Версия за печат

02711-2016-0020

BG-Добрич: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Държавно горско стопанство-Добрич ТП на СИДП ДП гр.Шумен, ул.Марин Дринов 5, За: инж.Ренета Назърова, адв.Цветан Георгиев, Република България 9300, Добрич, Тел.: 058 600678, E-mail: dgs.dobritch@dpshumen.bg, Факс: 058 600658

Място/места за контакт: инж.Цанко Николов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dgsdobritch.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dgsdobritch.dpshumen.bg/?p=.........

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: горско стопанство

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Ремонт и текущо техническо обслужване на МПС с части и консумативи на изпълнителя

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: гр.Добрич
Код NUTS: BG332
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Обект на настоящата обществена поръчка е предоставянето на услуги по Ремонт и текущо техническо обслужване с части и консумативи на изпълнителя. Определяне на смисъла на използваните понятия: 1.”Ремонт” е отстраняване с резервни части на изпълнителя на случайно възникнали повреди по системите на автомобила и техните елементи или части, както и по купето на автомобила, чието предвиждане не е възможно. 2.”Текущо техническо обслужване” е подмяна при възникнала нужда на периодично сменящите се консумативи, съгласно предписанията на производителя на съответния автомобил и изискванията на нормативната уредба. 3.”Консумативи” са експлоатационните течности (масла, антифриз, хидравлични и спирачни течности, фреон и др. подобни), които са определен експлоатационен ресурс, и подлежат на подмяна. Възложителят си запазва правото да променя броя на автомобилите в случай на отчуждаване, бракуване, отпадане на необходимост от ползване, предоставяне на автомобили на друго поделение на СИДП, както и в случай на погиване, без да дължи обезщетение. В случай на новопридобити автомобили, за които следва да се осигури текущо техническо обслужване и/или ремонт, Възложителят предвижда възможност за възлагане на обществена поръчка, чрез процедура на договаряне без обявления при условията на чл. 90, ал. 1, т. 9 от ЗОП.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50100000, 34300000, 24951100

Описание:

Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване
Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства
Смазочни вещества

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

14 бр. превозни средства описани в техническата спецификация, при обща прогнозна стойност на поръчката- до 26 500 лв. без ДДС, от които до 12 000 лв. за ремонт (труд) за прогнозно количество до 600 часа по 60 мин., до 12 000 лв. за резервни части, до 2 500 лв. за консумативи за прогнозно количество до 400 л. експлоатационни течности.

Прогнозна стойност без ДДС
26500 BGN
ІІ.2.2) Опции

Опция за удължаване на срока до изчерпване на одобрения финансов ресурс или сключване на нов договор за същата поръчка през 2017г.

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

31.12.2016 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

не се изискват

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

по банков път, в срок до 30 дни от издаване и получаване на фактура.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

не

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Документи и информация в Плик № 1 с надпис „Документи” Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника (по образец към документацията) Документи за представяне на участника (чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП) Представяне на участника съгласно с посочване на ЕИК, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата (съгл.чл.56, ал.1, т.1, б.”а” от ЗОП - по образец ) Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП, съгл.чл.56, ал.1, т.1, б.”б” (по образец ) Подава се и от подизпълнителя-чл.47, ал.8 ЗОП. Документи за доказване допустимостта на участника и подизпълнителите Копие на Договора за обединение, когато участникът е обединение и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият (съгл.чл.56, ал.1, т.2); Документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият обединението, когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението(съгл.чл.56, ал.1, т.2); Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП (по образеца към документацията). Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители (по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП (по образеца към документацията). Декларация, че участникът приема условията на проекто договора(по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (по образеца към документацията) ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ Декларация, по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици Декларация от подизпълнителя съгл. чл.55, ал.5 от ЗОП (по образеца към документацията). Нотариално заверено пълномощно на лицата, подписали офертата, в случай че нямат представителни функции, съгласно удостоверение за актуално състояние Документи свързани с доказване на покриването на минималните изисквания за технически възможности и квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението с посочване на стойностите, датите и получателите (чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП) Доказателство за извършената услуга (чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП)- удостоверение за качествено изпълнение, издадено от получателя (чл.51, ал.4 от ЗОП) Списък на техническите лица, вкл.на тези отговарящи за контрола на качеството, с Посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на ръководните служители на участника и на лицата отговорни за изпълнение на поръчката (чл.51, ал.1, т.4 и т.7 от ЗОП) Декларация за местонахождението на сервиза и техническото оборудване с което разполага участника за изпълнение на поръчката (чл.51, ал.1, т.9 от ЗОП) Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и срок за изпълнение, към което, ако е приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4; Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП Плик № 3 с надпис „Ценово предложение” Ценово предложение
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: не
Минимални изисквания: не
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението с посочване на стойностите, датите и получателите (чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП) с Доказателство за извършената услуга (чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП)- удостоверение за качествено изпълнение, издадено от получателя (чл.51, ал.4 от ЗОП) 2.Списък на техническите лица, вкл.на тези отговарящи за контрола на качеството, с Посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на ръководните служители на участника и на лицата отговорни за изпълнение на поръчката (чл.51, ал.1, т.4 и т.7 от ЗОП) 3.Декларация за местонахождението на сервиза и техническото оборудване с което разполага участника за изпълнение на поръчката (чл.51, ал.1, т.9 от ЗОП)
Минимални изисквания: 1.Участника има професионален опит в изпълнение на поръчки сходни с предмета на настоящата поръчка и е изпълнил поне един договор с предмет сходен с предмета на настоящата поръчка 2.Участника е обезпечен с кадри за изпълнението на поръчката, и разполага с минимум трима служители с необходимия опит. 3.Участника разполага с материална база и техника за изпълнение на поръчката- регистриран търговски обект - сервиз, оборудван минимум с техника за електронна компютърна диагностика на мотор-компютри и двигатели; подемник за ремонт на ходова част.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
10.03.2016 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
10.03.2016 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 11.03.2016 г.  Час: 11:00
Място

административната сграда на "ДГС-Добрич"ТП на адрес гр.Добрич, ул."Марин Дринов"5

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

съгласно ЗОПРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

януари-февруари 2017 г.

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

януари-февруари 2017 г.

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Настоящата поръчка се възлага съобразно реда посочен в чл.64, ал.3 от ЗОП. Пълен достъп до документацията е предоставен на адреса на профила на купувача

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

28.01.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ