Версия за печат

00038-2014-0042

BG-Габрово:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Габрово, пл. Възраждане 3, За: инж. Янка Здравкова, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 818382, E-mail: zdravkova@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/103-.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Договаряне без обявление по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 92 от 02.12.2014 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00038-2014-0042
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

"Доставка на течни горива (Дизелово гориво, Бензин А - 95Н и Пропан-бутан) за зареждане на бензиностанция, предназначени за нуждите на ОП "Благоустрояване"


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: Борсов договор 854 на ССБ от 10.12.2014 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

БУЛТРЕЙД 2002 ООД, ЕИК 103672090, Р-Н МЛАДОСТ, ЗПЗ, ул. НЕПТУН No 8, ЕТ. 2, ОФИС 2, Република България 9000, ВАРНА, Тел.: 052 506018

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да доставя течни горива (Дизелово гориво, Бензин А - 95Н и Пропан-бутан) за зареждане на бензиностанция, предназначени за нуждите на ОП "Благоустрояване" в прогнозни количества съгласно спецификация към борсов договор № 854/ 10.12.2014 г., сключен чрез ССБ АД.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

01.01.2015 г. 

Крайна дата

31.12.2015 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
324414.88 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

25.01.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
294585.2 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

29.01.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Таня Венкова Христова
Длъжност: Кмет на Община Габрово