информираност и публичност на посоченият интернет адрес. Образци и шаблони за визуализация на различни материали (вкл. билбордове, брошури и т.н.) могат да бъдат изтеглени от страницата на EEA Grants: http://eeagrants.org/Results-data/Results-overview/Documents/Toolbox-for-programmes/Communication-templates.


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция ОП № 2 - „Публикации в печатни издания, изработка и доставка на информационни табели, банери и брошури“
1) Кратко описание

Публикации в печатни издания – 4 броя. Публикациите ще бъдат извършени в местни печатни издания – 2 във връзка със стартиране на проекта и 2 след заключителната пресконференция, за отразяване на извършените дейности и постигнатите резултати; Постоянни информационни табели – 4 броя за 4-те детски заведения; Банер с логото на програмата и финансиращите организации, както и информация за проекта – 2 броя, като единия следва да бъде изготвен и поставен за първата пресконференция, а другия- за последната пресконференция; През останалото време същите ще се поставят на видно място в сградата на община Пловдив. Информационни брошури – 500 броя – изготвени на два пъти по 250 бр., от които 200 бр. на български и 50 бр. на английски език; първите следва да са готови за първата пресконференция и да съдържат информация за проекта, а другите 250 бр. ще се подготвят на по-късен етап и ще съдържат различна информация – за реализацията на проекта и постигнатите резултати.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79810000, 22120000, 22462000, 22150000

Описание:

Услуги по печатане на печатни изделия
Публикации
Рекламни печатни материали
Брошури

3) Количество или обем

Максималният срок, който участникът може да предложи за изработка и доставка/монтаж/публикуване след одобряване от Възложителя на предложения дизайн, текст и обща визия, е 7 /седем/ работни дни, а минималният е 3 /три/ работни дни, и след подадена заявка от страна на Възложителя до Изпълнителя. Прогнозната стойност за изпълнение на ОП № 2, която се явява лимитна, е в размер до 5 550 лв. без ДДС (пет хиляди петстотин и петдесет лева)/ 6 660 лв. с вкл. ДДС (шест хиляди шестстотин и шестдесет лева).

Прогнозна стойност, без ДДС
5550 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 11
5) Допълнителна информация

Предметът на обособена позиция № 2 е включен в списъка по чл.30 от Закона за интеграция на хората с увреждания, поради което същата е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Съгласно чл.16г, ал.7 от ЗОП, специализираните предприятия и кооперации на лица с увреждания следва да посочат в офертата си номера, под който са вписани в регистъра, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или информация относно регистрация в еквивалентен регистър на държава- членка на Европейския съюз. Въпреки, че предметът на тази обособена позиция е предназначен за изпълнение от специализирани предприятия и/или кооперации на хора с увреждания, оферти могат да подават и всички останали физически и юридически лица, които отговарят на изискванията, посочени в ЗОП и обявени от Възложителя в документацията за участие. Когато участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра по чл.16г, ал.7 от ЗОП и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на Възложителя, офертите на останалите участници за обособена позиция № 2 няма да се разглеждат и оценяват. Когато участник-специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания е посочил, че ще ползва подизпълнители, изискването за вписване в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, се прилага и за посочените подизпълнители. Участникът, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, може да участва в обособена позиция № 2, при условие че може да изпълни 80 на сто от нейния предмет със собствено производство или ресурс. При невъзможност за самостоятелно изпълнение в този обем той може да ползва подизпълнители или да се позовава на ресурсите на трети лица, при условие че и те са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, за което се представя информация по реда на чл.16г, ал. 7 от ЗОП. Организаторите на информационни събития във връзка с изпълнението на ФМ на ЕИП 2009-2014, се ангажират да направят ясно изразена и видима подкрепата на ФМ на ЕИП 2009-2014. Всички мерки за информация и публичност трябва да са съобразени с Наръчника за комуникация и дизайн и Инструкцията за визуализация и публичност на Програмния оператор. Наръчникът представя подробни технически изисквания, отнасащи се до използването на лога, както и на билбордове, плочи, постери, публикации, уебсайтове и аудиовизуални материали. Наръчникът може да бъде изтеглен от страницата на EEA Grants на следния интернет адрес: http://eeagrants.org/Media/Files/Toolbox/Communication-manual. Всички дейности се извършват съгласно публикуваните насоки за информираност и публичност на посоченият интернет адрес. Образци и шаблони за визуализация на различни материали (вкл. билбордове, брошури и т.н.) могат да бъдат изтеглени от страницата на EEA Grants: http://eeagrants.org/Results-data/Results-overview/Documents/Toolbox-for-programmes/Communication-templates.