Версия за печат

02709-2016-0019

BG-ЛОВЕЧ: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

СЗДП ТП-ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ГР. ЛОВЕЧ, ГР.ЛОВЕЧ, УЛ. ТЪРГОВСКА № 56, ЕТ.4;, За: инж.Иван Петков, БЪЛГАРИЯ 5500, ЛОВЕЧ, Тел.: 068 603765, E-mail: dgs_lovech@abv.bg, Факс: 068 603765

Място/места за контакт: ГР.ЛОВЕЧ, УЛ. ТЪРГОВСКА № 56, ЕТ.4;

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160118ljyt6032973.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Стопанисване и опазване на гори-държавна собственост

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Държавно горско стопанство – гр. Ловеч”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Гр.Ловеч, ул."Търговска" №56, ет.4;
Код NUTS: BG315
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Периодични доставки на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на Държавно горско стопанство – гр. Ловеч.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30197600, 30199000, 22810000, 22850000, 30197220, 22830000, 22852000, 22852100, 22813000, 22814000, 30192000

Описание:

Третирана хартия и картон
Артикули от хартиената промишленост и други хартиени изделия
Регистри от хартия или от картон
Класьори и аксесоари за тях
Кламери
Тетрадки за упражнения
Папки за сортиране
Папки за досиета
Счетоводни книги
Кочани с квитанции
Принадлежности за офиса

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обществената поръчка включва периодични доставки на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на Държавно горско стопанство – гр. Ловеч по видове, съгласно Техническата спецификация, включваща следните артикули-Хартия копирна А4;Хартия копирна А3;Хартия карирана A4;Паус хартия А4;Картонена папка с метална машинка А4;Папка “Дело” с връзки;Хартия А4 цветна;Картон А4 цветен;Пътна книжка;Книга за периодичен инструктаж;Книга за начален инструктаж;Дневник ЕДСД;Ордер мемориален голям;Протоколна тетрадка, А4;Касова книга;Командировъчни;Складова разписка;Пътни листи за автомобили; Ролки за касови апарати;Плик за писма В4;Плик за писма С5;Кламери ;Хартиена самозалепваща се лента;Хартиени индекси за маркиране;Самозалепващи се листчета;Самозалепващи етикети;Тетрадка 20 листа малка;Разходен касов ордер;Искане за отпускане на материални ценности;Приходен касов ордер;Почистващи кърпи за монитор;Почистващ спрей за монитор;Книга за дневни финансови отчети, А5;Фолио за ламиниране A6;Папка джоб с перфорация, А4, кристал;Папка джоб с перфорация, А4, кристал;Папка прозрачна А4 с машинка;Класьор от полипропилен с гръб 8 см.;Класьор от полипропилен с гръб 5 см.;Коректор воден - 20 мл;Коригиращ ролер с лента;Лепило сухо - 8 гр;Лепило течно - 30 гр с тампон;Лента самозалепваща /тиксо/ - 19мм х 33 м;Тампон за печат, 50х70 мм.;Тампонно мастило - 30 мл.опаковка;Химикалка обикновена;Молив с гума;Перфоратор;Телбод машинка, 24/6мм;Телчета за телбод, 24/6мм;Батерия AAA. алкална, 1,5V ;Батерия AA. алкална, 1,5V;Кръгла батерия 3V;Пластмасова линия;Текст маркер;Автоматичен молив;Писец за автоматичен молив;Калкулатор;Моливник-органайзер;Цветни моливи ;Антителбод;Канцеларска ножица;Лупа;Острилка за моливи Диспенсър за тиксо;Гума;Надпис от PVC фолио;Макетен нож;Ножче за писма;Метални кабъри;Карфици/показалци/ за коркова дъска до размера на договора от 6000 лева без ДДС.

Прогнозна стойност без ДДС
6000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

36


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие в размер на 1% от стойността на поръчката, представляваща сума в размер на 60,00 лв./ шестдесет лева/. 2. Гаранцията за изпълнение е внесена сума или учредена банкова гаранция в размер на 5 % от стойността на поръчката в размер на 300,00 лв. / триста лева/. Сумите на гаранциите за участие и за изпълнение да се внасят по следната банкова сметка: IBAN: BG18 PIRB 9170 1605 2225 13 BIC: PIRBBGSF банка „ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ“АД офис – гр.Ловеч.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Съгласно изискванията на договора

ІІІ.1.4) Други особени условия

Обменът на информация се извърши по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя и според заявените възможности на участника. Тези средства за комуникация се посочват в обявлението.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ Офертата се изготвя по приложените в настоящата документация образци и указания и трябва да съдържа следното: Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”: 1. Оферта със срок на валидност на офертата – минимум 90 календарни дни, считано от крайния срок за получаване и при приложимост – информация по чл.16г, ал.7 от ЗОП – по образец – Приложение № 1 2. Представяне на участника – Приложение № 2, което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Приложение № 3 Забележка: при участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 3. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – Приложение № 5. 4. Доказателство за технически възможности и /или квалификация 4.1. Списък на техническите лица, вкл. на тези, отговарящи за контрола на качеството, по чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП – Приложение № 4. 4.2. Сертификат, издаден от акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти, по чл. 51, ал. 1, т. 6 от ЗОП 5. Доказателства за икономическо и финансово състояние – участникът следва да докаже наличие на финансов ресурс в размер на 20% от общата прогнозна стойност на обществената поръчка - 6000,00 лв., равняващи се на 1200,00 лв. / хиляди и двеста лева/, който се доказва с представяне удостоверение от банка, издадено не по-късно от един месец преди датата на отваряне на офертите или годишния финансов отчет или някоя от съставните му части за последната приключила финансова година. Документът, доказващ икономическо и финансово състояние, следва да сочи финансов ресурс в изисквания от Възложителя размер. 6. Оригинал на документ за внесена или учредена гаранция за участие в размер на 1% от стойността на поръчката, представляваща сума в размер на 60,00 лв./ шестдесет лева/. Гаранцията за изпълнение е внесена сума или учредена банкова гаранция в размер на 5 % от стойността на поръчката в размер на 300,00 лв. / триста лева/. Сумите на гаранциите за участие и за изпълнение да се внасят по следната банкова сметка: IBAN: BG18 PIRB 9170 1605 2225 13 BIC: PIRBBGSF банка „ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ“АД офис – гр.Ловеч. 7. Декларация за приемане условията на проекто-договора – Приложение № 6. 8. Декларация за подизпълнители /ако ще се ползват от участника/ - Приложение № 7 . 9. Нотариално заверено пълномощно на лицето, оправомощено да представлява участника, когато последният не се представлява от правоимащо лице. 10. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици -Приложение № 10 11. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – Приложение № 11.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Участникът следва да докаже наличие на финансов ресурс в размер на 20% от общата прогнозна стойност на обществената поръчка - 6000,00 лв., равняващи се на 1200,00 лв. / хиляди и двеста лева/, който се доказва с представяне удостоверение от банка, издадено не по-късно от един месец преди датата на отваряне на офертите или годишния финансов отчет или някоя от съставните му части за последната приключила финансова година. Документът, доказващ икономическо и финансово състояние, следва да сочи финансов ресурс в изисквания от Възложителя размер.
Минимални изисквания: Участникът следва да докаже наличие на финансов ресурс в размер на 20% от общата прогнозна стойност на обществената поръчка - 6000,00 лв., равняващи се на 1200,00 лв. / хиляди и двеста лева/, който се доказва с представяне удостоверение от банка, издадено не по-късно от един месец преди датата на отваряне на офертите или годишния финансов отчет или някоя от съставните му части за последната приключила финансова година. Документът, доказващ икономическо и финансово състояние, следва да сочи финансов ресурс в изисквания от Възложителя размер.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на техническите лица, вкл. на тези, отговарящи за контрола на качеството, по чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП. 2. Сертификат, издаден от акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти, по чл. 51, ал. 1, т. 6 от ЗОП
Минимални изисквания: 1. Списък на техническите лица, вкл. на тези, отговарящи за контрола на качеството, по чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП. 2. Сертификат, издаден от акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти, по чл. 51, ал. 1, т. 6 от ЗОП
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

Поръчката е ограничена до кандидати – специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
23.02.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за откритата процедура може да се закупи в деловодството на ТП ДГС – гр.Ловеч, на адрес: гр.Ловеч, ул.”Търговска” № 56 всеки работен ден от 08:00 до 16:00 часа от 25.01.2016 г. до 23.02.2016 г., на цена 10,00 лв./десет лева/ без ДДС. В случай, че заинтересовано лице иска да му бъдат изпратени документите по пощата, Възложителя го прави за сметка на поискалия го. Офертите следва да бъдат подавани в деловодството на ТП ДГС – Ловеч до 16:00 часа на 23.02.2016 г.,

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
23.02.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 24.02.2016 г.  Час: 09:00
Място

гр.Ловеч,ул.”Търговска”№ 56.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средства за масово осведомяване.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

21.01.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ