00038-2016-0001

BG-Габрово:

РЕШЕНИЕ

Номер: 5 от 21.01.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Габрово, пл.Възраждане №3, За: М.Христова, РБългария 5300, Габрово, Тел.: 066 818312, E-mail: m.hristova@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/220-.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка по смисъла на чл. 3 ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки. Предмет на поръчката: „Доставка на природен газ за нуждите на община Габрово по пет обособени позиции” с обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 - „Доставка на природен газ за Административната сграда на Община Габрово, пл.Възраждане №3”, Обособена позиция №2 - „Доставка на природен газ за Целодневна детска градина „Мечо пух”, гр.Габрово”, Обособена позиция №3 - „Доставка на природен газ за Целодневна детска градина „Мики Маус”, гр.Габрово”, Обособена позиция №4 - „Доставка на природен газ за „Зала акробатика, лека атлетика и бокс в СК ”Христо Ботев”, гр. Габрово” и Обособена позиция №5 „Доставка на природен газ за „Дневен център за деца и младежи с увреждания“, гр. Габрово, бул.”Трети март”№5“ Срок за изпълнение - 3 /три/ години считано от 29.03.2016г. за обособени позиции №1, №2 и №3. Срок за изпълнение - 3 /три/ години от датата на сключване на договорите по обособени позиции №4 и №5.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл.39, ал.1 от Закона за енергетиката (ЗЕ), преносът и търговията с природен газ е дейност, която подлежи на лицензиране, а съобразно чл.43,ал.2, т.1 и 2а от същия закон за една обособена територия на страната се издава само една лицензия за разпределение и снабдяване с природен газ от крайни снабдители. Съгласно чл.21, ал.1, т.1 от ЗЕ лицензиите се издават от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР). За територията на община Габрово през 2012 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е издала на дружеството „Ситигаз България” ЕАД, гр. София лицензия № Л – 376 - 08 от 26.01.2012г. - за извършване на дейността „разпределение на природен газ” на територията на община Габрово за срок от 35 години и лицензия №Л – 376-12 от 26.01.2012г. за извършване на дейността „снабдяване с природен газ от краен потребител” за територията на община Габрово за срок от 35 години. Тези обстоятелства се установяват и от публичния регистър на КЕВР. Предвид горното за обезпечаване на необходимостта от снабдяване с природен газ за Административната сграда на Община Габрово, пл.Възраждане №3”, за Целодневна детска градина „Мечо Пух”, гр.Габрово, за Целодневна детска градина „Мики Маус”, гр.Габрово, за „Зала акробатика, лека атлетика и бокс в СК ”Христо Ботев”, гр. Габрово” и за „Дневен център за деца и младежи с увреждания“, гр. Габрово, бул.”Трети март”№5, всички находящи се на територията на община Габрово, ще се открие процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП. „Ситигаз България” ЕАД, със седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр.София 1360, район „Връбница”, ул.”Адам Мицкевич” №4 е единствен възможен изпълнител на настоящата поръчка и възлагането й на друго лице би довело до нарушаване на изключителни права за осъществяване на дейностите по разпределение и снабдяване с природен газ на територията на община Габрово, придобити по силата на административен акт- издадените от ДКЕВР лицензии.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

„Ситигаз България” ЕАД

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша №18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

URL: http: //www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

На основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗОП Община Габрово няма да прилага чл.91, ал.2, чл.92 и чл.92а от ЗОП.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

21.01.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Таня Венкова Христова
Длъжност: Кмет на Община Габрово