Версия за печат

02026-2016-0001

BG-Варна:

РЕШЕНИЕ

Номер: 212 от 12.02.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Професионална гимназия по икономика Д-р Иван Богоров, ж.к. Младост - 2, ул. Иван Церов, За: Корнелия Иванова, България 9027, Варна, Тел.: 052 747830, E-mail: pgi_bogorov@abv.bg, Факс: 052 747830

Място/места за контакт: Корнелия Иванова - пом.директор по АСД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://pgi-varna.com.

Адрес на профила на купувача: http://pgi-varna.com/?page_id=1272.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на топлинна енергия за нуждите на Професионална гимназия по икономика "Д-р Иван Богоров", гр. Варна

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Изборът на процедура на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП с предмет: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Професионална гимназия по икономика "Д-р Иван Богоров", гр. Варна се определя от изискванията на Закона за енергетиката и от следните факти: На основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП в случаите, когато възлагането на обществената поръчка би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права , придобити по силата на закон или административен акт, възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедури на договаряне без обявление. „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД („ТОПЛОФИКАЦИЯ ВАРНА“ ЕАД), със седалище гр. Варна и адрес на управление – ул. Янош Хунияди № 5 е регистрирано по реда на Търговския закон с ЕИК 103195446 и е единственото дружество за гр. Варна, което по смисъла на чл. 43, ал. 2, т. 3 от Закона за енергетиката притежава лицензия за пренос на топлинна енергия № Л-040-05/06.12.2000 г. ОТ Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) със срок на действие 20 години. Съгласно чл. 43, ал. 2, т. 3 от Закона за енергетиката, за една обособена територия на страната се издава само една лицензия за пренос на топлинна енергия. В териториалният обхват на лицензията попада и сградата на ПГИ „Д-р Иван Богоров“ – Варна, ж.к. Младост – 2, ул. Иван Церов. По смисъла на параграф 1, т. 26 от Допълнителните разпоредби на ЗОП се обуславя необходимостта от провеждане на процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

На основание чл. 93, т. 1 от ЗОП, покана за участие по смисъла на чл. 91, ал. 2 от ЗОП няма да се изпраща, тъй като договор ще бъде сключен с дружеството, притежаващо изключителни права за пренос на топлинна енергия за територията на гр. Варна за срок от три години, считано от датата на сключване на договора.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

12.02.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Янка Михова Бакалова
Длъжност: директор