00360-2016-0006

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

УМБАЛ Александровска ЕАД, ул. Свети Георги Софийски №1, За: Гергана Дерменджиева - началник отдел Обществени поръчки, Р България 1431, София, Тел.: 02 9230628, E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com, Факс: 02 9230646

Място/места за контакт: Отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.alexandrovska.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160126kDiZ2716590.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на газове за медицински нужди” в УМБАЛ "Александровска" ЕАД

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Станция за медицински газове и клиники/лаборатории на УМБАЛ "Александровска" ЕАД
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Периодични доставки на медицински газове по заявки на възложителя в срок до 24 часа от заявките.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24111500, 24111900, 24111800, 24111100, 24113200

Описание:

Газове с медицинска употреба
Кислород
Течен азот
Аргон
Сгъстен въздух

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозните количества са съгласно документацията за участие и Приложение Б

Прогнозна стойност без ДДС
150000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Възложителят не изисква гаранция за участие в настоящата процедура. Гаранция за изпълнение на договора - 2% от стойността на спечелените позиции без ДДС. Гаранцията се представя се в една от следните форми: - парична сума, платима в касата на болницата или по сметка на възложителя в “Сосиете Женерал Експресбанк” АД, гр. София, BIC:TTBBBG22; IBAN:BG54 TTBB 9400 1526 8730 19 /копие от съответния документ/; - банкова гаранция /представя се в оригинал/. Гаранцията е със срок на валидност 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата на изтичане на договора. В банковата гаранция изрично се записват основанията за нейното задържане и усвояване от възложителя при условията на чл. 61 от ЗОП и името на процедурата, за която е открита.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансиране: приходи от НЗОК и собствени средства. Срок на отложено плащане - 60 дни след доставката и представяне на фактура и съпътстващи документи.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Документи съгласно изискванията на чл.56 от ЗОП и документацията, изготвена от възложителя: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - оригинал. В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи и информации, приложени в плик № 1. Всеки лист, съдържащ се в плика, задължително следва да бъде номериран и подреден в последователност съгласно списъка. 2. Оферта за участие /оригинал, по приложен образец/. 3. Представяне на участника, включващо: 3.1. посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 3.2. при участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 4. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а”, „б”, „в”, „г” и „д”, т.2, т.3, т.4, ал.2, т.1, т.2а и т.5 и ал. 5, т.1 и т.2.; /оригинал, по приложен образец/; 5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация). 6. Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник /оригинал, по приложен образец/. 7. Декларация за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП /оригинал, по приложен образец/. 8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП от участника за предвидени подизпълнители, видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнителите и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка /оригинал, по приложен образец/. 9. Декларация за съгласие за участие на подизпълнителя, ако участникът предвижда такъв /оригинал, по приложен образец/. 10. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици /оригинал, по приложен образец/. 11. Декларация /оригинал, по приложен образец/ за срока на валидност на офертата, който не може да е по – кратък от 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от датата, обявена като краен срок за получаване на офертите. 12. Декларация /оригинал, по приложен образец/ за приемане условията на проекта на договора. При подписване на договора участникът, спечелил поръчката следва да представи документите по чл. 47, ал. 10 от ЗОП в оригинал или заверени копия, издадени не по-късно от три месеца преди датата на Решението на възложителя за избор на изпълнител. 13. Техническо предложениe - по образец на Възложителя. 14. Предлагана цена - по образец на Възложителя.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: няма
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Документи по чл.51, ал.1 от ЗОП и документацията за участие: 1. Списък /оригинал, по приложен образец/ на доставките, еднакви или сходни с предмета на поръчката, като стойност или количество, осъществени през последните три години считано от датата на подаване на офертата, придружени с доказателства за изпълнените доставки под формата на удостоверения за добро изпълнение, издадени от получателите на доставките или от компетентни органи, или чрез посочване на публични регистри, в които е публикувана информацията. Удостоверенията да се представят в оригинал или копие и да са подписани от представляващия купувача съгласно съдебната или друга регистрация. Под сходни с предмета на поръчката се считат тези доставки на стоки, които са от един род /заместими вещи/ и имат подобно на предмета на поръчката предназначение. 2. Декларация с описание на техническото оборудване на участника и мерките за осигуряване на качеството – транспортни средства, специализирани автомобили, оборудване и др. с посочване на конкретни данни за същите - рег. номера, марка, модел, собствени или наети, разрешителни и др.; 3. Сертификати за въведени системи за управление на качеството на участника (ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 9001:2008 или еквивалентни) – копие, придружено с превод на български език, ако е на чужд език; 4. Сертификат въведени системи за управление на качеството (ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 9001:2008) или еквивалентен на името на производителя - когато участниците не са производители на предлаганите от тях медицински газове 5. Разрешение за производство/търговия на едро/внос с лекарствени продукти, където е приложимо, издадено по реда и смисъла на ЗЛПХМ / чл.195 и чл.196/ - заверено от участника копие. 6. Оторизационно писмо от производителя на медицинските газове /където участникът не е производител/ на името на участника - за продажба на територията на Република България на медицински газове – заверено от участника копие с превод на български език. 7. Декларация от участникът за наличие на специализирани транспортни средства, необходими за извършване на доставките до инсталацията и/или склада на Възложителя, същите следва да бъдат собствени и/или наети /за срок не по-кратък от срока на действие на договора за възлагане на поръчката/. Специализираните транспортни средства, собственост или ползвани от участника следва да притежават свидетелство за регистрация за превоз на опасни товари, а лицата, извършващи превоза ADR - свидетелство за превоз на опасни товари.
Минимални изисквания: Участникът следва да е изпълнил доставки на медицински газове, сходни като стойност или количество с предмета на настоящата поръчка, осъществени през последните три години считано от датата на подаване на офертата, придружени с доказателства за изпълнените доставки под формата на удостоверения за добро изпълнение, издадени от получателите на доставките или от компетентни органи, или чрез посочване на публични регистри, в които е публикувана информацията. За обособена позиция № 1 - участникът трябва да притежава минимум 2 /две/ автоцистерни, снабдени с помпа, с необходимите габарити, осигуряващи възможност да разтоварват директно в стационирания при Станцията за медицински газове на УМБАЛ „Александровска” ЕАД специализиран съд под налягане от 11 bar /доказва се с посочване на превозните средства и декларация в оригинал за извършване на доставката в съответствие изискването на възложителя/. Участникът следва да има въведена система за управление на качеството (ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 9001:2008 или еквивалентни) Участникът следва да представи Сертификат за въведени системи за управление на качеството (ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 9001:2008) или еквивалентен на името на производителя - когато участниците не са производители на предлаганите от тях медицински газове; Участникът следва да притежава Разрешение за производство/търговия на едро/внос с лекарствени продукти, където е приложимо, издадено по реда и смисъла на ЗЛПХМ / чл.195 и чл.196/ Участникът следва да е оторизиран от производителя на медицинските газове /ако не е производител/ за продажба на територията на Република България на медицински газове. Участникът следва да декларира наличие на специализирани транспортни средства, необходими за извършване на доставките до инсталацията и/или склада на Възложителя, същите следва да бъдат собствени и/или наети /за срок не по-кратък от срока на действие на договора за възлагане на поръчката/. Специализираните транспортни средства, собственост или ползвани от участника следва да притежават свидетелство за регистрация за превоз на опасни товари, а лицата, извършващи превоза ADR - свидетелство за превоз на опасни товари.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в РОП/ДВ 650709 от 26.02.2015 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
25.02.2016 г.  Час: 15:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
25.02.2016 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 26.02.2016 г.  Час: 14:00
Място

Заседателната зала на административната сграда на УМБАЛ "Александровска" ЕАД

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията е необходимо да представят следните документи: За участници в процедурата – представляващ/и участника представят документ за самоличност; за упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и пълномощно; за представителите на средствата за масова информация - служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие; за всички други лица – документ за самоличност.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Настоящата документация за участие може да бъде намерена в електронен вид, изтеглена и разпечатана от официалната интернет страница на възложителя - http://www.alexandrovska.com, раздел "Профил на купувача". Обменът на информация ще се извърши по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

В съответствие с чл. 120, ал. 5 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.01.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция 1.Доставка на течен медицински кислород
1) Кратко описание

Периодична доставка на течен медицински кислород

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24111500, 24111900

Описание:

Газове с медицинска употреба
Кислород

3) Количество или обем

430 000кг

Прогнозна стойност, без ДДС
63000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция 2.Доставка на газообразен медицински кислород
1) Кратко описание

Периодична доставка на газообразен медицински кислород в бутилки

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24111500, 24111900

Описание:

Газове с медицинска употреба
Кислород

3) Количество или обем

31 800 куб.м

Прогнозна стойност, без ДДС
50000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция 3.Доставка на райски газ
1) Кратко описание

Периодична доставка на райски газ в бутилки

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24111500

Описание:

Газове с медицинска употреба

3) Количество или обем

2 200 кг

Прогнозна стойност, без ДДС
22000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция 4.Доставка на Медицински течен азот и въглероден диоксид
1) Кратко описание

Периодична доставка на: 1.Медицински течен азот в бутилки / дюарови съдове/; 2.Въглероден диоксид;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24100000

Описание:

Газове

3) Количество или обем

поз1.Ацетилен 2,6 чист - 100кг; поз2.Аргон 5.0 - 120л; поз3.Газ със съдържание CO – 0,25% и He – 17% в бутилка - 30л; поз4.Газообразен азот 5,0 в бутилки - 3 бутилки; поз5.Водород 5.0 в бутилки - 5 бутилки; 6.Медицински течен азот в бутилки / дюарови съдове/ - 150л.;7.Въглероден диоксид - 250 л;8. Сгъстен въздух - сух - 180п3

Прогнозна стойност, без ДДС
10000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция 5. Доставка на други газове
1) Кратко описание

Периодична доставка на 1. Ацетилен 2,6 чист; 2. Аргон 5.0; 3.Газ със съдържание CO – 0,25% и He – 17%; 4.Газообразен азот 5,0; 5.Водород 5.0 в бутилки; 6. Сгъстен въздух - сух

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24100000

Описание:

Газове

3) Количество или обем

поз1.Ацетилен 2,6 чист - 100кг; поз2.Аргон 5.0 - 120л; поз3.Газ със съдържание CO – 0,25% и He – 17% в бутилка - 30л; поз4.Газообразен азот 5,0 в бутилки - 3 бутилки; поз5.Водород 5.0 в бутилки - 5 бутилки;6. Сгъстен въздух - сух - 180п3

Прогнозна стойност, без ДДС
5000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12