Версия за печат

00016-2015-0001

BG-Априлци:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Априлци, ул.Васил Левски № 109, За: Марко Пенов - Гл.експерт Общинска собственост, Република България 5641, Априлци, Тел.: 06958 2222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.obshtina-apriltsi.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-538-00016_2015_0001.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Строителство
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 35 от 09.02.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00016-2015-0001
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

СМР за обект „Изграждане на игрище за мини – футбол в община Априлци за подобряване достъпа на населението до спортни услуги”


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 00016-2015-0001-1 от 02.06.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

СТРОИТЕЛ - ТРОЯН ЕООД, ЕИК 110562608, пл.”Раковски” № 1, Република България 5600, Троян, Тел.: 0670 63133, E-mail: stroitel@optitroyan.net, Факс: 0670 63133

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на игрище за мини – футбол в община Априлци за подобряване достъпа на населението до спортни услуги. Игрището за мини – футбол в община Априлци ще бъде с размери 40, 5 /20,5 м. включително фундамента на оградата. Настилката на игрището се предвижда да се изпълни от изкуствена трева върху предварително подготвена и подравнена основа с изпълнен дренаж съгласно подробно описание на пластовете в проекта. Игралното поле е с размери 35/ 17 м., като около него се предвиждат ивици за обслужване и обхождане, където ще се ситуират няколко пейки за зрители, съответно по 1,5 м. по двете дълги страни и по 2,5 м. по късите страни. Игрището ще се огради с ажурна ограда с височина 2,2 м., съставена от модулни пана със стойки от стоманени тръби ф 60/ 3,5 мм. и плетена метална мрежа с деб. 3 мм. с PVC покритие. Предвижда се двукрила входна врата с размери 180/ 215 см. С брава за заключване, полимерно боядисана. Към игрището се предвиждат и две футболни врати с размери 300/ 100/ 200 см. , разположени в средата по двете му къси страни. За обезопасяване на високите топки е предвидена и предпазна полиетиленова мрежа, която ще се монтира над височина 2.2 м. посредством стоманени въжета за обтегачи, захваната през няколко модулни полета с метални пръти, замонолитени върху стойките. Стойките, държащи оградните пана, се монтират в отвори, оформени с чакащи PVC тръби, положени в кофража, в които се излива циментово мляко след вертикализирането им. През 2 – 4 модулни пана се монтират противоветрови наклонени пръти със същото сечение като на стойките. Ажурната ограда се монтира върху предварително подготвен ивичен фундамент, изпълнен от стоманобетон. Оформянето на основата под игрището ще стане, като се отнеме машинно необходимия за целия детайл пласт от нивото на съществуващия терен и се положат последователно показаните в детайла на чертежа от техническия проект пластове, добре уплътнени и трамбовани през 20 см. Височина. Най – отдолу при подготовката на леглото се предвижда да се изпълнят улеи за отвеждане на водата – 2 бр., разположени в посока по дължина на терена и на разстояние по от страничните къси страни, като площта между и встрани от тях се оформи с напречен наклон 0,05 % по късата страна.1. Машинен масов изкоп при нормални условия на отвал куб.м. 640; 2. Тесен изкоп за ивична стоманобетонова основа на ограда - средна дълбочина 0,8 м, ширина 0,4 м. куб.м 38.00 3. Извозване на земни маси на разрешено разтоварище куб. м 640 4. Подравняване на земно легло /тънък изкоп/ и профилиране на леглото с наклон 0,5% по късата страна, двустранно м2 800 5. Кофраж за бетонова основа за ограда – средна дълбочина 0.80 м., ширина 0.25 м. м2 195.00 6. Бетон клас 612,5 за стоманобетонова основа за ограда куб. м. 24.00 7. Доставка и монтаж на дренажни събиратели Ф 160. за футболно игрищем 80.00 8. Доставка и монтаж на чакащи тръби за оградна система ф 80 ПВЦ с Н= 50 см.М 24.00 9. Доставка и монтаж армировка за бетонов борд на ограда и стълбове -стом. А1- ф 6,5мм кг 650.00 10. Трошено каменна настилка 1ви слой фракция с размер 4 - 80 мм куб. м. 400.00 11. Трошено каменна настилка 2ри слой фракция с размер 0-15 мм - куб.м. 125.00 12. Насипване каменен пясък за заклинване и фино подравняване - куб. м. 45.00 13. Доставка и монтаж на геотекстил 300 гр/кв.м. м2 880.00 14. Доставка изкуствена трева 40 - 50 мм –материал 100% полиестер, висока износоустойчивост, противоподхлъзв. св ва м2 800.00 15. Цоставка на сух кварцов пясък 0,4 - 0,8 мм тон 17.00 16. Гумени гранули - черни - за пълнеж на изкуствената трева - тон 8.50 17. Полиуретанаво лепило за подлепяне на изкуствена трева - кг 152.00 18. Залепваща лента 30 см - за монтаж на изкуствена трева м. л. 500.00 19. Полагане на изкуствена трева с очертаване и оразмеряване - Футболно игрище м 2 800.00 20. Машинно нанасяне на кварцов пясък и гумени гранули м 2 800.00 21. Монтаж оградна система с височина Н 2.2 м , стоманени тръби ф 60/3,5 мм , плетена метална мрежаЗ мм с

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

90

ІII.7) Стойност посочена в договора
76009.28 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства
Финансирането е 100% от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

23.12.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
75565.93 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

01.02.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Д-р Младен Максимов Пелов
Длъжност: Кмет на Община Априлци