Версия за печат

00245-2016-0001

BG-Димитровград: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

МБАЛ Света Екатерина Димитровград ЕООД, бу Христо Ботев 29, За: Виолета Запрянова, България 6400, Димитровград, Тел.: 0391 289363, E-mail: mbal_dimgrad@abv.bg, Факс: 0391 64029

Място/места за контакт: Виолета Запрянова, Васка Василева

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mbalstekaterina.eu.

Адрес на профила на купувача: http://www.mbalstekaterina.eu/index.php?page=Orders.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставки на лекарствени продукти за 2016 год.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: МБАЛ"Св.Екатерина"-ЕООД Димитровград
Код NUTS: BG422
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставки на лекарствени продукти за 2016 год.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

229899 броя лекарствена форма

Прогнозна стойност без ДДС
219202 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие е съгласно Приложение 9 „Списък на позициите и сумите за гаранция за участие” /Техническа спецификация/ в следните форми: парична сума, внесена в касата на болницата, или по сметка посочена в документацията за участие, или банкова гаранция на същата стойност, издадена от българска банка в полза на Участника, в която изрично са посочени основанията за нейното задържане, съгласно чл. 61 от ЗОП. Гаранцията за участие е със срок на валидност 200 календарни дни, считано от датата на отваряне на предложението. Гаранциите се освобождават по реда на чл. 62 от ЗОП, като не се дължат лихви за периода, през който законно са престояли при Възложителя. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. Задържане и освобождаване на гаранцията за участие: Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл. 61, чл. 62 и чл. 62а от ЗОП.Условия и размер на гаранцията за изпълнение на Договора и условия и начин на плащането й. Гаранцията за изпълнение на Договора е в размер на 1 (един) процент от стойността без ДДС на Договора за съответните обособени позиции. Същата може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на Договора при неговото сключване. Когато Участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза МБАЛ :Света Екатерина Димитровград“ и че е със срок на валидност 30 календарни дни след датата на изпълнение на договора. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва предмета на Договора, за който се представя гаранцията.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Крайната цена се формира в лева до краен получател франко аптеката на болницата, с включени всички разходи, такси , ДДС и транспорт. Плащането- отложено плащане, по банков път, в предложения от Изпълнителя срок, но не по-рано от 30 дни от датата на доставката и представянето на фактурата.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Съгласно документация за участие.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: няма
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: - Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти; - Лицензия за търговия на едро с лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества за тези които предлагат такива лекарствени продукти; - Сертификат за съответствие с ISO 9001:2008 или еквивалент.
Минимални изисквания: - Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти; - Лицензия за търговия на едро с лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества за тези които предлагат такива лекарствени продукти; - Сертификат за съответствие с ISO 9001:2008 или еквивалент.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
09.03.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят не поставя изискване Документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. Пълен достъп до документацията за участие е осигурен на интернет страницата на Възложителя – http://www.mbalstekaterina.eu/index.php?page=Orders . Документацията се предоставя на хартиен носител на всяко лице, поискало това, като същата му се предава на място в Деловодството на МБАЛ „Света Екатерина Димитровград“ на адрес: гр. Димитровград, ул. „Христо Ботев” № 29, всеки работен ден между 9:00 ч. и 16:00 ч. или се изпраща с препоръчано писмо на посочен от него адрес за негова сметка. В тези случаи възложителят изисква от лицата заплащането на документацията .

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
09.03.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

200

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 10.03.2016 г.  Час: 13:30
Място

Димитровград, ул.Христо Ботев 29, кабинет на ОАСГ

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел и всички, които ЗОП допуска да присъстват.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Сроковете по чл.64 ал.1 на основание ал.3 са намалени. Възложителят използва опростени правила. Обявлението е изпратено по електронен път. Възложителя е осигурил пълен достъп до документацията.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

03.02.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция 1 Ranitidine-solution for injection-25mg/ml - 2ml-
1) Кратко описание

Ranitidine-solution for injection-25mg/ml - 2ml-

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1100

Прогнозна стойност, без ДДС
1421 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция 2 Famotidine-powd.inj.+ solv-20mg + solv. 5ml-
1) Кратко описание

Famotidine-powd.inj.+ solv-20mg + solv. 5ml-

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1160

Прогнозна стойност, без ДДС
1711 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция 3 Famotidinetabl. film20 mg
1) Кратко описание

Famotidinetabl. film20 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1500

Прогнозна стойност, без ДДС
80 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция 4 Papaverinesol.inj.20mg/ml - 1ml
1) Кратко описание

Papaverinesol.inj.20mg/ml - 1ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

120

Прогнозна стойност, без ДДС
64 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция 5 Drotaverinesolution for injection 40mg/2ml
1) Кратко описание

Drotaverinesolution for injection 40mg/2ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

4250

Прогнозна стойност, без ДДС
1318 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция 6 Drotaverinetabl.40 mg
1) Кратко описание

Drotaverinetabl.40 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

72

Прогнозна стойност, без ДДС
11 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция 7 Atropinesolution for injection1mg/ml - 1ml
1) Кратко описание

Atropinesolution for injection1mg/ml - 1ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

260

Прогнозна стойност, без ДДС
202 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция 8 Butylscopolaminesolution for injection 20mg/1ml
1) Кратко описание

Butylscopolaminesolution for injection 20mg/1ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

80

Прогнозна стойност, без ДДС
85 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция 9 Pitofenone and analgesicssol. for inj.500mg/5mg/0,2mg/ml - 2ml
1) Кратко описание

Pitofenone and analgesicssol. for inj.500mg/5mg/0,2mg/ml - 2ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

2500

Прогнозна стойност, без ДДС
1958 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция 10 Metoclopramidesolution for injection 10mg/2ml
1) Кратко описание

Metoclopramidesolution for injection 10mg/2ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

2700

Прогнозна стойност, без ДДС
2250 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция 11 Paraffin liquidoral liquid40/80 g
1) Кратко описание

Paraffin liquidoral liquid40/80 g

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

20

Прогнозна стойност, без ДДС
24 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция 12 Castor oilsol. 40 ml
1) Кратко описание

Castor oilsol. 40 ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

30

Прогнозна стойност, без ДДС
29 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция 13 Nystatintabl.500 000 IU
1) Кратко описание

Nystatintabl.500 000 IU

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

140

Прогнозна стойност, без ДДС
26 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция 14 Diosmectiteoral powder, sach.3000 mg
1) Кратко описание

Diosmectiteoral powder, sach.3000 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

60

Прогнозна стойност, без ДДС
19 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция 15 Saccharomyces boulardiicaps. hard250 mg
1) Кратко описание

Saccharomyces boulardiicaps. hard250 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

110

Прогнозна стойност, без ДДС
65 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция 16 Saccharomyces boulardiioral powder, sach.250 mg
1) Кратко описание

Saccharomyces boulardiioral powder, sach.250 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

110

Прогнозна стойност, без ДДС
73 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 17 / Заглавие на обособената позиция 17 Racecadotriloral powder, sashette30 mg
1) Кратко описание

Racecadotriloral powder, sashette30 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

48

Прогнозна стойност, без ДДС
43 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 18 / Заглавие на обособената позиция 18 Insulin Humansolution injection100 IU/ml - 3ml
1) Кратко описание

Insulin Humansolution injection100 IU/ml - 3ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

30

Прогнозна стойност, без ДДС
232 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 19 / Заглавие на обособената позиция 19 Thiamine,Cyancobalamin,Pyridoxine,Lidocainesol. for inj.50mg/0,5mg/50mg/10mg/ml- 2ml
1) Кратко описание

Thiamine,Cyancobalamin,Pyridoxine,Lidocainesol. for inj.50mg/0,5mg/50mg/10mg/ml- 2ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1050

Прогнозна стойност, без ДДС
1147 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 20 / Заглавие на обособената позиция 20 Thiamine,Cyancobalamin,Pyridoxinetabl. coat.15mg/0,02mg/10mg
1) Кратко описание

Thiamine,Cyancobalamin,Pyridoxinetabl. coat.15mg/0,02mg/10mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1950

Прогнозна стойност, без ДДС
85 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 21 / Заглавие на обособената позиция 21 Ascorbic acidsol.for inj. 100mg/ml - 5ml
1) Кратко описание

Ascorbic acidsol.for inj. 100mg/ml - 5ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

2300

Прогнозна стойност, без ДДС
2358 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 22 / Заглавие на обособената позиция 22 Ascorbic acidsol.for inj. 100mg/ml - 2ml
1) Кратко описание

Ascorbic acidsol.for inj. 100mg/ml - 2ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

4600

Прогнозна стойност, без ДДС
3258 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 23 / Заглавие на обособената позиция 23 Calcium gluconate, Calcium Laevulinatesolution for injection8,94mg/ml - 10 ml
1) Кратко описание

Calcium gluconate, Calcium Laevulinatesolution for injection8,94mg/ml - 10 ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1250

Прогнозна стойност, без ДДС
2177 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 24 / Заглавие на обособената позиция 24 Magnesium sulphatesolution for injection201,9mg/10 ml
1) Кратко описание

Magnesium sulphatesolution for injection201,9mg/10 ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1600

Прогнозна стойност, без ДДС
1560 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 25 / Заглавие на обособената позиция 25 Magnesium sulphatesolution for injection403,8mg/10 ml
1) Кратко описание

Magnesium sulphatesolution for injection403,8mg/10 ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

800

Прогнозна стойност, без ДДС
1199 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 26 / Заглавие на обособената позиция 26 Magnesium orotatetablets 500 mg
1) Кратко описание

Magnesium orotatetablets 500 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

3200

Прогнозна стойност, без ДДС
670 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 27 / Заглавие на обособената позиция 27 Ademetioninepowd.inj.+ solv500mg + solv. 5ml
1) Кратко описание

Ademetioninepowd.inj.+ solv500mg + solv. 5ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

80

Прогнозна стойност, без ДДС
426 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 28 / Заглавие на обособената позиция 28 Tioctic acidsolution for injection600mg/50ml
1) Кратко описание

Tioctic acidsolution for injection600mg/50ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

80

Прогнозна стойност, без ДДС
601 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 29 / Заглавие на обособената позиция 29 Tioctic acidsol. inj.600mg/24ml
1) Кратко описание

Tioctic acidsol. inj.600mg/24ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

80

Прогнозна стойност, без ДДС
639 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 30 / Заглавие на обособената позиция 30 Acenocoumaroltablets4 mg
1) Кратко описание

Acenocoumaroltablets4 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

140

Прогнозна стойност, без ДДС
15 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 31 / Заглавие на обособената позиция 31 Heparinsol. Inj.25000 IU/ 5ml
1) Кратко описание

Heparinsol. Inj.25000 IU/ 5ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

720

Прогнозна стойност, без ДДС
4104 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 32 / Заглавие на обособената позиция 32 Enoxaparin sodiumsol. inj., pre-filled syr.100mg/ml - 0,4 ml
1) Кратко описание

Enoxaparin sodiumsol. inj., pre-filled syr.100mg/ml - 0,4 ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

100

Прогнозна стойност, без ДДС
394 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 33 / Заглавие на обособената позиция 33 Nadroparinsolution for injection9500 IU/ml - 0,4ml
1) Кратко описание

Nadroparinsolution for injection9500 IU/ml - 0,4ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

300

Прогнозна стойност, без ДДС
897 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 34 / Заглавие на обособената позиция 34 Nadroparinsolution for injection9500 IU/ml - 0,6ml
1) Кратко описание

Nadroparinsolution for injection9500 IU/ml - 0,6ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

50

Прогнозна стойност, без ДДС
226 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 35 / Заглавие на обособената позиция 35 Bemiparin sodiumsolution for injection2500 IU/0,2ml
1) Кратко описание

Bemiparin sodiumsolution for injection2500 IU/0,2ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

860

Прогнозна стойност, без ДДС
2852 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 36 / Заглавие на обособената позиция 36 Bemiparin sodiumsolution for injection3500 IU/0,2ml
1) Кратко описание

Bemiparin sodiumsolution for injection3500 IU/0,2ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

420

Прогнозна стойност, без ДДС
2373 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 37 / Заглавие на обособената позиция 37 Clopidrogeltablets75 mg
1) Кратко описание

Clopidrogeltablets75 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

900

Прогнозна стойност, без ДДС
160 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 38 / Заглавие на обособената позиция 38 Alteplasepowder and solvent for solution for injection50mg + solv. 50ml
1) Кратко описание

Alteplasepowder and solvent for solution for injection50mg + solv. 50ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

2

Прогнозна стойност, без ДДС
1342 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 39 / Заглавие на обособената позиция 39 Phytomenadionesolution for injection 10mg/ml - 1ml
1) Кратко описание

Phytomenadionesolution for injection 10mg/ml - 1ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

30

Прогнозна стойност, без ДДС
20 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 40 / Заглавие на обособената позиция 40 Estamsylatesol. for inj.125mg/ml - 2ml
1) Кратко описание

Estamsylatesol. for inj.125mg/ml - 2ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

940

Прогнозна стойност, без ДДС
1854 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 41 / Заглавие на обособената позиция 41Cyanocobalamin sol.for inj.1000mcg/ml - 1ml
1) Кратко описание

Cyanocobalamin sol.for inj.1000mcg/ml - 1ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

30

Прогнозна стойност, без ДДС
37 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 42 / Заглавие на обособената позиция 42 Cyanocobalamin sol.for inj.500mcg/ml - 1ml
1) Кратко описание

Cyanocobalamin sol.for inj.500mcg/ml - 1ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

60

Прогнозна стойност, без ДДС
55 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 43 / Заглавие на обособената позиция 43 Sodium Chloride, Potassium chloride, Calcium chloride dihydratesol.for inf. - екофлак500 ml
1) Кратко описание

Sodium Chloride, Potassium chloride, Calcium chloride dihydratesol.for inf. - екофлак500 ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

6040

Прогнозна стойност, без ДДС
6896 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 44 / Заглавие на обособената позиция 44 Sodium Chloride, Potassium chloride, Calcium chloride dihydratesol. for inf. - сак500 ml
1) Кратко описание

Sodium Chloride, Potassium chloride, Calcium chloride dihydratesol. for inf. - сак500 ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

6040

Прогнозна стойност, без ДДС
6543 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 45 / Заглавие на обособената позиция 45 Sodium chloride/Potassium chloride/Calcium chloride dihydrate/Sodium lactatesol.for inf. - екофлак500 ml
1) Кратко описание

Sodium chloride/Potassium chloride/Calcium chloride dihydrate/Sodium lactatesol.for inf. - екофлак500 ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

3300

Прогнозна стойност, без ДДС
3713 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 46 / Заглавие на обособената позиция 46 Sodium chloride/Potassium chloride/Calcium chloride dihydrate/Sodium lactatesol. for inf. - сак500 ml
1) Кратко описание

Sodium chloride/Potassium chloride/Calcium chloride dihydrate/Sodium lactatesol. for inf. - сак500 ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

3300

Прогнозна стойност, без ДДС
3713 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 47 / Заглавие на обособената позиция 47 Manitolsol. for inf. - сак10% 500ml
1) Кратко описание

Manitolsol. for inf. - сак10% 500ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

2140

Прогнозна стойност, без ДДС
6491 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 48 / Заглавие на обособената позиция 48 Manitolsol.for inf. - стъкло10% 500ml
1) Кратко описание

Manitolsol.for inf. - стъкло10% 500ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

2140

Прогнозна стойност, без ДДС
5279 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 49 / Заглавие на обособената позиция 49 Manitolsol.for inf. - екофлак15% 500ml
1) Кратко описание

Manitolsol.for inf. - екофлак15% 500ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

2140

Прогнозна стойност, без ДДС
4873 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 50 / Заглавие на обособената позиция 50 Manitolsol. for inf. - сак15% 500ml
1) Кратко описание

Manitolsol. for inf. - сак15% 500ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

2140

Прогнозна стойност, без ДДС
5154 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 51 / Заглавие на обособената позиция 51 Sodium chloridesol.for inf. - екофлак0.9% 500ml
1) Кратко описание

Sodium chloridesol.for inf. - екофлак0.9% 500ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

3320

Прогнозна стойност, без ДДС
3292 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 52 / Заглавие на обособената позиция 52 Sodium chloridesol. for inf. - сак0.9% 500ml
1) Кратко описание

Sodium chloridesol. for inf. - сак0.9% 500ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

3320

Прогнозна стойност, без ДДС
2822 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 53 / Заглавие на обособената позиция 53 Sodium chloridesol.for inf. - екофлак0.9% 100ml
1) Кратко описание

Sodium chloridesol.for inf. - екофлак0.9% 100ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

80

Прогнозна стойност, без ДДС
60 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 54 / Заглавие на обособената позиция 54 Sodium chloridesol. for inf. - сак0.9% 100ml
1) Кратко описание

Sodium chloridesol. for inf. - сак0.9% 100ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

80

Прогнозна стойност, без ДДС
56 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 55 / Заглавие на обособената позиция 55 Sodium chloridesol.for inf. - екофлак0.9% 250ml
1) Кратко описание

Sodium chloridesol.for inf. - екофлак0.9% 250ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

40

Прогнозна стойност, без ДДС
31 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 56 / Заглавие на обособената позиция 56 Sodium chloridesol. for inf. - сак0.9% 250ml
1) Кратко описание

Sodium chloridesol. for inf. - сак0.9% 250ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

40

Прогнозна стойност, без ДДС
31 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 57 / Заглавие на обособената позиция 57 Glucosesol. for inf. - екофлак5% 500ml
1) Кратко описание

Glucosesol. for inf. - екофлак5% 500ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

700

Прогнозна стойност, без ДДС
729 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 58 / Заглавие на обособената позиция 58 Glucosesol. for inf. - сак5% 500ml
1) Кратко описание

Glucosesol. for inf. - сак5% 500ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

700

Прогнозна стойност, без ДДС
712 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 59 / Заглавие на обособената позиция 59 Glucosesol.for inf. - екофлак10% 500ml
1) Кратко описание

Glucosesol.for inf. - екофлак10% 500ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

50

Прогнозна стойност, без ДДС
56 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 60 / Заглавие на обособената позиция 60 Glucosesol. for inf. - сак10% 500ml
1) Кратко описание

Glucosesol. for inf. - сак10% 500ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

50

Прогнозна стойност, без ДДС
57 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 61 / Заглавие на обособената позиция 61 Glucosesolution for injection10% 10ml
1) Кратко описание

Glucosesolution for injection10% 10ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

80

Прогнозна стойност, без ДДС
49 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 62 / Заглавие на обособената позиция 62 Glucosesolution for injection40% 10ml
1) Кратко описание

Glucosesolution for injection40% 10ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

90

Прогнозна стойност, без ДДС
59 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 63 / Заглавие на обособената позиция 63 Potassium chloridesol. for inj.150mg/ml - 10ml
1) Кратко описание

Potassium chloridesol. for inj.150mg/ml - 10ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

100

Прогнозна стойност, без ДДС
38 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 64 / Заглавие на обособената позиция 64 Sodium bicarbonateconcentrate for solution for infusion8,4% 20ml
1) Кратко описание

Sodium bicarbonateconcentrate for solution for infusion8,4% 20ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

20

Прогнозна стойност, без ДДС
25 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 65 / Заглавие на обособената позиция 65 Sodium chloridesol. for inf.9mg/ml - 5ml
1) Кратко описание

Sodium chloridesol. for inf.9mg/ml - 5ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1240

Прогнозна стойност, без ДДС
661 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 66 / Заглавие на обособената позиция 66 Sodium chloridesol. for inf.9mg/ml - 10ml
1) Кратко описание

Sodium chloridesol. for inf.9mg/ml - 10ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

620

Прогнозна стойност, без ДДС
129 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 67 / Заглавие на обособената позиция 67 Water for injection sol. for inj.5 ml
1) Кратко описание

Water for injection sol. for inj.5 ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1440

Прогнозна стойност, без ДДС
768 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 68 / Заглавие на обособената позиция 68 Digoxinsol. Inj./inf.0,25mg/ml - 2ml
1) Кратко описание

Digoxinsol. Inj./inf.0,25mg/ml - 2ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

420

Прогнозна стойност, без ДДС
364 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 69 / Заглавие на обособената позиция 69 Digoxintablets0,25 mg
1) Кратко описание

Digoxintablets0,25 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

800

Прогнозна стойност, без ДДС
41 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 70 / Заглавие на обособената позиция 70 Methildigoxintablets0,1 mg
1) Кратко описание

Methildigoxintablets0,1 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

420

Прогнозна стойност, без ДДС
37 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 71 / Заглавие на обособената позиция 71 Propafenonesolution for injection70mg/20ml
1) Кратко описание

Propafenonesolution for injection70mg/20ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

140

Прогнозна стойност, без ДДС
189 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 72 / Заглавие на обособената позиция 72 Propafenonetabl. film150 mg
1) Кратко описание

Propafenonetabl. film150 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

150

Прогнозна стойност, без ДДС
43 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 73 / Заглавие на обособената позиция 73 Amiodaronetablets200 mg
1) Кратко описание

Amiodaronetablets200 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

990

Прогнозна стойност, без ДДС
147 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 74 / Заглавие на обособената позиция 74 Amiodaronesolutio for intravenous infusion150mg/3ml
1) Кратко описание

Amiodaronesolutio for intravenous infusion150mg/3ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

270

Прогнозна стойност, без ДДС
160 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 75 / Заглавие на обособената позиция 75 Dopaminesol. for inj.20mg/ml - 10ml
1) Кратко описание

Dopaminesol. for inj.20mg/ml - 10ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

140

Прогнозна стойност, без ДДС
240 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 76 / Заглавие на обособената позиция 76 Dopaminesol. for inj.40mg/ml - 5ml
1) Кратко описание

Dopaminesol. for inj.40mg/ml - 5ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

140

Прогнозна стойност, без ДДС
215 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 77 / Заглавие на обособената позиция 77 Dobutaminesolution for infusion5mg/ml - 50ml
1) Кратко описание

Dobutaminesolution for infusion5mg/ml - 50ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

25

Прогнозна стойност, без ДДС
202 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 78 / Заглавие на обособената позиция 78 Epinephrinesolution for injection1mg/ml - 1ml
1) Кратко описание

Epinephrinesolution for injection1mg/ml - 1ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

250

Прогнозна стойност, без ДДС
229 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 79 / Заглавие на обособената позиция 79 Glyceryl trinitratesolution for infusion1mg/ml - 50ml
1) Кратко описание

Glyceryl trinitratesolution for infusion1mg/ml - 50ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

120

Прогнозна стойност, без ДДС
896 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 80 / Заглавие на обособената позиция 80 Isosorbite dinitratetabl.10 mg
1) Кратко описание

Isosorbite dinitratetabl.10 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

120

Прогнозна стойност, без ДДС
5 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 81 / Заглавие на обособената позиция 81 Isosorbide dinitrateoromucosal spray1,25mg/dose 15ml 300 doses
1) Кратко описание

Isosorbide dinitrateoromucosal spray1,25mg/dose 15ml 300 doses

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

7

Прогнозна стойност, без ДДС
76 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 82 / Заглавие на обособената позиция 82 Methyldopatablets250 mg
1) Кратко описание

Methyldopatablets250 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

350

Прогнозна стойност, без ДДС
60 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 83 / Заглавие на обособената позиция 83 Clonidinesolution for injection0,15mg/ml - 1ml
1) Кратко описание

Clonidinesolution for injection0,15mg/ml - 1ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

520

Прогнозна стойност, без ДДС
407 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 84 / Заглавие на обособената позиция 84 Nitroprussidepowder for solution for infusion + solv.30mg + solv. 5ml
1) Кратко описание

Nitroprussidepowder for solution for infusion + solv.30mg + solv. 5ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

40

Прогнозна стойност, без ДДС
128 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 85 / Заглавие на обособената позиция 85 Hydrochlorothiazidetablets25 mg
1) Кратко описание

Hydrochlorothiazidetablets25 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

300

Прогнозна стойност, без ДДС
35 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 86 / Заглавие на обособената позиция 86 Furosemidetablets40 mg
1) Кратко описание

Furosemidetablets40 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1320

Прогнозна стойност, без ДДС
44 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 87 / Заглавие на обособената позиция 87 Furosemidesolution for injection10mg/ml - 2ml
1) Кратко описание

Furosemidesolution for injection10mg/ml - 2ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1700

Прогнозна стойност, без ДДС
1020 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 88 / Заглавие на обособената позиция 88 Torasemidesolution for injection10mg/2ml
1) Кратко описание

Torasemidesolution for injection10mg/2ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

230

Прогнозна стойност, без ДДС
194 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 89 / Заглавие на обособената позиция 89 Torasemidetablet5 mg
1) Кратко описание

Torasemidetablet5 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

690

Прогнозна стойност, без ДДС
137 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 90 / Заглавие на обособената позиция 90 Spironolactonecoat. tabl.25 mg
1) Кратко описание

Spironolactonecoat. tabl.25 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

930

Прогнозна стойност, без ДДС
111 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 91 / Заглавие на обособената позиция 91 Pentoxifyllinefilm - coated tablets100 mg
1) Кратко описание

Pentoxifyllinefilm - coated tablets100 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

120

Прогнозна стойност, без ДДС
9 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 92 / Заглавие на обособената позиция 92 Pentoxifyllineprolonged release tablets400 mg
1) Кратко описание

Pentoxifyllineprolonged release tablets400 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

80

Прогнозна стойност, без ДДС
15 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 93 / Заглавие на обособената позиция 93 Pentoxifyllinesolution for injection/infusion 20mg/ml - 5ml
1) Кратко описание

Pentoxifyllinesolution for injection/infusion 20mg/ml - 5ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

30

Прогнозна стойност, без ДДС
16 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 94 / Заглавие на обособената позиция 94 Naftidrofuryl hydrogen oxalatefilm- coated tablets50 mg
1) Кратко описание

Naftidrofuryl hydrogen oxalatefilm- coated tablets50 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

2200

Прогнозна стойност, без ДДС
194 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 95 / Заглавие на обособената позиция 95 Heparoidumointment 100 IU/mg - 30g
1) Кратко описание

Heparoidumointment 100 IU/mg - 30g

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

90

Прогнозна стойност, без ДДС
643 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 96 / Заглавие на обособената позиция 96 Diosmin,combinationstabl. film500 mg
1) Кратко описание

Diosmin,combinationstabl. film500 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

300

Прогнозна стойност, без ДДС
128 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 97 / Заглавие на обособената позиция 97 Metoprolol tartratetablets50 mg
1) Кратко описание

Metoprolol tartratetablets50 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

180

Прогнозна стойност, без ДДС
16 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 98 / Заглавие на обособената позиция 98 Bisoprolol hemifumaratefilm-coated tablets5 mg
1) Кратко описание

Bisoprolol hemifumaratefilm-coated tablets5 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1050

Прогнозна стойност, без ДДС
147 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 99 / Заглавие на обособената позиция 99 Nimodipinesolution for infusion10mg/50ml - 50ml
1) Кратко описание

Nimodipinesolution for infusion10mg/50ml - 50ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

2

Прогнозна стойност, без ДДС
38 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 100 / Заглавие на обособената позиция 100 Lercanidipine hydrochloridefilm-coated tablets10 mg
1) Кратко описание

Lercanidipine hydrochloridefilm-coated tablets10 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

450

Прогнозна стойност, без ДДС
85 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 101 / Заглавие на обособената позиция 101 Verapamil hydrochloridefilm coated tablets40 mg
1) Кратко описание

Verapamil hydrochloridefilm coated tablets40 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

800

Прогнозна стойност, без ДДС
33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 102 / Заглавие на обособената позиция 102 Verapamil hydrochloridefilm coated tablets80 mg
1) Кратко описание

Verapamil hydrochloridefilm coated tablets80 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

400

Прогнозна стойност, без ДДС
22 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 103 / Заглавие на обособената позиция 103 Enalapril maleatetabl.10 mg
1) Кратко описание

Enalapril maleatetabl.10 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

60

Прогнозна стойност, без ДДС
7 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 104 / Заглавие на обособената позиция 104 Perindoprilfilm-coated tablets5 mg
1) Кратко описание

Perindoprilfilm-coated tablets5 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

120

Прогнозна стойност, без ДДС
53 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 105 / Заглавие на обособената позиция 105 Zofenopril calciumfilm-coated tablets7,5 mg
1) Кратко описание

Zofenopril calciumfilm-coated tablets7,5 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

56

Прогнозна стойност, без ДДС
13 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 106 / Заглавие на обособената позиция 106 Candesartantablets16 mg
1) Кратко описание

Candesartantablets16 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

140

Прогнозна стойност, без ДДС
4 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 107 / Заглавие на обособената позиция 107 Rosuvastatinfilm-coated tablets10 mg
1) Кратко описание

Rosuvastatinfilm-coated tablets10 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

644

Прогнозна стойност, без ДДС
764 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 108 / Заглавие на обособената позиция 108 Deflamolointment 350IU/400IU/g - 18g
1) Кратко описание

Deflamolointment 350IU/400IU/g - 18g

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

15

Прогнозна стойност, без ДДС
38 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 109 / Заглавие на обособената позиция 109 Silver sulfadiazinecream1% - 50g
1) Кратко описание

Silver sulfadiazinecream1% - 50g

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

25

Прогнозна стойност, без ДДС
151 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 110 / Заглавие на обособената позиция 110 Ethacridine lactatesol. cut.0,1% - 1000ml
1) Кратко описание

Ethacridine lactatesol. cut.0,1% - 1000ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

120

Прогнозна стойност, без ДДС
443 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 111 / Заглавие на обособената позиция 111 Povidone-iodinecut. sol10% 100ml
1) Кратко описание

Povidone-iodinecut. sol10% 100ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

100

Прогнозна стойност, без ДДС
491 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 112 / Заглавие на обособената позиция 112 Povidone-iodineointment10% 90g
1) Кратко описание

Povidone-iodineointment10% 90g

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

140

Прогнозна стойност, без ДДС
648 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 113 / Заглавие на обособената позиция 113 Hydrogen peroxidesol. cut.3% - 1000ml
1) Кратко описание

Hydrogen peroxidesol. cut.3% - 1000ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

132

Прогнозна стойност, без ДДС
402 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 114 / Заглавие на обособената позиция 114 Ethanolsol. cut.95% - 1000ml
1) Кратко описание

Ethanolsol. cut.95% - 1000ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

430

Прогнозна стойност, без ДДС
2584 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 115 / Заглавие на обособената позиция 115 Ethanolsol. cut.70% - 1000ml
1) Кратко описание

Ethanolsol. cut.70% - 1000ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

430

Прогнозна стойност, без ДДС
1903 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 116 / Заглавие на обособената позиция 116 Glycerinesol. 85% - 50ml
1) Кратко описание

Glycerinesol. 85% - 50ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

30

Прогнозна стойност, без ДДС
22 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 117 / Заглавие на обособената позиция 117 Methylergometrinesol. for inj. 0,2mg/ml - 1ml
1) Кратко описание

Methylergometrinesol. for inj. 0,2mg/ml - 1ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1100

Прогнозна стойност, без ДДС
862 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 118 / Заглавие на обособената позиция 118 Dydrogesteronetabl.10 mg
1) Кратко описание

Dydrogesteronetabl.10 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

200

Прогнозна стойност, без ДДС
113 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 119 / Заглавие на обособената позиция 119 Oxytocinsol. inj.5IU/1ml
1) Кратко описание

Oxytocinsol. inj.5IU/1ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

2000

Прогнозна стойност, без ДДС
1083 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 120 / Заглавие на обособената позиция 120 Betamethasone 2mg като disodium phosphate и betamethasone 5mg като dipropionatesol. inj.7mg/ml - 1ml
1) Кратко описание

Betamethasone 2mg като disodium phosphate и betamethasone 5mg като dipropionatesol. inj.7mg/ml - 1ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

170

Прогнозна стойност, без ДДС
499 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 121 / Заглавие на обособената позиция 121 Dexamethasonesol. inj.4mg/ml - 1ml
1) Кратко описание

Dexamethasonesol. inj.4mg/ml - 1ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

2600

Прогнозна стойност, без ДДС
845 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 122 / Заглавие на обособената позиция 122 Methylprednisolonelyophilisate for solution for injection15,78mg + solv. 1ml
1) Кратко описание

Methylprednisolonelyophilisate for solution for injection15,78mg + solv. 1ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1900

Прогнозна стойност, без ДДС
4069 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 123 / Заглавие на обособената позиция 123 Methylprednisolonelyophilisate for solution for injection40mg + solv. 1ml
1) Кратко описание

Methylprednisolonelyophilisate for solution for injection40mg + solv. 1ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1900

Прогнозна стойност, без ДДС
3705 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 124 / Заглавие на обособената позиция 124 Prednisolonetabl5 mg
1) Кратко описание

Prednisolonetabl5 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

9260

Прогнозна стойност, без ДДС
938 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 125 / Заглавие на обособената позиция 125 Amoxicillin and enzyme inhubitortabl. film - coated625 mg
1) Кратко описание

Amoxicillin and enzyme inhubitortabl. film - coated625 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1600

Прогнозна стойност, без ДДС
933 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 126 / Заглавие на обособената позиция 126 Amoxicillin and enzyme inhubitorpowder for solution for injection1000mg/200mg
1) Кратко описание

Amoxicillin and enzyme inhubitorpowder for solution for injection1000mg/200mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

15

Прогнозна стойност, без ДДС
38 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 127 / Заглавие на обособената позиция 127 Cefuroximepowder for solution for injection750 mg
1) Кратко описание

Cefuroximepowder for solution for injection750 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

900

Прогнозна стойност, без ДДС
1395 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 128 / Заглавие на обособената позиция 128 Cefuroximepowder for solution for injection1,5 g
1) Кратко описание

Cefuroximepowder for solution for injection1,5 g

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

450

Прогнозна стойност, без ДДС
807 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 129 / Заглавие на обособената позиция 129 Cefazolinpowder for solution for injection2 g
1) Кратко описание

Cefazolinpowder for solution for injection2 g

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

630

Прогнозна стойност, без ДДС
1106 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 130 / Заглавие на обособената позиция 130 Cefazolinpowder for solution for injection1 g
1) Кратко описание

Cefazolinpowder for solution for injection1 g

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1260

Прогнозна стойност, без ДДС
1187 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 131 / Заглавие на обособената позиция 131 Ceftriaxonepowder for solution for injection1 g
1) Кратко описание

Ceftriaxonepowder for solution for injection1 g

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

18400

Прогнозна стойност, без ДДС
20853 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 132 / Заглавие на обособената позиция 132 Ceftriaxonepowder for solution for injection2 g
1) Кратко описание

Ceftriaxonepowder for solution for injection2 g

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

9200

Прогнозна стойност, без ДДС
17222 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 133 / Заглавие на обособената позиция 133 Cefoperazonepowder for solution for injection1 g
1) Кратко описание

Cefoperazonepowder for solution for injection1 g

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

20

Прогнозна стойност, без ДДС
91 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 134 / Заглавие на обособената позиция 134 Cefoperazonepowder for solution for injection2 g
1) Кратко описание

Cefoperazonepowder for solution for injection2 g

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

10

Прогнозна стойност, без ДДС
81 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 135 / Заглавие на обособената позиция 135 Clarithromycingran. for oral suspension250mg/5ml - 60ml
1) Кратко описание

Clarithromycingran. for oral suspension250mg/5ml - 60ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

90

Прогнозна стойност, без ДДС
890 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 136 / Заглавие на обособената позиция 136 Clarithromycintabl. film - coated250 mg
1) Кратко описание

Clarithromycintabl. film - coated250 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1400

Прогнозна стойност, без ДДС
531 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 137 / Заглавие на обособената позиция 137 Azithromycincaps.250 mg
1) Кратко описание

Azithromycincaps.250 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

120

Прогнозна стойност, без ДДС
167 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 138 / Заглавие на обособената позиция 138 Clindamycintabl. film300 mg
1) Кратко описание

Clindamycintabl. film300 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1440

Прогнозна стойност, без ДДС
506 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 139 / Заглавие на обособената позиция 139 Clindamycintabl. film600 mg
1) Кратко описание

Clindamycintabl. film600 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

720

Прогнозна стойност, без ДДС
351 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 140 / Заглавие на обособената позиция 140 Clindamycinsol. inj.150mg/ml - 4ml
1) Кратко описание

Clindamycinsol. inj.150mg/ml - 4ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

12

Прогнозна стойност, без ДДС
33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 141 / Заглавие на обособената позиция 141 Gentamicinsolution for injection40mg/ml - 1ml
1) Кратко описание

Gentamicinsolution for injection40mg/ml - 1ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

540

Прогнозна стойност, без ДДС
239 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 142 / Заглавие на обособената позиция 142 Gentamicinsolution for injection40mg/ml - 2ml
1) Кратко описание

Gentamicinsolution for injection40mg/ml - 2ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

4220

Прогнозна стойност, без ДДС
1231 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 143 / Заглавие на обособената позиция 143 Amikacinsolution for injection/ infusion125mg/ml - 2ml
1) Кратко описание

Amikacinsolution for injection/ infusion125mg/ml - 2ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

380

Прогнозна стойност, без ДДС
1013 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 144 / Заглавие на обособената позиция 144 Amikacinsolution for injection/ infusion 250mg/ml - 2ml
1) Кратко описание

Amikacinsolution for injection/ infusion 250mg/ml - 2ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

190

Прогнозна стойност, без ДДС
855 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 145 / Заглавие на обособената позиция 145 Ciprofloxacin hydrochloridesolution for infusion100mg/10ml
1) Кратко описание

Ciprofloxacin hydrochloridesolution for infusion100mg/10ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

680

Прогнозна стойност, без ДДС
606 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 146 / Заглавие на обособената позиция 146 Ciprofloxacinsolution for infusion400mg/200ml - 200ml
1) Кратко описание

Ciprofloxacinsolution for infusion400mg/200ml - 200ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

170

Прогнозна стойност, без ДДС
969 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 147 / Заглавие на обособената позиция 147 Ciprofloxacintabl. film - coated500 mg
1) Кратко описание

Ciprofloxacintabl. film - coated500 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

300

Прогнозна стойност, без ДДС
106 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 148 / Заглавие на обособената позиция 148 Nelidixic acidtabletes500 mg
1) Кратко описание

Nelidixic acidtabletes500 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

120

Прогнозна стойност, без ДДС
18 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 149 / Заглавие на обособената позиция 149 Vancomycinpowder for solution for infusion1 g
1) Кратко описание

Vancomycinpowder for solution for infusion1 g

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

10

Прогнозна стойност, без ДДС
62 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 150 / Заглавие на обособената позиция 150 Metronidazolesolution for infusion500mg/100ml - 100ml
1) Кратко описание

Metronidazolesolution for infusion500mg/100ml - 100ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

420

Прогнозна стойност, без ДДС
508 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 151 / Заглавие на обособената позиция 151 Специфични имуноглобулиниsol. inj. in pre-filled syr.+ attached needle1500 IU
1) Кратко описание

Специфични имуноглобулиниsol. inj. in pre-filled syr.+ attached needle1500 IU

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

6

Прогнозна стойност, без ДДС
758 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 152 / Заглавие на обособената позиция 152 Anti-D (rh) immunoglobulinsol. inj.625 IU/ml - 2ml
1) Кратко описание

Anti-D (rh) immunoglobulinsol. inj.625 IU/ml - 2ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

6

Прогнозна стойност, без ДДС
790 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 153 / Заглавие на обособената позиция 153 Tetanus toxoidsusp. inj. amp. 0,5 ml (1 dose)
1) Кратко описание

Tetanus toxoidsusp. inj. amp. 0,5 ml (1 dose)

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

40

Прогнозна стойност, без ДДС
37 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 154 / Заглавие на обособената позиция 154 Diclofenacsolution for injection25mg/ml - 3ml
1) Кратко описание

Diclofenacsolution for injection25mg/ml - 3ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

2700

Прогнозна стойност, без ДДС
900 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 155 / Заглавие на обособената позиция 155 Diclofenac sodiummodified release tablets75 mg
1) Кратко описание

Diclofenac sodiummodified release tablets75 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

200

Прогнозна стойност, без ДДС
26 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 156 / Заглавие на обособената позиция 156 Meloxicamsolution for injection15mg/1,5 ml
1) Кратко описание

Meloxicamsolution for injection15mg/1,5 ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

330

Прогнозна стойност, без ДДС
311 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 157 / Заглавие на обособената позиция 157 Ibuprofen oral susp.100mg/5ml - 120ml
1) Кратко описание

Ibuprofen oral susp.100mg/5ml - 120ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

160

Прогнозна стойност, без ДДС
368 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 158 / Заглавие на обособената позиция 158 Ketoprofentabl.50 mg
1) Кратко описание

Ketoprofentabl.50 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

200

Прогнозна стойност, без ДДС
18 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 159 / Заглавие на обособената позиция 159 Dexketoprofensolution for injection50mg/2ml
1) Кратко описание

Dexketoprofensolution for injection50mg/2ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

2700

Прогнозна стойност, без ДДС
4950 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 160 / Заглавие на обособената позиция 160 Suxamethoniumsolution for injection10mg/ml - 5ml
1) Кратко описание

Suxamethoniumsolution for injection10mg/ml - 5ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

150

Прогнозна стойност, без ДДС
339 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 161 / Заглавие на обособената позиция 161 Suxamethoniumsolution for injection20mg/ml - 5ml
1) Кратко описание

Suxamethoniumsolution for injection20mg/ml - 5ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

75

Прогнозна стойност, без ДДС
94 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 162 / Заглавие на обособената позиция 162 Pipecuronium bromidepowder and solvent for solution for injection4mg/2ml + solv. 2ml
1) Кратко описание

Pipecuronium bromidepowder and solvent for solution for injection4mg/2ml + solv. 2ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

90

Прогнозна стойност, без ДДС
218 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 163 / Заглавие на обособената позиция 163 Tolperisone Hydrochloridefilm-coated tablets150 mg
1) Кратко описание

Tolperisone Hydrochloridefilm-coated tablets150 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1110

Прогнозна стойност, без ДДС
171 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 164 / Заглавие на обособената позиция 164 Isofluranesol. inh.100 ml
1) Кратко описание

Isofluranesol. inh.100 ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

15

Прогнозна стойност, без ДДС
438 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 165 / Заглавие на обособената позиция 165 Fentanylsolution for injection0,1mg/2ml
1) Кратко описание

Fentanylsolution for injection0,1mg/2ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

90

Прогнозна стойност, без ДДС
37 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 166 / Заглавие на обособената позиция 166 Fentanylsolution for injection0,25mg/5ml
1) Кратко описание

Fentanylsolution for injection0,25mg/5ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

15

Прогнозна стойност, без ДДС
12 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 167 / Заглавие на обособената позиция 167 Ketaminesolution for injection500mg/10ml
1) Кратко описание

Ketaminesolution for injection500mg/10ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

20

Прогнозна стойност, без ДДС
138 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 168 / Заглавие на обособената позиция 168 Propofolemul.inf.200mg/20ml
1) Кратко описание

Propofolemul.inf.200mg/20ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

590

Прогнозна стойност, без ДДС
1888 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 169 / Заглавие на обособената позиция 169 Propofolemul.inf.500mg/50ml
1) Кратко описание

Propofolemul.inf.500mg/50ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

295

Прогнозна стойност, без ДДС
2227 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 170 / Заглавие на обособената позиция 170 Acetylsalicylic acidtabl.300 mg
1) Кратко описание

Acetylsalicylic acidtabl.300 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1200

Прогнозна стойност, без ДДС
33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 171 / Заглавие на обособената позиция 171 Bupivacaine ( обикновен )emulsion for injection/ infusion5mg/ml - 4ml
1) Кратко описание

Bupivacaine ( обикновен )emulsion for injection/ infusion5mg/ml - 4ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

270

Прогнозна стойност, без ДДС
1523 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 172 / Заглавие на обособената позиция 172 Lidocainesolution for injection5mg/ml - 10ml
1) Кратко описание

Lidocainesolution for injection5mg/ml - 10ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

3500

Прогнозна стойност, без ДДС
4463 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 173 / Заглавие на обособената позиция 173 Lidocainesolution for injection10mg/ml - 10ml
1) Кратко описание

Lidocainesolution for injection10mg/ml - 10ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1750

Прогнозна стойност, без ДДС
2610 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 174 / Заглавие на обособената позиция 174 Lidocainesolution for injection20mg/ml - 2ml
1) Кратко описание

Lidocainesolution for injection20mg/ml - 2ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

530

Прогнозна стойност, без ДДС
353 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 175 / Заглавие на обособената позиция 175 Lidocaineointment 5% - 40g
1) Кратко описание

Lidocaineointment 5% - 40g

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

20

Прогнозна стойност, без ДДС
41 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 176 / Заглавие на обособената позиция 176 Levobupicainesolution for injection5mg/ml - 10ml
1) Кратко описание

Levobupicainesolution for injection5mg/ml - 10ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

130

Прогнозна стойност, без ДДС
542 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 177 / Заглавие на обособената позиция 177 Pethidine solution for injection50mg/ml - 2ml
1) Кратко описание

Pethidine solution for injection50mg/ml - 2ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

170

Прогнозна стойност, без ДДС
241 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 178 / Заглавие на обособената позиция 178 Tramadolsol.for inj. 50mg/ml - 2ml
1) Кратко описание

Tramadolsol.for inj. 50mg/ml - 2ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

750

Прогнозна стойност, без ДДС
538 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 179 / Заглавие на обособената позиция 179 Tramadolcapsules50 mg
1) Кратко описание

Tramadolcapsules50 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

750

Прогнозна стойност, без ДДС
93 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 180 / Заглавие на обособената позиция 180Metamizole sodiumsol. for inj.500mg/ml - 2ml
1) Кратко описание

Metamizole sodiumsol. for inj.500mg/ml - 2ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

6120

Прогнозна стойност, без ДДС
2264 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 181 / Заглавие на обособената позиция 181 Metamizole sodiumoral solution500mg/ml - 20ml
1) Кратко описание

Metamizole sodiumoral solution500mg/ml - 20ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

17

Прогнозна стойност, без ДДС
80 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 182 / Заглавие на обособената позиция 182 Paracetamolsolution for infusion10mg/ml - 100ml
1) Кратко описание

Paracetamolsolution for infusion10mg/ml - 100ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

30

Прогнозна стойност, без ДДС
38 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 183 / Заглавие на обособената позиция 183 Paracetamolsupp150 mg
1) Кратко описание

Paracetamolsupp150 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

200

Прогнозна стойност, без ДДС
58 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 184 / Заглавие на обособената позиция 184 Paracetamolsupp80 mg
1) Кратко описание

Paracetamolsupp80 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

100

Прогнозна стойност, без ДДС
17 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 185 / Заглавие на обособената позиция 185 Paracetamoltabl.500 mg
1) Кратко описание

Paracetamoltabl.500 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

6000

Прогнозна стойност, без ДДС
340 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 186 / Заглавие на обособената позиция 186 Clonazepamtablet 0,5 mg
1) Кратко описание

Clonazepamtablet 0,5 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1600

Прогнозна стойност, без ДДС
68 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 187 / Заглавие на обособената позиция 187 Clonazepamtablet 2 mg
1) Кратко описание

Clonazepamtablet 2 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

420

Прогнозна стойност, без ДДС
28 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 188 / Заглавие на обособената позиция 188 Carbamazepinetablets200 mg
1) Кратко описание

Carbamazepinetablets200 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

900

Прогнозна стойност, без ДДС
66 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 189 / Заглавие на обособената позиция 189 Valproic acidprolong.tablets500 mg
1) Кратко описание

Valproic acidprolong.tablets500 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

210

Прогнозна стойност, без ДДС
36 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 190 / Заглавие на обособената позиция 190 Chlorpromazinesol.inj.5mg/ml - 5ml
1) Кратко описание

Chlorpromazinesol.inj.5mg/ml - 5ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

40

Прогнозна стойност, без ДДС
29 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 191 / Заглавие на обособената позиция 191 Chlorpromazinesol.inj.10mg/ml - 5ml
1) Кратко описание

Chlorpromazinesol.inj.10mg/ml - 5ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

50

Прогнозна стойност, без ДДС
34 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 192 / Заглавие на обособената позиция 192 Diazepamtablet10 mg
1) Кратко описание

Diazepamtablet10 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

500

Прогнозна стойност, без ДДС
44 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 193 / Заглавие на обособената позиция 193 Diazepamtablet5 mg
1) Кратко описание

Diazepamtablet5 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

560

Прогнозна стойност, без ДДС
40 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 194 / Заглавие на обособената позиция 194 Diazepamsol.inj.5mg/ml - 2ml
1) Кратко описание

Diazepamsol.inj.5mg/ml - 2ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

550

Прогнозна стойност, без ДДС
330 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 195 / Заглавие на обособената позиция 195 Midazolam solution for injection 5mg/ml - 3ml
1) Кратко описание

Midazolam solution for injection 5mg/ml - 3ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

50

Прогнозна стойност, без ДДС
112 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 196 / Заглавие на обособената позиция 196 Midazolam solution for injection1mg/ml - 5ml
1) Кратко описание

Midazolam solution for injection1mg/ml - 5ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

150

Прогнозна стойност, без ДДС
295 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 197 / Заглавие на обособената позиция 197 Bromidessol. for inj.100mg/ml - 5ml
1) Кратко описание

Bromidessol. for inj.100mg/ml - 5ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

860

Прогнозна стойност, без ДДС
896 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 198 / Заглавие на обособената позиция 198 Piracetamsol.for inj.200mg/ml - 5ml
1) Кратко описание

Piracetamsol.for inj.200mg/ml - 5ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

500

Прогнозна стойност, без ДДС
500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 199 / Заглавие на обособената позиция 199 Piracetamsolution for injection3g/15ml
1) Кратко описание

Piracetamsolution for injection3g/15ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

3180

Прогнозна стойност, без ДДС
2703 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 200 / Заглавие на обособената позиция 200 Piracetamcapsule400 mg
1) Кратко описание

Piracetamcapsule400 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

2400

Прогнозна стойност, без ДДС
168 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 201 / Заглавие на обособената позиция 201 Citicolinesol. for inj.1000mg/4ml
1) Кратко описание

Citicolinesol. for inj.1000mg/4ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

50

Прогнозна стойност, без ДДС
176 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 202 / Заглавие на обособената позиция 202 Citicolinesol. for inj.500mg/4ml
1) Кратко описание

Citicolinesol. for inj.500mg/4ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

40

Прогнозна стойност, без ДДС
90 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 203 / Заглавие на обособената позиция 203 Vinpocetinesolution for infusion5mg/ml - 2ml
1) Кратко описание

Vinpocetinesolution for infusion5mg/ml - 2ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1700

Прогнозна стойност, без ДДС
921 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 204 / Заглавие на обособената позиция 204 Galantaminetablets5 mg
1) Кратко описание

Galantaminetablets5 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

300

Прогнозна стойност, без ДДС
159 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 205 / Заглавие на обособената позиция 205 Galantaminesolution for injection10mg/ml - 1ml
1) Кратко описание

Galantaminesolution for injection10mg/ml - 1ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

160

Прогнозна стойност, без ДДС
389 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 206 / Заглавие на обособената позиция 206 Galantaminesolution for injection5mg/ml - 1ml
1) Кратко описание

Galantaminesolution for injection5mg/ml - 1ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

120

Прогнозна стойност, без ДДС
239 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 207 / Заглавие на обособената позиция 207 Betahistinetabl.16 mg
1) Кратко описание

Betahistinetabl.16 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

3600

Прогнозна стойност, без ДДС
251 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 208 / Заглавие на обособената позиция 208 Xylometazolinenasal drops, solution 0,05% - 10ml
1) Кратко описание

Xylometazolinenasal drops, solution 0,05% - 10ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

130

Прогнозна стойност, без ДДС
154 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 209 / Заглавие на обособената позиция 209 Collagolumpowd.200 mg
1) Кратко описание

Collagolumpowd.200 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

100

Прогнозна стойност, без ДДС
149 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 210 / Заглавие на обособената позиция 210 Salbutamolsol.neb.5mg/ml - 20ml
1) Кратко описание

Salbutamolsol.neb.5mg/ml - 20ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

40

Прогнозна стойност, без ДДС
322 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 211 / Заглавие на обособената позиция 211 Salbutamolpressurised inhalation suspension100mcg/metered actuation - 200 doses
1) Кратко описание

Salbutamolpressurised inhalation suspension100mcg/metered actuation - 200 doses

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

500

Прогнозна стойност, без ДДС
1992 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 212 / Заглавие на обособената позиция 212 Ephedrine hydrochloridesol. for inj.50mg/ml - 1ml
1) Кратко описание

Ephedrine hydrochloridesol. for inj.50mg/ml - 1ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

130

Прогнозна стойност, без ДДС
86 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 213 / Заглавие на обособената позиция 213 Aminophyllinesolution for injection 24mg/ml - 10 ml
1) Кратко описание

Aminophyllinesolution for injection 24mg/ml - 10 ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

60

Прогнозна стойност, без ДДС
124 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 214 / Заглавие на обособената позиция 214 Thyme fluid extractsyrup 100 ml
1) Кратко описание

Thyme fluid extractsyrup 100 ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

240

Прогнозна стойност, без ДДС
494 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 215 / Заглавие на обособената позиция 215 Bromhexinetabl.8 mg
1) Кратко описание

Bromhexinetabl.8 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

19020

Прогнозна стойност, без ДДС
2378 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 216 / Заглавие на обособената позиция 216 Bromhexinesolution for injection2mg/ml - 2ml
1) Кратко описание

Bromhexinesolution for injection2mg/ml - 2ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

350

Прогнозна стойност, без ДДС
373 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 217 / Заглавие на обособената позиция 217 Carbocisteinesyrup 2% 125ml
1) Кратко описание

Carbocisteinesyrup 2% 125ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

320

Прогнозна стойност, без ДДС
1608 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 218 / Заглавие на обособената позиция 218 Ambroxolsol. oral 15mg/5ml - 100ml
1) Кратко описание

Ambroxolsol. oral 15mg/5ml - 100ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

320

Прогнозна стойност, без ДДС
1328 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 219 / Заглавие на обособената позиция 219 Ephedrine hydrochloride,Glaucine hydrobromidesyrup5,75mg/4,6mg/5ml - 125g
1) Кратко описание

Ephedrine hydrochloride,Glaucine hydrobromidesyrup5,75mg/4,6mg/5ml - 125g

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

465

Прогнозна стойност, без ДДС
1228 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 220 / Заглавие на обособената позиция 220 Dimetindeneoral drops, solution 1mg/ml - 20ml
1) Кратко описание

Dimetindeneoral drops, solution 1mg/ml - 20ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

60

Прогнозна стойност, без ДДС
237 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 221 / Заглавие на обособената позиция 221 Chloropyraminesolution for injection10mg/ml - 2ml
1) Кратко описание

Chloropyraminesolution for injection10mg/ml - 2ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

160

Прогнозна стойност, без ДДС
181 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 222 / Заглавие на обособената позиция 222 Loratadinetabl.10 mg
1) Кратко описание

Loratadinetabl.10 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

80

Прогнозна стойност, без ДДС
34 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 223 / Заглавие на обособената позиция 223 Tobramycindrops eye3mg/ml - 5ml
1) Кратко описание

Tobramycindrops eye3mg/ml - 5ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

30

Прогнозна стойност, без ДДС
73 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 224 / Заглавие на обособената позиция 224 Fusidic acideye drops10mg/g - 5g
1) Кратко описание

Fusidic acideye drops10mg/g - 5g

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

10

Прогнозна стойност, без ДДС
46 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 225 / Заглавие на обособената позиция 225 Boric acid,Carbaethopendecine bromide,Sodium tetraborateeye drops19mg/0,2mg/0,5mg/ml - 10ml
1) Кратко описание

Boric acid,Carbaethopendecine bromide,Sodium tetraborateeye drops19mg/0,2mg/0,5mg/ml - 10ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

10

Прогнозна стойност, без ДДС
27 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 226 / Заглавие на обособената позиция 226 Ofloxacindrops eye/ear0,3% 3mg/ml - 10ml
1) Кратко описание

Ofloxacindrops eye/ear0,3% 3mg/ml - 10ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

25

Прогнозна стойност, без ДДС
131 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 227 / Заглавие на обособената позиция 227 Levofloxacin eye drops, solution 5mg/ml - 5ml
1) Кратко описание

Levofloxacin eye drops, solution 5mg/ml - 5ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

55

Прогнозна стойност, без ДДС
359 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 228 / Заглавие на обособената позиция 228 Moxifloxacineye drops, solution 5mg/ml - 5ml
1) Кратко описание

Moxifloxacineye drops, solution 5mg/ml - 5ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

25

Прогнозна стойност, без ДДС
281 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 229 / Заглавие на обособената позиция 229 Diclofenaceye drops0,1% 1mg/ml - 5ml
1) Кратко описание

Diclofenaceye drops0,1% 1mg/ml - 5ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

45

Прогнозна стойност, без ДДС
247 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 230 / Заглавие на обособената позиция 230 Dexamethasone; Tobramycineye drops suspension5 ml
1) Кратко описание

Dexamethasone; Tobramycineye drops suspension5 ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

50

Прогнозна стойност, без ДДС
120 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 231 / Заглавие на обособената позиция 231 Brinzolamideeye drops, suspension 10mg/ml - 5ml
1) Кратко описание

Brinzolamideeye drops, suspension 10mg/ml - 5ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

25

Прогнозна стойност, без ДДС
366 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 232 / Заглавие на обособената позиция 232 Timololdrops eye5mg/ml - 5ml
1) Кратко описание

Timololdrops eye5mg/ml - 5ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

30

Прогнозна стойност, без ДДС
87 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 233 / Заглавие на обособената позиция 233 Proxymetacaineeye drops, solution 0,5% 5mg/ml - 15ml
1) Кратко описание

Proxymetacaineeye drops, solution 0,5% 5mg/ml - 15ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

25

Прогнозна стойност, без ДДС
186 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 234 / Заглавие на обособената позиция 234 Nitrofural,Phenazone,Tetracaine 2.5%ear drops, solution 2,5mg/87,5/87,5mg/31,25mg/ml - 5ml
1) Кратко описание

Nitrofural,Phenazone,Tetracaine 2.5%ear drops, solution 2,5mg/87,5/87,5mg/31,25mg/ml - 5ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

30

Прогнозна стойност, без ДДС
77 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 235 / Заглавие на обособената позиция 235 Glucose/Sodium chloridesolution for infusion - екофлак50g/9g/l - 500 ml
1) Кратко описание

Glucose/Sodium chloridesolution for infusion - екофлак50g/9g/l - 500 ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

770

Прогнозна стойност, без ДДС
873 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 236 / Заглавие на обособената позиция 236 Glucose/Sodium chloridesolution for infusion - сак50g/9g/l - 500 ml
1) Кратко описание

Glucose/Sodium chloridesolution for infusion - сак50g/9g/l - 500 ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

770

Прогнозна стойност, без ДДС
873 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 237 / Заглавие на обособената позиция 237 Water for injectionsolution for injection10 ml
1) Кратко описание

Water for injectionsolution for injection10 ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

720

Прогнозна стойност, без ДДС
144 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 238 / Заглавие на обособената позиция 238 Water for injectionsolution for injection - екофлак500 ml
1) Кратко описание

Water for injectionsolution for injection - екофлак500 ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1100

Прогнозна стойност, без ДДС
1019 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 239 / Заглавие на обособената позиция 239 Sodium citratesol. for inj.31mg/ml - 1ml
1) Кратко описание

Sodium citratesol. for inj.31mg/ml - 1ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

70

Прогнозна стойност, без ДДС
59 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 240 / Заглавие на обособената позиция 240 Barim sulfatepowder for oral and rectal susp.100 g
1) Кратко описание

Barim sulfatepowder for oral and rectal susp.100 g

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

180

Прогнозна стойност, без ДДС
960 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12