Версия за печат

00325-2016-0004

BG-Пловдив: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 115576405

УМБАЛ Свети Георги ЕАД, бул. Пещерско шосе 66, За: Христо Петков - специалист обществени поръчки, Република България 4002, Пловдив, Тел.: 032 602930, E-mail: op@unihosp.com, Факс: 032 644058

Място/места за контакт: отдел Правно обслужване и обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://unihosp.prozop.com.

Адрес на профила на купувача: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160216mylK3690213.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Доставка на медицински изделия - консумативи за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
склад "Медицински изделия" на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ №66
Код NUTS: BG421
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Доставка на медицински изделия - консумативи за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив” по обособени позиции съгласно Техническа спецификация на Възложителя

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно теххническата спецификация на възложителя

Стойност, без да се включва ДДС
426800 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие в процедурата – парична сума, преведена по банкова сметка на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД или платена в касата на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД към момента на подаване на офертата за участие в процедурата, или безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска банка в полза на Възложителя. Банковата гаранция се представя в оригинал. Кандидатът, участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение съгласно чл. 60 от ЗОП. 1.1. Размерът на гаранцията за участие: по 10 (десет) лева за всяка обособена позиция, която Възложителя може да задържи по реда на чл. 61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл. 62 от ЗОП. 2. Гаранция за изпълнение на договора – парична сума, преведена по банкова сметка на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД или безусловна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение на договора в оригинал, издадена от българска банка в полза на възложителя. 2.1. Размерът на гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 % от стойността на договора. 2.2. Гаранцията за изпълнение се представя при сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. 2.3. При внасяне на банкова гаранция или платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася. 2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка. 3. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 4. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване са за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Сметка за постъпване на гаранция за участие/гаранция за изпълнение под форма на парична сума: УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД Банка: ЦКБ АД – клон Пловдив IBAN: BG 72 CECB 9790 1051 2974 00 BIC: CECBBGSF

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащанията по договора за изпълнение на обществената поръчка ще се извършват със средстава на лечебното заведение

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В „Плик №1” с надпис „Документи за подбор”, се поставят документите, изискани от възложителя, съгласно чл.56 от ЗОП отнасящи се до критериите за подбор на участниците: 1. Представяне на участника, което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; 2. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 3. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 4. Доказателствата за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени в обявлението за обществена поръчка; 5. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП; 6. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители (ако се предвиждат такива); 7. Декларация за приемане на условията в проекта на договор; 8. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; 9.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. В Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката" със задължително минимално съдържание, както следва: 1. Техническото предложение, включващо: 1.1. Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено съгласно Приложение №2 от документация за участие; 1.2. Технически спецификации на предлаганите изделия, изготвени съгласно Приложение №2-1– на хартиен и оптичен носител (CD); 1.3. Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителя или неговия упълномощен представител - копие на оригинала и в официален превод на български език (оригинал или ясно четлив заверен препис) или ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката е участвал нотифициран орган – копие на оригинала и в официален превод на български език (оригинал или ясно четлив заверен препис ); 1.4. Инструкция за употреба на предлаганите медицински изделия на български език, а за медицинските изделия, за които не се изисква инструкция за употреба, съгласно чл. 16, ал. 2 от ЗМИ, участникът следва да представи макет на опаковката на медицинските изделия с графично изображение на „СЕ” маркировка – на оптичен носител (CD); 2. За удостоверяване на съответствието на предлаганите медицински изделия с изискванията на техническата спецификация се представят извадки от брошури, проспекти, каталози, спецификации, издадени от произовдителя на предложените изделия (поотделно за различните самостоятелно обособени позиции); 3. Ако участникът разполага с оторизация от производителя за доставката на предложените медицински изделия за съответната позиция, той следва да приложи оторизационно писмо, издадено от производителя в негова полза – заверено ксерокопие. Ако участникът предлага изделия от различни производители в рамките на една самостоятлено обособена позиция, той следва да приложи оторизационни писма то всички произовдители на изделия от позицията. В противен случай участникът не се получава точки за наличието на оторизация за съответната позиция. Оторизационните писма се представят за всяка самостоятелно обособена позиция поотделно...Продължава в раздел VI.3)...

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

няма

Изисквано минимално/ни ниво/а:

няма

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка от списъка – минимум 1 брой, редоставя се под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган – във формата на заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала” , или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката; 2. Сертификат за съответствие с ISO 13485:2003 или еквивалентен за производителя на медицинското/ките изделие/я, валиден/ни към крайната дата за подаване на офертите (във формата на ясно четливо копие, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”); 3. Валидно разрешение/удостоверение за търговия на едро с медицински изделия, издадено на участника от ИАЛ - във формата на копие, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.Участниците да предлагат медицински изделия предмет на настоящата процедура, отговарящи на нормативните изисквания за пускане на пазара и употреба. 2. През последните три години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил минимум един договор – еднакъв или сходен с предмета на поръчката. Под сходни с предмета на поръчката ще се разбират договор за доставка на медицински изделия – консумативи. За установяване на това обстоятелство участникът трябва да представи Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка – предоставя се под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Предложена цена; тежест: 95
Показател: Оторизация производителя на предложените медицински изделия; тежест: 5
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
18.03.2016 г.  Час: 15:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
28.03.2016 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 29.03.2016 г.  Час: 08:00
Място

административна сграда - бул. Пещерско шосе 66, заседателна зала

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

лицата по чл.68, ал.3 от ЗОП

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

При липса на оторизационно писмо за съответната позиция участникът не получава предвидените точки за оторизация, независимо от представянето на оторизационно писмо от съответния производител за други самостоятелно обособени позиции (в други пликове № 2). Възложителят не изисква друго отризационно писмо, ако участникът разполага с оторизационно писмо от производителя, удостоверяващо права за представителство и търговия на територията на цялата страна – достатъчно е участникът да представи това оторизационно писмо. 4. Декларацията по чл. 33, ал. 4, ако е приложимо. В Плик № 3 с надпис “Предлагана цена”, се поставя ценовото предложение на участника. Ценово предложение, изготвено в пълно съответствие с образеца – Приложение №3 от документацията за участие, се представя от участника на хартиен и оптичен носител (CD). Възложителят може по всяко време да проверява достоверността на данните и да изисква в подходящ срок от участниците разяснения и допълнителна информация, включително да изисква предоставянето на мостри в срок не по-голям от 5 дни за установяване съответствието на предлаганите медицински изделия с техническата спецификацията на Възложителя. При непредставяне на мостри или при несъотвествие на мострите с техническата спецификация на възложителя, участникът се отстранява за съответната обособена позиция, независимо от приложените документи за съотвествие – проспекти, каталози, спецификации, издадени от производителя и други подобни за доказване съотвествието с техническите спецификации на възложителя. Невъзможността участникът да предостави цялата изискана информация при всички случаи води до отстраняването на участника от процедурата за всички обособени позиции. Предоставянето на оферта за едно или повече медицински изделия от обособена позиция, които не отговарят на техническата спецификацията на Възложителя при всички случаи води до отстраняването на участника от процедурата за съответната обособена позиция. Друга допълнителна информация: Документация за участие в процедурата e безплатна и достъпна за преглед и изтегляне свободно от профила на купувача на Възложителя на електронния адрес, посочен в Обявлението и Решението за откриване. По искане на заинтересовано лице документацията може да му бъде изпратена по пощата за негова сметка, като в такъв случай следва да бъде заплатена цена на документацията за участие в процедурата в размер на 12 лв. с ДДС, които се заплащат в касата на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД на адрес гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ 66 или по банков път на следната банкова сметка на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД Банка: ЦКБ АД – клон Пловдив IBAN: BG 72 CECB 9790 1051 2974 00 BIC: CECBBGSF Пълен електронен достъп до документацията на обществената поръчка е осигурен на профила на купувача на възложителя, в електронното досие на обществената поръчка на интернет адрес: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160216mylK3690213

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

17.02.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Малък фрагмент сет - плаки и винтове
1) Кратко описание

Доставка на Малък фрагмент сет - плаки и винтове

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Костни заместители
1) Кратко описание

Доставка на Костни заместители

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Доставка на PTA балон КАТЕТЪР
1) Кратко описание

Доставка на PTA балон КАТЕТЪР

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Саморазгъващ се периферен стент
1) Кратко описание

Доставка на Саморазгъващ се периферен стент

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Емболизационни микросфери
1) Кратко описание

Доставка на Емболизационни микросфери

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Балон монтиран стент за периферни артерии
1) Кратко описание

Доставка на Балон монтиран стент за периферни артерии

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Доставка на PTA водач
1) Кратко описание

Доставка на PTA водач

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Доставка на диагностични катетри за висцерална и церабрална диагностика
1) Кратко описание

Доставка на диагностични катетри за висцерална и церабрална диагностика

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Катетър дезиле
1) Кратко описание

Доставка на Катетър дезиле

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Доставка на Картридж
1) Кратко описание

Доставка на Доставка на Картридж

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Тромбаспирационен катетър за коронарно и периферно приложение
1) Кратко описание

Доставка на Тромбаспирационен катетър за коронарно и периферно приложение

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Водачи за РТСА
1) Кратко описание

Доставка на Водачи за РТСА

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Въвеждащи катетри
1) Кратко описание

Доставка на Въвеждащи катетри

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Коронарен стент
1) Кратко описание

Доставка на Коронарен стент

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Лекарство излъчващ стент - Сиролимус
1) Кратко описание

Доставка на Лекарство излъчващ стент - Сиролимус

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция Доставка на PTCA балони
1) Кратко описание

Доставка на PTCA балони

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 17 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Сетове за трансфеморален достъп
1) Кратко описание

Доставка на Сетове за трансфеморален достъп

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 18 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Микрокатетър
1) Кратко описание

Доставка на Микрокатетър

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 19 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Диагностични катетри за радиален достъп
1) Кратко описание

Доставка на Диагностични катетри за радиален достъп

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 20 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Катетри за ангиографска диагностика на две коронарни артерии
1) Кратко описание

Доставка на Катетри за ангиографска диагностика на две коронарни артерии

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 21 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Хемостатично устройство за радиална хемостаза
1) Кратко описание

Доставка на Хемостатично устройство за радиална хемостаза

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 22 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Kобалт хромов стент сиролимус излъчващ
1) Кратко описание

Доставка на Kобалт хромов стент сиролимус излъчващ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 23 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Кобалт хромов стент
1) Кратко описание

Доставка на Кобалт хромов стент

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 24 / Заглавие на обособената позиция Доставка на PTCA Балонен катетър
1) Кратко описание

Доставка на PTCA Балонен катетър

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 25 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Вентилационни тръбички от Титаний
1) Кратко описание

Доставка на Вентилационни тръбички от Титаний

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 26 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Вентилационни тръбички от силикон
1) Кратко описание

Доставка на Вентилационни тръбички от силикон

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 27 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Вентилационни тръбички от флуоропласт
1) Кратко описание

Доставка на Вентилационни тръбички от флуоропласт

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 28 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Коронарен стент от кобалт-хромова сплав
1) Кратко описание

Доставка на Коронарен стент от кобалт-хромова сплав

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 29 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Балон-катетър за коронарна ангиопластика
1) Кратко описание

Доставка на Балон-катетър за коронарна ангиопластика

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 30 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Периферен саморазгъващ се съдов стент
1) Кратко описание

Доставка на Периферен саморазгъващ се съдов стент

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 31 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Периферен водач - супер твърд
1) Кратко описание

Доставка на Периферен водач - супер твърд

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 32 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Балон-катетър за периферна ангиопластика
1) Кратко описание

Доставка на Балон-катетър за периферна ангиопластика

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 33 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Медикамент-излъчващ стент
1) Кратко описание

Доставка на Медикамент-излъчващ стент

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 34 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Коронарен стент от кобалт-хромова сплав
1) Кратко описание

Доставка на Коронарен стент от кобалт-хромова сплав

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 35 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Медикамент-излъчващ балон
1) Кратко описание

Доставка на Медикамент-излъчващ балон

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 36 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Стандартен водач 0,014"
1) Кратко описание

Доставка на Стандартен водач 0,014"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 37 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Радиален водач за СТО - 0,010"
1) Кратко описание

Доставка на Радиален водач за СТО - 0,010"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 38 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Периферен водач - 0,018" и 0,014"
1) Кратко описание

Доставка на Периферен водач - 0,018" и 0,014"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 39 / Заглавие на обособената позиция Доставка на БАЛОНИ ЗА КОРОНАРНА ДИЛАТАЦИЯ Тип Б31
1) Кратко описание

Доставка на БАЛОНИ ЗА КОРОНАРНА ДИЛАТАЦИЯ Тип Б31

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 40 / Заглавие на обособената позиция Доставка на БАЛОНИ ЗА КОРОНАРНА ДИЛАТАЦИЯ Тип Б39
1) Кратко описание

Доставка на БАЛОНИ ЗА КОРОНАРНА ДИЛАТАЦИЯ Тип Б39

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 41 / Заглавие на обособената позиция Доставка на БАЛОНИ ЗА КОРОНАРНА ДИЛАТАЦИЯ Тип Б40
1) Кратко описание

Доставка на БАЛОНИ ЗА КОРОНАРНА ДИЛАТАЦИЯ Тип Б40

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 42 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Балони за периферни съдове Тип 6
1) Кратко описание

Доставка на Балони за периферни съдове Тип 6

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 43 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Балони за периферни съдове Тип 7
1) Кратко описание

Доставка на Балони за периферни съдове Тип 7

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 44 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Балони за периферни съдове Тип 8
1) Кратко описание

Доставка на Балони за периферни съдове Тип 8

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 45 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Балони за периферни съдове Тип 13
1) Кратко описание

Доставка на Балони за периферни съдове Тип 13

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 46 / Заглавие на обособената позиция Доставка на водач за PTCA
1) Кратко описание

Доставка на водач за PTCA

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 47 / Заглавие на обособената позиция Доставка на СТЕНТОВЕ ПРЕМОНТИРАНИ ЗА КОРОНАРНА АНГИОПЛАСТИКА Тип С37
1) Кратко описание

Доставка на СТЕНТОВЕ ПРЕМОНТИРАНИ ЗА КОРОНАРНА АНГИОПЛАСТИКА Тип С37

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 48 / Заглавие на обособената позиция Доставка на СТЕНТОВЕ ПРЕМОНТИРАНИ ЗА КОРОНАРНА АНГИОПЛАСТИКА Тип С38
1) Кратко описание

Доставка на СТЕНТОВЕ ПРЕМОНТИРАНИ ЗА КОРОНАРНА АНГИОПЛАСТИКА Тип С38

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 49 / Заглавие на обособената позиция Доставка на резорбируем периферен стент
1) Кратко описание

Доставка на резорбируем периферен стент

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 50 / Заглавие на обособената позиция Доставка на абсорбируема желатинова гъба
1) Кратко описание

Доставка на абсорбируема желатинова гъба

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 51 / Заглавие на обособената позиция Доставка на антиадхезивен гел Тип 1
1) Кратко описание

Доставка на антиадхезивен гел Тип 1

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 52 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Геласпон
1) Кратко описание

Доставка на Геласпон

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 53 / Заглавие на обособената позиция Доставка на колагенен тампон за преден/заден епистаксис
1) Кратко описание

Доставка на колагенен тампон за преден/заден епистаксис

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 54 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Стерилна резорбируема хемостатична колагенова гъба
1) Кратко описание

Доставка на Стерилна резорбируема хемостатична колагенова гъба

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 55 / Заглавие на обособената позиция Доставка на стерилна хемостатична пудра
1) Кратко описание

Доставка на стерилна хемостатична пудра

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 56 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Хемостатична гъба и мрежи - различни размери
1) Кратко описание

Доставка на Хемостатична гъба и мрежи - различни размери

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 57 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Хемостатична желатинова пудра
1) Кратко описание

Доставка на Хемостатична желатинова пудра

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 58 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Карленс тръби за трахеобронхиална интубация
1) Кратко описание

Доставка на Карленс тръби за трахеобронхиална интубация

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 59 / Заглавие на обособената позиция Доставка на ЕСТЕСТВЕНО РЕЗОРБИРУЕМ СТЕНТ
1) Кратко описание

Доставка на ЕСТЕСТВЕНО РЕЗОРБИРУЕМ СТЕНТ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 60 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Медикамент излъчващи стентове за намаляване честотата на рестенози излъчващи Sirolimus
1) Кратко описание

Доставка на Медикамент излъчващи стентове за намаляване честотата на рестенози излъчващи Sirolimus

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 61 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Коронарен стент, излъчващ медикамент Sirolimus
1) Кратко описание

Доставка на Коронарен стент, излъчващ медикамент Sirolimus

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 62 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Стентове за коронарна ангиопластика
1) Кратко описание

Доставка на Стентове за коронарна ангиопластика

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 63 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Стентове за коронарна ангиопластика
1) Кратко описание

Доставка на Стентове за коронарна ангиопластика

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 64 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Стентове за коронарна ангиопластика
1) Кратко описание

Доставка на Стентове за коронарна ангиопластика

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 65 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Стентове за коронарна ангиопластика
1) Кратко описание

Доставка на Стентове за коронарна ангиопластика

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 66 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Балони за коронарна ангиопластика
1) Кратко описание

Доставка на Балони за коронарна ангиопластика

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 67 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Балони за коронарна ангиопластика
1) Кратко описание

Доставка на Балони за коронарна ангиопластика

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 68 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Балони за коронарна ангиопластика
1) Кратко описание

Доставка на Балони за коронарна ангиопластика

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 69 / Заглавие на обособената позиция Доставка на ДИАГНОСТИЧЕН КАТЕТЪР
1) Кратко описание

Доставка на ДИАГНОСТИЧЕН КАТЕТЪР

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 70 / Заглавие на обособената позиция Доставка на ВОДЕЩ КАТЕТЪР
1) Кратко описание

Доставка на ВОДЕЩ КАТЕТЪР

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 71 / Заглавие на обособената позиция Доставка на сонди съвместими с апарат Литотрон EL23
1) Кратко описание

Доставка на сонди съвместими с апарат Литотрон EL23

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 72 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Киршнерова игла
1) Кратко описание

Доставка на Киршнерова игла

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 73 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Серклажна тел
1) Кратко описание

Доставка на Серклажна тел

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 74 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Канюлиран динамично компресивен винт
1) Кратко описание

Доставка на Канюлиран динамично компресивен винт

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 75 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Винт за динамична компресивна система за тазобедрена става
1) Кратко описание

Доставка на Винт за динамична компресивна система за тазобедрена става

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 76 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Винт за динамично компресивна система за коляно
1) Кратко описание

Доставка на Винт за динамично компресивна система за коляно

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 77 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Кондилна плака (95 градуса)
1) Кратко описание

Доставка на Кондилна плака (95 градуса)

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 78 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Плака анатомична за тазобедрена става лява/дясна
1) Кратко описание

Доставка на Плака анатомична за тазобедрена става лява/дясна

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 79 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Плака за диафизарна фрактура на фемур
1) Кратко описание

Доставка на Плака за диафизарна фрактура на фемур

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 80 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Плака за динамична компресивна система за тазобедрена става (135 градуса)
1) Кратко описание

Доставка на Плака за динамична компресивна система за тазобедрена става (135 градуса)

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 81 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Плака за динамично компресивна система за коляно (95 градуса)
1) Кратко описание

Доставка на Плака за динамично компресивна система за коляно (95 градуса)

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 82 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Плака за дистален хумерус
1) Кратко описание

Доставка на Плака за дистален хумерус

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 83 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Плака за олекранон
1) Кратко описание

Доставка на Плака за олекранон

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 84 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Плака за фибула
1) Кратко описание

Доставка на Плака за фибула

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 85 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Плака за хумерус
1) Кратко описание

Доставка на Плака за хумерус

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 86 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Плака кондилна дясна/лява
1) Кратко описание

Доставка на Плака кондилна дясна/лява

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 87 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Семитубуларна плака
1) Кратко описание

Доставка на Семитубуларна плака

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 88 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Фибулна плака за малаоларни фрактури и скъсвания
1) Кратко описание

Доставка на Фибулна плака за малаоларни фрактури и скъсвания

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 89 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Ъглова плака за петрохантерни фрактури (130 градуса)
1) Кратко описание

Доставка на Ъглова плака за петрохантерни фрактури (130 градуса)

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 90 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Ъглова плака за петрохантерни фрактури (130 градуса)
1) Кратко описание

Доставка на Ъглова плака за петрохантерни фрактури (130 градуса)

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 91 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Багрило тъканно
1) Кратко описание

Доставка на Багрило тъканно

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 92 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Експандиращ газ
1) Кратко описание

Доставка на Експандиращ газ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 93 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Вискосубстанция
1) Кратко описание

Доставка на Вискосубстанция

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 94 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Импланти за еписклерално усилване
1) Кратко описание

Доставка на Импланти за еписклерално усилване

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 95 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Филтриръщ имплант при глаукома
1) Кратко описание

Доставка на Филтриръщ имплант при глаукома

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 96 / Заглавие на обособената позиция Доставка на мека вътреочна леща
1) Кратко описание

Доставка на мека вътреочна леща

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 97 / Заглавие на обособената позиция Доставка на твърда вътреочна леща
1) Кратко описание

Доставка на твърда вътреочна леща

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 98 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Маска термопластична за глава при лъчелечение
1) Кратко описание

Доставка на Маска термопластична за глава при лъчелечение

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 99 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Протеза тип K-Piston
1) Кратко описание

Доставка на Протеза тип K-Piston

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 100 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Стерилен кит спринцовка за инжектор ACIST EMPOWER CT/CTA - SIEMENS DEFINITION 64
1) Кратко описание

Доставка на Стерилен кит спринцовка за инжектор ACIST EMPOWER CT/CTA - SIEMENS DEFINITION 64

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 101 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Катетър Фогарти - артериален емболекстрактори
1) Кратко описание

Доставка на Катетър Фогарти - артериален емболекстрактори

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 102 / Заглавие на обособената позиция Доставка на консумативи за бронхоскопи
1) Кратко описание

Доставка на консумативи за бронхоскопи

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 103 / Заглавие на обособената позиция Доставка на консумативи за гастроскопи
1) Кратко описание

Доставка на консумативи за гастроскопи

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 104 / Заглавие на обособената позиция Доставка на консумативи за колоноскопи
1) Кратко описание

Доставка на консумативи за колоноскопи

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 105 / Заглавие на обособената позиция Доставка на клапи за аспирация и тапи за биопсичен материал
1) Кратко описание

Доставка на клапи за аспирация и тапи за биопсичен материал

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 106 / Заглавие на обособената позиция Доставка на еднократни пластмасови номера комплект майка-бебе
1) Кратко описание

Доставка на еднократни пластмасови номера комплект майка-бебе

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 107 / Заглавие на обособената позиция Доставка на гумен уплътнител за троакар
1) Кратко описание

Доставка на гумен уплътнител за троакар

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 108 / Заглавие на обособената позиция Доставка на стерилни еднократни скалпели
1) Кратко описание

Доставка на стерилни еднократни скалпели

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 109 / Заглавие на обособената позиция Доставка на температурен сензор
1) Кратко описание

Доставка на температурен сензор

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 110 / Заглавие на обособената позиция Доставка на трансдюсер
1) Кратко описание

Доставка на трансдюсер

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 111 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Аграфи на Мишел
1) Кратко описание

Доставка на Аграфи на Мишел

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 112 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Бужи
1) Кратко описание

Доставка на Бужи

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 113 / Заглавие на обособената позиция Доставка на дрейп за операционен микроскоп HSS 20-1000
1) Кратко описание

Доставка на дрейп за операционен микроскоп HSS 20-1000

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 114 / Заглавие на обособената позиция Доставка на еднократни стерилни калъфи за ръкохватки на операционни лампи
1) Кратко описание

Доставка на еднократни стерилни калъфи за ръкохватки на операционни лампи

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 115 / Заглавие на обособената позиция Доставка на защитни ръкавици
1) Кратко описание

Доставка на защитни ръкавици

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 116 / Заглавие на обособената позиция Доставка на игли за пренатална диагностика
1) Кратко описание

Доставка на игли за пренатална диагностика

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 117 / Заглавие на обособената позиция Доставка на катетър за воден стоп
1) Кратко описание

Доставка на катетър за воден стоп

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 118 / Заглавие на обособената позиция Доставка на диаграмна хартия
1) Кратко описание

Доставка на диаграмна хартия

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 119 / Заглавие на обособената позиция Доставка на защитни престилки
1) Кратко описание

Доставка на защитни престилки

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 120 / Заглавие на обособената позиция Доставка на защитни маски
1) Кратко описание

Доставка на защитни маски

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 121 / Заглавие на обособената позиция Доставка на речева клапа за трахеостомна канюла
1) Кратко описание

Доставка на речева клапа за трахеостомна канюла

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 122 / Заглавие на обособената позиция Доставка на еднократни аспирационни клапи за бронхоскоп SHTORZ
1) Кратко описание

Доставка на еднократни аспирационни клапи за бронхоскоп SHTORZ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 123 / Заглавие на обособената позиция Доставка на биопсичен пънч
1) Кратко описание

Доставка на биопсичен пънч

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 124 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Дезивалве
1) Кратко описание

Доставка на Дезивалве

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 125 / Заглавие на обособената позиция Доставка на фиксиращи ленти
1) Кратко описание

Доставка на фиксиращи ленти

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 126 / Заглавие на обособената позиция Доставка на памучни филтри за контейнери за стерилизация
1) Кратко описание

Доставка на памучни филтри за контейнери за стерилизация

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 127 / Заглавие на обособената позиция Доставка на синтетични филтри за контейнери за стерилизация
1) Кратко описание

Доставка на синтетични филтри за контейнери за стерилизация

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 128 / Заглавие на обособената позиция Доставка на тефлонови филтри за контейнери за стерилизация
1) Кратко описание

Доставка на тефлонови филтри за контейнери за стерилизация

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 129 / Заглавие на обособената позиция Доставка на балонна система за простатектомия
1) Кратко описание

Доставка на балонна система за простатектомия

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 130 / Заглавие на обособената позиция Доставка на спринцовки и удължители за инжектор ACIST EMPOWER CTA
1) Кратко описание

Доставка на спринцовки и удължители за инжектор ACIST EMPOWER CTA

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 131 / Заглавие на обособената позиция Доставка на PTA балони за подколенен сегмент
1) Кратко описание

Доставка на PTA балони за подколенен сегмент

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 132 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Саморазгъващ се периферен стент за каротидни артерии
1) Кратко описание

Доставка на Саморазгъващ се периферен стент за каротидни артерии

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 133 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Периферна емболизационна система с хидрогел и електрическо откачване
1) Кратко описание

Доставка на Периферна емболизационна система с хидрогел и електрическо откачване

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 134 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Eмболизационна спирала с хидрогел и механично откачване
1) Кратко описание

Доставка на Eмболизационна спирала с хидрогел и механично откачване

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 135 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Eмболизационна хидрогелна спирала и триизмерни сфери с контролирано откачване
1) Кратко описание

Доставка на Eмболизационна хидрогелна спирала и триизмерни сфери с контролирано откачване

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 136 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Емболизационни микросфери
1) Кратко описание

Доставка на Емболизационни микросфери

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 137 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Емболизационни микросфери, отделящи лекарство доксорубицин или иринотекан
1) Кратко описание

Доставка на Емболизационни микросфери, отделящи лекарство доксорубицин или иринотекан

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 138 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Микрокатетър за периферни и екстракраниални процедури
1) Кратко описание

Доставка на Микрокатетър за периферни и екстракраниални процедури

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 139 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Диагностични водачи с хидрофилно покритие 180 см
1) Кратко описание

Доставка на Диагностични водачи с хидрофилно покритие 180 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 140 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Диагностични водачи с хидрофилно покритие 220-260 см
1) Кратко описание

Доставка на Диагностични водачи с хидрофилно покритие 220-260 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 141 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Диагностични водачи с хидрофилно покритие 180 и 300 см
1) Кратко описание

Доставка на Диагностични водачи с хидрофилно покритие 180 и 300 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 142 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Въвеждащи катетри
1) Кратко описание

Доставка на Въвеждащи катетри

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 143 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Въвеждащи катетри
1) Кратко описание

Доставка на Въвеждащи катетри

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 144 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Медикамент излъчващ стент- DES-BIOLIMUS
1) Кратко описание

Доставка на Медикамент излъчващ стент- DES-BIOLIMUS

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 145 / Заглавие на обособената позиция Доставка на PTCA балони
1) Кратко описание

Доставка на PTCA балони

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 146 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Коронарен стент
1) Кратко описание

Доставка на Коронарен стент

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 147 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Ренална симпатикова денервационна система
1) Кратко описание

Доставка на Ренална симпатикова денервационна система

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 148 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Циментна двуполюсна протеза
1) Кратко описание

Доставка на Циментна двуполюсна протеза

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 149 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Безциментно ендопротезиране, включващо безциментна двойно подвижна ацетабуларна капсула и стебло изцяло покрито с двойно поресто покритие
1) Кратко описание

Доставка на Безциментно ендопротезиране, включващо безциментна двойно подвижна ацетабуларна капсула и стебло изцяло покрито с двойно поресто покритие

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 150 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с ревизионно стебло с яка и гладка повърхност за циментна фиксация с БИ- артикуларна глава
1) Кратко описание

Доставка на Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с ревизионно стебло с яка и гладка повърхност за циментна фиксация с БИ- артикуларна глава

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 151 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Система за хибридно тазобедрено ендопротезиране с бедрена компонента включваща стебло с отвор за модулен адаптор (модулни шийки) безциментна фиксация и ацетабуларна компонента с циментна фиксация
1) Кратко описание

Доставка на Система за хибридно тазобедрено ендопротезиране с бедрена компонента включваща стебло с отвор за модулен адаптор (модулни шийки) безциментна фиксация и ацетабуларна компонента с циментна фиксация

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 152 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Система за хибридно ендопротезиране включващо бедрена компонента (стебло изцяло покрито с титаниева плазма и хидроксапатит ) и ацетабуларна компонента с циментна фиксация
1) Кратко описание

Доставка на Система за хибридно ендопротезиране включващо бедрена компонента (стебло изцяло покрито с титаниева плазма и хидроксапатит ) и ацетабуларна компонента с циментна фиксация

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 153 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Система за хибридно ендопротезиране включващо бедрена компонента (стебло изцяло покрито с титаниева плазма и хидроксапатит ) и ацетабуларна компонента с циментна фиксация и глава Ф 28
1) Кратко описание

Доставка на Система за хибридно ендопротезиране включващо бедрена компонента (стебло изцяло покрито с титаниева плазма и хидроксапатит ) и ацетабуларна компонента с циментна фиксация и глава Ф 28

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 154 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Уникондиларна колянна ендопротеза
1) Кратко описание

Доставка на Уникондиларна колянна ендопротеза

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 155 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Стабилизираща плака за трохантер
1) Кратко описание

Доставка на Стабилизираща плака за трохантер

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 156 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Костен цимент Тип 1
1) Кратко описание

Доставка на Костен цимент Тип 1

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 157 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Антибиотичен костен цимент
1) Кратко описание

Доставка на Антибиотичен костен цимент

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 158 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Шприц за костен цимент с овална форма на накрайника
1) Кратко описание

Доставка на Шприц за костен цимент с овална форма на накрайника

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 159 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Тазобедрен спейсър тип "Мюлер"
1) Кратко описание

Доставка на Тазобедрен спейсър тип "Мюлер"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 160 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Тазобедрен спейсър тип "Чарли"
1) Кратко описание

Доставка на Тазобедрен спейсър тип "Чарли"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 161 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Тазобедрен спейсър тип "Чарли"XL
1) Кратко описание

Доставка на Тазобедрен спейсър тип "Чарли"XL

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 162 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Колянен спейсър
1) Кратко описание

Доставка на Колянен спейсър

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 163 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Раменна ендопротеза
1) Кратко описание

Доставка на Раменна ендопротеза

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 164 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Остеосинтезни имплати за ортопедия и травматология - плаки, пирони и винтове
1) Кратко описание

Доставка на Остеосинтезни имплати за ортопедия и травматология - плаки, пирони и винтове

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 165 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Пластини за лицево-челюстна хирургия
1) Кратко описание

Доставка на Пластини за лицево-челюстна хирургия

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 166 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Гръбначни импланти
1) Кратко описание

Доставка на Гръбначни импланти

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 167 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Tазобедрена ендопротеза Тип 1
1) Кратко описание

Доставка на Tазобедрена ендопротеза Тип 1

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 168 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Tазобедрена ендопротеза Тип 2
1) Кратко описание

Доставка на Tазобедрена ендопротеза Тип 2

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 169 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Tазобедрена ендопротеза Тип 3
1) Кратко описание

Доставка на Tазобедрена ендопротеза Тип 3

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 170 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Tазобедрена ендопротеза Тип 4
1) Кратко описание

Доставка на Tазобедрена ендопротеза Тип 4

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 171 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Tазобедрена ендопротеза Тип 5
1) Кратко описание

Доставка на Tазобедрена ендопротеза Тип 5

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 172 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Tазобедрена ендопротеза Тип 6
1) Кратко описание

Доставка на Tазобедрена ендопротеза Тип 6

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 173 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Tазобедрена ендопротеза Тип 7
1) Кратко описание

Доставка на Tазобедрена ендопротеза Тип 7

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 174 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Tазобедрена ендопротеза Тип 8
1) Кратко описание

Доставка на Tазобедрена ендопротеза Тип 8

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 175 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Tазобедрена ендопротеза Тип 9
1) Кратко описание

Доставка на Tазобедрена ендопротеза Тип 9

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 176 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Tазобедрена ендопротеза Тип 10
1) Кратко описание

Доставка на Tазобедрена ендопротеза Тип 10

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 177 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Tазобедрена ендопротеза Тип 11
1) Кратко описание

Доставка на Tазобедрена ендопротеза Тип 11

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 178 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Колянна ендопротеза Тип 1
1) Кратко описание

Доставка на Колянна ендопротеза Тип 1

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 179 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Колянна ендопротеза Тип 2
1) Кратко описание

Доставка на Колянна ендопротеза Тип 2

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 180 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Шийна плака, предназначена за постигане на предна стабилизация. Нива: C
1) Кратко описание

Доставка на Шийна плака, предназначена за постигане на предна стабилизация. Нива: C

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 181 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Шийни интервертебрални кейджове
1) Кратко описание

Доставка на Шийни интервертебрални кейджове

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 182 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Импланти за заместване на телата на цервикални и торакални прешлени
1) Кратко описание

Доставка на Импланти за заместване на телата на цервикални и торакални прешлени

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 183 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Гръдна и лумбална задна спинална инструментация
1) Кратко описание

Доставка на Гръдна и лумбална задна спинална инструментация

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 184 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Кифопластика
1) Кратко описание

Доставка на Кифопластика

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 185 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Лумбални интервертебрални кейджове
1) Кратко описание

Доставка на Лумбални интервертебрални кейджове

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 186 / Заглавие на обособената позиция Доставка на еднократни консумативи
1) Кратко описание

Доставка на еднократни консумативи

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 187 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Инфлационно устройство
1) Кратко описание

Доставка на Инфлационно устройство

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 188 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Koмплект инфлатор – дефлатор
1) Кратко описание

Доставка на Koмплект инфлатор – дефлатор

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 189 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Комплект хемостатична клапа, интродюсер и ротатор
1) Кратко описание

Доставка на Комплект хемостатична клапа, интродюсер и ротатор

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 190 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Ротатор за водачи
1) Кратко описание

Доставка на Ротатор за водачи

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 191 / Заглавие на обособената позиция Доставка на манифолди
1) Кратко описание

Доставка на манифолди

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 192 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Сет за коронарография
1) Кратко описание

Доставка на Сет за коронарография

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 193 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Дозираща спринцовка за коронарография Тип 1
1) Кратко описание

Доставка на Дозираща спринцовка за коронарография Тип 1

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 194 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Транскатетърна затваряща система за PDA
1) Кратко описание

Доставка на Транскатетърна затваряща система за PDA

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 195 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Транскатетърен премонтиран оклудер
1) Кратко описание

Доставка на Транскатетърен премонтиран оклудер

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 196 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Нитинолов койл с полиестерни фибри
1) Кратко описание

Доставка на Нитинолов койл с полиестерни фибри

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 197 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Емболектомични катетри
1) Кратко описание

Доставка на Емболектомични катетри

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 198 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Еднолуменни катетри за оклузия от полиуретан
1) Кратко описание

Доставка на Еднолуменни катетри за оклузия от полиуретан

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 199 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Система за емболизация на интракраниални аневризми
1) Кратко описание

Доставка на Система за емболизация на интракраниални аневризми

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 200 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Уред за моментно отделяне на „койлове”
1) Кратко описание

Доставка на Уред за моментно отделяне на „койлове”

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 201 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Медикамент излъчващ стент – Sirolimus
1) Кратко описание

Доставка на Медикамент излъчващ стент – Sirolimus

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 202 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Тромбаспирационен катетър за коронарно приложение
1) Кратко описание

Доставка на Тромбаспирационен катетър за коронарно приложение

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 203 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Медикамент излъчващ (Паклитаксел) балон за коронарни артерии
1) Кратко описание

Доставка на Медикамент излъчващ (Паклитаксел) балон за коронарни артерии

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 204 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Коронарен стент от кобалт-хромова сплав
1) Кратко описание

Доставка на Коронарен стент от кобалт-хромова сплав

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 205 / Заглавие на обособената позиция Доставка на РТА балон катетър, OTW платформа и 4F интродюсер за всички размери
1) Кратко описание

Доставка на РТА балон катетър, OTW платформа и 4F интродюсер за всички размери

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 206 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Периферен Медикамент-излъчващ (Паклитаксел) балон
1) Кратко описание

Доставка на Периферен Медикамент-излъчващ (Паклитаксел) балон

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 207 / Заглавие на обособената позиция Доставка на PTFE съдова протеза с ринг във вид на спирала
1) Кратко описание

Доставка на PTFE съдова протеза с ринг във вид на спирала

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 208 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Микрокатетър за подпомагане на водачи при CTO
1) Кратко описание

Доставка на Микрокатетър за подпомагане на водачи при CTO

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 209 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Катетър с дизайн RX и OTW в един лумен
1) Кратко описание

Доставка на Катетър с дизайн RX и OTW в един лумен

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 210 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Катетър за постоянен съдов достъп при хронична диализа
1) Кратко описание

Доставка на Катетър за постоянен съдов достъп при хронична диализа

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 211 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Балон за периферна ангиопластика
1) Кратко описание

Доставка на Балон за периферна ангиопластика

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 212 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Стентове за периферна ангиопластика
1) Кратко описание

Доставка на Стентове за периферна ангиопластика

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 213 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Система за Емболна протекция с филтър
1) Кратко описание

Доставка на Система за Емболна протекция с филтър

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 214 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Примки за улавяне на чужди тела в съдовата система
1) Кратко описание

Доставка на Примки за улавяне на чужди тела в съдовата система

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 215 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Инфузионен катетър за тромболизна терапия
1) Кратко описание

Доставка на Инфузионен катетър за тромболизна терапия

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 216 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Периферни водачи
1) Кратко описание

Доставка на Периферни водачи

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 217 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Периферен катетър за XTO
1) Кратко описание

Доставка на Периферен катетър за XTO

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 218 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Периферни спирали
1) Кратко описание

Доставка на Периферни спирали

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 219 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Гофриран дренаж
1) Кратко описание

Доставка на Гофриран дренаж

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 220 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Превръзки за фиксиране
1) Кратко описание

Доставка на Превръзки за фиксиране

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 221 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Затворена система за почасово отчитане на урина с вертикален дизайн
1) Кратко описание

Доставка на Затворена система за почасово отчитане на урина с вертикален дизайн

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 222 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Спринцовка с манометър
1) Кратко описание

Доставка на Спринцовка с манометър

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 223 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Микрокатетър със страничен отвор
1) Кратко описание

Доставка на Микрокатетър със страничен отвор

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 224 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Антибактериалнa хидрофибърна превръзка с консуматив
1) Кратко описание

Доставка на Антибактериалнa хидрофибърна превръзка с консуматив

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 225 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Асферична мека вътреочна леща
1) Кратко описание

Доставка на Асферична мека вътреочна леща

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 226 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Вискосубстанция
1) Кратко описание

Доставка на Вискосубстанция

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 227 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Циркулярен стаплер за еднократна употреба
1) Кратко описание

Доставка на Циркулярен стаплер за еднократна употреба

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 228 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Циркулярни ушиватели за еднократна употреба
1) Кратко описание

Доставка на Циркулярни ушиватели за еднократна употреба

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 229 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Сет за хемороидопексия
1) Кратко описание

Доставка на Сет за хемороидопексия

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 230 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Механични ушиватели за еднократна употреба
1) Кратко описание

Доставка на Механични ушиватели за еднократна употреба

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 231 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Пълнители за механични ушиватели за еднократна употреба
1) Кратко описание

Доставка на Пълнители за механични ушиватели за еднократна употреба

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 232 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Ръкохватка за пълнител на дъговиден ушивател и пълнител
1) Кратко описание

Доставка на Ръкохватка за пълнител на дъговиден ушивател и пълнител

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 233 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Троакари за еднократна употреба
1) Кратко описание

Доставка на Троакари за еднократна употреба

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 234 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Универсален ендоскопски ушивател
1) Кратко описание

Доставка на Универсален ендоскопски ушивател

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 235 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Пълнители за универсален ендоскопски ушивател
1) Кратко описание

Доставка на Пълнители за универсален ендоскопски ушивател

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 236 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Монофиламентно полиестерно платно
1) Кратко описание

Доставка на Монофиламентно полиестерно платно

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 237 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Полипропиленово платно,мултифиламентно
1) Кратко описание

Доставка на Полипропиленово платно,мултифиламентно

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 238 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Циркулярен стаплер за еднократна употреба
1) Кратко описание

Доставка на Циркулярен стаплер за еднократна употреба

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 239 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Сет за хемороидектомия
1) Кратко описание

Доставка на Сет за хемороидектомия

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 240 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Пълнител за механичен ушивател
1) Кратко описание

Доставка на Пълнител за механичен ушивател

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 241 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Механични ушиватели за еднократна употреба
1) Кратко описание

Доставка на Механични ушиватели за еднократна употреба

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 242 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Пълнител за механични ушиватели,с правоъгълно сечение на скобите
1) Кратко описание

Доставка на Пълнител за механични ушиватели,с правоъгълно сечение на скобите

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 243 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Циркулярен механичен ушивател с два лоста
1) Кратко описание

Доставка на Циркулярен механичен ушивател с два лоста

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 244 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Самозалепващи се полурезорбируеми платна за херниопластика
1) Кратко описание

Доставка на Самозалепващи се полурезорбируеми платна за херниопластика

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 245 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Платна за вентрални хернии
1) Кратко описание

Доставка на Платна за вентрални хернии

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 246 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Ръкохватка за пълнител на дъговиден ушивател
1) Кратко описание

Доставка на Ръкохватка за пълнител на дъговиден ушивател

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 247 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Универсален ендоскопски ушивател
1) Кратко описание

Доставка на Универсален ендоскопски ушивател

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 248 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Игла на Верес за еднократна употреба
1) Кратко описание

Доставка на Игла на Верес за еднократна употреба

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 249 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Троакари за еднократна употреба
1) Кратко описание

Доставка на Троакари за еднократна употреба

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 250 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Мултиклипапликатор за лапароскопска хирургия
1) Кратко описание

Доставка на Мултиклипапликатор за лапароскопска хирургия

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 251 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Пълнители за универсален ендоскопски ушивател
1) Кратко описание

Доставка на Пълнители за универсален ендоскопски ушивател

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 252 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Ушиватели за лапароскопска херниопластика за фиксация на платна
1) Кратко описание

Доставка на Ушиватели за лапароскопска херниопластика за фиксация на платна

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 253 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Торбички за спесимент за ендоскопска хирургия
1) Кратко описание

Доставка на Торбички за спесимент за ендоскопска хирургия

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 254 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Ендоскопски консумативи
1) Кратко описание

Доставка на Ендоскопски консумативи

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 255 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Антиемболични чорапи
1) Кратко описание

Доставка на Антиемболични чорапи

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 256 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Меки вътреочни лещи
1) Кратко описание

Доставка на Меки вътреочни лещи

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 257 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Компоненти за тазобедрено протезиране Тип 1
1) Кратко описание

Доставка на Компоненти за тазобедрено протезиране Тип 1

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 258 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Компоненти за колянно протезиране Тип 1
1) Кратко описание

Доставка на Компоненти за колянно протезиране Тип 1

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 259 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Компонентни комплекти за протезиране Тип 1
1) Кратко описание

Доставка на Компонентни комплекти за протезиране Тип 1

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 260 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Канюлирани винтове
1) Кратко описание

Доставка на Канюлирани винтове

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 261 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Плаки - комплект Тип 1
1) Кратко описание

Доставка на Плаки - комплект Тип 1

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 262 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Плаки - комплект Тип 2
1) Кратко описание

Доставка на Плаки - комплект Тип 2

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 263 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Компоненти за протезиране Тип 2
1) Кратко описание

Доставка на Компоненти за протезиране Тип 2

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 264 / Заглавие на обособената позиция Доствка на Шийна плака, предназначена за постигане на предна стабилизация. Нива: C
1) Кратко описание

Доствка на Шийна плака, предназначена за постигане на предна стабилизация. Нива: C

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 265 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Шийни интервертебрални кейджове
1) Кратко описание

Доставка на Шийни интервертебрални кейджове

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 266 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Импланти за заместване на телата на цервикални и торакални прешлени
1) Кратко описание

Доставка на Импланти за заместване на телата на цервикални и торакални прешлени

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 267 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Задна шийна винтова инструментация
1) Кратко описание

Доставка на Задна шийна винтова инструментация

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 268 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Гръдна и лумбална задна спинална инструментация
1) Кратко описание

Доставка на Гръдна и лумбална задна спинална инструментация

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 269 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Разширена система за Кифопластика
1) Кратко описание

Доставка на Разширена система за Кифопластика

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 270 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Лумбални интервертебрални кейджове
1) Кратко описание

Доставка на Лумбални интервертебрални кейджове

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 271 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Система от титаниеви импланти за транспедикуларна стабилизиция в торако-лумбалния отдел
1) Кратко описание

Доставка на Система от титаниеви импланти за транспедикуларна стабилизиция в торако-лумбалния отдел

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 272 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Система от титаниеви импланти за педиатрична транспедикуларна стабилизиция в торако-лумбалния отдел
1) Кратко описание

Доставка на Система от титаниеви импланти за педиатрична транспедикуларна стабилизиция в торако-лумбалния отдел

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 273 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Компоненти за ламинопластика
1) Кратко описание

Доставка на Компоненти за ламинопластика

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 274 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Система за перкутална вертебропластика
1) Кратко описание

Доставка на Система за перкутална вертебропластика

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 275 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Система за перкутанна спинална стабилизация
1) Кратко описание

Доставка на Система за перкутанна спинална стабилизация

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 276 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Задна шийна стабилизация с черепна фиксация
1) Кратко описание

Доставка на Задна шийна стабилизация с черепна фиксация

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 277 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Система за предна стабилизация в шийния отдел на гръбначния стълб с кейдж от полиетер-етер-кетон
1) Кратко описание

Доставка на Система за предна стабилизация в шийния отдел на гръбначния стълб с кейдж от полиетер-етер-кетон

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 278 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Подвижен цервикален диск
1) Кратко описание

Доставка на Подвижен цервикален диск

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 279 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Система за предна стабилизация в шийния отдел на гръбначния стълб с титаниеви плаки
1) Кратко описание

Доставка на Система за предна стабилизация в шийния отдел на гръбначния стълб с титаниеви плаки

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 280 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Система за заместване на тяло на прежлен в шиен отдел с меш
1) Кратко описание

Доставка на Система за заместване на тяло на прежлен в шиен отдел с меш

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 281 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Система титаниеви импланти за краниопластика
1) Кратко описание

Доставка на Система титаниеви импланти за краниопластика

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 282 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Костнозаместваща субстанция "HYDROSET"
1) Кратко описание

Доставка на Костнозаместваща субстанция "HYDROSET"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 283 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Мембрана за пластика на твърдата мозъчна обвивка
1) Кратко описание

Доставка на Мембрана за пластика на твърдата мозъчна обвивка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 284 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Резорбируем тъканен пластир за покриване на тъкани и хемостаза
1) Кратко описание

Доставка на Резорбируем тъканен пластир за покриване на тъкани и хемостаза

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 285 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Система за перкутанна дисцектомия
1) Кратко описание

Доставка на Система за перкутанна дисцектомия

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 286 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Консуматив за ултразвуков апарат за резекция на меки тъкани и кости, съвместим за работа с накрайник СОНОПЕТ
1) Кратко описание

Доставка на Консуматив за ултразвуков апарат за резекция на меки тъкани и кости, съвместим за работа с накрайник СОНОПЕТ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 287 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Антиадхезивен гел Тип 2
1) Кратко описание

Доставка на Антиадхезивен гел Тип 2

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 288 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Клапи за лечение на хидроцефалия
1) Кратко описание

Доставка на Клапи за лечение на хидроцефалия

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 289 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Невробалон катетър
1) Кратко описание

Доставка на Невробалон катетър

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 290 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Клапи за лечение на хидроцефалия
1) Кратко описание

Доставка на Клапи за лечение на хидроцефалия

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 291 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Комплекти отстеосинтезни средства за интрамедуларна фиксация на фрактури
1) Кратко описание

Доставка на Комплекти отстеосинтезни средства за интрамедуларна фиксация на фрактури

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 292 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Комплекти от Заключващи плаки със заключващи винтове
1) Кратко описание

Доставка на Комплекти от Заключващи плаки със заключващи винтове

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 293 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Комплекти от конвенционална остеосинтеза
1) Кратко описание

Доставка на Комплекти от конвенционална остеосинтеза

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 294 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Импланти за неврохирургия
1) Кратко описание

Доставка на Импланти за неврохирургия

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 295 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Урологичен и ендоурологичен консуматив
1) Кратко описание

Доставка на Урологичен и ендоурологичен консуматив

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 296 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Еднополюсна протеза с БИ-артикуларна глава и циментно полирано стебло Тип 1
1) Кратко описание

Доставка на Еднополюсна протеза с БИ-артикуларна глава и циментно полирано стебло Тип 1

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 297 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Система за еднополюсно тазобедрено еднопротезиране с циментна фиксация с Би - артикулрна глава
1) Кратко описание

Доставка на Система за еднополюсно тазобедрено еднопротезиране с циментна фиксация с Би - артикулрна глава

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 298 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Циментна двуполюсна протеза с полирано стебло и заключваща циментна капсула Тип 1
1) Кратко описание

Доставка на Циментна двуполюсна протеза с полирано стебло и заключваща циментна капсула Тип 1

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 299 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Циментна двуполюсна протеза с полирано стебло и заключваща циментна капсула Тип 2
1) Кратко описание

Доставка на Циментна двуполюсна протеза с полирано стебло и заключваща циментна капсула Тип 2

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 300 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Система за ендопротезиране на тазобедрена става с циментна фиксация
1) Кратко описание

Доставка на Система за ендопротезиране на тазобедрена става с циментна фиксация

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 301 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Система за тотално тазобедрено ендопротезиране от титаниева сплав Тип 1
1) Кратко описание

Доставка на Система за тотално тазобедрено ендопротезиране от титаниева сплав Тип 1

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 302 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Система за тотално тазобедрено ендопротезиране от титаниева сплав Тип 2
1) Кратко описание

Доставка на Система за тотално тазобедрено ендопротезиране от титаниева сплав Тип 2

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 303 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Безциментна протеза със стебло покрито изцяло с титаниева плазма и хидриксапатит с Биартикуларна глава
1) Кратко описание

Доставка на Безциментна протеза със стебло покрито изцяло с титаниева плазма и хидриксапатит с Биартикуларна глава

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 304 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Безциментна протеза със стебло Мюлеров дизайн покрито изцяло с титаниева плазма и хидриксапатит и прес-фит каспула, покрита изцяло с титаниева плазма и хидриксапатит
1) Кратко описание

Доставка на Безциментна протеза със стебло Мюлеров дизайн покрито изцяло с титаниева плазма и хидриксапатит и прес-фит каспула, покрита изцяло с титаниева плазма и хидриксапатит

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на Възложителя