Версия за печат

00077-2016-0001

BG-Плевен: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Център за спешна медиицнска помощ, бул.Г.Кочев №8, За: Рени Добрева, българия 5800, Плевен, Тел.: 064 886145, E-mail: reni.getova@abv.bg, Факс: 064 830598

Място/места за контакт: Рени Добрева

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.csmp-pleven.eu.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за използване на средствата за социално битовото обслужване на служителита от филиалита на ЦСМП-Плевен в градовете-Плевен,Левски,Червен бряг, Белене,Никопол,Гулянци,Искър,Кнежа, Долна Митрополия,чрез обектите по чл.2 ,ал.2 от Наредба 7/09.07.2003г.,с номинална стойност по заявка на възложиетля.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: гр.Плевен,бул.Г.Кочев №8
Код NUTS: BG314
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за използване на средствата за социално битовото обслужване на служителита от филиалита на ЦСМП-Плевен в градовете-Плевен,Левски,Червен бряг, Белене,Никопол,Гулянци,Искър,Кнежа, Долна Митрополия,чрез обектите по чл.2 ,ал.2 от Наредба 7/09.07.2003г.,с номинална стойност по заявка на възложиетля.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Ваучери за храна с номинална стойност от 2 лв.с ДДС- около 1200 бр.,ваучери за храна с номинална стойност от 10 лв.с ДДС -около 11160 бр.

Прогнозна стойност без ДДС
95000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Начало

01.04.2016 г. 

Завършване

31.12.2016 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 300 лв.представена в една от двете форми-банкова или парична сума, вносими всеки работен ден от 08.00 ч. до 16.00ч.в касата на ЦСМП-Плевен,ул.Г.Кочев №8 или по банков път по с/ка BG92UBBS80023106155009 ,BIC кода на банката е :UBBS BGSF , ОББ -АД гр.Плевен в срок до 14.03.2016 г.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 % от стойността на поръчката, представена преди подписване на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането се осъществява със средства по бюджета на ЦСМП - Плевен, а плащанията съгласно условията на сключения договор с оператора.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Срок на валидност на ваучерите - тридесет дни след прекратяване действието на договора.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.Посочване на единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговсия регистър,БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата ,в която кандидатът или участникът е установен,както и адрес,включитерно електронен,за кореспонденцияпри провеждането на процедурата.;При участници обединения-копие на договора за обединение,а когато в договора не е посочено лицето ,което представлява участниците в обединението - и документ,подписан от лицата в обединеието,в който се посочва представляващият. 2. Разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна. 3.Декларации по чл.47, ал.9 и чл.56 ,ал.1,т.6 от ЗОП. 4.Доказателства/декларация/ за наличие на свободна квота ваучери. 5.Доказателства за техническите възможности по чл.51 от ЗОП: – Списък на доставките или услугите като оператор, изпълнени през последните 3 /три/ години,считано от датата на подаване на офертата,с посочване на стойностите, датите и получателите ,заедно с доказателство за извършените услуги.Доказателството за извършените услуги се предоставя под формата на удостоверение,издадено от получателя. 6.Декларация по чл.56,ал.1,т.8 от ЗОП за подизпълнителите, които ще участват при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие,както и вида на работите които ще извършват. 7. Оригинал на банкова гаранция или копие от докуменат за внесена гаранция за участие в процедурата под формата на парична сума. 8. Предлагана цена , представена в отделен запечатан непрозрачен плик №3 с надпис “Предлагана цена”, поставен в плика с офертата. 9. Декларация по чл.56,ал.1,т.12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора. 10. Предложение по показатели за оценка: „Брой търговски обекти на територията на гр.Плевен и Плевенска област”- представя се списъка на търговските обекти на територията на гр.Плевен и Плевенска област , с които участникът има сключен договор за обслужване на доставчици по чл.15 ал.1 от Наредба №7 от 09.07.2003 г.с наименованието на обекта и адрес ; 11. Техническо предложение за изпълнението на поръчката,включващо и декларация за срок на изпълнение. 12. Срок на валидност на офертата. 13.Подписан и подпечатан проект на договор. 14.Списък на документите , които се съдържат в офертата , подписан от участника . Когато участикът в процедурата е обединение ,което не е юридическо лице,документите по т.1 и т.3 се представят за всяко физическо или юридическо лице ,включено в обединението. Когато участникът предвижда участие на подизпълнител ,документите по т.1,т.3,т.5 се представят за всеки от тях,а иизскванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Документите по т.5 се предсавят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25 ал.2 т.6 от ЗОП. Документите по т.10,т.11 се поставят в отделен запечатан ,непрозрачен плик №2 с надпис”Предложение за изпълнение на поръчката”, приложен в големия плик с офертата. Документите по т.1 - т.7,т.9,т.12, т.13 и т.14 се поставят в отделен запечатан ,непрозрачен плик №1 с надпис”Документи за подбор”, приложен в големия плик с офертата.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: не се изискват
Минимални изисквания: не се изискват
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Списък на доставките или услугите като оператор, изпълнени през последните 3 /три/ години,считано от датата на подаване на офертата,с посочване на стойностите, датите и получателите ,заедно с доказателство за извършените услуги.Доказателството за извършените услуги се предоставя под формата на удостоверение,издадено от получателя.
Минимални изисквания: Списък на доставките или услугите като оператор, изпълнени през последните 3 /три/ години,считано от датата на подаване на офертата,с посочване на стойностите, датите и получателите ,заедно с доказателство за извършените услуги.Доказателството за извършените услуги се предоставя под формата на удостоверение,издадено от получателя.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: предлагана цена за отпечатването и предоставянето на заявеното количество ваучери за храна за целия период на действие на договора; тежест: 10
Показател: Брой търговски обекти на територията на гр.Плевен и Плевенска област , с които участникът има сключен договор за обслужване на доставчици по чл.15 ал.1 от Наредба №7 от 09.07.2003 г.; тежест: 90

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
14.03.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
14.03.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

60

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 15.03.2016 г.  Час: 14:00
Място

гр.Плевен,бул.Г.Кочев №8,Диагностичен консултативенен център на УМБАЛ"Г.Странски" -ІV етаж,ст.№403

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Документите за участие в откритата процедура са публикувани в профила на купувача-www.csmp-pleven.eu.Същите могат да се получат от деловодството на ЦСМП-Плевен,бул.Г.Кочев №8,всеки работен ден от 08.00 ч.до 16.00 ч.до 14.03.2016г. Офертите за участие се подават в деловодството на ЦСМП-Плевен,бул.Г.Кочев №8,всеки работен ден от 08.00 ч.до 16.00 ч.до 14.03.2016г.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Център за спешна емдиицнска помощ, бул.Г.Кочев №8, България 5800, Плевен, Тел.: 064 886145, E-mail: reni.getova@abv.bg, Факс: 064 830598

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.01.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ