Версия за печат

00909-2016-0001

BG-Варна:

РЕШЕНИЕ

Номер: ОС-12 от 26.01.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”, ул. Васил Друмев 73, За: Радко Радев, Република България 9026, Варна, Тел.: 052 552226; 0885 824739, E-mail: info@naval-acad.bg, Naval_acad_legal@abv.bg, Факс: 052 303163

Място/места за контакт: гр. Варна, ул. Васил Друмев 73

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.naval-acad.bg.

Адрес на профила на купувача: http://pp.naval-acad.bg/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Отбрана
Образование


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

"Закупуване на програмно осигуряване за разширение на тренажори от симулационният комплекс във ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”: 1. Модел на кораб ледоразбивач -1 бр. 2. Модел на кораб с парна енергетична уредба - 1 бр. 3. Функционален модул за ледово плаване - 1 бр. 4. Модул за визуализация на главно електрическо табло - 4 бр. Допълнителни дейности: 5. Разработка на проект. 6. Доставка до гр. Варна. 7. Инсталация на програмите и оборудването и обучение на инструкторите от стимулатора.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Поради специфичния предмет на поръчката и факта , че основното оборудване е закупено от Transas Marine International АВ , който е притежател на авторските права на горепосочената текника , и единствен производител , обновяването на основната база от друга фирма би довело до нарушаване на авторски права и права на интелектуална собственост и изключителни права , придобити по силата на закон .

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

Transas Marine LTD

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Прогнозната стойност на поръчката е 82000 лв.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

27.01.2016 г. 


Възложител

Трите имена: к-н I ранг проф. д.в.н. Боян Кирилов Медникаров
Длъжност: Началник на ВВМУ "Н.Й.Вапцаров"