Версия за печат

00752-2015-0013

BG-София: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Министерство на вътрешните работи, ул. 6-ти септември №29, За: Елена Гаврилова, Р.България 1000, София, Тел.: 02 9823653, E-mail: int.82@mvr.bg, Факс: 02 9813010

Място/места за контакт: ДУССД-МВР

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mvr.bg.

Адрес на профила на купувача: www.targove.mvr.bg/DMTOSO/ZOP_NEW/dostavka_testove_proverka_narkotichni_veshtestva.htm.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществен ред и сигурност

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Доставка на еднократни полеви тестове за проверка на употребата на наркотични вещества от водачите на МПС”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: гр.София, кв."Захарна фабрика", ул."Кукуш" № 1 - склад на Полицейска техника – сектор “Управление на собствеността” - ГД ”Национална полиция”
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Доставка на еднократни полеви тестове за проверка на употребата на наркотични вещества от водачите на МПС - 3750 бр.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
90000 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 691702 от 09.10.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 5785опм-14-5785мпд-1 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на еднократни полеви тестове за проверка на употребата на наркотични вещества от водачите на МПС
V.1) Дата на сключване договора
22.01.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
07.12.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Дрегер Сейфти България ЕООД, ЕИК 131351653, р-н Лозенец, бул. Джеймс Баучер № 2, РБългария 1164, София, Тел.: 02 9634366, Факс: 02 9630098

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 90000 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Сектор Правно нормативно обслужване- ДУССД- МВР, ул.Княз Борис І №124, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9824391, E-mail: int.82@mvr.bg, Факс: 02 9813010

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

22.01.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

„3 МЕД” ЕООД, ЕИК 121726311 „ЕЛПАК ЛИЗИНГ”ЕООД, ЕИК 103506445 „Дрегер Сейфти България” ЕООД, ЕИК 131351653 „Хроно” ООД, ЕИК 130998890


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор