Версия за печат

02709-2016-0036

BG-Априлци: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

СЗДП ТП Държавно ловно стопанство Русалка, ул.Търговсака №6, За: инж. Мая Караиванова, Република България 5641, Априлци, Тел.: 08867 41502, E-mail: dlsrusalka@abv.bg, Факс: 06958 2414

Място/места за контакт: инж. Мая Караиванова

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160212xthC6394607.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация:

СЗДП ТП Държавно ловно стопанство Русалка, ул. Търговска № 6, За: инж. Мая Караиванова, Република България 5641, Априлци, Тел.: 0886 741502, E-mail: dlsrusalka@abv.bg, Факс: 06958 2414

Място/места за контакт: инж. Мая Караиванова

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160212xthC6394607.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

СЗДП ТП Държавно ловно стопанство Русалка, ул. Търговска № 6, За: инж. Мая Караиванова, Република България 5641, Априлци, Тел.: 0886 741502, E-mail: dlsrusalka@abv.bg, Факс: 06958 2414

Място/места за контакт: инж. Мая Караиванова

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160212xthC6394607.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

СЗДП ТП Държавно ловно стопанство Русалка, ул. Търговска № 6, За: инж. Мая Караиванова, Република България 5641, Априлци, Тел.: 0886 741502, E-mail: dlsrusalka@abv.bg, Факс: 06958 2414

Място/места за контакт: инж. Мая Караиванова

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160212xthC6394607.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Горско стопанство

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„ Текущ ремонт на горски пътища за нуждите на ТП ДЛС „Русалка”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 1
Място на изпълнение: На територията на ТП ДЛС Русалка
Код NUTS: BG315
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„ Текущ ремонт на горски пътища за нуждите на ТП ДЛС „Русалка”

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233142

Описание:

Работи по ремонт на пътища

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

: „ Текущ ремонт на горски пътища за нуждите на ТП ДЛС „Русалка” за срок от 12 /дванадесет/ месеца, като СЗДП ТП ДЛС ‘’Русалка’’ определя общо за поръчката / по техническа спецификация/ максимална прогнозна стойност 3000.00 лв. /три хиляди лв./ без ДДС за срока на договора - 12/дванадесет/ месеца от датата на подписване.

Прогнозна стойност без ДДС
3000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НЕ СЕ ИЗИСКВАТ

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума се заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път след представяне на фактура и приемо-предавателен протокол в срок от 10/десет/ дневен срок считано от датата на изискуемост на задължението.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: ПЛИК 1 с надпис „Документи за подбор”,включващ : 4.2.3/а Представяне на участника, съгласно чл. 56, ал.1, т.1,б.»а» от ЗОП, което включва: - посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата - Приложение № 1 4.2.3/б Декларация по чл.47,ал.9 от ЗОП /, съгласно чл. 56, ал.1, т.1,б от ЗОП - Приложение № 2 Съгласно чл. 47, ал. 9 от ЗОП: При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по ал. 1 и 5 с една декларация, подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 4.2.3/в Декларация по чл.56,ал.1,т.6 от ЗОП декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. Приложение № 3 4.2.3/г Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат от подизпълнители по чл 56, ал.1,т.8 Приложение № 4 ПЛИК № 2 с надпис „ Предложение за изпълнение на поръчката” В плика се поставя техническото предложение за изпълнение на поръчката-Приложение № 10/оригинал/, което включва: срок за изпълнение на поръчката и гаранцинни срокове. Участниците попълват, подписват и подпечатват техническото предложение, без да посочват цени. Всякаква информация, свързана с цени, трябва да се съдържа единствено в ценовата оферта на участника. Техническото предложение на участника трябва да съответства на изискванията посочени в документацията. ПЛИК № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценово ценовото предложение на участника Предлаганата цена се изготвя по образец-Приложение № 12/ оригинал/. Офертата, съдържаща трите отделни плика, надписани по горепосочения начин, се представя в запечатан, непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва наименованието на обществената поръчка, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 4.2.3/д Доказателства за икономическо и финансово състояние – участникът следва да докаже наличие на финансов ресурс в размер на 10 % от общата прогнозна стойност на обществената поръчка / 3 000,00 лв./, равняващи се на 300,00 лв. / триста лева/, който се доказва с представяне удостоверение от банка, издадено не по-късно от един месец преди датата на отваряне на офертите или годишния финансов отчет или някоя от съставните му части за последната приключила финансова година. Документът, доказващ икономическо и финансово състояние, следва да сочи финансов ресурс в изисквания от Възложителя размер.
Минимални изисквания: 4.2.3/д Доказателства за икономическо и финансово състояние – участникът следва да докаже наличие на финансов ресурс в размер на 10 % от общата прогнозна стойност на обществената поръчка / 3 000,00 лв./, равняващи се на 300,00 лв. / триста лева/, който се доказва с представяне удостоверение от банка, издадено не по-късно от един месец преди датата на отваряне на офертите или годишния финансов отчет или някоя от съставните му части за последната приключила финансова година. Документът, доказващ икономическо и финансово състояние, следва да сочи финансов ресурс в изисквания от Възложителя размер.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 4.2.3/е Доказателства за техническите възможности и квалификация по чл.51 отЗОП/ -Декларация по чл.51, ал. 1 , т 9 от ЗОП за техническото оборудване, с което разполага кандидатът или участникът за изпълнение на обществената поръчка -. Приложение № 5 -Декларация по чл.51, ал. 1 т.7 от ЗОП, посочва се образование, професионална квалификация и професионален опит на участника или на ръководните му служители, включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата – Приложение№6 с приложено заверено копие от посочения документ за правоспособност по т.3.5. „Технически условия и квалификация на участниците за изпълнение на поръчката” към „Пълно описание на предмета на обществената поръчка”. 4.2.3/ж Декларация по чл.56,ал.1,т.12 от ЗОП /приемане условията на договора/ Приложение № 7 4.2.3/з Декларация за срока на валидност на офертата–Приложение №8 4.2.3/и.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата- Приложение № 9
Минимални изисквания: 4.2.3/е Доказателства за техническите възможности и квалификация по чл.51 отЗОП/ -Декларация по чл.51, ал. 1 , т 9 от ЗОП за техническото оборудване, с което разполага кандидатът или участникът за изпълнение на обществената поръчка -. Приложение № 5 -Декларация по чл.51, ал. 1 т.7 от ЗОП, посочва се образование, професионална квалификация и професионален опит на участника или на ръководните му служители, включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата – Приложение№6 с приложено заверено копие от посочения документ за правоспособност по т.3.5. „Технически условия и квалификация на участниците за изпълнение на поръчката” към „Пълно описание на предмета на обществената поръчка”. 4.2.3/ж Декларация по чл.56,ал.1,т.12 от ЗОП /приемане условията на договора/ Приложение № 7 4.2.3/з Декларация за срока на валидност на офертата–Приложение №8 4.2.3/и.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата- Приложение № 9
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

машинист/водач на багер с пригоден хидравличен чук - 1 бр. с правоспособност

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
16.03.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

Съгласно чл. 28, ал. 6 от ЗОП документацията за участие се публикува в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението, на следния интернет адрес: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160212xthC6394607 Възложителят предоставя документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. В тези случаи възложителят, ТП ДЛС ''Русалка'', с адрес на управление гр.Априлци, ул.”Търговска” № 6 изисква от лицата заплащането на документацията, като цената се посочва в обявлението. Цената на документацията е 5,00 лв. /пет лева 0ст./ без ДДС.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
16.03.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 17.03.2016 г.  Час: 09:00
Място

Административната сграда на ТП ДЛС Русалка

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

При условията на чл.68, ал. 3 от ЗОПРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ :/ чл.58а, ал.2 от ЗОП/: Обменът на информация се извършва по пощата, по факс, по електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя и според заявените възможности на участника.Тези средства за комуникация се посочват в обявлението.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.02.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ