Версия за печат

00223-2015-0002

BG-СТАРА ЗАГОРА: 27 - Други услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, БУЛ. РУСКИ № 62, За: ВЕСКА СТОИЛОВА, Р.БЪЛГАРИЯ 6000, СТАРА ЗАГОРА, Тел.: 042 621176, E-mail: csmp-stara_zagora@mh.government.bg, Факс: 042 621132

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.csmp-sz.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Текущ ремонт и техническо обслужване на санитарните автомобили на ЦСМП - Стара Загора , посочени по марка и брой в техническата спецификация , включително доставката на необходимите резервни части и извършване на на ремонтни услуги през 2016 г.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 27
Публикуване на информацията: ДА
Място на изпълнение: Сервизна база на изпълнителя в гр. Стара Загора , бул.Никола Петков №20
Код NUTS: BG344
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Възложителят възлага , а Изпълнителя приема да извърши срещу заплащане текущ ремонт и техническо обслужване на санитарните автомобили на ЦСМП - Стара Загора , посочени по марка и брой в Приложение № 1 към настоящия договор

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50112100

Описание:

Услуги по ремонт на леки автомобили

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
80000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Средна крайна цена за една резервна част -оригинално производство; тежест: 25
Показател: Средна крайна цена за една резервна част - алтернативно производство; тежест: 25
Показател: Средна крайна цена за една сервизна операция; тежест: 40
Показател: Гаранционен срок на извършените ремонтни дейности ; тежест: 10
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

00223 2015 0002

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 696858 от 11.11.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 03 / Обособена позиция №: / Заглавие:Текущ ремонт и техническо обслужване на санитарните автомобили на ЦСМП - Стара Загора , посочени по марка и брой в техническата спецификация, включително доставка на необходимите резервни части и извършване на ремонтни услуги през 2016 г.
V.1) Дата на сключване договора
11.02.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
11.11.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

АСОРТ 95 ЕООД ЕИК BG8331172467, ул. Свети Княз Борис №53, Р.БЪЛГАРИЯ 6000, СТАРА ЗАГОРА, Тел.: 042 605520, E-mail: iveco_assortt95@abv.bg, Факс: 042 650010

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 80000 BGN без ДДС
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, БУЛ. РУСКИ №62, Р.БЪЛГАРИЯ 6000, СТАРА ЗАГОРА, Тел.: 042 620090, E-mail: csmp-stara_zagora@mh.government.bg, Факс: 042 621132

Интернет адрес/и:

URL: www.csmp-sz.com.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

11.02.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

АСОРТ 95 ЕООД ЕИК BG8331172467


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор