Версия за печат

00360-2016-0005

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: З-28 от 25.01.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

УМБАЛ Александровска ЕАД, ул.Св. Георги Софийски №1, За: Отдел Обществени поръчки, Р България 1431, София, Тел.: 02 9230628, E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com, Факс: 02 9230646

Място/места за контакт: УМБАЛ Александровска ЕАД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.alexandrovska.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

"Доставка на рентгенова тръба, 7,5 MHU, комплект със специализиран кабел и охладител за компютърен томограф модел Toshiba Aquillion 64, производител TOSHIBA Medical Systems" в УМБАЛ "Александровска" ЕАД

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

На 11.01.2016 г. компютърния томограф модел Toshiba Aquillion 64", находящ се в Клиника по образна диагностика на УМБАЛ "Александровска" ЕАД, отказа да стартира работата си. След незабавно посещение на сервизните инженери на фирма "Медимаг" EООД, същите констатираха дефект в рентгеновия излъчвател /тръба/. Дефектът не може да бъде отстранен /изпълнен и надхвърлен е прогнозният брой експонации/ и е необходима смяна на тръбата с нова, за което е издаден протокол за ремонт № 000062/11.01.2016 г. Томографът е апарат от изключителна важност за лечебното заведение, тъй като е основен метод на образната диагностика на централна нервна система, сърдечно-съдова, онкологична и други. Апаратът е от висок клас и е за университетска болница, от този клас апарати има само няколко в страната. С него се обслужват около 6000 пациенти годишно /около 24 пациента на ден/, не само от София, а от цялата страна, включително и пациенти по спешност. С цел обезпечаване на нормалната дейност на лечебното заведение и обслужване на пациентите е необходимо да се закупи нова рентгенова тръба, съвместима с наличното медицинско оборудване. Компютърният томограф е производство на TOSHIBA Medical Systems и е закупен по договор № 180/06.03.2009 г. с фирма " Медимаг-МС", сключен въз основа на проведена открита процедура по ЗОП. Замяната на дефектиралата резервна част – рентгенова тръба, 7,5 MHU, комплект със специализиран кабел и охладител за компютърен томограф модел Toshiba Aquillion 64 с друга такава от друг производител, би довело до техническа несъвместимост, изключваща възможността за последваща експлоатация на апарата. Към настоящия момент упълномощен изключителен представител на производителя Тошиба Медикъл Системс Юръп Б.В. за продажба, техническа поддръжка, гаранционно и следгаранционно оборудване и доставка на резервни части и аксесоари в България e "Медимаг" ЕООД. За доказване на това обстоятелство фирмата е представила Оторизационно писмо от 13.01.2016 г. Предвид гореизложеното, считаме, че са налице условията за избор и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП - процедура на договаряне без обявление. Към изложените мотиви за избор на процедурата прилагаме и следните доказателства за избор на процедура: Протокол за ремонт № 000062/11.01.2016 г.; оторизационно писмо на името на "Медимаг" ЕООД в оригинал и превод на български език.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

"МЕДИМАГ" ЕООД, ЕИК 200957741, адрес: гр. София 1404, ул. „Димитър Сагаев” №19, представлявано от Александър Георгиев Коцев - Управител.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

25.01.2016 г. 


Възложител

Трите имена: доц.д-р Костадин Георгиев Ангелов, дм
Длъжност: Изпълнителен директор