00074-2016-0001

BG-Белослав: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Белфери ЕООД, ул.Цар Симеон Велики №23, За: Иван Михайлов Томов -Управител Юлияна Рачева - юрисконсулт, РБългария 9178, Белослав, Тел.: 0896 820174, E-mail: belferi@abv.bg, Факс: 05112 4070

Място/места за контакт: Управител

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.belferi.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.belferi.com/archives/539.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

ДА

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на дизелово гориво 10ррm -E5 с код по СPV 09134200-9 и код по КН 27101943 за зареждане на м/ф "Белослав" и м/к "Белла" за нуждите на "Белфери"ЕООД чрез Българска стокова борса АД . Горивото има код по КН 27101943 на Република България .С код по СPV 09134200-9 от ППЗОП(Приложение №2 към чл.38, ал.1 от ППЗОП).

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Франко обекти на м/ф "Белослав", Канал №2 на Варненско - Белославско езеро , северен пристан.
Код NUTS: BG33
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Доставка на дизелово гориво 10ррm -E5 с код по СPV 09134200-9 и код по КН 27101943 за зареждане на м/ф "Белослав" и м/к "Белла" за нуждите на "Белфери"ЕООД чрез Българска стокова борса АД . Горивото има код по КН 27101943 на Република България .С код по СPV 09134200-9 от ППЗОП(Приложение №2 към чл.38, ал.1 от ППЗОП). Горивото е нужно за нормалната експлоатация на моторен ферибот "Белослав" и помощен буферен кораб "Белла", които обслужват потока от пешеходци и пътни превозни средства при фериботна връзка - гр.Белослав между двата бряга на плавателен Канал №2. Необходима доставка на гориво ,както следва : -дизелово гориво 10ррm -E5 с код по СPV 09134200-9 и код по КН 27101943 за зареждане на м/ф "Белослав" и м/к "Белла" за нуждите на "Белфери"ЕООД чрез Българска стокова борса АД ,с прогнозна стойност за две години 200 000(двеста хиляди )литра+/- 15% .

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09134200

Описание:

Дизелово гориво

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № История 2242 История / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на дизеловово гориво 10ррm -E5 с код по СPV 09134200-9 и код по КН 27101943 за зареждане на м/ф "Белослав" и м/к "Белла" за нуждите на "Белфери"ЕООД чрез Българска стокова борса АД .
V.1) Дата на сключване договора
11.02.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
03.02.2016 г. 
V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ДМВ ЕООД ЕИК 117679603, ул.Воден №14,вх.1, ет.2 ,ап.3, РБългария 7000, гр.Русе, Тел.: 0884 980906

 История
V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 238200 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

15.02.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

ДМВ ЕООД ЕИК 117679603 Управител - Десислава Савова


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

з) За доставки, които са котирани и закупени на стокова борса

Горивото предмет на настоящата обществена поръчка е включен в списъка, одобрен от Министерски съвет по предложение на Държавна комисия по стоковите борси и тържища ,чиято доставка може да бъде изпълнена на стокова борса .Списъкът на тези стоки е част от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, съгласно Приложение към чл.38, ал.1 от ППЗОП. Изборът на този вид процедура дава възможност подготовката и протичането и да се осъществят в най - кратки срокове,същевременно спазване на принципите на ЗОП за публичност и прозрачност , свобода и лоялна конкуренция , равнопоставеност на участниците и недопускане на дискриминация, гарантиране на опазване на търговската тайна на кандидатите и техните предложения.