Версия за печат

02709-2016-0023

BG-с. Говежда: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760176

Териториално поделение Държавно горско стопанство /ТП ДГС/ - Говежда към Северозападно държавно предприятие /СЗДП/ - Враца, с. Говежда, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана, За: инж. Милко Еделов Благоев, Република България 3474, с. Говежда, Тел.: 088 2598240, E-mail: dgs_govejda@abv.bg

Място/места за контакт: ТП ДГС Говежда

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://www.szdp.bg.

Електронен достъп до информация: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160115uIpz6028457.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горските територии, съгласно чл.165, ал.1 от Закона за горите

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Услуга свързана със сервизно обслужване и ремонт на моторните превозни средства /МПС/, собственост на СЗДП Териториално поделение Държавно горско стопанство "Говежда"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 1 (01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Дейностите, предмет на поръчката, ще се извършват в сервизната/е база/и на Изпълнителя, находяща се на територията на гр. Монтана
Код NUTS: BG312
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Сервизно техническо обслужване и ремонт при необходимост/ включително доставка на резервни части, материали и консумативи/ на служебните моторни превозни средства, собственост на СЗДП Териториално поделение Държавно горско стопанство "Говежда", съгласно пълното описание на предмета на поръчката и техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие.Работата ще се извършва по конкретно възлагане от представител на Възложителя. Възложителя може да възлага обслужване и ремонти на автомобили извън посочените в спецификацията, в случай на увеличаване на автопарка.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

50000000, 50110000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка
Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети и свързаното с тях оборудване

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

На сервизно обслужване и ремонт подлежат 10 бр. моторни превозни средства, описани в Техническата спецификация с индивидуализираща информация. Сервизното обслужване и ремонта ще се извършват при необходимост по конкретно възлагане. Възложителят може да възлага сервизно обслужване и ремонт на автомобили извън посочените, в случай на увеличаване на автопарка.

Стойност, без да се включва ДДС
16000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранцията за участие в процедурата на основание чл.59, ал.1 от ЗОП е в размер на 160 /Сто и шестдесет /лв.Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми: а/ парична сума, вносима по банкова сметка на ДГС "Говежда" - IBAN BG97СЕСВ 9790 10F7 4672 00 BIC: CECBBGSF, банка ЦКБ, клон Монтана.Като основание за внасяне на сумата, в платежния документ трябва да се посочи номера на решението за откриване на процедурата. б/ оригинал на банкова гаранция за участие , издадена в полза на Възложителя . Влиза в сила от крайния срок за получаване на оферти и има срок на валидност не по-малко от 30 дни след изтичане на срока на валидност на офертата на участника.Банковата гаранция съдържа изброяване на случаите по чл.61, ал.2 от Закона за обществените поръчки. Гаранцията за участие в процедурата се освобождава или задържа при условията и сроковете, предвидени в чл.61 и чл.62 от ЗОП. Участникът сам определя формата на гаранцията за участие. 2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от прогнозната стойността на поръчката без ДДС и може да бъде представена в една от следните форми: а/ парична сума, вносима по горепосочената банкова сметка. В платежния документ трябва да се посочи, като основание за внасяне на сумата, номера на решението за определяне на изпълнител на поръчката. б/ банкова гаранция,издадена в полза на Възложителя към момента на сключване на договора и е неотменяема, безусловна и изискуема при първо поискване, в което Възложителят заяви, че Изпълнителят не е изпълнил задълженията си и/или ги е изпълнил неточно.Банковата гаранция е със срок на валидност, равен на срока на договора, удължен с 30 дни. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава от Възложителя в съответствие с условията на проекто-договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането на всяка отделна услуга ще се извършва въз основа на единични цени в лв. без вкл. ДДС, съгласно ценовото предложение на участника. Плащанията по договора ще се извършват след представяне на данъчни фактури, в български лева, с банков превод по банковата сметка на Изпълнителя. Условията, реда и начина на плащане се уреждат с договора за изпълнение на обществената поръчка.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Право да подават оферти имат всички български или чуждестранни физически или юридически лица, както и техни обединения. До участие ще бъдат допуснати участници, които отговаря на изискванията, предвидени в Закона за обществените поръчки /ЗОП/, както и на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие.В съответствие с чл.56, ал.1. участниците трябва представят следните документи и информация:В плик № 1 с надпис "Документи за подбор" трябва да се поставят следните документи:1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника и подпечатан;2. Справка - Представяне на участника ( по образец), която включва: 2.1.Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 2.2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП ( по образец) за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а" до "д", т. 2, 3 и 4 и ал. 5 от ЗОП, при наличието на които участникът се отстранява от процедурата;в сила 3. Когато участникът е обединение същият представя копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.4. Документ за гаранция за участие (оригинал на банкова гаранция или копие от документ за внесена гаранция под формата на парична сума)5. Декларация, подписана от лицето/лицата, представляващо/и участника, за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП ( по образец); 6.Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 за предвидените подизпълнители (ако се ползват такива), както и за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители, и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка ( по образец).Декларацията се представя и когато участникът не предвижда участие на подизпълнители. 7. В случаите, когато участникът предвижда участие на подизпълнители, се прилага декларация за тяхното съгласие за участие, подписана от подизпълнителите ( по образец);8. Декларация, подписана от лицето(лицата), представляващо(и) участника, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд. Органите, от които може да се получи необходимата информация за задълженията, свързани със закрилата на заетостта, минимална цена на труда и условията на труд, които са в сила в страната, са АЗ, НАП и Агенция "ГИТ" 8. Декларация, подписана от лицето (лицата), представляващо(и) участника, че участникът приема условията в проекта на договор, приложен към настоящата документация. 9. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата / представя се, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документацията му за регистрация/10. Посочените в раздел ІІІ, т.2.3 декларации; Плик №2 с надпис:"Предложение за изпълнение на поръчката" трябва да има следното съдържание: 1. Техническо предложение на участника, съгласно приложения образец.2. Подписана и подпечатана Техническата спецификация; 3.Декларация по чл. 33, ал.4 от ЗОП, ако е приложима;Участниците могат да представят и други документи, касаещи изпълнението, които не съдържат цени. Плик №3 с надпис " Предлагана цена" - Ценово предложение по образец . Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от негов упълномощен представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или с куриерска служба.Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.Пликът съдържа три отделни запечатани непрозрачни надписани плика.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Възложителят не поставя изисквания относно икономическото и финансово състояние на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания относно икономическото и финансово състояние на участниците.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

За доказване на техническите възможности и квалификация изисквания участникът следва да представи: 1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. 2.Декларация (свободен текст), подписана от участника, че разполага с технически оборудвана сервизна база, с която може да извърши качествено цялото сервизно обслужване, на територията на гр. Монтана (собствена или наета) с посочване на точния и адрес, телефони и e-mail за връзка и да посочи наличното техническо обордване, с което разполага. 3. Списък-декларация по образец за техническите лица,които ще отговарят за извършването на услугата. с посочване на образованието, професионалната квалификация и опит .

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът да е изпълнил минимум 2 /Две/ услуги през последните три години,чийто предмет е еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка, считано от датата на подаване на офертата; 2. Участникът да разполага със собствен, нает или с право на ползване оборудвана сервиз на територията на гр. Монтана. 3. Участникът да разполага с поне две технически лица, които трябва да имат нужната професионална квалификация за извършване на пълна сервизна поддръжка на автомобилите, предмет на сервизното обслужване. Предложените технически лица да имат минимум 2 (Две) години опит в сервизната поддръжка.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
21.03.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят предоставя свободен и безплатен достъп до документацията за участие в "Профила на купувача" на официалната интернет страница. При поискване на заинтересованото лице възложителят предоставя документацията на място на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. В този случай документацията се заплаща и цената е в размер на 5.00 /Пет / лева без ДДС. В хипотезата на поискване на място, документацията може да се получи всеки работен ден от 8:00 ч. до 16.00 ч. от датата на публикуване на обявлението за обществената поръчка в Регистъра на обществените поръчки на адрес: с. Говежда, общ. Г. Дамяново, обл. Монтана

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
21.03.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 22.03.2016 г.  Час: 10:00
Място

Административната сграда на ТП ДГС Говежда, с. Говежда, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Право да присъстват при първоначалното отваряне на офертите, както и при отваряне на ценовите оферти /Плик №3/ и при теглене на жребий в случай на еднакви най-ниски ценови оферти, имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в коята се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Възложителя предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, като я публикува на своя Профил на купувача, посочен в раздел І.1. Чрез профила си на купувача Възложителя ще обяви дадените по него писмени разяснения по документацията за участие (ако има такива); датата, мястото и часа на отваряне на ценовите оферти /Плик №3/, както и тегленето на жребий по чл. 71, ал.5 от ЗОП (при възникване на основания за това). Разяснения по документацията могат да се искат до 10 дни преди крайния срок за подаване на оферти.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съобразно чл.120 от ЗОП, на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедурата, пред Комисия за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. Срокът за обжалване е 10 дневен и тече в зависимост от обжалвания акт, съобразно регламентацията в чл.120, ал. 5 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.01.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ