Версия за печат

00030-2015-0029

BG-Силистра:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Силистра, ул Симеон Велики №33, За: Ирина Николова - Ст. експерт ОП, РБългария 7500, Силистра, Тел.: 086 816260, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 824243

Място/места за контакт: Дирекция Правна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.silistra.bg/news.php.

Адрес на профила на купувача: http://poruchki.silistra.bg/news.php.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: ЗК-1734 от 29.10.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00030-2015-0029
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Доставка на канцеларски материали по проект „Подобряване на пътната инфраструктура в трансграничната зона Кълъраш – Силистра” /“Improving of transport infrastructure in Calarasi – Silistra cross border area by rehabilitating the roads in Independenta Commune and Silistra Municipality”/ № 2(4i)-1.1-5 MIS- ETC Code: 312, по обособени позиции


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: MIS-ETCсode312 2015-038-Д от 14.12.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД, БУЛСТАТ 201741844, ул. Столетов 127, ет.1, ап.1, РБългария 5300, Габрово, Тел.: 088 906777

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Обособена позиция № 1Доставка на стоки, включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Поръчката е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

3

ІII.7) Стойност посочена в договора
1120 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства
Финансирането е 84.46% от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

28.12.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
1344 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

27.01.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Денка Димитрова Михайлова
Длъжност: За Кмет на Община Силистра, съгласно Заповед № ЗК-116 от 22.01.2016г.