Версия за печат

01271-2016-0001

BG-София: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Столична община-район Сердика, бул.Княгиня Мария Луиза № 88, За: инж.Никола Онов, България 1202, София, Тел.: 02 9218049, E-mail: kmet.serdika@abv.bg, Факс: 02 8322095

Място/места за контакт: инж.Никола Онов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.serdka.bg.

Адрес на профила на купувача: http://serdika.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=388:-29-q-q-qq-&catid=21:2014-10-13-15-00-03&Itemid=39.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 29 СОУ "Кузман Шапкарев" на територията на СО-район "Сердика"”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: 29 СОУ "Кузман Шапкарев", находящо се в гр.София, район "Сердика", ул. "Георги Сава Раковски" № 20, кв.39, УПИ V по плана на гр.София, м. "Зона В-15"
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 29 СОУ "Кузман Шапкарев" на територията на СО-район "Сердика", което включва: ”Мярка за енергоспестяване - Хидро и топлоизолация на покриви; Мярка за енергоспестяване - Топлоизолационна система по фасади и еркери; Мярка за енегроспестяване - Подмяна на дограма; Мярка за енергоспестяване - Изграждане на отоплителна инсталация; Мярка за енергоспестяване - Изграждане на осветителна инсталация.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45321000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Топлоизолационни строителни работи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Количеството и обема са подробно описани в инвестиционния проект и количествено-стойностна смека, неразделна част към документацията за участие, достъпна по електронен път на интернет адрес: www.serdika.bg.

Прогнозна стойност без ДДС
369762.03 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

100


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранцията за участие е в размер на:2 218.00 лева. Същата може да бъде под формата на парична сума или банкова гаранция, като участникът избира сам формата. В случай че участникът е обединение, като наредител по банкова гаранция, съответно вносител на паричната сума, може да е всеки от участниците в обединението. Когато участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя, със срок на валидност минимум 180 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите и да е изрично посочено, че е за настоящата обществена поръчка. В банковата гаранция следва да са посочени условията, при които тя може да се усвои, а именно, ако участникът: оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка. Когато участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на парична сума, същата може да бъде внесена в касата на възложителя, а именно – Столична община, район „Сердика”, гр.София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 88, ет.3, ст.321, работно време:всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.00 часа. Или по банков път с платежно нареждане, в което е изрично посочена процедурата, за която се представя гаранцията по IBAN: BG 49SOMB91303327755001, BIC SOMBBGSF, “Общинска банка” АД, финансов център Мария Луиза, 88, Титуляр на сметката:СО-район "Сердика". 2. Гаранцията за изпълнение на договора - в размер на 3 % от общата цена на договора за обществена поръчка без включен ДДС, посочена в т. 2.1. от договора. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора /банкова гаранция (оригинал) или парична сума, преведена по следната банкова сметка на възложителя: IBAN: BG 49SOMB91303327755001; BIC: SOMBBGSF; банка: Общинска банка; финансов център Мария Луиза, 88; титуляр на сметката : СО-район "Сердика". Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя оригинал на банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път сума за гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. При представяне на гаранцията, в платежното нареждане следва изрично да се посочва основанието и обществената поръчка, за която се представя гаранцията. Когато гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в полза на възложителя, със срок на валидност – съгласно условията в проекта на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на изпълнението на обществената поръчка ще се извърши със средства от Националния доверителен екофонд (НДЕФ).ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по договора, по посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ единични цени, както следва: 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща междинно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 30 дни актуваните и действително извършени дейности след завършен етап или енергоспестяваща мярка (ЕСМ), в съответствие с Линейния график. Междинните плащания се извършват на база на представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени дейности от лицето, осъществяващо строителен надзор, както и фактура, актове и протоколи по Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и одобрените от упълномощено лице от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изпълняващо инвеститорски контрол - количествено-стойностни сметки за извършените строително-монтажни работи. Срокът за одобряване на представените количествено-стойностни сметки за извършените строително-монтажни работи от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е 5 работни дни, считано от датата на представянето им на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 2. Окончателното плащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва, в срок до 30 дни, считано от датата на подписване без забележки на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и от лицето, осъществяващо строителен надзор и представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на одобрените от лицата осъществяващи инвеститорски контрол и строителен надзор регламентирани разходно-оправдателни документи, доказващи изпълнението на всички дейности по договора, както и окончателна фактура (от която следва да са приспаднати всички извършени плащания и доказателствата за извършено плащане към подизпълнителите. Плащанията се извършват по оригинални фактури след подписване на съответните протоколи до размера на сумата, посочена в ценовата оферта на изпълнителя. Конкретните условия за плащане са посочени в проекто-договора към документацията.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Възложителят няма да сключи договор с избрания изпълнител, ако преди подписване на договора той не представи Удостоверение за регистрация в ЦПРС за строежи минимум I /първа/ група, IV /четвърта/ категория, съгласно Закона за камарата на строителите и Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Регистрацията в ЦПРС се изисква от всеки участник, избран за изпълнител на поръчката, включително от чуждестранни лица, които имат право да осъществяват идентична строителна дейност /в зависимост от категорията и групата/ на територията на ЕС и на ЕИП /за справка чл.17,ал.3 и чл.25а от ЗКС/.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участниците представят в Плик №1: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата - Образец № 1.1.; 2. Представяне на участника, съгласно Образец № 1.2, 3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец № 4).4. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.5. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума. 6. Доказателства за икономическото и финансовото състояние, съгласно условията и изискванията.7. Доказателства за техническите възможности и квалификацията на участниците.8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Образец № 5). 9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП (Образец № 6).10. Декларация за използване на подизпълнител/и (Образец № 7).11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 8). 12. Декларация за запознаване с условията на строителната площадка (Образец № 9).13. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП (Образец № 10).14. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (Образец № 11). Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите по т.2. и т. 3. се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Документите по т. 6. и т.7. се представят само за участниците в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. Декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП (Образец № 10) се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документите по т. 2. и т.3. от се представя в официален превод, а документите по т. 6., т. 7. и т.13, които са на чужд език, се представят и в превод. В плик №2: 1. Подписано и подпечатано Техническо предложение - Образец № 2, придружено със съответните приложения съгласно указанията, посочени в образеца. 2 Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 ЗОП - Образец № 13. Декларацията по чл. 33, ал. 4 ЗОП не е задължителна част от офертата на участника, като същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това. В плик №3: 1. Подписано и подпечатано Ценовото предложение на участника - оригинал, изготвено съгласно образеца на възложителя - Образец № 3; 2. Количествено-стойностна сметка - Образец № 14; 3. Анализ на единичните цени. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън Плик № 3 с надпис:„Предлагана цена“, елементи, свързани с предлаганата цена, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Удостоверение от банка; 2. Годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, а документите по т. 2., които са на чужд език, се представят и в превод. Участникът може да не представя копие на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра в своята оферта. В случай че участникът в процедурата е обединение,което не е юридическо лице, документите по т.2. се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор, а съответствието с посочените минимални изисквания за икономическо финансово състояние, се доказва от един или повече от участниците в обединението.
Минимални изисквания: Участниците трябва да разполагат с финансов ресурс в размер на 50 % от прогнозната стойност на обществената поръчката, а именно: 184 881,01 (сто осемдесет и четири хиляди осемстотин осемдесет и един лева и една стотинка) лева без ДДС.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 ЗОП - Образец № 12 , придружен с едно или повече от посочените доказателства по чл. 51, ал. 1, т. 2, букви „а“ – „в“ ЗОП, а именно: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; 2. Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват строителство; 3. Сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2004 или еквивалентен, с обхват строителство. Документите по т.2 и по т.3 се представят като копие, заверени „Вярно с оригинала“. В случай че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т.1, т. 2 и по т.3 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с посочените минимални изисквания за технически възможности. Съответствието с посочените минимални изисквания, в случай че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, се доказва от един или повече от участниците в обединението.
Минимални изисквания: 1. Участниците следва да са изпълнили еднакво или сходно с предмета на поръчката строителство/минимум три или повече изпълнени обекта/ през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата. Под „еднакво или сходно строителство“ следва да се разбира извършването на всяка една от посочените видове мерки за енергийна ефективност (СМР): Хидро и топлоизолация на покриви; Топлоизолационна система по фасади и еркери; Подмяна на дограма; Изграждане на отоплителна инсталация; Изграждане на осветителна инсталация. Всяка една от посочените видове мерки за енергийна ефективност следва да е изпълнена на поне един обект. 2. Участниците следва да притежават следните валидни сертификати: Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват строителство; Сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2004 или еквивалентен, с обхват строителство.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
28.03.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
28.03.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 30.03.2016 г.  Час: 10:00
Място

гр.Софя, бул.Княгиня Мария Луиза №88, етаж 4 - Заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите се извършва публично при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП. Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Предвид факта, че обявлението е изпратено по електронен път и от датата на публикуване на обявлението в електронен вид възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата и обявлението на профила на купувача http://serdika.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=388:-29-q-q-qq-&catid=21:2014-10-13-15-00-03&Itemid=39, на който тя може да бъде намерена, съответно на основание 64, ал.3 от ЗОП, сроковете са намалени под установените в чл.64, ал.1 от ЗОП Информация за условията за закрила на заетостта и условията на труд може да намерите в официалните сайтове на: МТСП - www.mlsp.government.bg, НАП- www.nap.bg и Агенция по заетостта - http://www.az.government.bg/. Финансирането на обществената поръчка се осъществява с подкрепата на Национален доверителен еко фонд.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Решенията на възложителя по процедурата за възлагане на обществена поръчка, както и действията и бездействията на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата, подлежат на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на Глава 11 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

17.02.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ