Версия за печат

00016-2014-0002

BG-Априлци:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Априлци, ул.Васил Левски № 109, За: Марко Пенов - Гл.експерт Общинска собственост, Република България 5641, Априлци, Тел.: 06958 2222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: obshtina-apriltsi.com.

Адрес на профила на купувача: http://apriltsi.acstre.com/subsection-532-00016_2014_0002.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 40 от 24.02.2014 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00016-2014-0002
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Поставяне на информационни табла – табели и билбордове на четирите входа на община Априлци, центровете на кварталите на града и селата, до вековно дърво, на пътни разклони. Предвижда се и доставката и монтажа на пейки и кошчета за смет в непосредствена близост до монтираните табла. Предвидените дейности включват изработка, доставка и монтаж на 8 бр. билборда със соларно осветление, 7 бр. информационни табели, на които ще бъдат указани селата и кварталите на града в общината и намиращите се в тях атракции, и забележителности, както и разстоянието до тях от съответното място, като ще се популяризира и финансовата подкрепа на ЕЗФРСР. Към дейностите се включват и печат, доставка и монтаж на винилови платна за билборд и за информационните табели. Предвижда се доставка и монтаж на 19 бр. паркови пейки за вграждане в бетонова основа, устойчиви на вандализъм; 4 бр. подвижни паркови пейки; 22 бр. метални кошчета за смет за вграждане в бетонова основа. Изпълнението на доставката и монтажа трябва да бъде съобразено с цялата, свързана с изпълнението на конкретните видове дейности, законова и подзаконова база, технически правила и норми и приложими стандарти. Доставените стоки трябва да отговарят на документи за внедрена система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен. Дейностите следва да бъдат извършени въз основа на одобрени инвестиционни проекти.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 00016-2014-0002/2014 от 11.06.2014 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

КАСТЕЛО ООД, ЕИК 123120216, ул.”Бяло море” № 1, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 633033, E-mail: kastelo_ltd@abv.bg, Факс: 042 633033

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Изработка, доставка и монтаж на информационни табла и пътепоказатели за туристическите места и маршрути в община Априлци, обособяване на места за отдих и почивка

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

90

ІII.7) Стойност посочена в договора
51242 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства
Финансирането е 100% от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

12.12.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
50262 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

01.02.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Д-р Младен Максимов Пелов
Длъжност: Кмета на Община Априлци