Версия за печат

00360-2016-0004

BG-София: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 831605795

УМБАЛ Александровска ЕАД, ул. Св.Георги Софийски №1, За: Гергана Дерменджиева, Р България 1431, София, Тел.: 02 9230628, E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com, Факс: 02 9230646

Място/места за контакт: Отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.alexandrovska.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index.

Електронен достъп до информация: http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160122VWXs2683142.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Приготвяне и доставка на готова храна за пациентите и дежурния персонал" в УМБАЛ “Александровска” ЕАД”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 27 (27 - Други услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Всички сградни блокове и самостоятелни клиники - до етажа, на който е разположена клиниката,намиращи се на територията на болницата – ул. “Св.Г.Софийски” № 1, Клиника по пластично - възстановителна и естетическа хирургия , намираща се в Стоматологичен факултет на ул. "Св.Г.Софийски" № 3
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предметът на поръчката включва ежедневни доставки на готова болнична храна по различни диети за период от 36 (тридесет и шест месеца), съгласно Сборник рецепти за диетични ястия за заведенията за обществено хранене и лечебно – профилактичните заведения, изд. 1984 г. на МЗ- 1-ви вариант по предварителни заявки от Възложителя за пациентите и готова храна за персонала съгласно Наредба 11 от 22.11.2005 г., за нуждите на УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ЕАД, с цел избор на доставчик и сключване на договор за доставка при най-благоприятни условия за УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ЕАД. Доставките ще се извършват ежедневно по точно определен график. Приготвената храна следва да отговаря на изискванията за количество, качество и калорийна стойност за рационално и диетично хранене в съответствие с утвърдените диети и рецептурници за болничното хранене. Приготвянето и доставките на храната се договарят и извършват на база на прогнозните годишни количества и видове диети по техническoто задание. Посочените количества по техническото задание са ориентировъчни и не пораждат задължение за УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ЕАД да ги заяви и закупи в пълен обем. Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на база прием на пациенти, брой персонал отговарящ на условията на Наредба 11 от 22.11.2005г. на МТСП и МЗ и финансовата обезпеченост за изпълнението на поръчката.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

55520000

Описание:

Услуги на заведения за приготвяне и доставяне на храна

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно "Описание на техническата спецификация" от документацията за участие.

Стойност, без да се включва ДДС
4327200 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

36

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гранцията за участие в процедурата е в размер на 21 636,00 лв. (двадесет и една хиляди шестстотин тридесет и шест лева) в полза на УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” EАД. Срокът на валидност на гаранцията за участие в процедурата е срокът на валидност на офертите. Гаранцията за участие се представят в една от следните форми: - оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” EАД. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението. - парична сума, преведена по банкова сметка на УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” EАД Банка “Сосиете Женерал Експресбанк” АД, гр. София IBAN:BG54 TTBB 9400 1526 8730 19 BIC:TTBBBG22, удостоверено с копие на платежен документ. В документа за гаранцията за участие следва да бъде посочен предметът на поръчката. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 % от стойността на договора. Общата стойност на договора се формира като се умножи стойността на един храноден по 720 000 – сборът на приблизителните хранения за пациентите и дежурния персонал за една година.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

1. Изпълнителят фактурира доставената храна веднъж месечно – до 2-ро число на месеца, следващ отчетния месец. Фактурата се придружава от обобщено сведение – отчет за доставената храна по диети през месеца. 2. Възложителят дължи плащане на доставяната храна в срок до 60 календарни дни, считано от датата на издаване на фактурата. 3.Цените на менютата за един храноден, предложени от Изпълнителя, се актуализират веднъж на три месеца, в случай на повишаване на инфлацията за базов период от трите предходни месеца за Потребителска група „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ на Националния статистически институт за индекс „ИЦМК, предходен месец“. Информация относно инфлационния индекс по „ИЦМК, предходен месец“ е публикувана на страницата на Националния статистически институт: http://www.nsi.bg/bg/content/2534/%D0%B8%D1%86%D0%BC%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86-100. Промяната се извършва по инициатива на Изпълнителя не по-рано от три месеца от датата на влизане в сила на договора за обществена поръчка. Актуализацията се равнява на положителния процент инфлация за базовия период по Потребителска група „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ на Националния статистически институт за индекс „ИЦМК, предходен месец“.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Документи съгласно изискванията на чл.56 от ЗОП и документацията, изготвена от възложителя: 1. Списък на документите съдържащи се в офертата, подписан от участника Образец №1; 2.Оферта за изпълнение на обществената поръчка – Образец №2, което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 3.Административни сведения - Образец №3; 4.Пълномощно на лицето подписало офертата, в случай че същото няма представителни функции; 5.Копие от документа за внесена гаранция за участие, а при банкова гаранция (валидна за срока на валидност на офертата) – оригинал; 6.Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Образец №4; 7.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП - Образец №5; 8.Декларация за участие на подизпълнители – Образец №6; 9.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (в приложимите случаи) съгласно чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП –Образец №7; 10.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 за приемане на условията в проекта на договора – Образец №11; 11. При участници обединение - копие на договора за обединение, подписан от лицата в обединението, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в което се посочва представляващия, както и декларация по чл. 55, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП – Образец № 11а; 12.Копие от удостоверението за регистрация по чл. 12 от Закона за храните. 13.Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник/ подизпълнител – Образец № 11б; 14. Декларация по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник/подизпълнител (когато е приложимо) – Образец № 11в. 15.„Техническо предложение" по образец на възложителя - оригинал; 16. "Предлагана цена" по образец на възложителя-оригинал; други документи, подробно описани в документацията на възложителя.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

няма

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Документ, издаден от компетентен орган, удостоверяващ въвеждането на система НАССР или копие на сертификат EN ISO 22000:2005 с област на приложение предоставяне на кетъринг, включително доставка на храна и хранителни продукти, издаден от орган по чл. 53, ал. 3 от ЗОП, или еквивалентни сертификати и други доказателства, по чл. 53, ал. 4 от ЗОП. 2.Копие на Сертификат ISО 9001:2008 с област на приложение предоставяне на кетъринг, включително доставка на храна и хранителни продукти, издаден от орган по чл. 53, ал. 3 от ЗОП, или еквивалентни сертификати и други доказателства, по чл. 53, ал. 4 от ЗОП. 3. Копие на сертификат ISО 14001:2004 с област на приложение предоставяне на кетъринг, включително доставка на храна и хранителни продукти, издаден от орган по чл. 53, ал. 3 от ЗОП, или еквивалентни сертификати и други доказателства, по чл. 53, ал. 4 от ЗОП. 4. Копие на сертификат BS OHSAS 18001:2007 с област на приложение предоставяне на кетъринг, включително доставка на храна и хранителни продукти, издаден от орган по чл. 53, ал. 3 от ЗОП, или еквивалентни сертификати и други доказателства, по чл. 53, ал. 4 от ЗОП. 5.Декларация по образец за съответствие на посудата за еднократно ползване по чл. 16 от Регламент (ЕО) № 1935/2004 и Глава ІV на Регламент (ЕС) № 10/2011, издадена в съответствие с чл. 25 от Наредба № 2 на МЗ и МОСВ от 23.01.2008г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни. 6. Копия на удостоверения от ОДБХ за съответните помещения и транспортните средства, които ще се използват при изпълнението на поръчката. 7. Декларация - списък на доставките, сходни или еднакви с предмета на настоящата поръчка и изпълнени от участника през последните три години считано от датата на подаване на офертата с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка и услуга – чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП - Образец №8; 8. Декларация на лицата, които ще отговарят за изпълнението на поръчката, лицата отговарящи за контрола и качеството, както и за инструктора хранене. В справката-декларация трябва да се посочи образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата. 9. Декларация за техническото оборудване (собствено или наето помещение, техника, оборудване), с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП - Образец № 9; Списък на материалната база, която е на разположение на участника

Изисквано минимално/ни ниво/а:

- Всеки участник да има разработена и внедрена система за анализ и контрол на критичните точки - НАССР система за управление на безопасността на храните. В случай че участникът е сертифициран и представи сертификат по стандарт EN ISO 22000:2005 или еквивалентен, с област на приложение предоставяне на кетъринг, включително доставка на храна и хранителни продукти, не е необходимо да има сертификат, удостоверяващ, че има внедрена HACCP система. - Участниците да притежават валиден сертификат, удостоверяващ съответствието на система за управление на качеството в съответствие с ISО 9001:2008 или еквивалентен, с област на приложение предоставяне на кетъринг, включително доставка на храна и хранителни продукти. - Участниците да притежават валиден сертификат, удостоверяващ съответствието на система за управление на околната среда в съответствие с ISО 14001:2004 или еквивалентен, с област на приложение предоставяне на кетъринг, включително доставка на храна и хранителни продукти. - Участниците да притежават валиден сертификат, удостоверяващ съответствието на Система за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентен, с област на приложение предоставяне на кетъринг, включително доставка на храна и хранителни продукти. - Участниците следва да отговарят на изискванията за съответствие на посудата за еднократно ползване по чл. 16 от Регламент (ЕО) № 1935/2004 и Глава ІV на Регламент (ЕС) № 10/2011, издадена в съответствие с чл. 25 от Наредба № 2 на МЗ и МОСВ от 23.01.2008г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни. - Участниците да притежават разрешителни за помещенията в които се приготвя храната, санитарни разрешителни за транспортните средства, с които разполага участника за изпълнение на обществената поръчка, съгласно нормативните изискванията. - Участниците трябва да са изпълнили успешно, общо за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум един договор, еднакъв или сходен с предмета на поръчката. Възложителят определя като „предмет, еднакъв или сходен с предмета на поръчката“ изпълнение на дейности по приготвяне и доставка на готова храна в болнично заведение, с минимален брой на приготвените ястия среднодневно не по-малко от 150 порции. - Участниците да разполагат с минимум 1 /един/ инструктор хранене, който да притежава необходимата квалификация и умения, и минимум с 2 /два/ готвач- технолога, както и с квалифициран персонал за изпълнение на процедурата. - Участникът трябва да разполага със собствен или нает превоз – минимум две превозни средства, разполагащи с удостоверения от ОДБХ. - Участникът трябва да разполага със собствена или наета материална база - обект за приготвяне на готова храна (обект тип- кухня- майка, кетъринг) на територията на Област София-град, с регистрация за производство в списъка за групите храни и ястията, които се произвеждат към удостоверението, за храни/ястия, категоризирани съгласно § 1, т. 12, буква „ф“ от Закона за храните.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Икономическа оценка; тежест: 60
Показател: Техническа оценка ; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
07.03.2016 г.  Час: 15:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
07.03.2016 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 08.03.2016 г.  Час: 14:00
Място

Заседателната зала на административната сграда на УМБАЛ "Александровска" ЕАД

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията е необходимо да представят следните документи: За участници в процедурата – представляващ/и участника представят документ за самоличност; за упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и пълномощно; за представителите на средствата за масова информация - служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие; за всички други лица – документ за самоличност.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Възложителят предоставя свободен достъп до документацията за участие, която е публикувана и може да бъде свалена от профила на УМБАЛ Алкесандровска ЕАД: http://alexandrovska.com, раздел "Профил на купувача" . Заинтересованите лица са длъжни да следят електронната страница на Възложителя своевременно. Възложителя не носи отговорност за публикувани, но не прочетени и не взети предвид обстоятелства свързани с настоящата процедура. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ И ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 1.Обменът на информация между участниците и възложителя се извършва: лично в деловодството на възложителя срещу подпис; по пощата; чрез куриерска служба; по факс; по електронен път (електронна поща); по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя. 2.Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми кандидатите или участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. 3.Всички действия на възложителя към кандидатите /участниците са в писмен вид.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

В съответствие с чл. 120, ал. 5 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

22.01.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ