Версия за печат

00267-2016-0010

BG-Пловдив: Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, За: инж. Камберов, гл.юрк. Милкова, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656447, E-mail: smsti.op@dir.bg, Факс: 032 656447

Място/места за контакт: Дирекция СМСТИ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

Електронен достъп до информация: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160208PAjm2643578.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Община Пловдив, пл. Централен № 1, За: О. Карагяурова, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656403, E-mail: smsti.op@dir.bg, Факс: 032 656447

Място/места за контакт: Дирекция СМСТИ

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.plovdiv.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Ремонт на тротоарни, паважни, калдъръмени, алейни и асфалтови настилки и изграждане на достъпна среда на територията на град Пловдив.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
град Пловдив
Код NUTS: BG421
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Настоящата поръчка обхваща ремонт на тротоарни, паважни, калдъръмени, алейни и асфалтови настилки и изграждане на достъпна среда за хора в неравностойно положение на територията на град Пловдив.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45233161

Описание:

Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Максимално допустимата стойност на поръчката се определя на 5 000 000 лв. с вкл. ДДС (пет милиона лева)/ 4 166 666,67 лв. без ДДС (четири милиона сто шестдесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки). Посочената стойност е разпределена и ще бъде разплащана в две бюджетни години – 2 млн. лева в 2016 год. и 3 млн. лева в 2017 год. Така посочената стойност е лимитна.

Стойност, без да се включва ДДС
4166666.67 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване

31.12.2017 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Общи положения Гаранциите се предоставят под формата на парична или банкова гаранция, като участникът сам избира формата на гаранцията: - парична сума, внесена по банков път по сметката на Община Пловдив; - безусловна и неотменяема банкова гаранция; В документа за гаранция следва изрично да е посочено наименованието на поръчката, за която се участва, съответно на договора. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Върху гаранциите не се дължат никакви лихви за времето, през което сумите са стояли на законово основание у Възложителя. Банкова сметка за внасяне на парични гаранции: Община Пловдив Инвестбанк АД – клон Пловдив BIC: IORTBGSF, IBAN: BG57 IORT 7375 3302 0000 03 2. Гаранция за участие Гаранцията за участие в настоящата процедура е в размер на 40 000 лв. (четиридесет хиляди лева), и се представя задължително от всеки участник в процедурата при подаване на офертата. В случай че се представя банкова гаранция за участие, тя следва да е в оригинал и със срок не по-малко от 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за подаване на оферти. В случай че банковата гаранция не отговаря на изискванията на Възложителя, участникът бива отстраняван от участие в процедурата. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението за определяне на изпълнител. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник: - оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; - е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. В случаите по предходните две точки, когато участникът е представил банкова гаранция, възложителят има право да пристъпи към упражняване на правата по нея. 3. Гаранция за изпълнение Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС и се представя задължително от определения за изпълнител участник при сключването на договора. Гаранцията за изпълнение, представена под формата на банкова гаранция, следва да е със срок 24 месеца след срока за изпълнение на договора. Гаранцията за изпълнение се задържа, усвоява и освобождава при условията и сроковете, посочени в проекта на договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането се осигурява от община Пловдив и е разпределено в две бюджетни години - 2 млн. лв. в 2016 год. и 3 млн. лв. в 2017 год. Плащанията ще се извършват съгласно проекто-договора. Авансово плащане не се предвижда.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Възложителя отстранява от участие в настоящата процедура всеки участник: - за когото е налице някое от обстоятелствата, посочени в чл.47, ал. 1, ал.2, т,1, 2, 4 и 5 и ал. 5 от ЗОП. - който не е представил някой от необходимите документи по чл.56 от ЗОП, изисквани от възложителя в настоящата поръчка; - който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия и изисквания на възложителя; - за когото по реда на чл.68, ал.11 от ЗОП се установи, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените критерии за подбор; - който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл.57 от ЗОП. Ако определеният за изпълнител участник в процедурата е неперсонифицирано дружество, създадено с писмен договор по Закона за задълженията и договорите, при подписване на договора за възлагане на обществената поръчка следва да притежава регистрация по Закона за регистър Булстат, както и удостоверение от НАП за данъчна регистрация.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Всяка оферта, трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика: Плик № 1 с надпис "Документи за подбор", който следва да съдържа следните документи и информация: 1. Оферта за участие, съгласно Образец № 1, съдържащ представяне на участника, което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата, подписано и подпечатано от Участника. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е регистрирано, печатът е на водещия партньор; 2. Документ за внесена гаранция за участие – копие на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие; 3. Декларации в оригинал: 3.1. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (по образец) 3.2.Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (по образец); 3.3. Декларация съгласно чл. 56, ал.1, т.11 от ЗОП (по образец); 3.4. Когато е приложимо - Информация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнител и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители, ако Участникът предвижда използването на подизпълнител (по образец); Декларация от подизпълнителя, че е съгласен да участва като такъв (по образец); 3.5.Декларация по чл. 56, ал.1, т. 6 от ЗОП (по образец). 4. Доказателства за изпълнение на финансовите изисквания от Участника съгласно посочените в раздел III.2.2. от обявлението за настоящата поръчка; 5. Доказателства за изпълнение на техническите изисквания от Участника посочените в раздел III.2.3. от обявлението за настоящата поръчка; 6. При участник обединение- копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Ако обединението не е регистрирано юридическо лице, следва да се спази чл. 56, ал.3 от ЗОП; 7. Списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП на документите и информацията, които се съдържат в офертата, подписан и подпечатан от участника. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката": 8. Техническо предложение за изпълнение предмета на поръчката (по образец), включващо и срок за изпълнение, към което ако е приложимо се прилага декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП. Техническото предложение, с изискуемите приложения към него, следва да бъде представен както на хартиен носител, така и на електронен такъв. Плик № 3 9. В плик 3 с надпис “Предлагана цена” се поставят: 9.1. Ценовото предложение на участника – по образец; 9.2. Анализи на посочените от участника единични цени. Ценовото предложение, с изискуемите приложения към него, следва да бъде представен както на хартиен, така и на електронен носител (изготвен в Excel формат), който се поставя в плик № 3.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

За доказване на наличния финансов ресурс участниците представят един или няколко от следните документи: 1) удостоверение от банка; 2) годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Участникът може да не представя копие на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра, в своята оферта. В случай, че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците трябва да разполагат с финансов ресурс за изпълнение на поръчката, в размер не по-малко от 2 083 333 лв. (два милиона осемдесет и три хиляди триста тридесет и три лева).

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Заверено копие на валидни удостоверения от ЦПРС или еквивалентни такива; 2. Списък на строителството, сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 години, считано от крайния срок за представяне на офертите, включващ стойности, дати и възложители, придружен с удостоверения за добро изпълнение от възложителите. Тези удостоверения да посочват стойността, датата на приключване на строителството и мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията трябва да съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт; 3. Списък на ръководния персонал, предвиден за изпълнение на предмета на обществената поръчка; Посочване с конкретни данни на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит; 4. Списък на техническия персонал, предложен за изпълнение на поръчката; Декларация от участника, че разполага с необходимия брой работници за качествено изпълнение предмета на поръчката; 5. Списък-декларация за техническото оборудване, с което участникът разполага (собствено или наето), предвидено за изпълнение на поръчката; 6. Документ, доказващ, че участникът разполага с работеща, въведена в експлоатация асфалтова база, отстояща на разстояние не по-голямо от 30 км от гр. Пловдив (разрешение за ползване или еквивалентен документ); 7. Заверено копие от валиден Сертификат за производствен контрол за износващ пласт асфалтобетон плътна смес тип „А“ с полимермодифициран битум; 8. Заверено копие от валиден Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват на действие, сходен с предмета на поръчката; 9. Заверено копие от валиден Сертификат за внедрена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалент с обхват на действие, сходен с предмета на поръчката; 10. Заверено копие от валиден Сертификат за внедрена система за управление на здравословните и безопасни условия на труд при работа BS OHSAS 18001:2007 или еквивалент с обхват на действие, сходен с предмета на поръчката. Забележка: Под "сходен предмет" следва да се разбира строителство и/или ремонт и/или реконструкция на тротоарни, паважни, калдъръмени, алейни и асфалтови настилки.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за строежи втора група, втора категория, трета група, трета категория и четвърта група, трета категория и да притежава удостоверения за това, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя или в съответен регистър на държавата, в която е учреден. Участникът следва да притежава и удостоверение от ЦПРС за строежи първа група, четвърта категория - строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква "е" от ЗУТ – недвижими културни ценности с категория "местно значение". Ако участникът е обединение, изискването се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност, съгласно чл.25, ал.8 от ЗОП. 2. Участникът трябва да притежава опит в изпълнението на обекти, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка – участникът следва да има изпълнени поне 5 хил. кв.м. асфалтови тротоари, 10 хил. кв.м. паважни настилки, 2 хил. кв.м. калдъръмени настилки, 15 хил.кв.м. велоалейни настилки и 30 хил. кв.м. тротоарни настилки, изпълнени в последните пет години, включително до момента на подаване на офертата. Доказването на изпълнението се извършва с представяне на удостоверения, указващи доброто изпълнение. 3. За реализиране предмета на обществената поръчка, участникът в процедурата следва да има на разположение екип от технически правоспособни лица, осъществяващи техническото ръководство при изпълнение на СМР, с образователна квалификация, съответстваща на предвижданите за изпълнение, съобразно предмета на поръчката видове строително-монтажни работи и професионален опит- не по-малък от 5 години. 4. Наличие на технически персонал за изпълнение предмета на поръчката; Участникът трябва да разполага с необходимия брой работници за качествено изпълнение предмета на поръчката. 5. Участникът следва да разполага с оборудване за изпълнение на обществената поръчка, включително за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи - строителни машини и техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка, под формата на собствени и/или наети за срока на изпълнение на поръчката, съобразно Техническата спецификация. 6. Участникът следва да има възможност да осигури доставка на асфалтобетон с характеристики, съответстващи на Техническата спецификация от работеща, въведена в експлоатация асфалтова база, отстояща на разстояние не по-голямо от 30 км от гр. Пловдив. 7. Наличие на Сертификат за производствен контрол за износващ пласт асфалтобетон плътна смес тип „А“ с полимермодифициран битум. 8. Наличие на внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват на действие, сходен с предмета на поръчката. 9. Наличие на внедрена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалент с обхват на действие, сходен с предмета на поръчката. 10. Наличие на внедрена система за управление на здравословните и безопасни условия на труд при работа BS OHSAS 18001:2007 или еквивалент с обхват на действие, сходен с предмета на поръчката.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: технически показатели; тежест: 35
Показател: финансови показатели; тежест: 65
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
23.03.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
23.03.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 24.03.2016 г.  Час: 13:30
Място

град Пловдив, пл. Централен № 1, ет. 12, заседателна зала

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно разпоредбите на чл.68, ал.3 от ЗОП при отваряне на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Пълен достъп до документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка е осигурен на официалния интернет адрес на Община Пловдив www.plovdiv.bg, в профила на купувача, на адрес: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index, в деня на публикуване на решението и обявлението в АОП. За участие в процедурата не се предвижда закупуване на документацията. На същия адрес ще бъдат публикувани всички отговори на запитвания по обществената поръчка, както и съобщения до участниците. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения чрез съобщение в профила на купувача се обявява датата, часа и мястото на отварянето им.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал.5, т.1 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.02.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ