Версия за печат

02709-2016-0020

BG-Враца: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Северозападно държавно предприятие (СЗДП) - Враца, бул. „Христо Ботев“ №2, ет. 3, За: Тошко Брайков, Петрана Петрова, Република България 3000, Враца, Тел.: 092 620032, E-mail: szdp@abv.bg

Място/места за контакт: Северозападно държавно предприятие

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160122BWhb6132701.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Дейности по чл. 165, ал.1 от Закона за горите

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставка на канцеларски материали за нуждите на ЦУ на СЗДП ДП, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на канцеларски материали за нуждите на ЦУ на СЗДП ДП, съгласно Приложение № 1; Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски материали за нуждите на ЦУ на СЗДП ДП, съгласно Приложение № 2" Уникален номер на поръчката: 20160122BWhb6132701

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр. Враца, бул. "Христо Ботев" №2
Код NUTS: BG313
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Възлагането на обществената поръчка има за цел осигуряването на ежедневната административна дейност на ЦУ на СЗДП чрез извършване на периодични доставки на фабрично нови канцеларски материали, съгласно Приложение №1 - "Технически спецификации за отделните видове канцеларски материали за Обособена позиция № 1", съответно Приложение №2 - "Технически спецификации за отделните видове канцеларски материали за Обособена позиция № 2". За Обособена позиция №2, Възложителя прилага чл. 16г от ЗОП, тъй като част от предмета на поръчката е включен в списъка по чл.30 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Обособена позиция №2 е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, както и за обединения в който участват само такива лица.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30192000, 30192900, 22851000, 30197220, 22800000, 22852000, 22852100, 30199230, 30199000, 30197643, 30192121, 30124400, 30197100

Описание:

Принадлежности за офиса
Средства за коригиране
Класьори
Кламери
Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон
Папки за сортиране
Папки за досиета
Пощенски пликове
Артикули от хартиената промишленост и други хартиени изделия
Фотокопирна хартия
Химикалки
Кутии с телчета за телбод
Телчета за телбод, карфици, кабърчета

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Видовете и прогнозни количества канцеларски материали са описани в Приложение № 1 - "Технически спецификации за отделните видове канцеларски материали за Обособена позиция № 1" и съответно в Приложение № 2 - "Технически спецификации за отделните видове канцеларски материали за Обособена позиция № 2". Възложителят може да заявява канцеларските материали за Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2, като няма задължение за цялостно усвояване на посочените в Приложение №1, съответно в Приложение №2, видове и количества канцеларски материали за срока на договора. За отделни видове канцеларски материали количествата могат да бъдат надхвърлени, но без да се надвишава общата стойност на поръчката за съответната обособена позиция. Прогнозната стойност на обществената поръчка е до 9 000.00 /девет хиляди/ лева без ДДС за срок от 36 месеца, в това число: - За Обособена позиция №1 - до 6500.00 лв. без ДДС; - За Обособена позиция №2 - до 2500.00 лв. без ДДС; Прогнозните стойности са максимално допустими и не следва да бъдат надвишавани.

Прогнозна стойност без ДДС
9000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

36


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка – участникът внася гаранция за участие по обособени позиции в размер на: 1.1. За обособена позиция №1 – 65.00 лева (Шестдесет и пет лева); 1.2. За обособена позиция №2 – 25.00 лева (Двадесет и пет лева); Гаранцията за участие се внася по банковата сметка на Възложителя IBAN: BG02FINV91501016410516, BIC код: FINVBGSF, „Първа инвестиционна банка“ АД, клон Враца (в основанието на пл. нареждане се посочва вида на гаранцията). Гаранцията за участие може да бъде представена и под формата на неотменима безусловна банкова гаранция (в оригинал) за същата сума. Гаранцията за участие следва да покрива срока на валидност на офертата – 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. 2.Гаранция за изпълнение на договора: Участникът, определен за изпълнител представя гаранция за изпълнение при сключването на договора в размер на 5% от стойността на договора, представена под формата на парична сума по сметката на ЦУ на СЗДП ДП: IBAN: BG02FINV91501016410516, BIC код: FINVBGSF, „Първа инвестиционна банка“ АД, клон Враца (в основанието на пл. нареждане се посочва вида на гаранцията) или под формата на неотменима безусловна банкова гаранция със срок на валидност не по-кратък от 10 (десет) дни след изтичане срока на договора или след прекратяването му. Банковата гаранция следва да дава възможност на Възложителя да реализира правата си по същата само въз основа на свое едностранно волеизявление, независимо от претенции на трети лица и без да са необходими други доказателства относно неизпълнение на договорно или друго задължение от страна на Изпълнителя. За участници по обособена позиция № 2, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица, гаранция за участие и за изпълнение не се изисква на основание чл. 59, ал. 6 от ЗОП. 3. Гаранцията за изпълнение на договора за Обособена позиция №1, съответно за Обособена позиция №2, се освобождава в срок до 30 дни след изтичане срока на договора или след прекратяването му. 4. Възложителят задържа гаранцията за изпълниение на договора в предвидените от закона и в договора случаи.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Възложителят заплаща заявените и доставени артикули за Обособена позиция №1, съответно за Обособена позиция №2, по посочена от изпълнителя банкова сметка до 7 работни дни след представяне на фактурата при редовен приемателно-предавателен протокол.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Наличието на обстоятелство по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП, както и на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 1 и т. 5 от ЗОП, води до отстраняване на участника от процедурата. Кандидатът или участникът, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, може да участва в обществената поръчка за Обособена позиция №2 при условие, че може да изпълни 80 на сто от нейния предмет със собствено производство или ресурс. При невъзможност за самостоятелно изпълнение в този обем той може да ползва подизпълнители или да се позовава на ресурсите на трети лица, при условие, че и те са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, за което се предоставя и информация по чл. 16г, ал. 7 от ЗОП. В случай че в Ценовото предложение на участника се установи аритметична грешка или при несъответствие между изписаните цифром и словом стойности, ще се счита, че ценовата оферта на участника не отговаря на изискванията на Възложителя и участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – оригинал; 2.Представяне на участника - попълва се Образец № 1 (точка 5 се попълва от участник, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, който подава оферта по обособена позиция №2, точка 6 се попълва от участник - обединение, в което участват само специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, и подава оферта по обособена позиция № 2) – оригинал, към който се прилага: 2.1.декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и ал. 5 от ЗОП и посочените в обявлението изисквания по чл. 47, ал. 2, т. 1 и т. 5 от ЗОП) - Образец № 2 – оригинал; Наличието на обстоятелство по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП и посочените в обявлението за обществена поръчка обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП води до отстраняване на участника. 3.Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители Образец №3 - оригинал. В случай, че участникът ще ползва подизпълнители представя и Декларация от подизпълнителя, че е съгласен да участва в изпълнението на поръчката Образец №4 - оригинал. В случай, че участникът ще използва подизпълнители, към офертата си той представя и Декларация от подизпълнителя/ лите за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП Образец № 5 – оригинал. В хипотезата на чл. 16г, ал. 10 от ЗОП, при използване на подизпълнител, участникът представя Декларация Образец №10, както и съответните декларации – Образец №4 и Образец №5. 4.Участници обединения представят договор за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия – заверено копие. 5.Декларация от членовете на обединението Образец №6 - оригинал. 5.1.документите по т. 2 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 5.2.документите по т. 12 до т. 13 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с документите за подбор; 5.3.останалите документи от настоящите условия за участие се представят от представляващия обединението. 6.Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документ за внесена гаранция под формата на парична сума в размер на: 6.1.За обособена позиция №1 – 65.00 лева (Шестдесет и пет лева); 6.2.За обособена позиция №2 – 25.00 лева (Двадесет и пет лева). Заплаща се по банков път - преведена по сметка на ЦУ на СЗДП ДП IBAN: BG02FINV91501016410516, BIC код: FINVBGSF, „Първа инвестиционна банка“ АД, клон Враца (в основанието на пл. нареждане се посочва вида на гаранцията). Гаранцията за участие може да бъде представена и под формата на неотменима безусловна банкова гаранция (в оригинал) за същата сума. Гаранцията за участие следва да покрива срока на валидност на офертата – минимум 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. За участници по обособена позиция №2, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица, гаранция за участие не се изисква на основание чл. 59, ал. 6 от ЗОП. 7.Декларация за срока на валидност на офертата – минимум 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите Образец № 7 – оригинал. Срокът на валидност на офертата на класираните кандидати може да бъде удължен по искане на Възложителя до момента на сключване на договора за обществена поръчка (чл.58, ал.3 от ЗОП). ПРОДЪЛЖАВА В РАЗДЕЛ VI.3) "ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ" ОТ НАСТОЯЩОТО ОБЯВЛЕНИЕ.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: не се изискват
Минимални изисквания: не се изискват
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък-декларация на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите Образец №11 – оригинал. 2. 13. Доказателства за извършените доставки, описани в списъка по т. 1. Доказателствата за извършените доставки следва да са под формата на удостоверения, издадени от съответните получатели или от компетентен орган, или посочен публичен регистър, в който е публикувана информация за предоставените сходни доставки.
Минимални изисквания: 1. Минимално изискване: минимум три изпълнени доставки, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, придружени с доказателства. Под “еднакви доставки” да се разбира: доставки на канцеларски материали, включени в предмета на съответната обособена позиция по обществената поръчката. 2. Минимум 3 (три) удостоверения (в оригинал или заверено “вярно с оригинала” копие) или посочвания на публичен регистър, в който е публикувана информация за предоставените сходни доставки. Под “сходни доставки” да се разбира: доставки на канцеларски материали и/или принадлежности и други материали за офиса.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

Поръчката е ограничена до кандидати – специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
19.02.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 3 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят не поставя изискване Документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. На основание чл. 28, ал. 6 от ЗОП, документацията за участие, в нейната цялост, се публикува в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на публикуването на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки. Пълен достъп до документацията за участие е осигурен на Интернет страницата на Възложителя - www. szdp.bg, „Профил на купувача“. Документацията се предоставя на хартиен носител на всяко лице, поискало това, като същата му се предава на място в Деловодството на СЗДП на адрес: гр. Враца, бул. „Христо Ботев” № 2, ет. 3, всеки работен ден между 8:30 ч. и 16:30 ч., или се изпраща с препоръчано писмо на посочен от него адрес, за негова сметка. В тези случаи Възложителят изисква от лицата заплащането на документацията, като цената е 3 лв. (три лева), с вкл. ДДС и е равна на действителните разходи за нейното отпечатване и размножаване. Предоставянето се извършва срещу представяне на платежен документ за внесената сума по сметка: IBAN: BG02FINV91501016410516, BIC код: FINVBGSF, „Първа инвестиционна банка“ АД, клон Враца.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
19.02.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 22.02.2016 г.  Час: 10:00
Място

Административната сграда на СЗДП, гр. Враца, бул. "Христо Ботев" № 2

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на СЗДП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

8.Декларация по чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор –оригинал (по Образец №8.1 за обособена позиция №1, по образец №8.2 за обособена позиция №2). При непредставяне на декларацията към офертата или при изразено несъгласие с клаузи от проекта на договора и/или предложения за промени в проекта на договор, който е част от документацията за участие, участникът се предлага за отстраняване от процедурата; 9.Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. – Образец №9 – оригинал. 10.Нотариално заверено пълномощно, когато офертата се подава от упълномощено лице. 11.Декларация по чл. 16 г, ал. 10 от ЗОП - Образец №10 – оригинал - представя се в случай, че участникът е специализирано предприятие или кооперация за хора с увреждания. 12. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и срока на изпълнение на поръчката, съобразено с Технически спецификации и Пълно описание на предмета на поръчката (следва да бъде изготвено по Образец №12.1 за обособена позиция №1, съответно Образец №12.2 за обособена позиция №2) – оригинал. 13.Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП (ако е приложима) - Образец №13 – оригинал. 14. Ценово предложение – подготвя се от участника по Образец № 14.1 за обособена позиция №1, съответно Образец №14.2 за обособена позиция №2 – оригинал. Предложената от участника в процедурата за обособена позиция №1 обща стойност за изпълнение на обществената поръчка не трябва да надвишава – 6500.00 (Шест хиляди и петстотин) лева без ДДС. Предложената от участника в процедурата за обособена позиция №2 обща стойност за изпълнение на обществената поръчка не трябва да надвишава – 2500.00 (Две хиляди и петстотин) лева без ДДС. Участникът попълва образеца за обособената позиция, за която участва. Участниците следва да представят ценово предложение в съответствие с приложените към документацията образци. Посочва се общата стойност за изпълнение на предмета на поръчката за 36 месеца и единични цени на предлаганите артикули за Обособена позиция №1, съответно за обособена позиция №2. Същата следва да е в лева без включен ДДС. Стойността не подлежи на корекция в процеса на изпълнение на поръчката. Общата стойност на предложението трябва да съответства на сбора от произведенията на единичните цени по прогнозните количества на артикулите. Изписаната с цифри обща стойност на предложението трябва да съответства на изписаната с думи. При установена явна аритметична грешка или при несъответствие между изписаните цифром и словом стойности, ще се счита, че ценовата оферта на участника не отговаря на изискванията на Възложителя и участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата. Предлаганата цена не трябва да се посочва в друг от документите, приложени към офертата.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съобразно чл.120 от ЗОП, на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедурата, пред Комисия за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. Срокът за обжалване е 10 дневен и тече в зависимост от обжалвания акт, съобразно регламентацията в чл.120, ал. 5 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

22.01.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка на канцеларски материали за нуждите на ЦУ на СЗДП ДП, по Обособена позиция № 1: Доставка на канцеларски материали за нуждите на ЦУ на СЗДП ДП, съгласно Приложение № 1.
1) Кратко описание

Доставка на канцеларски материали за нуждите на ЦУ на СЗДП ДП, съгласно Приложение № 1.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30192000, 30197643, 30197330, 30192121, 30124400, 30197321, 30197320, 30192125, 30192130

Описание:

Принадлежности за офиса
Фотокопирна хартия
Перфоратори
Химикалки
Кутии с телчета за телбод
Антителбод
Телбод машинки
Маркери
Моливи

3) Количество или обем

Копирна хартия 80 гр/м2 Клас : C , Белота : 145 или повече - 130 кашона Копирна хартия 80 гр/м2 Клас : А Белота : 165 или повече - 36 кашона Копирна хартия цветна A4, 210x297 mm, 80 гр., / 500 бр. в пакет / - 6 пакета Папка 2 в 1 - клипборд с 2 машинки и капак - 1 брой Папка с прозрачно лице - PVC, формат А4, цветен гръб, перфорация за поставяне в класьор, с етикет за надписване / 50 бр. в пакет / - 40 пакета Папки джоб А4 кристал - прозрачни с перфорация /100 бр. в пакет/ 40 микрона - 90 пакета Папка прозрачна РР с копче, формат А4 - 6 броя Телбод машинка – от 20 - 25 листа, среден, р-р 24/6 - 3 броя Антителбод - 3 броя Телчета за телбод (24/6)- минимум 1000 бр. в опаковка - 100 кутии Перфоратор – метален, с ограничител от 20 - 30 листа - 2 броя Ножица закалена стомана – от 15 -20 см. - 1 брой Органайзер за бюро, пластмасов отделения 6 или повече - 1 брой Тиксо – безцветно, размер 19/33 /4 бр. в опаковка/ - 3 опаковки Лепило – сухо, 20 гр. - 25 броя Лепило – сухо, 40 гр. - 25 броя Коректор – лента, дължина минимум 4,2 mm х 8 - 40 броя Тампонно мастило, зелено 25 мл. - 5 броя Тампонно мастило, синьо, 25 мл. - 5 броя Хоризонтални поставки (тави) за документи – пластмасови, за документи А4, възможност за надграждане - 4 броя Пластмасова линия 30 см. - 2 броя Гума – от естествен каучук, комбинирана за молив и химикал - 3 броя Гума – от естествен каучук - 3 броя Химикал, еднократен, син, с тънък писец, грип зона за захващане,дебелина на линията 0,7 мм - 70 броя Химикал, еднократен, черен, с тънък писец , грип зона за захващане,дебелина на линията 0,7 мм - 6 броя Химикал, еднократен, червен, с тънък писец , грип зона за захващане,дебелина на линията 0,7 мм - 10 броя Химикал, еднократен, зелен, с тънък писец , грип зона за захващане,дебелина на линията 0,7 мм - 10 броя Химикал с механизъм, с прибиращ се писец, син, грип зона за захващане,дебелина на линията 0,7 мм - 25 броя НВ молив - 5 броя Миниграфит, размер 0,5 мм, НВ, минимум 20 бр. в опаковка - 6 опаковки Текст маркер, скосен връх – цвят: фосфорно жълт, зелен, розов, син - 20 броя Перманентен тънкописец, черен, размер S - 4 броя Перманентен тънкописец, черен, размер F - 4 броя Перманентен тънкописец, черен, размер M - 4 броя Перманентен маркер, черен - 5 броя

Прогнозна стойност, без ДДС
6500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 36

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доставка на канцеларски материали за нуждите на ЦУ на СЗДП ДП, по Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски материали за нуждите на ЦУ на СЗДП ДП, съгласно Приложение № 2"
1) Кратко описание

Доставка на канцеларски материали за нуждите на ЦУ на СЗДП ДП – съгласно Приложение №2

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30192000, 22852100, 22851000, 30197220, 22800000, 30199230, 30234600, 30237380

Описание:

Принадлежности за офиса
Папки за досиета
Класьори
Кламери
Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон
Пощенски пликове
Флашпамети
CD-ROM дискове

3) Количество или обем

Касова книга, химизирана, прошнурована, твърда подвързия - 8 броя Пътен лист универсален - 10 кочана Авансов отчет - 5 кочана Пътна книжка - 20 броя Мемориален ордер среден 18 реда или повече - 10 кочана Искане за отпускане на материални ценности, нехимизирано 13 реда или повече - 10 кочана Личен картон за отчитане на работно облекло и инструменти - 20 броя Дневник за ЕДСД вх./изх. /2000 записа / - 12 броя Заповед за командировка със сметка А5 100 листа - 9 кочана Книга за периодичен инструктаж - 2 броя Книга за регистриране заповедите на директора - 3 брой Класьор PVC - гръб 8 см., зелен - 210 броя Класьор PVC - гръб 5 см., зелен - 210 броя Картонена папка, Л-образна за поставяне в картотека /10 бр. в пакет/ - 6 пакета Картонен разделител, формат А4 /10 бр. в пакет/ - 6 пакета Пликове, формат С 5 бели /100 бр. в пакет/ - 20 пакета Пликове, формат С 4 бели /50 бр. в пакет/ - 20 пакета Пликове, формат Е 4 бели /10 бр. в пакет/ - 9 пакета Кламери метални, размер 33 мм., минимум по 100 бр. в опаковка, 10 опаковки в кутия - 100 кутии Кламери метални, размер 50 мм., минимум по 50 бр. в опаковка, 10 опаковки в кутия - 10 кутии Хартиено кубче бяло, размер 83 мм х 83 мм, 80 гр., минимум 300 листа /6 бр. в опаковка/ - 9 опаковки Хартиено кубче самозалепващо различни цветове, размер 75 мм х 75 мм, минимум 100 листа - 50 броя Самозалепващи се листчета, различни цветове, размер 51 мм х 38 мм, /3 бр. х 100 листа в опаковка/ - 25 опаковки PVC самозалепващи се индекси, размер 45 мм х 12 мм /125 бр. минимум в опаковка/ - 20 опаковки PVC самозалепващи се индекси, размер 50 мм х 20 мм /150 бр. минимум в опаковка/ - 20 опаковки USB Flash памет, 8 GB - 2 броя USB Flash памет, 16 GB - 2 броя USB Flash памет, 32 GB - 1 брой CD-R 700 MB /25 бр. в опаковка/ -3 опаковки Дискети /10 бр. в опаковка/ - 4 опаковки

Прогнозна стойност, без ДДС
2500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 36
5) Допълнителна информация

За обособена позиция №2, Възложителят прилага чл. 16г от ЗОП, тъй като част от предмета на поръчката е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Обособената позиция №2 е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица. Оферти за Обособена позиция № 2 могат да подават и други заинтересовани лица, извън тези, за които е запазена Обособена позиция № 2, като техните оферти ще се разглеждат само ако няма кандидат или участник, за когото обособената позиция е запазена и който отговаря на критериите за подбор или няма участник, за когото обособената позиция е запазена и чиято оферта отговаря на изискванията на Възложителя.