02711-2016-0024

BG-Добрич: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Държавно горско стопанство-Добрич ТП на СИДП ДП гр.Шумен, ул. Марин Дринов 5, За: инж.Ренета Назърова, адв.Цветан Георгиев, Република България 9300, Добрич, Тел.: 058 600678, E-mail: dgs.dobritch@dpshumen.bg, Факс: 058 600658

Място/места за контакт: инж.Цанко Николов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dgsdobritch.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dgsdobritch.dpshumen.bg/?p=761.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: горско стопанство

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Агротехнически услуги-култивиране, сеитба, торене, пръскане, прибиране на реколта, оран и др. на дивечови ниви"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: Отдели от ДГТ стопанисвани от ДГС-Добрич, находящи се на територията на общ.Добричка
Код NUTS: BG332
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Изпълнение на агротехнически мероприятия в горски територии - култивиране, сеитба, торене, пръскане, прибиране на реколта, оран и др. на дивечови ниви. Част от необходимите материали-препарати и тор ще бъдат осигурени от възложителя, а останалите материали-семена и препарати за растителна защита ще се осигуряват от изпълнителя съгласно офертата му.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

77000000

Описание:

Услуги, свързани със селското и горското стопанство, овощарството, аквакултурите и пчеларството

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

съгласно техническата спецификация, в която са посочени обеми в декари за всяка дейност от всяка позиция.

Прогнозна стойност без ДДС
35786.1 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

31.12.2016 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Не се изискват на основание чл.59, ал.5, т.2 от ЗОП

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането ще се извършва на части, съответстващи на стойността на възложената и изпълнената част от поръчката, в 30 /тридесет/ дневен срок от извършването на работата, и приемането и от възложителя без забележки към качеството на изпълнението.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Документи и информация в Плик № 1 с надпис „Документи” Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника (по образец към документацията) Документи за представяне на участника (чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП) Представяне на участника съгласно с посочване на ЕИК, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата (съгл.чл.56, ал.1, т.1, б.”а” от ЗОП - по образец ) Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП, съгл.чл.56, ал.1, т.1, б.”б” (по образец ) Подава се и от подизпълнителя-чл.47, ал.8 ЗОП. Документи за доказване допустимостта на участника и подизпълнителите Копие на Договора за обединение, когато участникът е обединение и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият (съгл.чл.56, ал.1, т.2); Документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият обединението, когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението(съгл.чл.56, ал.1, т.2); Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП (по образеца към документацията). Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители (по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП (по образеца към документацията). Декларация, че участникът приема условията на проекто договора(по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (по образеца към документацията) ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ Декларация, по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици Декларация от подизпълнителя съгл. чл.55, ал.5 от ЗОП (по образеца към документацията). Нотариално заверено пълномощно на лицата, подписали офертата, в случай че нямат представителни функции, съгласно удостоверение за актуално състояние Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и срок за изпълнение, към което, ако е приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4; Приложение към техническото предложение (по образеца към документацията) Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП /по избор на участника/ Плик № 3 с надпис „Ценово предложение” Ценово предложение Приложение към Ценовото предложение
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: не
Минимални изисквания: не
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: не
Минимални изисквания: не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

НАРЕДБА № 104 ОТ 22 АВГУСТ 2006 Г. ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРЕДЛАГАНЕТО НА ПАЗАРА И УПОТРЕБАТА НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - участника следва да разполага с агроном

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
07.03.2016 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

Цената на документацията е 5.00 (пет) лева без вкл. ДДС и се заплаща по банков път по сметка BG38BUIB78771013961800 или в касата на стопанството при закупуване на документите, единствено ако участник желае да закупи хартиено копие. Ползването на документацията от профила на купувача е БЕЗПЛАТНО.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
07.03.2016 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 08.03.2016 г.  Час: 10:00
Място

административната сграда на Възложителя- в гр.Добрич, ул. " Марин Дринов" № 5

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват лицата по чл.68, ал.3 от ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

януари-февруари 2017 г.

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

януари-февруари 2017 г.

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Настоящата поръчка се възлага съобразно реда посочен в чл.64, ал.3 от ЗОП- документацията е публично достъпна по в сайта на възложителя - раздел " профил на купувача".

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.01.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция "Златия"
1) Кратко описание

Изпълнение на агротехнически мероприятия в горски територии - култивиране, сеитба, торене, пръскане, прибиране на реколта, оран и др. на дивечови ниви. Част от необходимите материали-препарати и тор ще бъдат осигурени от възложителя, а останалите материали-семена и препарати за растителна защита ще се осигуряват от изпълнителя съгласно офертата му.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

77000000

Описание:

Услуги, свързани със селското и горското стопанство, овощарството, аквакултурите и пчеларството

3) Количество или обем

съгласно техническата спецификация

Прогнозна стойност, без ДДС
19312 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.12.2016 г. 

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция "Житница"
1) Кратко описание

Изпълнение на агротехнически мероприятия в горски територии - култивиране, сеитба, торене, пръскане, прибиране на реколта, оран и др. на дивечови ниви. Част от необходимите материали-препарати и тор ще бъдат осигурени от възложителя, а останалите материали-семена и препарати за растителна защита ще се осигуряват от изпълнителя съгласно офертата му.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

77000000

Описание:

Услуги, свързани със селското и горското стопанство, овощарството, аквакултурите и пчеларството

3) Количество или обем

съгласно техническата спецификация

Прогнозна стойност, без ДДС
16474.1 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.12.2016 г.