00074-2016-0001

BG-Белослав:

РЕШЕНИЕ

Номер: 15 от 03.02.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Белфери ЕООД, ул.Цар Симеон Велики №23, За: Иван Михайлов Томов - Управител Юлияна Рачева - юрисконсулт, РБългария 9178, Белослав, Тел.: 0896 820174, E-mail: belferi@abv.bg, Факс: 05112 4070

Място/места за контакт: Иван Михайлов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.belferi.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.belferi.com/archives/539.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на дизелово гориво 10ррm Е5- с код по CPV 09134200-9 и код по КН27101943 за зареждане на м/ф "Белослав" и м/к " Белла" за нуждите на "Белфери "ЕООД ,чрез " Българска Стокова Борса " АД . Горивото има код по КН27101943 на Република България . С код по CPV 09134200-9 от ППЗОП (Приложение №2 към чл.38 ,ал.1 от ППЗОП) Горивото е нужно за нормалната експлоатация на моторен фрибот "Белослав " и помощен буферен кораб "Белла", които обслужват потока от пешеходци и пътни превозни средства при фериботна връзка - гр.Белослав , между двата бряга на плавателен Канал №2. Необходима доставка на гориво , както следва : -Доставка на дизелово гориво 10ррm Е5- с код по CPV 09134200-9 и код по КН27101943 за зареждане на м/ф "Белослав" и м/к " Белла" за нуждите на "Белфери "ЕООД ,чрез " Българска Стокова Борса " АД , с прогнозна стойност за две години 200 000 литра +/- 15%(петнадесет ) процента .

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Горивото, предмет на настоящата обществена поръчка е включено в списъка , одобрен от Министерски съвет по предложение на Държавната комисия по стоковите борси и тържища , чиято доставка може да бъде изпълнена на стокова борса .Списъкът на тези стоки е част от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки , съгласно Приложение №2 към чл.38, ал.1 от ППЗОП. Изборът на този вид процедура дава възможност подготовката и протичането и да се осъществяват в най- кратки срокове , при същевременно спазване на принципите на ЗОП за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност на участниците и недопоскане на дискриминация , гарантиране на опазване на търговската тайна на кандидатите и техните предложения.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

03.02.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Иван Михайлов Томов
Длъжност: Управител