00083-2016-0001

BG-Добрич: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Многопрофилна болница за активно лечение- Добрич АД, ул. Панайот Хитов № 24, За: Елена Григорова, Република България 9300, Добрич, Тел.: 058 600160, E-mail: oblb@bergon.net, Факс: 058 600414

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mbal-dobrich.com.

Адрес на профила на купувача: http://zop.mbal-dobrich.com/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на нови хемодиализни апарати за нуждите на „МБАЛ-Добрич” АД.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: МБАЛ- Добрич АД гр. Добрич отделение Диализно лечение
Код NUTS: BG332
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на нови хемодиализни апарати за нуждите на „МБАЛ-Добрич” АД.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33181100

Описание:

Уреди за хемодиализа

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

6 (шест) броя

Прогнозна стойност без ДДС
110000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

26


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие: 1 % (един процент) от стойността на обществената поръчка; Форма на гаранцията за участие: Гаранцията за участие може да бъде под формата на банкова гаранция или парична сума, внесена в касата или по сметката на „МБАЛ-Добрич” АД в ЦКБ АД: ВIC: СЕСВBGSF; IBAN: BG94СЕСВ979010Е2734700 2. Гаранция за изпълнение: 2 (две) на сто от стойността на доставката без ДДС. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. 3. Гаранция за гаранционно поддържане: 3 (три) на сто от стойността на доставката без ДДС. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за гаранционно поддържане се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Срокове на плащане: 1. Първа вноска в размер на 30 % от продажната цена – в 3-дневен срок от сключването на договора; 2. Втора вноска в размер на 70 % от продажната цена – в 3-дневен срок след подписване на приемо-предавателен протокол за доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2. Представяне на участника – по примерен образец Приложение № 1 или в свободна форма, като задължително се посочва единния идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. 3. Декларация за по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – по примерен образец Приложение № 2 или в свободна форма с необходимото съдържание. 4. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – по примерен образец Приложение № 3 или в свободна форма с необходимото съдържание. 5. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – по примерен образец Приложение № 4 или в свободна форма с необходимото съдържание. 6. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари – по задължителен образец Приложение № 5. 7. В случаите, когато участникът предвижда ползването на подизпълнители - Декларация, списък или друг равнозначен документ, в който са посочени видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. 8. При участници обединения – копие от договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият обединението. 9. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума. 10. Декларация за приемане на условията в проекта на договора – свободен текст. 11. Декларация за съгласие от подизпълнителя – по примерен образец Приложение № 6 или в свободна форма с необходимото съдържание, в случаите, когато участникът предвижда ползването на подизпълнител; 12. В случаите, когато документите в офертата не са подписани от лицето, представляващо участника - Пълномощно, с нотариална заверка на подписа на лицето, представляващо участника, с което се упълномощава пълномощника, който е подписал документите в офертата. 13. Проспекти, каталози, продуктови листи или други равнозначни документи на производителя, преведени на български език, доказващи съответствието на предложението с изискванията към хематологичните апарати /технически и други параметри/: функционални, технически изисквания, работни характеристики и окомплектовка. В тези документи участникът задължително трябва да отбележи (подчертае) и номерира всеки от параметрите по колона 1 на таблицата по точка 2 от задължителния образец на "Техническото предложение за изпълнение на поръчката Приложение № 7 така, че да става ясно наличието на съответните функционални, технически изисквания, работни характеристики и окомплектовка. 14. Всички документи се представят в оригинал или копия, заверени от участника с "Вярно с оригинала". Декларациите и банкова гаранция за участие се представят само в оригинал.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: няма
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава. Разрешение или удостоверение не си изисква от производителите на медицински изделия, установен на територията на Република България. 2. Сертификат за прилагане и поддържане на система за управление на качеството ISO 9001 в областта на търговията с медицинска апаратура и/или система за управление на качеството ISO 13485/13488, и/или еквивалентна.
Минимални изисквания: 1.Да са търговци на едро с медицински изделия или производители на медицински изделия, установен на територията на Република България. 2.Да прилага и поддържа система за управление на качеството ISO 9001 в областта на търговията с медицинска апаратура и/или система за управление на качеството ISO 13485/13488, и/или еквивалентна.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
17.03.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

Достъп до настоящата документация е предоставен безплатно в профила на купувача. Съгласно чл. 28, ал. 7 от ЗОП възложителят ще предостави документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. В тези случаи лицата заплащат документацията.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
17.03.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 18.03.2016 г.  Час: 09:00
Място

МБАЛ- Добрич АД гр. Добрич ул. П.Хитов № 24- Приемната на управлението

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

15.02.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ