Версия за печат

00373-2016-0002

BG-Стара Загора: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Тракийски Университет, Студентски град; Ректорат;, За: Страхил Илиев; Светлана Маркова, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270; 042 664213, E-mail: strahil_iliev@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Място/места за контакт: Тракийски университет

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.

Адрес на профила на купувача: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160215RthQ507269.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация:

Тракийски университет - Стара Загора, ул. Армейска №11, За: Светлана Маркова, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 664213, E-mail: strahil_iliev@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Място/места за контакт: Медицински факултет при Тракийски Университет Стара Загора

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Тракийски университет, Студентски град; Ректорат, За: Румяна Колева; Страхил Илиев, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699217; 042 699270, E-mail: strahil_iliev@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Място/места за контакт: Деловодство на Тракийски университет

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Демонтаж, доставка и монтаж на вертикални канализационни клонове и санитарни възли за сградата на Морфологичен блок на Медицински факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Медицински факултет при Тракийски университет Стара Загора, находящ се на ул. „Армейска” 11
Код NUTS: BG344
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Демонтаж, доставка и монтаж на вертикални канализационни клонове и санитарни възли за сградата на Морфологичен блок на Медицински факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора”. Изпълнението на поръчката включва: 1. СМР по демонтаж, доставка и монтаж на вертикални канализационни клонове за сградата на Морфологичен блок на МФ при ТрУ – гр. Стара Загора, материалите и оборудването са подробно описани в приложените към Документацията Техническа спецификация и Количествено-стойностна сметка, включващи: Демонтаж на съществуващ ВКК от чугун (стомана); Доставка на строителен разтвор; Доставка, монтаж и укрепване на PVC 110 и 50 за ВКК с фасонни части; Доставка и монтаж на вентилационни шапки; Доставка и монтаж на канализационни вентилационни клапи; Доставка и монтаж на тръби; Изпробване на вертикална и хоризонтална канализация. 2. СМР по демонтаж, доставка и монтаж на санитарни възли за сградата на Морфологичен блок на МФ при ТрУ – гр. Стара Загора, материалите и оборудването са подробно описани в приложените към Документацията Техническа спецификация и Количествено-стойностна сметка, включващи: Доставка, монтаж и топлоизолация на тръби полипропилен; Доставка и монтаж на спирателни кранове и на промивни кранове за писоар; Доставка и монтаж на смесителни батерии и гъвкави връзки; Изпитване и дезинфекция на водопроводна мрежа; Демонтаж на клекала; Доставка и монтаж на клозетни чинии, писоари и клозетно казанче; Доставка и монтаж на подови сифони и тоалетен умивалник; Изпробване на вертикална и хоризонтална канализация.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45214400, 45231111, 45231112, 45231300, 45232400

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на университети
Работи по демонтаж и подмяна на преносни и разпределителни тръбопроводи
Монтажни работи на преносни и разпределителни тръбопроводи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на канализационни колектори

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Общото количество и прогнозната стойност: 1. СМР по демонтаж, доставка и монтаж на вертикални канализационни клонове за сградата на Морфологичен блок на МФ при ТрУ – гр. Стара Загора, материалите и оборудването са подробно описани в приложените към Документацията Техническа спецификация и Количествено-стойностна сметка, включващи: Демонтаж на съществуващ ВКК от чугун (стомана); Доставка на строителен разтвор; Доставка, монтаж и укрепване на PVC 110 и 50 за ВКК с фасонни части; Доставка и монтаж на вентилационни шапки; Доставка и монтаж на канализационни вентилационни клапи; Доставка и монтаж на тръби; Изпробване на вертикална и хоризонтална канализация. 2. СМР по демонтаж, доставка и монтаж на санитарни възли за сградата на Морфологичен блок на МФ при ТрУ – гр. Стара Загора, материалите и оборудването са подробно описани в приложените към Документацията Техническа спецификация и Количествено-стойностна сметка, включващи: Доставка, монтаж и топлоизолация на тръби полипропилен; Доставка и монтаж на спирателни кранове и на промивни кранове за писоар; Доставка и монтаж на смесителни батерии и гъвкави връзки; Изпитване и дезинфекция на водопроводна мрежа; Демонтаж на клекала; Доставка и монтаж на клозетни чинии, писоари и клозетно казанче; Доставка и монтаж на подови сифони и тоалетен умивалник; Изпробване на вертикална и хоризонтална канализация.

Прогнозна стойност без ДДС
58334 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

40


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ 1. Гаранцията за участие е в размер на 1 % от прогнозната стойност на поръчката, а именно: - 584,00 лева; 2. Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция, като участникът избира сам формата на гаранцията за участие. В случай че участникът е обединение, като наредител по банкова гаранция, съответно вносител на паричната сума, може да е всеки от участниците в обединението. 3. Когато участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на банкова гаранция,тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя, със срок на валидност минимум 180 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите и да е изрично посочено, че е за настоящата обществена поръчка, включително да е изписано за коя позиция се отнася. В банковата гаранция следва да са посочени условията, при които тя може да се усвои, а именно, ако участникът: - оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; - определен е за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка. 4. Когато участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на парична сума, сумата се превежда по банков път с платежно нареждане, в което е изрично посочена процедурата, за която се представя гаранцията. Сумата следва да бъде внесена по банков път на името на Възложителя по следната банкова сметка: IBAN: BG 70 UNCR 76303300000769; BIC: UNCRBGSF; банка: Уни Кредит Булбанк АД; град/клон/офис: Стара Загора; титуляр на сметката : Тракийски университет Стара Загора; 5. Банковите разходи по откриването на гаранцията за участие са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящите указания размер. 6. Разходите по евентуално усвояване на гаранцията ще бъдат за сметка на Възложителя. II. Задържане и освобождаване на гаранцията за участие 1. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 2. Когато с влязло в сила решение по чл. 122г, ал. 1, т. 2 от ЗОП, Комисията за защита на конкуренцията отмени решението на възложителя и върне преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение, възложителят кани участниците, на които гаранцията е възстановена в съответствие с чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП, отново да представят гаранция за участие. Участник, който след покана и в определения в нея срок не представи отново гаранция, се отстранява от участие. Гаранция за изпълнение на договора - в размер на 3 % от общата цена на договора за обществена поръчка без включен ДДС.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Поръчката се финансира със средства на Възложителя. Плащанията по изпълнението на поръчката ще се извършват със средства на Тракийски университет - Медицински факултет. Условията и сроковете за плащания по процедурата са посочени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка и Документацията за участие.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български и чуждестранни физически или юридически лица, включително и техни обединения. Всеки участник има право да представи само една оферта . Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4; чл. 47, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 4, т. 5 и чл. 47, ал. 5, т. 1 и т. 2. Обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП се удостоверяват с една Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, който: е регистрирано дружество в юрисдикция с преференциален данъчен режим, и/или е свързано лицe с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и/или е част от гражданско дружество/консорциум – участник в настоящата процедура, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим по см на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако попада в изключенията на чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС. Участникът следва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнението на строежи съобразно категорията на обекта за който участва и да притежава удостоверение за тях съгласно Закона за камарата на строителите, или съответен регистър на държава членка на Европейския съюз, или еквивалентен документ на друга държава страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, с обхват на дейностите съответстващи на изпълнение на строежи от посочената група. В случай, че участникът е чуждестранно лице, което не е от държава членка на ЕС или друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, същото трябва да представи удостоверение за вписване в ЦПРС за посочената по-горе категория строеж преди подписване на договора за възлагане на обществената поръчка, ако бъде определен за изпълнител. Ако участникът е обединение, изискването се отнася до всеки член на обединението, ако се предвижда да извършва строително-монтажни работи. Участникът да има сключена „Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството ”покриваща минималната застрахователна сума вида строеж по чл. 171 от ЗУТ или еквивалентен документ за чуждестранно лице с минимален праг на застраховката, съответстващ на групата и категорията на обектите предмет на поръчката, придружена с декларация от участника, че в случай, че по време на действие на договора застраховката изтече, то действието й ще бъде подновено със срок не по-малък от срока за изпълнение на строителството. Професионалната дейност от застрахователната полица следва да отговаря на предмета на поръчката и категорията на строежите. За съответстнието с това изискване, участниците представят: - заверено копие на валидна застрахователна полица или еквивалент за сключена „Застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” покриваща минималната застрахователна сума вида строеж по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: За доказване на наличния финансов ресурс участниците представят един или няколко от следните документи: 1) удостоверение от банка; 2) годишния финансов или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от Възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, а документите , които са на чужд език, се представят и в превод. Участникът може да не представя копие на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра в своята оферта. В случай че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, се представят документите само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор, а съответствието с посочените минимални изисквания за икономическо финансово състояние, се доказва от един или повече от участниците в обединението.
Минимални изисквания: Участниците трябва да разполагат с финансов ресурс в размер на 50 % от прогнозната стойност на поръчката, а именно: мин. 29 167,00 лв. без ДДС (двадесет и девет хиляди сто шестдесет и седем хиляди лева без вкл. ДДС).
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 ЗОП - Образец № 12 към документация. За посоченото изпълнено строителство в Списъка, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка , участниците следва да представят в офертата едно или повече от посочените доказателства по чл. 51, ал. 1, т. 2, букви „а“ – „в“ ЗОП, а именно: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; 2. Копие от Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват строителство; 3. Копие от Сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2004 или еквивалентен, с обхват строителство. В случай че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 1,2,3 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с посочените минимални изисквания за технически възможности. Съответствието с посочените минимални изисквания, в случай че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, се доказва от един или повече от участниците в обединението. 4. Списък на ръководния състав за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството. Списъкът следва да съдържа име, образование, професионален опит, квалификация и длъжност, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка, информация за вида на правоотношението на лицата с участника – трудово, гражданско, друго, (за техническия ръководител на строежа (обекта) – трудовото правоотношение да е в съответствие с чл.163а, ал.1 от ЗУТ) и наличие на разрешение за пребиваване (виза) и разрешение за работа, ако е приложимо; 5. Копие от удостоверение за КБЗ в строителството, съгласно Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда и/ или еквивалентен документ за чуждестранно лице. 6. документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опита на лицата по т. 2.3 – дипломи за завършено образование и придобита квалификация, трудови или граждански договори, лицензи. Документите, представени в копие, следва да са заверени от участника и подписани от лицето, чието притежание са;
Минимални изисквания: 1. Участниците следва да са изпълнили еднакво или сходно с предмета на поръчката строителство /минимум три или повече изпълнени обекта/ през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата. Под „еднакво или сходно строителство“ следва да се разбира извършването на всяка една от посочените дейности (СМР) по демонтаж, доставка и монтаж на вертикални канализационни клонове и санитарни възли, включващи: Демонтаж на съществуващ ВКК; Доставка на строителен разтвор; Доставка, монтаж и укрепване на PVC 110 и 50 за ВКК с фасонни части; Доставка и монтаж на вентилационни шапки; Доставка и монтаж на канализационни вентилационни клапи; Доставка и монтаж на тръби; Доставка, монтаж и топлоизолация на тръби полипропилен; Доставка и монтаж на спирателни кранове и на промивни кранове за писоар; Доставка и монтаж на смесителни батерии и гъвкави връзки; Демонтаж на клекала; Доставка и монтаж на клозетни чинии, писоари и клозетно казанче; Доставка и монтаж на подови сифони и тоалетен умивалник. * За покриване на това минимално изискване е достатъчно всяка една от посочените видове дейности да е изпълнена на поне един обект. 2. Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват строителство; 3. Сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2004 или еквивалентен, с обхват строителство; 4. Участникът трябва да предложи ръководен състав, притежаващ необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на обществената поръчка, пряко ангажиран за изпълнението на строителството, а именно: 1. Ръководител обект/Технически ръководител, който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя: а) да има минимум завършено образование съгласно изискванията на чл. 163а на ЗУТ или еквивалентно в случай на чуждестранен участник. б) има минимум 3 години професионален опит в областта на строителството. 2. Отговорник по контрола на качеството, който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя: а) има минимум 3 (три) години опит в осъществяването на контрол на качеството при изпълнение на строително-монтажни работи; б) има валиден към датата на подаване на офертата сертификат за преминат курс за контрол на качеството и/или документ, удостоверяващ, че лицето заема длъжност и/или са му възложени функции на отговорник по контрола на качеството; Участник в обществената поръчка може да използва ресурсите на други физически и/или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че представи документи, доказващи, че има на свое разположение тези ресурси. Това условие се прилага и когато участник в обществената поръчка е обединение от физически и/или юридически лица и участникът се позовава на ресурсите на членуващите в обединението физически и/или юридически лица.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
28.03.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

Документация за участие в процедурата е платима единственно при поискване от участник, за получаването й на хартиен носител и може да бъде закупена всеки работен ден от 8:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа или доставена по куриер за сметка на участника - след представено платежно нареждане, данни за фактура и адрес за ксореспонденция. Стойността на настоящата документация на хартиен носител е в размер 12,00 лв. (дванадесет лева) с включен ДДС, като сумата се заплаща в касата на Тракийски университет, находяща се в гр. Стара Загора, Студентски град, стая 223, срещу редовно издаден платежен документ или се превежда по банкова сметка на Тракийски университет гр. Стара Загора - УниКредит Булбанк АД гр. Стара Загора б.сметка BG 22 UNCR 7630 3100 1176 13, BIC UNCRBGSF. Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка се получава на хартиен носител в Тракийски университет. Заинтересованите лица имат право да разгледат документацията на място преди да я закупят. Това може да стане в сградата на Тракийски университет – стая 223 от 8:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа, всеки работен ден. При поискване от заинтересовано лице документацията може да му бъде изпратена на хартиен носител в случай, че искането му е придружено с платежен документ за стойността на същата, както и необходимите данни за издаване на фактура и адрес за изпращане. Документацията се изпраща за сметка на лицето, отправило искането.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
28.03.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 29.03.2016 г.  Час: 10:00
Място

Заседателна Зала на Тракийски университет Стара Загора; Студентски град; Ректорат;

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

съгл. чл. 68, ал. 3 от ЗОП, отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Крайният срок за подаване на жалби се определя съгласно разпоредбите на чл. 120, ал. 5, т.1 от ЗОП, във връзка с чл. 120, ал. 5 от ЗОП- всяко заинтересовано лице може да подаде жалба в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.27а, ал.3 от ЗОП до КЗК с копие до Възложителя.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

16.02.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ