Версия за печат

00360-2016-0007

BG-София: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 831605795

УМБАЛ Александровска ЕАД, ул. Св. Г. Софийски № 1, За: Гергана Дерменджиева - началник отдел Обществени поръчки, Република България 1431, София, Тел.: 02 9230628, E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com, Факс: 02 9230646

Място/места за контакт: УМБАЛ Александровска ЕАД, отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://alexandrovska.com/.

Адрес на профила на купувача: http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index.

Електронен достъп до информация: http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160127tDQB2722391.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Сервизно обслужване, ремонт и доставка на резервни части, модули и компоненти при необходимост на медицинска апаратура” в УМБАЛ "Александровска" ЕАД

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 1 (01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Клиниките, отделенията и лабораториите на УМБАЛ "Александровска" ЕАД, ул. "Св. Георги Софийски" №1, София
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Настоящата открита процедура включва поддръжка, профилактика, доставка и подмяна на резервни части, модули и компоненти при необходимост от извършване на ремонт на медицинската апаратура по 3 /три/ обособени позиции. Услугата ще се извършва при условие на повикване на изпълнителя с почасово заплащане на труд за описаната в „Техническата спецификация” – Приложение № 1 към документацията, медицинска апаратура. Цената на вложените резервни части, модули, компоненти се заплаща извън посочените такси.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

50400000, 50410000, 50420000, 50421200

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване и прецизни апарати
Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за измерване, проверка и изпитване
Услуги по ремонт и поддържане на медицинско и хирургическо оборудване
Услуги по ремонт и поддържане на апарати с Х (рентгенови) лъчи

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно документацията за участие

Стойност, без да се включва ДДС
450000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всеки участник представя гаранция за участие в процедурата по позициите в „Техническата спецификация”, за които участва, както следва: За обособена позиция № 1 – по 10 лв. /десет лева/ за позиция. За обособени позиции № 2 и № 3 – по 5 лв. /пет лева/ за позиция. Гаранцията се представя в една от следните форми: - парична сума, платима в касата на болницата или по сметка на възложителя в “Сосиете Женерал Експресбанк” АД, гр. София, BIC:TTBBBG22; IBAN:BG54 TTBB 9400 1526 8730 19 – копие от документа; - банкова гаранция (представя се в оригинал). Гаранцията е със срок на валидност 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата, обявена като краен срок за получаване на офертите. В банковата гаранция изрично се записват основанията за нейното задържане и усвояване от възложителя при условията на чл. 61 от ЗОП и името на процедурата, за която е открита.Към документа за внесена гаранция, участникът представя опис на номенклатурните единици /единични позиции/, за които е внесена гаранция. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 (два) % от стойността на часовата ставка за труд без ДДС за всички апарати от спецификацията към договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансиране: приходи от НЗОК и собствени средства. Срок на отложено плащане - 60 календарни дни след представяне на фактура за изтеклия месец и съпътстващи документи съгласно договора.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Документи съгласно изискванията на чл.56 от ЗОП и документацията, изготвена от възложителя: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - оригинал. В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи и информации. Всеки лист, съдържащ се в плика, задължително следва да бъде номериран и подреден в последователност съгласно списъка.2.Оферта за участие /оригинал, по приложен образец/.3.Представяне на участника, включващо: 3.1.посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 3.2. при участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация).5. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а”, „б”, „в”, „г” и „д”, т.2, т.3, т.4, ал.2, т.1, т.2а и т.5 и ал. 5, т.1 и т.2.; /оригинал, по приложен образец/; 5. Гаранция за участие в процедурата; 6. Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник /оригинал, по приложен образец/. 7. Декларация за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП /оригинал, по приложен образец/;8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП от участника за предвидени подизпълнители, видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнителите и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка /оригинал, по приложен образец/; 9. Декларация за съгласие за участие на подизпълнителя, ако участникът предвижда такъв /оригинал, по приложен образец/; 10. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици /оригинал, по приложен образец/; 11. Декларация /оригинал, по приложен образец/ за срока на валидност на офертата, който не може да е по – кратък от 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от датата, обявена като краен срок за получаване на офертит; 12. Декларация /оригинал, по приложен образец/ за приемане условията на проекта на договора. При подписване на договора участникът, спечелил поръчката следва да представи документите по чл. 47, ал. 10 от ЗОП в оригинал или заверени копия, издадени не по-късно от три месеца преди датата на Решението на възложителя за избор на изпълнител. 13.Техническо предложение на участника; 14. Ценово предложение на участника.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

няма

Изисквано минимално/ни ниво/а:

няма

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Документи по чл. 51, ал.1 от ЗОП за доказване на техническите възможности и квалификацията на участника. 1. Списък /оригинал, по приложен образец/ на услугите, еднакви или сходни с предмета на процедурата, изпълнени през последните три години, считано от датата на нейното обявяване, включително стойности, дати (или срок на договора) и получатели, придружен от доказателства за изпълнение на услугите. Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. (Ако участникът посочи публичния регистър на АОП, той следва да посочи уникалния номер на поръчката, където възложителят може да види информацията за изпълнен договор. Ако там не е публикувана информация за изпълнен договор, възложителят не може да приеме посочването на регистъра като доказателство за технически възможности на участника). 2. Пълномощно/оторизационно писмо от производителя на апаратурата за упълномощаване на участника за следгаранционна поддръжка, сервиз, ремонт, доставка на резервни части и др. в Р. България - копие, придружено с превод на български език, ако е на чужд език. Възложителят допуска до участие в процедурата участници без оторизационно писмо единствено за обособена позиция № 3 от предмета на поръчката. Ако има участник с оторизационно писмо, то офертата на участник без такова, не се разглежда и оценява за съответната позиция. 3. Лицензия от „Агенция за ядрено регулиране” за поддръжка на апарати с източници на йонизиращи лъчения (изисква се само от участниците за поддръжка на такъв вид апаратура) - копие. 4. Списък на техническите лица, които ще отговарят за изпълнение на поръчката, включително на тези отговарящи за контрола на качеството - оригинал; 5. Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата, които ще отговарят за изпълнение на поръчката - копия от дипломи, сертификати за обучение на сервизните специалисти, издадени от фирмата производител на съответната апаратура; еквивалентни, доказващи професионални умения и обучение на сервизни специалисти за позиции от предмета на поръчката, които вече не се представляват от оторизирани фирми в България. 6. Декларация за техническо оборудване, с което разполага участника за изпълнение на откритата процедура и наличие на сервизна база (с посочване на адрес, телефон и др.) - оригинал; 7. Декларация от участника, че при сключване на договор ще извърши безплатен първоначален преглед и диагностика на медицинската апаратура за спечелените позиции.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Минимални изисквания: - Участникът следва да е изпълнил услуги, сходни като стойност или количество с предмета на настоящата поръчка, осъществени през последните три години считано от датата на подаване на офертата, придружени с доказателства за изпълнените доставки под формата на удостоверения за добро изпълнение, издадени от получателите на услугите или от компетентни органи, или чрез посочване на публични регистри, в които е публикувана информацията. - Участникът следва да е оторизиран от производителя на апаратурата за следгаранционна поддръжка, сервиз, ремонт, доставка на резервни части и др. в Р. България. - Участникът следва да притежава Лицензия от „Агенция за ядрено регулиране” за поддръжка на апарати с източници на йонизиращи лъчения. - Участникът следва да разполага с минимум 2 /две/ техническите лица, които ще отговарят за изпълнение на поръчката, включително на тези отговарящи за контрола на качеството. - Участникът следва да притежава Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата, които ще отговарят за изпълнение на поръчката - копия от дипломи, сертификати за обучение на сервизните специалисти, издадени от фирмата производител на съответната апаратура; еквивалентни, доказващи професионални умения и обучение на сервизни специалисти за позиции от предмета на поръчката, които вече не се представляват от оторизирани фирми в България. - Участникът следва да разполага с техническото оборудване за изпълнение на поръчката и наличие на сервизна база (с посочване на адрес, телефон и др.) - оригинал; - Участникът следва да представи Декларация от участника, че при сключване на договор ще извърши безплатен първоначален преглед и диагностика на медицинската апаратура за спечелените позиции.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
10.03.2016 г.  Час: 15:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
10.03.2016 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 11.03.2016 г.  Час: 14:00
Място

Заседателната зала на административната сграда на УМБАЛ "Александровска" ЕАД

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията е необходимо да представят следните документи: За участници в процедурата – представляващ/и участника представят документ за самоличност; за упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и пълномощно; за представителите на средствата за масова информация - служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие; за всички други лица – документ за самоличност.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Документацията за участие в процедурата не се закупува. Същата може да бъде свалена безплатно от сайта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: www.alexandrovska.com от раздел „Профил на купувача“. Заинтересованите лица са длъжни да следят електронната страница на Възложителя своевременно. Възложителя не носи отговорност за публикувани, но не прочетени и не взети предвид обстоятелства свързани с настоящата процедура. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ И ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 1.Обменът на информация между участниците и възложителя се извършва: лично в деловодството на възложителя срещу подпис; по пощата; чрез куриерска служба; по факс; по електронен път (електронна поща); по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя. 2.Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми кандидатите или участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. 3.Всички действия на възложителя към кандидатите /участниците са в писмен вид.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

В съответствие с чл. 120, ал. 5 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

28.01.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Сервизно обслужване, ремонт и доставка на резервни части, модули и компоненти на медицинска апаратура при необходимост” в УМБАЛ „Александровска” ЕАД
1) Кратко описание

Настоящата открита процедура включва поддръжка, профилактика, доставка и подмяна на резервни части, модули и компоненти при необходимост от извършване на ремонт на медицинската апаратура по 3 /три/ обособени позиции. Услугата ще се извършва при условие на повикване на изпълнителя с почасово заплащане на труд за описаната в „Техническата спецификация” – Приложение № 1 към документацията, медицинска апаратура. Цената на вложените резервни части, модули, компоненти се заплаща извън посочените такси.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

50400000, 50421200

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване и прецизни апарати
Услуги по ремонт и поддържане на апарати с Х (рентгенови) лъчи

3) Количество или обем

Видовете и моделите на апаратурата са съгласно документацията за участие.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
250000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция "Сервизно обслужване, ремонт и доставка на резервни части, модули и компоненти при необходимост на медицинска апаратура” в УМБАЛ "Александровска" ЕАД
1) Кратко описание

Настоящата открита процедура включва поддръжка, профилактика, доставка и подмяна на резервни части, модули и компоненти при необходимост от извършване на ремонт на медицинската апаратура по 3 /три/ обособени позиции. Услугата ще се извършва при условие на повикване на изпълнителя с почасово заплащане на труд за описаната в „Техническата спецификация” – Приложение № 1 към документацията, медицинска апаратура. Цената на вложените резервни части, модули, компоненти се заплаща извън посочените такси.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

50410000, 50412000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за измерване, проверка и изпитване
Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за изпитване

3) Количество или обем

Видовете и моделите на апаратурата са съгласно документацията за участие.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
60000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция "Сервизно обслужване, ремонт и доставка на резервни части, модули и компоненти при необходимост на медицинска апаратура” в УМБАЛ "Александровска" ЕАД
1) Кратко описание

Настоящата открита процедура включва поддръжка, профилактика, доставка и подмяна на резервни части, модули и компоненти при необходимост от извършване на ремонт на медицинската апаратура по 3 /три/ обособени позиции. Услугата ще се извършва при условие на повикване на изпълнителя с почасово заплащане на труд за описаната в „Техническата спецификация” – Приложение № 1 към документацията, медицинска апаратура. Цената на вложените резервни части, модули, компоненти се заплаща извън посочените такси.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

50410000, 50412000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за измерване, проверка и изпитване
Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за изпитване

3) Количество или обем

Видовете и моделите на апаратурата са съгласно документацията за участие.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
140000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12