Версия за печат

00159-2016-0003

BG-Добрич: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000852188

Община Добричка, ул.Независимост № 20, За: Пепа Стоянова Кирчева, РБългария 9300, Добрич, Тел.: 058 600889, E-mail: obchtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600806

Място/места за контакт: Община Добричка стая 225

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.dobrichka.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dobrichka.bg/profile/.

Електронен достъп до информация: http://dobrichka.bg/profile/.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Образование
Друг: социални услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж ,Обществена трапезария , ДВХД с.Опанец и ЦДГ в Община Добричка .

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж и обществена трапезария в селата: - Ведрина, Владимирово, Житница, Методиево, Овчарово, Победа, Дончево, Ст. Караджа, Паскалево, Смолница, Стожер, Божурово, Карапелит ;Дом за възрастни хора с деменция с. Опанец, Целодневни детски градини в селата: Фелд. Дянково, Подслон, Воднянци, Котленци, Долина, Сливенци, Ломница, Житница, Царевец, Лясково, Одърци, Ст. Караджа, Бранище, Росеново, Пчелино, Алцек, Владимирово, Батово, Бенковски, Божурово, Ведрина, Победа, Дончево, Карапелит, Овчарово, Паскалево, Плачи дол, Смолница, Стефаново, Стожер, Черна, Ловчанци община Добричка за позиция „Плодови и зеленчукови консерви”. ВАЖНО! На основание чл.16г, ал.1 и 2 от Закона за обществените поръчки за „ Плодови и зеленчукови консерви“от настоящата обществена поръчка е запазена за участие от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, тъй като същата е вкючена в Списъка на произвежданите и доставяни стоки, на изпълняваното строителство и на предоставяните услуги, които се възлагат на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на закона за обществените поръчки, приет на основание чл.30 от Закона за интеграция на хората с увреждания, с Решение № 551/25.07.2014г. на Министерски съвет; Когато кандидатът или участникът, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, посочва в заявлението или в офертата си номера, под който е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или информация относно регистрация в еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз. На основание чл.16г ал.6 (Нова - ДВ, бр. 79 от 2015 г.)В случаите когато. обществената поръчка е запазена за участие само на специализирани предприятия, заявления или оферти могат да подават и от други заинтересовани лица извън тези, за които поръчката е запазена. Заявленията или офертите на лицата по ал. 6 се разглеждат само ако няма: 1. кандидат или участник, за когото поръчката е запазена и който отговаря на критериите за подбор, или 2. участник, за когото поръчката е запазена и чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя. Кандидатът или участникът, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, може да участва в обществена поръчка по ал. 1 или за обособена позиция по ал. 2, при условие че може да изпълни 80 на сто от нейния предмет със собствено производство или ресурс. При невъзможност за самостоятелно изпълнение в този обем той може да ползва подизпълнители или да се позовава на ресурсите на трети лица, при условие че и те са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, за което се представя информация по реда на Чл.16г , ал. 7 от ЗОП .
Код NUTS: BG332
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на хранителни продукти в Община Добричка - домашен социален патронаж- 13 села , обществена трапезария -13 села,ДВХДс.Опанец ,ЦДГ - 32 населени места на община Добричка, съгласно приложения списък .

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

позиция „Плодови и зеленчукови консерви”.

Стойност, без да се включва ДДС
117500 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Начало

02.05.2016 г. 

Завършване

23.09.2018 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Кандидатът или участникът представя гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка в размер на 940.00 лв., а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора в размер на 2 % от стойността на поръчката . В случаите по чл. 16г възложителят не изисква гаранции за участие и за изпълнение от специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания. Важно: На основание ЧЛ.59 ал.6 от ЗОП , не изисква гаранции за участие и гаранция за изпълнение от специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Възложителят заплаща доставените хранителни продукти по банков път в срок 30 дни след представяне на фактура и търговски документ за доставката .

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят изисква да се създаде юридическо лице, когато участникът обявен за изпълнител е обединение на физически и /или юридически лица . Новосъздаденото юрицическо лице е обвързано от офертата на обединението . Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице , както и техни обединения

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Обстоятелства, наличието на които води до отстраняване на участниците :Наличие на обстоятелства по чл.47 ,ал1 ал2 т.1, 4, 5 и ал.5 от ЗОП . Непредставяне на документи по чл.56 ал.1 от ЗОП .От участие в процедура се отстранява участник, койте е представил оферта, която не е попълнена или не отговаря на условията, посочени в документацията за участи. Участниците имат право да представят само една оферта . При липса на подадена техническа спесификация или несъответствие с техническото задание на възложителя се отстранява от участие .Участникът се отстранява от процедурата и когато не отговаря на минималните изисквания на възложителя посочени в обявлението и документацията за участие .

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Офертата задължително съдържа следните документи : Офертата (бланка за административни и други данни) (Приложение № 2) и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци. Офертата задължително съдържа следните документи: • Списък на документите, и информацията съдържащи се в офертата (Приложение № 2.1.), подписан от представляващия участника, в оригинал; • Административни сведения за участника (Приложение № 1) в оригинал; • Представяне на участника, което включва: а) Посочване на единен идентификационен код по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участника е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. - Когато не е представен ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, участниците – юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите заявления за участие или оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. - При участници обединения – копия на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. - Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения следва да бъдат спазени изискванията съгласно чл.56, ал.4 на ЗОП. б) Декларация по чл.47, ал.9 ЗОП относно обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 (без буква „е”), т.2, т.3 и т.4, ал.2, т.1, т.2 (предложение първо), т.2а (предложение първо), т.4 и т.5, ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП (в оригинал) – попълва се и се подписва по приложения образец към настоящата документация (Приложение №6). Декларацията се подписва от лицата съгласно чл.47, ал.4 от ЗОП. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението изисквания по чл.47, ал.2, т.1 – 5 ЗОП с една декларация, подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участника е установен, е длъжен да предостави информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. За подизпълнителите се прилагат само изискванията по чл.47, ал.1 и 5 ЗОП. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин и декларацията се представи на език, различен от българския, тя се представя и в превод на български език. • Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някои документи от нея) не е подписана от представляващия участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично в), както и изрично волеизявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Когато някои от документите се подписва от пълномощник, в пълномощното следва изрично да се посочи документа, за който се прави упълномощаването. Декларациите в офертата не могат да бъдат подписвани от пълномощник. Тези правила се отнасят и за подизпълнителите. • Декларация за приемане на условията в проекта на договора, изготвена в съответствие с образеца от настоящата документация, подписана от участника (Приложение №5) в оригинал. • Декларация по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (оригинал) – (по образец Приложение №7). Декларацията се попълва и подписва по приложения образец към настоящата документация. продължава в указанията

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

За доказване на икономическото и финансовото си състояние, участникът трябва да представи следните документи: - Удостоверение от банка, Документ, издаден от банка или извлечение от банкова сметка, удостоверяващи, че участникът разполага със свободни, оборотни финансови средства или че има осигурен достъп до кредитна линия – участникът представя оригинал или заверено копие; Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки документ, който възложителя приеме за подходящ. В този случай участникът следва да отправи запитване до Възложителя, в което да посочи документите, с които разполага.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Минимални изисквания Минимален оборот - 14 000 лв.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

За доказване на техническите си възможности и квалификация участникът трябва да представи следните документи: 1. Списък-декларация на основните договори за доставка на стоки, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3/три/ години, считано от датата на подаване на офертата, включително стойностите, датите и получателите,доказателство за извършените доставки.Доказателството се предоставя под формата на удостоверение издадено от получателя или от компетентен орган или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставка . Образец №10 2. Списък-декларация с описание на техническото оборудване /собствено и/или наето/, с което участникът разполага за изпълнение предмета на поръчката и за осигуряване на качеството на продуктите, придружен от документи доказващи наличие на оборудването /документи за собственост, договори за наем, регистрационни талони на транспортните средства и др./. В списъка да се посочат и длъжностите, отговарящи за изпълнението и контрола на качеството на доставката.Образец №11 3. Удостоверение във връзка с чл. 36, ал. 3 от Закона за здравето за вписване в регистъра на обект с обществено предназначение – транспортни средства със специално предназначение, съгласно изискванията на БАБХ. 4 .Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата отговарящи за изпълнението и контрола на качеството на доставките; 5. Документи, удостоверяващи качеството на предлаганите хранителни продукти по групи храни предмет на поръчката декларация за съответствие; удостоверение за качество; търговски документ; сертификат за контрол на храни; протокол от изпитване ; търговски листове за качество и произход и др./; 6. Удостоверение за регистрация по чл. 12 от Закона за храните на обекта за производство или търговия с храни; Участникът трябва да представи списък с всички транспортни средства . 7. Участникът да представи заверено копие на сертификат и/ или еквивалентно удостоверяващ, че в неговата организация има актуално внедрена система за управление на безопасността на храните или анализ за опасностите и критични контролни точки, а когато цялостното внедряване на системата е неприложимо – процедури в съответствие с принципите на системата за анализ на опасностите и критични контролни точки HACCP. За еквивалентен документ възложителят ще приеме Декларация за внедрена система за управление безопасността на храните ,съгласно чл.70 ал.1 от Наредба № 5 /2006 г.за хигиена на храните . доказващ по безспорен начин наличието на внедрена и функционираща система HACCP, приета от съответния контролен орган.В случай че участникът е сертифициран и представи сертификат по ISO 22000:2005 – Система за управление на качеството не е необходимо да представя декларация .Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица . В тези случай освен документите определени от възложителя за доказване на съответните възможности участникът представя доказателства че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица .За тези цели трети лица може да бъдат посочените подизпълнители свързани предприятия и други лица независимо от правната връзка на участника с тях . 8. Участникът да представи декларация, че продуктите, които ще доставя ще са етикетирани, съгласно чл. 6 от Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните и че същите ще бъдат с остатъчен срок на годност не по кратък от 75% от срока на годност на конкретния продукт. Образец №12

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Минимални изисквания: - Участникът следва да има опит в изпълнение на договори сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 /три/ години ; - Участникът трябва да притежава минимум 1 /един/ брой складово помещение необходим за съхранение на консервите – доказва се с валидни санитарни разрешителни, съгласно изискванията. Удостоверение за регистрация на името на участника, и документи, удостоверяващи собствеността на съответния обект. В случаите ,ако помещенията не са собствени, се прилага договор за наем, в който да е удостоверено, че те ще са на разположение за срока на поръчката. - Участниците да имат минимум 2(два) броя собствен или нает автомобил с разрешително за превоз на хранителни продукти. В случай, че транспортните средства не са собствени – се прилага договор за наем, в който да е удостоверено, че те ще са на разположение за срока на поръчката. - Участникът да притежава обект за производство и/или търговия на хранителни продукти, предмет на поръчката, регистриран съгласно чл. 12 от Закона за храните. Важно : На основание ЧЛ.16Г , ал.7, в случаите по ал. 1 и 2 кандидатът или участникът, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, посочва в заявлението или в офертата си номера, под който е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или информация относно регистрация в еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз. Участникът да притежава разработена система на НАССР.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
22.03.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Закупуването на документацията НЕ е задължително.В случай, че лицата не желаят изпращане на документацията, те не дължат такса за закупуване и могат да изтеглят пълния обем документация от Профила на купувача http://dobrichka.bg/profile/. В случай, че участниците желаят да получат екземпляр от документацията на хартиен носител: Възложителят НЕ поставя изискване документацията за участие да се получава на място и ще я предостави на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. В случай на искане за изпращане на документация, възложителят изисква от лицата направили искането да заплатят документацията, като цената е посочена в обявлението и не е по-висока от действителните разходи за нейното отпечатване и размножаване. Банковата сметка, по която следва да се преведе таксата за закупуване е при Общинска банка АД гр.Добрич IBAN : BG22SOMB91308410020144

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
22.03.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 23.03.2016 г.  Час: 14:00
Място

гр.Добрич ул.Независимост № 20 стая 207

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Първоначалното отваряне на офертите , както и отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители , както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата в която се извършна отварянето .

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Официално заявление направено пред съдебен или адм.орган ,нотариус или компетентен проф.или търг.орган в държавата ,в която е установен .Наличието на обстоятелствата по чл.47 ал.2 т.1 ,2а ,4 и 5 води до отстраняване от участие в процедурата .Следва да се има предвид ,че само лишаване от упражняване на професия и дейностите усвързани с изпълнение на предмета ва поръчката съгл.чл.47 ал.2т2 от ЗОП са пречка за участието в настоящата процедура .Пълномощно на лицето разписващо офертата/оригинал/ - представя се когато офертата или друг документ не е подписано от представляващия участник съгласно актуалната му регистрация ,а от изрично упълномощен негов представител.Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата както и изрично волеизявление ,че упълномощеното лице има право да подписва офертата и да представлява участника в процедурата . Декларациите не могат да бъдат подписвани от пълномощник .Тези правила се отнасят и за подизпълнителите Декларация за приемане на условията в проекта на договора , изготвена в съответствие с образеца от настоящата документация , подписана от участника в оригинал . Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в оригинал - представителят и управляващия подизпълнителя попълва и подписва декларация по образеца .Доказателства за изпълнение на икономически и финансови изисквания , съгл. документацията Доказателства за технически възможности съгл. документацията .Банкова гаранция за участи в обществената поръчка в оригинал или доказателства за внесена гаранция за участие под форма на парична сума - копие .Вслучай че се представя банкова гаранция същата трябва да е безусловна и неотминема , в нея да е записано името на процедурата и да е със срок на валидност мин.120 дни ,считано от крайния срок на подаване на офертата.Декларация за липса на свързаност от друг участник в съответствие с чл.55ал.7 от ЗОП както и за липса на обстоятелства по чл.8ал.8т.2 от ЗОП по образец.Техническо предложение изготвено по образец .в зависимост от обособената позиция за която участва. Плик № 3 ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ изготвено по образец ,съдържащо ценовото предложение на участника в зависимост от обособената позиция за която участва.приложение № 14. Непредставяне на някои от гореизбоените док„води до отстраняване на участника от участие в процедурата при условията на чл.68, ал.8, 9 и 10 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Срокът за подаване на жалби срещу решението за откриване на процедурата и /или решението за промяна е съгласно чл.120,ал.5,т.1 от ЗОП Жалби срещу действия или бездействия на възложителя ,които вэзпрепядстват достъпа или участието на лица в процедурата се подават в срока па чл.120,ал.7 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Втища № 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

08.02.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ