Версия за печат

01419-2016-0001

BG-Плевен:

РЕШЕНИЕ

Номер: Р-ЕО-1 от 28.01.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Басейнова дирекция Дунавски район гр. Плевен, ул. Чаталджа 60, За: Румелия Петрова, Веселка Павлова, РБългария 5800, Плевен, Тел.: 064 885100, E-mail: dunavbd@bddr.org, Факс: 064 803342

Място/места за контакт: Басейнова дирекция Дунавски район гр. Плевен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bd-dunav.org..

Адрес на профила на купувача: http://www.bd-dunav.org/content/profil-na-kupuvacha/op-izgotviane-na-ekologichna-ocenka-i-ocenka-na-savmestimost-na-proekt-na-plan-za-upravlenie-na-riska-ot-navodneniia-v-dunavski-rayon-za-baseynovo-upravlenie/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Околна среда


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предмет на настоящата поръчка е изготвяне на екологична оценка и оценка на съвместимост на проект на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите. Едновременно с изготвянето и публикуването на проекта на ПУРН следва да се изготви и екологичната му оценка, която да бъде обсъдена с обществеността в периода на обществените консултации по ПУРН. Същевременно това трябва да се извърши координирано с обществените консултации по актуализацията на ПУРБ 2016-2021 г. Възлагането на изготвянето на ЕО на ПУРН е съгласно изискванията на чл.83, ал. 1 от ЗООС, като условията и реда за това са регламентирани в Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. Съгласно чл.151, ал.2, т.1, буква „к“ на Закона за водите ПУРН се приема от Министерски съвет, във връзка с което, на основание чл.4, т.1 от наредбата за ЕО, компетентен орган за процедурата по ЕО за плана е Министърът на околната среда и водите, като същият е компетентен и за провеждане на процедурата по ОС. Съгласно разпоредбите на чл.85, ал.1 от ЗООС и чл.2, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Проекта на ПУРН подлежи на процедура по задължителна ЕО. Предвид това, за него трябва да бъде проведена и процедура по оценка на съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони, съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 във връзка с ал.4 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, която се извършва чрез процедурата по ЕО по реда на ЗООС при спазване на специалните разпоредби на ЗБР и на глава трета от Наредбата за ОС. Процедурата по ЕО трябва да се съвмести изцяло с действащите процедури по изготвяне и одобряване на ПУРН 2016-2021 г. ЕО завършва със Становище по ЕО, с което органът по одобряване на ПУРН трябва да се съобрази. В тази връзка Становището по ЕО трябва да бъде издадено преди започване на процедура по приемане на ПУРН от Министерския съвет.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Естеството на услугата позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или на процедури на договаряне, което дава възможност обществената поръчка да бъде възложена по реда на открита процедура. Прогнозната стойност на настоящата поръчка е посочена в раздел II.2.1 на Обявлението.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Сроковете в настоящата процедура са съкратени на основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП. Документацията за участие е публикувана в профила на купувача на Възложителя на адрес: http://www.bd-dunav.org/content/profil-na-kupuvacha/op-izgotviane-na-ekologichna-ocenka-i-ocenka-na-savmestimost-na-proekt-na-plan-za-upravlenie-na-riska-ot-navodneniia-v-dunavski-rayon-za-baseynovo-upravlenie/


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

28.01.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Петър Величков Димитров
Длъжност: Директор