Версия за печат

00360-2016-0008

BG-София: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

УМБАЛ Александровска ЕАД, ул. Свети Георги Софийски №1, За: Гергана Дерменджиева - началник отдел Обществени поръчки, Р България 1431, София, Тел.: 02 9230579, E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com, Факс: 02 9230628

Място/места за контакт: Отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.alexandrovska.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160205iKpy2737319.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Дезинфекция, изпиране и гладене на болнично бельо" за нуждите на УМБАЛ "Александровска" ЕАД

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: УМБАЛ "Александровска" ЕАД
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на настоящата поръчка е за предоставяне на ежедневни услуги по изпиране, химиотермодезинфекция с препарати на ензимна и кислородна основа; отстраняване на трайно фиксирани замърсявания от биологичен и небиологичен произход; термодезинфекция на немедицинско облекло; гладене на изпрано болнично бельо и служебно облекло на служителите в болницата; извършване на услуга "изкърпване", сортиране по клиники/отделения и опаковане в полиетиленови пликове по начин, запазващ хигиенните качества, без рискове за увреждане,с транспорт на изпълнителя от и до болницата. Предаването и приемането на прането се извършва по схема, посочена от възложителя в документацията за участие.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

98310000, 98311000, 98315000

Описание:

Услуги по пране и химическо чистене
Услуги по събиране и доставяне на прането
Услуги по гладене

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Годишно количество: 120 000 кг болнично бельо. Количеството е ориентировъчно и зависи от обема на дейността на лечебното заведение.

Прогнозна стойност без ДДС
200000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Възложителят не изисква гаранция за участие Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 /два/ % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се представя се в една от следните форми: - парична сума, платима в касата на болницата или по сметка на възложителя в “Сосиете Женерал Експресбанк” АД, гр. София, BIC:TTBBBG22; IBAN:BG54 TTBB 9400 1526 8730 19 /копие от съответния документ/; - банкова гаранция /представя се в оригинал/. Гаранцията е със срок на валидност 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата на изтичане на договора. В банковата гаранция изрично се записват основанията за нейното задържане и усвояване от възложителя при условията на чл. 61 от ЗОП и името на процедурата, за която е открита.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансиране: приходи от НЗОК и собствени средства. Срок на отложено плащане - 60 календарни дни след доставка и представяне на фактура и съпътстващи документи.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Документи съгласно изискванията на чл.56 от ЗОП и документацията, изготвена от възложителя: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - оригинал. В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи и информации, приложени в плик № 1. Всеки лист, съдържащ се в плика, задължително следва да бъде номериран и подреден в последователност съгласно списъка. 2. Оферта за участие /оригинал, по приложен образец/. 3. Представяне на участника, включващо: 3.1. посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 3.2. при участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 4. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а”, „б”, „в”, „г” и „д”, т.2, т.3, т.4, ал.2, т.1, т.2а и т.5 и ал. 5, т.1 и т.2.; /оригинал, по приложен образец/; 5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация). 6. Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник /оригинал, по приложен образец/. 7. Декларация за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП /оригинал, по приложен образец/. 8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП от участника за предвидени подизпълнители, видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнителите и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка /оригинал, по приложен образец/. 9. Декларация за съгласие за участие на подизпълнителя, ако участникът предвижда такъв /оригинал, по приложен образец/. 10. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици /оригинал, по приложен образец/. 11. Декларация /оригинал, по приложен образец/ за срока на валидност на офертата, който не може да е по – кратък от 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от датата, обявена като краен срок за получаване на офертите. 12. Декларация /оригинал, по приложен образец/ за приемане условията на проекта на договора. При подписване на договора участникът, спечелил поръчката следва да представи документите по чл. 47, ал. 10 от ЗОП в оригинал или заверени копия, издадени не по-късно от три месеца преди датата на Решението на възложителя за избор на изпълнител. 13. Техническо предложение - оригинал, по приложен образец. 14. Ценово предложение - оригинал, по приложен образец.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: няма
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Документи по чл. 51, ал.1от ЗОП: 1. Списък /оригинал, по приложен образец/ на услугите, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка / дезинфекция, изпиране и гладене на болнично бельо/, осъществени през последните три години считано от датата на подаване на офертата, придружени с доказателства за изпълнените доставки под формата на удостоверения за добро изпълнение, издадени от получателите на доставките или от компетентни органи, или чрез посочване на публични регистри, в които е публикувана информацията. Удостоверенията да се представят в оригинал или копие и да са подписани от представляващия купувача съгласно съдебната или друга регистрация. 2. Удостоверение на името на участника за вписване в регистъра на обект с обществено предназначение /обществена пералня за изпиране на бельо от здравни заведения/, издадено от РЗИ или еквивалент, валидно за целия срок на договора - нотариално заверено копие. 3. Сертификати за въведени системи за управление на качеството на участника (ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 9001:2008 или еквивалентни) – копие, придружено с превод на български език, ако е на чужд език; 4. Протоколи за микробиологичен контрол от РЗИ за всички проби взети през 2013 г. и 2014 г. и 2015 г. 5. Списък на отговорните и техническите лица (посочват се имената, заеманата длъжност и професионалната квалификация), които ще бъдат пряко ангажирани с организацията, изпълнението, контрола и качеството на извършваната услуга, предмет на възлаганата обществена поръчка. 6. Декларация от участника за техническото оборудване, пералните машини и съоръжения, с които разполага за изпълнение на поръчката, включително за собствени или наети транспортни средства, които са на разположение за срока на действие на договора, с приложени копия на регистрационните талони. 7. Декларация от участника, че наличното му оборудване е достатъчно като капацитет за изпълнение на технологичния процес за термодезинфекция и химиотермодезинфекция на среднодневното количество болничното пране на възложителя. 8. Декларация за вида на почистващите и дезинфекциращи препарати, които изпълнителят ще използва с посочване на наименование и производител. 9. Декларация от участникът, че почистващите и дезинфекциращи препарати, които ще използва за изпълнение на поръчката са разрешени за употреба в Р България и притежават необходимите документи за това. 10. Kопия от Разрешенията за пускане на пазара на използваните биоцидни препарати. 11. Заверено от кандидата копие на становище от РЗИ по местонахождение, доказващо, че обектът, където ще се извършва услугата, отговаря на здравно-хигиенните изисквания, съгласно Наредба № 37 от 16.10.1995 г. за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обществените перални.
Минимални изисквания: Участникът следва да е изпълнил услуги еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, като стойност или количество, осъществени през последните три години считано от датата на подаване на офертата, придружени с доказателства за изпълнените доставки под формата на удостоверения за добро изпълнение, издадени от получателите на доставките или от компетентни органи, или чрез посочване на публични регистри, в които е публикувана информацията. Участникът следва да притежава Удостоверение за вписване в регистъра на обект с обществено предназначение /обществена пералня за изпиране на бельо от здравни заведения/, издадено от РЗИ или еквивалент. Участникът следва да има въведена Система за управление на качеството (ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 9001:2008 или еквивалентни). Участникът следва да представи Протоколи за микробиологичен контрол от РЗИ за всички проби взети през 2013 г. и 2014 г. и минимум 2 протокола за 2015 г. Участникът следва да разполага с минимaлен състав за изпълнение на поръчката - – перач: 2 бр. с минимален професионален опит в дейността, обект на поръчката, от 4 години, гладач: 16 бр. с минимален професионален опит в дейността, обект на поръчката, от 4 години, шофьор: 2 бр., Ръководител качество – 1 бр., придружен от Трудов договор. Участникът следва да разполага с минимум 2 /два/ броя транспортни средства за превоз на болнично бельо; перални машини и съоръжения - тактов или бариерен тип с капацитет минимум 300 кг./час, гладачни машини и съоръжения с капацитет минимум 200 кг./час, сушилни машини и съоръжения минимум 150 кг./час.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в РОП/ДВ 650709 от 26.02.2015 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
14.03.2016 г.  Час: 15:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
14.03.2016 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 15.03.2016 г.  Час: 14:00
Място

Заседателната зала на административната сграда на УМБАЛ "Александровска" ЕАД

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията е необходимо да представят следните документи: За участници в процедурата – представляващ/и участника представят документ за самоличност; за упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и пълномощно; за представителите на средствата за масова информация - служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие; за всички други лица – документ за самоличност.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Настоящата документация за участие може да бъде намерена в електронен вид, изтеглена и разпечатана от официалната интернет страница на възложителя - http://www.alexandrovska.com, раздел "Профил на купувача". Обменът на информация ще се извърши по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

В съответствие с чл. 120, ал. 5 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

09.02.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ