02709-2016-0019

BG-ГР.ЛОВЕЧ:

РЕШЕНИЕ

Номер: I-3-36 от 21.01.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

СЗДП ТП-ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ГР. ЛОВЕЧ, ГР.ЛОВЕЧ, УЛ. ТЪРГОВСКА № 56, ЕТ.4;, За: инж.Иван Петков-зам.директор; инж.Силвия Стайкова-лесничей;, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 5500, ГР.ЛОВЕЧ, Тел.: 068 603765, E-mail: dgs_lovech@abv.bg, Факс: 068 603765

Място/места за контакт: ГР.ЛОВЕЧ, УЛ. ТЪРГОВСКА № 56, ЕТ.4;

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160118ljyt6032973.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Стопанисване и опазване на гори-държавна собственост


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Периодични доставки на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на Държавно горско стопанство – гр. Ловеч.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Необходимост от възможност за участие на неограничен брой участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Държавно горско стопанство – гр. Ловеч”

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcasdmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

21.01.2016 г. 


Възложител

Трите имена: инж.Цветелина Иванова Пенчева
Длъжност: Директор