Версия за печат

02709-2016-0028

BG-Ботевград: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Витиня към Държавно предприятие - Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ - Враца, местност Витиня, п.к. № 7, За: Тошко Петков, България 2140, гр. Ботевград, За: Тошко Петков, България 2140, Ботевград, Тел.: 0723 98745, E-mail: ddsvitinia@abv.bg, Факс: 0884 858496

Място/места за контакт: ДЛС Витиня

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160201RCAt6264983.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Друг: териториално поделение на държ. предприятие

Основна дейност на възложителя

Друг: дърводобив, лов и опазване на горски територии

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ДЛС Витиня

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: ДЛС Витиня
Код NUTS: BG412
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ДЛС Витиня

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22000000, 22800000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти
Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Видовете и прогнозни количества канцеларски материали са описани в техническата спецификация към документацията. Възложителят може да заявява канцеларските материали, като няма задължение за цялостно усвояване на посочените в спецификацията видове и количества канцеларски материали за срока на договора. За отделни видове канцеларски материали количествата могат да бъдат надхвърлени, но без да се надвишава общата стойност на поръчката. Прогнозната стойност на обществената поръчка е до 18000,00 /осемнадесет хиляди/ лева без ДДС за срок от 36 месеца.

Прогнозна стойност без ДДС
18000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

36


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Кандидатите внасят гаранция за участие в процедурата както следва:180 лв; вносими в касата на ДЛС Витиня или по банковата сметка на ДЛС “Витиня”, ЦКБ АД, КЛОН ЕТРОПОЛЕ, ОФИС БОТЕВГРАД, IBAN: BG91CECB979010D1542700; BIC:CECBBGSF. Кандидатът, определен от възложителя за изпълнител на обществената поръчка, трябва да представи гаранция за изпълнение на договора в размер 3 % от стойността на договора, предсавена под формата на парична сума по сметката на ТП ДЛС Витиня: IBAN: BG91CECB979010D1542700; BIC:CECBBGSF. ЦКБ АД, Клон Етрополе (в основанието на пл. нареждане се посочва вида на гаранцията ) или под формата на неотменима безусловна банкова гаранция със срок на валидност не по - кратък от 10 (десет) дни след изтичане срока на договора или след прекратяването му. Банковата гаранция, следва да дава възможност на Възложителя да реализира правата си по същата само въз основа на свое едностранно волеизявление, независимо от претенции на трети лица и без да са необходими други доказателства относно неизпълнение на договорно или друго задължение от страна на Изпълнителя. Гаранцията за изпълнение се внася преди подписване на договора и се освобождава до 30 /тридесет/ дни след изтичане срока на договора или след прекратяването му. В случай на невнасяне от страна на изпълнителя на гаранцията за изпълнение, договор не се сключва и се поканва кандидатът, класиран на второ място. Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора в предвидените от закона и в договора случаи.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Възложителят заплаща заявените и доставени артикули по посочена от изпълнителя банкова сметка до 30 календарни дни след представяне на фактурата при редовен приемателно - предавателен протокол.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата се изготвя и се поставя в плик- общ изготвен и подпечатан от участника, подписан от представляващия участника и трябва да съдържа минимум следните документи: Изискуеми документи и информация: За плик № 1 с надпис „Документи за подбор” 1. Приложение № 1- посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 2.Приложение № 2 - оферта, с включен срок за изпълнение, съгласно представен в документацията образец Срок на валидност на офертата е 90 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти; Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. 3. Приложение № 3 - декларация по чл.47,ал.9 от ЗОП 4. Изисквания към финансово и икономическо състояние на кандидатите: -Документ с информация за съответния публичен регистър, в които е публикуван Годишния финансов отчет за 2014г. или някоя от съставните му части или копие от годишния баланс и от отчета за приходите и разходите за 2014г; по чл 50,ал1, т2 от ЗОП 5. Приложение № 4 - Декларация по чл.56,ал.1,т.6 от ЗОП декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. 6. Приложение № 5 -Декларация за подизпълнители по чл56, ал1,т.8 7. Приложение № 6 – Декларация –списък по чл51, ал1, т1 от ЗОП 8. Приложение № 7 - Декларация по чл.56,ал.1,т.12 от ЗОП /приемане условията на договора/ 9. Приложение №8 - Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата 10.Гаранция за участие в размер на 180 лв. представляваща 1 % от стойността на поръчката. За плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” В плика се поставя техническото предложение за изпълнение на поръчката с посочване на срока за изпълнение. Приложение № 9/само в оригинал/. За плик № 3 с надпис „Предлагана цена” Предлаганата цена се изготвя по образец-Приложение № 10/само оригинал/. Както и всички останали документи посочени в документацията.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: Документ с информация за съответния публичен регистър, в които е публикуван Годишния финансов отчет за 2014г. или някоя от съставните му части или копие от годишния баланс и от отчета за приходите и разходите за 2014г; по чл 50,ал1, т2 от ЗОП
Минимални изисквания: Изискуеми документи и информация: Документ с информация за съответния публичен регистър, в които е публикуван Годишния финансов отчет за 2014г. или някоя от съставните му части или копие от годишния баланс и от отчета за приходите и разходите за 2014г; по чл 50,ал1, т2 от ЗОП
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: Приложение № 6 – Декларация –списък по чл51, ал1, т1 от ЗОП Декларация-списък на основните договори за доставка (с предмет, сходен с този на настоящата поръчка), изпълнени от участника през предходните три години - с посочване на стойността на всеки договор, датата на изпълнение и получателите по всеки договор, придружена с доказателствата за извършените доставки по всеки от договорите
Минимални изисквания: Изискуеми документи и информация: Приложение № 6 – Декларация –списък по чл51, ал1, т1 от ЗОП Декларация-списък на основните договори за доставка (с предмет, сходен с този на настоящата поръчка), изпълнени от участника през предходните три години - с посочване на стойността на всеки договор, датата на изпълнение и получателите по всеки договор, придружена с доказателствата за извършените доставки по всеки от договорите
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
07.03.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

При поискване на заинтересованото лице Възложителят предоставя документацията на място на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. В този случай документацията се заплаща и цената и е 5 /Пет/ лева без ДДС.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
17.03.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 18.03.2016 г.  Час: 12:00
Място

ДЛС Витиня административна сграда

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Пълномощтни представители на участниците.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

По реда на чл.120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

01.02.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ