00267-2016-0008

BG-Пловдив: 11 - Консултантски услуги по управление и стопанска дейност

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Пловдив, пл. Стафан Стамболов № 1, За: Тодор Тодоров - Директор на дирекция Обществени поръчки; Дарина Шаркова - гл. експерт в дирекция ОП, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656752, E-mail: otdel_op@abv.bg, Факс: 032 660571

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160202eiyY2618209.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, За: Кмет на община Пловдив; Дирекция Обществени поръчки, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656724

Място/места за контакт: Деловодство

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Разработване на проектни предложения на община Пловдив за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” от ОПРР 2014-2020. Разработване на организационен дизайн, методология и процедури за управление на Инвестиционната програма за реализация на ИПГВР на гр. Пловдив и за управление на нейните съставни проекти.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 11
Място на изпълнение: гр. Пловдив
Код NUTS:
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Обхватът на услугата включва два компонента: Компонент 1: Разработване на проектни предложения на община Пловдив за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”; Компонент 2: Разработване на организационен дизайн, методология и процедури за управление на Инвестиционната програма за реализация на ИПГВР Пловдив и за управление на нейните съставни проекти. Конкретни дейности по Компонент 1: Изпълнителят следва да подготви проектни предложения в съответствие с одобрената Инвестиционна програма за реализация на ИПГВР Пловдив, по следните инвестиционни приоритети/групи дейности: •Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради”; •Инвестиционен приоритет „Градска среда”, Група дейности „Градска среда“; •Инвестиционен приоритет „Градска среда”, Група дейности „Зони с потенциал за икономическо развитие“; •Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура”, Група дейности „Социална инфраструктура” – социални жилища •Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура”, Група дейности „Социална инфраструктура” – други обекти за социални услуги; •Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура”.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79421000

Описание:

Услуги по управление на проекти, без строителните

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

При изпълнение на поръчката изпълнителят трябва да разработи проектни предложения по компонент 1, както следва: • Проектно/и предложение/я (до три проектни предложения) по инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради”; • Проектно предложение по инвестиционен приоритет „Градска среда”, Група дейности „Градска среда“; • Проектно предложение по инвестиционен приоритет „Градска среда”, Група дейности „Зони с потенциал за икономическо развитие“; • Проектно предложение по инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура”, Група дейности „Социална инфраструктура” – социални жилища; • Проектно предложение по инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура”, Група дейности „Социална инфраструктура” - други обекти за социални услуги; • Проектно предложение по инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура”. За Компонент 2 Изпълнителят трябва да разработи организационния дизайн, методологията и процедурите за управление на Инвестиционната програма за реализация на ИПГВР на гр. Пловдив и за управление на нейните съставни проети. Информация за други задължения на изпълнителя, свързани с изпълнението на услугага, е предоставена в документацията за участие в процедурата.

Прогнозна стойност без ДДС
166666.67 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

31.03.2018 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участниците следва да представят гаранция за участие под формата на банкова гаранция (в оригинал) или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума. Гаранцията за участие е определена в размер на 1000 лв. (хиляда лева). Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Когато се представя банкова гаранция за участие, същата следва да бъде със срок на валидност не по-кратък от 180 дни от датата, посочена за дата на получаване на офертата, а условията за задържането и усвояването й, записани в нея, следва да бъдат съобразени с чл. 61, ал. 1 и 2 от ЗОП. Банкова сметка на Община Пловдив: IBAN: BG57 IORT 7375 3302 0000 03, BIC: IORTBGSF, ТБ ИнвестБанк АД - клон Пловдив. Гаранцията за изпълнение е определена на 5 % (пет процента) от стойността на договора без ДДС.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Средствата се осигуряват от бюджета на Община Пловдив. Във връзка с това, че към датата на обявяване на поръчката решението на Общински съвет - Пловдив, с което е гласуван общинският бюджет, не е влязло в сила, възложителят обявява поръчката под условие „наличие на финансиране”, т.е. договор за възлагане на обществената поръчка ще бъде сключен с избрания за изпълнител участник единствено и само след влизане в сила на бюджет на Община Пловдив, в който са предвидени средтва за финансиране на услугата, предмет на настоящата обществена поръчка. Заплащането на услугата ще се извършва при условията на проекта на договор, по банков път и съгласно оферираните от изпълнителя цени. Офертните цени са крайни за възложителя - с включени: стойността на услугата, ДДС (за регистрирани по ЗДДС участници) всички такси и разходи по изпълнението, включително и предвидената печалба. Оферираните цени мяма да подлежат на увеличение за срока на договора. Общата стойност на договора за изпълнение ще бъде равна на общата стойност на ценовото предложение на изпълнителя, формирана като сбор от предложените цени за Компонент 1 и Компонент 2. Общата стойност (цена) на ценовото предложение, респективно на договора не може да надвишава прогнозната стойност на поръчката, а именно: 200 000 лева с ДДС. Заплащането на услугата ще се извършва, както следва: Плащания по Компонент 1: 1. Междинни плащания в размер на 40 % от офертните цени, платими в срок до 10 дни, считано от внасянето чрез ИСУН 2020 на съответното проектно предложение/предложения от обхвата на Инвестиционната програма и издадена съгласно ЗСч фактура – оригинал; 2. Междинни плащания в размер на 40% от офертните цени, платими в срок до 10 дни, считано от одобрение на съответното проектно предложение от Междинното звено и издадена съгласно ЗСч фактура – оригинал; 3. Окончателно плащане в размер на 20% от офертните цени, платими в срок до 10 дни, считано от издаване на решение за сключване на договор за БВП на УО ОПРР и издадена съгласно ЗСч фактура – оригинал. Плащания по Компонент 2: 1. Междинно плащане в размер на 20 % от офертните цени, платими в срок до 10 дни, считано от приемането на работата по „Разработване на организационен дизайн на звената за управление на Инвестиционната програма и на нейните съставни проекти“ и издадена съгласно ЗСч фактура – оригинал; 2. Междинни плащания в размер на 40% от офертните цени, платими в срок до 10 дни, считано от приемането на работата по „Разработване на методология и процедури за управление на Инвестиционната програма“ и издадена съгласно ЗСч фактура – оригинал; 3. Окончателно плащане в размер на 40% от офертните цени, платими в срок до 10 дни, считано от приемането на работата по „Разработване на методология и процедури за управление на проектите от Инвестиционната програма“ и издадена съгласно ЗСч фактура – оригинал.

ІІІ.1.4) Други особени условия

В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко лице, което отговаря на предварително обявените условия. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта и само за пълния обем на поръчката. Не се предоставя възможност за представяне на варианти в офертите. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. За да бъде допуснат до участие в процедурата, участникът трябва да отговаря на предварително обявените условия в обявлението за обществена поръчка и документацията за участие, както и да представи всички изискуеми документи, изготвени съгласно условията на настоящата документация. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник: -за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1, 2а и 5 и ал. 5 от ЗОП; -който не е представил някой от необходимите документи или информация по чл. 56 от ЗОП, в т.ч. и основанията по чл. 58, ал. 3 и чл. 62а от ЗОП. -който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя; -който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; -за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП се установи, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените критерии за подбор. -чието ценово предложение е на обща стойност (цена) по-висока от 200 000 лева с ДДС. Съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС), на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на свързаните с тях лица се забранява пряко или косвено участие в процедура по реда на ЗОП, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружеството, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, освен ако са налице изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, съдържащ 3 отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: І. Плик №1 с надпис „Документи за подбор”, в който участникът трябва да постави: 1.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2.Документа „Оферта”, изготвен по образец; 3.Представяне на участника, което включва: а) посочване на ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен; б) адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; в) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, изготвена в съответствие с образеца от документацията за участие, от лицата, които представляват участника, съобразено с чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 4.При участници обединения – заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 5. Гаранция за участие в процедурата; 6.Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП, по образец; 7.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за ползване/неползване на подизпълнители, по образец; Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, за всеки един от тях задължително се представя декларация за съгласие за участие като подизпълнител, по образец; 8.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП, по образец; 9. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС, по образец; 10.Доказателства за техническите възможности по чл. 51 от ЗОП. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: документите по т. 3, букви „а“, „б“ и „в“ се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; документите по т. 10 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 5 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. ІІ. Плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“, в който участникът трябва да постави попълнен документа „Техническо предложение”, изготвен в пълно съответствие с образеца от документацията за участие. Ако е приложимо, се прилага и декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. ІІІ. Плик №3 с надпис „Предлагана цена“, в който участникът трябва да постави документа „Ценово предложение”, изготвен в пълно съответствие с образеца от документацията за участие. Всички документи, съдържащи се в Пликове № 1, 2 и 3 от офертата на участника, трябва да са попълнени на български език, без поправки и/или изтривания. Документите в офертата трябва да са подписани само от лица с представителни функции, назовани в документа за регистрация в Агенцията по вписванията – Търговски регистър или в удостоверението за актуално състояние, или от изрично упълномощени за това лица.Във втория случай в офертата трябва да се представи нотариално заверено пълномощно.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: не се изисква
Минимални изисквания: не се изисква
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: За доказване на техническите възможности по чл. 51 от ЗОП, участникът следва да представи: 1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. В списъка се посочват: предметът и стойността без ДДС на извършената услуга, срокът на изпълнение, получателят на услугата. Списъкът следва да е придружен от доказателства за извършената услуга, съгласно чл. 51, ал. 4 от ЗОП. Когато услугата е изпълнявана в обединение и документите по чл. 51, ал. 4 от ЗОП са издадени на обединението като изпълнител на услугата, в този случай следва да се представи копие от договора/анекса за разпределение на дейностите между членовете на обединението, от който да е видно кои са дейностите, изпълнени от конкретния член на обединението-участник в настоящата процедура. 2. Списък на експертите, с които участникът разполага за изпълнение на услугата. В списъка се посочват: лицата, които ще отговарят за изпълнението на услугата, позицията в екипа за изпълнение на поръчката, образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на всяко посочено лице, посочване на изпълнените проекти/програми (в приложимите случаи). Списъкът се изготвя в съответствие с образеца от документацията (Приложение № 12). Към списъка за всеки посочен ключов и допълнителен експерт се представя Декларация за ангажираност за целия срок на изпълнение на договора, подписана от съответния експерт. 3. Декларация за притежаваните от участника сертификати, които удостоверяват съответствието му със стандарти за системи за управление на качеството, с приложени заверени копия на посочените сертификати. Сертификатите, които не са на български език, трябва да бъдат придружени от превод.
Минимални изисквания: Минимални изисквания: По т. 1: Участникът трябва да е изпълнил най-малко три услуги, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Под еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка ще се разбират: консултантски услуги в областта на регионалното развитие (разработване на Областни Стратегии, Общински Планове за Развитие, Интегрирани Планове за Градско Възстановяване и Развитие); консултантски услуги в областта на разработване, управление и реализация на проекти. По т. 2: Участникът трябва да разполага с експертен състав за изпълнение на поръчката, включващ най-малко следните експерти: Ключови експерти: -Ръководител на екип – магистър (икономика, право, обществени или инженерни науки), участие в разработване и управление на минимум 5 изпълнени проекта. -Експерт по управление на програми (координирано управление на съвкупност от взаимно свързани проекти за определен период от време) – магистър (икономика, право, обществени или инженерни науки), участие в разработване и управление на минимум 3 изпълнени проекта и 1 изпълнена програма. -Експерт по регионално планиране – магистър (регионално планиране, архитект или урбанист), най-малко 5 години опит в областта на стратегическото планиране на регионалното развитие и областта на местното самоуправление. -Двама Експерти по разработване и управление на проекти – магистри (икономика, право, обществени или инженерни науки), най-малко 5 години опит в областта на разработване и управление на проекти. -Финансов експерт – магистър финанси, най-малко 5 години опит в областта на финансово управление на проекти, разработване на бюджети, финансов анализ. Допълнителни експерти: -Експерт по юридически въпроси – магистър по право, най-малко 3 години опит в областта на управление на проекти, разработка и управление на договори. -Експерт инвеститорски контрол – строителен инженер, най-малко 3 години опит в областта на управлението и контрола на проекти, координация на дейностите по строителния надзор, съблюдаване изискванията на ЗУТ и други нормативни документи, регулиращи инвестиционния процес. -Експерт по градско планиране (урбанист) – магистър (архитектура или урбанизъм), най-малко 3 години опит в областта на устройственото и стратегическото планиране на градове. -Експерт по комуникации и работа със заинтересовани страни – магистър, най-малко 3 години опит в областта на разработването и управление на проекти, разработване на планове и програми за комуникация. По т. 3: Наличие на валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент, издаден на името на участника от лице по смисъла на чл. 53, ал. 3 от ЗОП, с област на приложение еднаква или сходна с предмета поръчката. Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Качеството на техническата част от офертата ; тежест: 70
Показател: Цена на офертата; тежест: 30

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
08.03.2016 г.  Час: 17:15
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
08.03.2016 г.  Час: 17:15
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 09.03.2016 г.  Час: 10:00
Място

Зала № 36 на Община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" № 1, гр. Пловдив

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти, ще бъдат обявени чрез съобщение в профила на купувача, не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне. В „Профил на купувача“ възложителят ще публикува и всички съобщения до участниците, както и разяснения по документацията за участие. Обменът на информация по повод и във връзка с настоящата обществена поръчка, е в писмен вид и може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

09.02.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ