Версия за печат

00016-2015-0004

BG-Априлци:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Априлци, кв.Ново село, ул.Васил Левски № 109, За: Марко Пенов Пенов - Главен експерт Общинска собственост, Република България 5641, Априлци, Тел.: 06958 2222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Място/места за контакт: Община Априлци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.obshtina-apriltsi.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-540-00016_2015_0004.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 135 от 26.04.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00016-2015-0004
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Доставка на неупотребяван специализиран автомобил за възрастни хора и хора с увреждания със следните характеристики: 1. Тип на двигателя: дизелов; 2. Обем на двигателя – не повече от: 3000 куб. см.; 3. Мощност на двигателя – до 170 kW; 4. Норма на екологичност/Стандарт на двигателя: минимум Euro 6 (съответствие с европейските стандарти за вредни емисии); 5. Волан с хидравлична кормилна уредба; 6. Климатик/климатроник за зоната на водача и салона за пътници; 7. Въздушни възглавници - задни; 8. Сгъваема механична рампа за инвалидна количка, отговаряща на всички изисквания и стандарти свързани със специалното предназначение на МПС; 9. Да има място за инвалидна количка, оборудвано с обезопасяващи механизми; 10. Електрически отваряема автобусна врата, разположена отдясно по посока на движение и задни врати – с механично отваряне; 11. Затъмнени странични прозорци от двоен стъклопакет; 12. Брой пътнически седалки – 18 бр., оборудвани с предпазни колани, и пространство за 1 бр. инвалидна количка мин. 2.м2; 13. Централно заключване на вратите; 14. Спирачна система с ABS – антиблокираща система; 15. Да има актуален сервизен талон/книжка с пълна сервизна история;


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 00016-2015-0004 от 06.07.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

БУЛБУС ТРЕЙД ЕООД ЕИК 202366443, район Приморски, ул.”Сава Радулов” № 2, ет. 2, ап. 3, Република България 9010, Варна, Тел.: 052 501575, E-mail: sales@bulbus.bg, Факс: 052 500965

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Закупуване на специализиран автомобил за възрастни хора и хора с увреждания, за подобряване достъпа до социални услуги в община Априлци

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

50

ІII.7) Стойност посочена в договора
99843 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства
Финансирането е 100% от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

20.11.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
99843 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

26.01.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Д-р Младен Максимов Пелов
Длъжност: Кмет на Община Априлци